http://www.wereldvanmorgen.nl/bijbel_studie_les.php
logo

De Bijbel: Een Boek voor NU!

Van De Uitgevers...

Door te starten met deze Bijbelstudiecursus weet u stellig dat u iets verschilt van de grote meerderheid van de mensheid in deze wereld die niet hunkert om uit te zoeken waarom zij hier is en die niet wil weten wat de Bijbel werkelijk leert.

Maar u start met deze cursus - u wilt dus meer leren. Wellicht bent u één van degenen die nú door God geroepen wordt om Hem trouw te blijven, zelfs te midden van deze door en door zieke maatschappij (Mattheüs 22:14; Openbaring 17:14).

De eerste les in deze cursus werd ontwikkeld door de heer John Ogwyn, een evangelist en jarenlange dienaar, van wie u de artikelen wellicht heeft gelezen in ons Engelse tijdschrift Tomorrow's World. De heer Ogwyn bezit werkelijk de gave om Gods waarheid op een nieuwe en levendige manier te presenteren teneinde u te helpen de geheimenissen van de Bijbel te begrijpen. Hij is de voornaamste schrijver voor het grootste deel van de cursus en wij weten zeker dat u zijn gedegen leraarschap zult waarderen en er profijt van zult hebben.

Maar de heer Ogwyn kan niet al het werk voor u doen. Tenzij u uw Bijbel opent en zelf de verzen, welke hij aanhaalt, opzoekt, zult u niet de kostbare waarheden van de Bijbel voor uzelf kunnen bewijzen.

God wenst dat Zijn volk zal zijn als dat in Berea: "En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren" (Handelingen 17:11).

Voor sommigen van u die deze cursus volgen is Gods Waarheid misschien helemaal nieuw. Anderen onder u zijn misschien opgegroeid in de waarheid, maar hebben nooit de gelegenheid gehad om de dingen die u geleerd werden voor uzelf te bewijzen. Nog weer anderen onder u nemen gewoon de kans waar om wat u reeds geleerd heeft  weer bevestigd te zien. Ongeacht uw achtergrond krijgt u door deze cursus u de gelegenheid om te leren en te groeien - maar u zult er slechts uit halen wat u erin steekt.

Sommigen, die soortgelijke cursussen hebben gevolgd, melden, dat zij de waarheid pas effectief leerden door iedere Bijbeltekst, genoemd in de lessen, helemaal uit te schrijven; niet alleen de citaatvermelding dus, maar elk woord van ieder vers dat geciteerd wordt. Enkelen vonden het beter om niet alleen de Bijbelteksten en de antwoorden op elke vraag neer te schrijven, maar zelfs de vragen op een apart vel papier te noteren.

Dit lijkt veel werk, maar volgens de Bijbel "… beloont [God] wie Hem zoeken" (Hebreeën 11:6).

Als u deze lessen op uzelf toepast, zult u zeker merken dat uw studie en gebeden zullen toenemen en u hechter zult wandelen met God, naarmate u Zijn wegen en Zijn plan voor u en de gehele mensheid leert kennen. Wat kan meer lonend en de moeite waard zijn voor uw tijd en aandacht?

Wij hopen en bidden dat u deze cursus zult benaderen met ijver, om uw begrip te verdiepen van Gods kostbare gave aan de mensheid - de heilige Bijbel.

Introductie

HOE KAN DEZE BIJBELSTUDIECURSUS U TOT NUT ZIJN?

Kan iemand werkelijk de Bijbel begrijpen? Juist het feit dat u deze Bijbelcursus heeft aangevraagd, laat zien dat u de Bijbel wilt begrijpen. U daarbij te helpen is precies de reden, waarvoor deze publicatie is ontworpen. Wanneer u deze cursus de komende maanden goed benut, garanderen wij, dat u zult groeien in uw vermogen om de Bijbel en zijn essentiële boodschap te begrijpen.

WAAROM BIJBELSTUDIE?

De Bijbel is verbrand, verboden en genegeerd. Geleerden hebben getracht zijn waarde te minimaliseren; sommigen beweren zelfs dat de Bijbel slechts ouderwets proza is dat geen enkel nuttig doel dient. Toch verdwijnt hij niet!

De Bijbel was het eerste boek dat in 1456 door Gutenberg werd gedrukt en is nog steeds, ieder jaar, 's werelds meest verkochte boek. Hij heeft de westerse cultuur diepgaand beïnvloed en is in meer talen en dialecten vertaald dan enig ander boek. Toch, ondanks dit alles, wordt de Bijbel door weinigen gelezen en door bijna niemand begrepen!

 • Waarom zou de Bijbel nog steeds gelezen of bestudeerd moeten worden in deze huidige moderne wereld?
 • Hoe kan dit historische boek tegenwoordig nog van betekenis zijn?

In deze les zullen we zien dat de Bijbel zelfs meer bij de tijd is dan de krant van vandaag!

Waarom is de Bijbel relevant? Eenvoudig gezegd: de Bijbel is het instructieboek van de Schepper - en Zijn instructies zijn altijd van betekenis. Toen God het universum schiep stelde Hij regels in welke al het geschapene daarin besturen, inclusief het menselijk leven. De regels of wetten die het menselijk bestaan besturen zijn net zo betrouwbaar als de natuurwetten!

Niet alleen openbaart de Bijbel de universele regels van menselijk gedrag en relaties, hij openbaart ook het grote meesterplan van de Schepper. De mensheid kijkt naar de pijn en het lijden in deze wereld en vraagt zich af:

 • Waartoe dient het leven?
 • Wat ligt achter dit tijdelijke fysieke bestaan?

De Bijbel is de enige bron die het grote doel openbaart, waartoe wij geboren zijn!

Behalve dat de Bijbel zich bezig houdt met de werkelijk grote vragen over het leven en het uitleggen van de uiteindelijke bestemming van de mensheid, vertelt hij ons waar we de ontwikkelingen in deze tegenwoordige wereld toe leiden. Bijbelprofetie maakt de betekenis van de hedendaagse krantenkoppen duidelijk.

De Bijbel bevat niet alleen informatie die absoluut relevant is voor ons, maar is ook bewijsbaar het geïnspireerde Woord van God. De bewijzen van vervulde profetie, inhoudelijke samenhang van zijn boodschap en structuur, dragen allemaal bij om te bewijzen dat de Bijbel Gods boek is.

In tegenstelling tot wat velen hebben aangenomen, kan de Bijbel begrepen worden. Als u zijn boodschap ter harte neemt en tracht toe te passen, zal hij uw leven in het nu veranderen en u leiden naar eeuwig leven. De Bijbel is Gods boek en bevat de woorden van leven.

De Bijbelcursus van de Wereld van Morgen (Tomorrow's World) is ontworpen om u een kans te geven uw begrip van de Bijbel te ontwikkelen. Iedere les die u ontvangt -met een overzicht en toets na iedere vierde les - zal een ander onderwerp bespreken dat van vitaal belang is voor uw leven en uw begrip van de Bijbel vergroten..

Hoe haalt u het meeste profijt uit deze cursus? Op de eerste plaats moet u zich realiseren dat dezet slechts ontworpen is als werktuig of als gids voor uw studie van Gods boek, de Bijbel. Als u inderdaad de Bijbelse lering over een onderwerp wilt gaan begrijpen, zult u zelf de Schriftgedeelten moeten lezen. Het is zeer belangrijk dat u daadwerkelijk elk Schriftgedeelte opzoekt, waarnaar in de tekst verwezen wordt. Op deze manier kunt u voor uzelf zien wat de Bijbel werkelijk zegt en kunt u ook de samenhang lezen. Onderzoek heeft uitgewezen dat hoe meer we ons verstand gebruiken des te diepzinniger we leren. Deze cursus is niet geschreven om u simpelweg over de Bijbel te vertellen, maar om u de gewoonte aan te wennen om de antwoorden voor uzelf op te zoeken. Op deze manier zult u de gewoonte ontwikkelen om Schriftgedeelten te onderzoeken op antwoorden op de zeer grote levensvragen.

Wij zijn allen gewoontewezens. Bouw de gewoonte van orde en regelmaat in uw Bijbelstudie door een bepaald dagdeel en een vaste plaats voor uw studie uit te kiezen, wanneer en waar u zich kunt concentreren; probeer iedere dag een tijdstip en een tijd te bestemmen van tenminste 20 of 30 minuten, teneinde deze cursus te gebruiken voor het delven in de inhoud van uw eigen Bijbel. Leg uw notitieboek, uw Bijbel (of Bijbels) en een woordenboek, alsook andere Bijbelhulpen klaar voor gebruik als u aan de studie begint.

Wij adviseren u dringend de gemaakte lessen, samen met uw notities en de Bijbelse antwoorden op iedere vraag en uw eigen opgeschreven gedachten en commentaren in een ringband bij elkaar te bewaren.

In deze cursus zijn af en toe commentaren en verklarende artikelen, over technische punten toegevoegd. Deze zijn, samen met relevante artikelen en boekjes, die in iedere les worden genoemd of aangeboden, bedoeld om uw begrip van elk van de onderwerpen die u zult bestuderen te kunnen verdiepen.

SLEUTELS TOT BEGRIP VAN DE BIJBEL

 • De belangrijkste sleutel tot begrip van de Bijbel is uw houding! Jesaja 66:2 (vgl. ook Jesaja 57:15) legt uit dat God werkt met hen die berouwvol en nederig van geest zijn. We moeten openstaan voor onderwijs en ontzag hebben voor God en door Hem gecorrigeerd willen worden. Spreuken 9:10 laat zien dat de vrees voor God (wat letterlijk betekent: ontzag, diepe eerbied en respect voor God) het begin is van wijsheid.
 • Een tweede sleutel is gehoorzaamheid aan God. Psalmen 111:10 legt uit dat degenen, die de geboden onderhouden een goed begrip hebben. Wij groeien in geestelijke ontwikkeling, als we de principes van Gods geboden toepassen in het maken van onze dagelijkse besluiten en keuzes. (Hebreeën 5:12-14)
 • Een belangrijke derde sleutel voor begrip van de Bijbel is om specifieke verzen te begrijpen in samenhang met de rest van de Bijbel. De apostel Petrus legt uit in 2 Petrus 1:20-21 dat geen enkel Schriftgedeelte een eigen uitleg toelaat. God inspireerde het hele boek en één vers over een onderwerp moet begrepen worden in het licht van de andere verzen over hetzelfde onderwerp. Zoals met de meeste onderwerpen is kennis van de Bijbel cumulatief (aangroeiend) en wordt door toevoeging opgebouwd, "… gebod op gebod …" en "… regel op regel ..." (Jesaja 28:10).
 • Een vierde regel is dat we moeten beginnen met een helder en duidelijk vers bij ieder onderwerp. Om onduidelijke of moeilijke Schriftgedeelten te begrijpen, moeten we ons laten leiden door de duidelijke. Bij voorbeeld, Petrus legt in 2 Petrus 3:15-16 uit dat Paulus soms dingen schreef die moeilijk te begrijpen waren en dikwijls uit hun verband werden gerukt. Lees bij twijfel een vers in meer dan één vertaling en gebruik een woordenboek om woorden op te zoeken voor hun juiste betekenissen en begrip voor hun gebruik in een bepaald verband.

Onze gelukwensen met het ondernemen van een van de meest nuttige en opwindende reizen van uw leven. Het is een reis die u zal brengen tot een dieper begrip van Gods openbaring aan de mensheid en een grotere waardering van Zijn grote plan en doel voor de hele mensheid en voor u persoonlijk.


Les 1, Deel 1

De Bijbel: een boek voor NU!

Vele mensen denken aan de Bijbel als zijnde een oud boek dat over lang vervlogen dingen en mensen spreekt.

Hoe is de Bijbel van toepassing op onze moderne wereld in dit nieuwe tijdperk?

Spreekt de Bijbel inderdaad over de toestanden in onze huidige wereld?

Jezus Christus was de grootste nieuwslezer ooit! In plaats van slechts te spreken over het nieuws van gisteren, zoals gebruikelijk bij nieuwslezers, kondigde Hij van tevoren het nieuws van morgen aan. Hij besprak de situatie van de wereld in de jaren direct voorafgaand aan Zijn terugkeer op deze aarde, om het Koninkrijk van God te vestigen. De Bijbel is veel meer dan een boek over oude geschiedenis en poëzie; het is een belangrijk boek voor nu.

 1. Is het ooit aan Daniël gezegd dat zijn geschriften niet bedoeld waren voor zijn tijd, maar verzegeld waren tot de eindtijd? (Daniël 12:9)
 2. Wie, in de eindtijd, zou begrijpen wat Daniël had geschreven? (Daniël 12:10)
 3. Wat zegt Salomo ons in Spreuken 9:10 over het beginpunt van wijsheid?
 4. Sla Spreuken 8:13; 15:33 en 16:6 op voor de Bijbelse uitleg van de vreze des Heren. (N.B. : het woord vreze in deze samenhang betekent in de eerste plaats ontzag, niet angst)
 5. In Psalm 111:10 is ons een belangrijke sleutel gegeven om Gods Woord te begrijpen. Welke?
 6. Hebben de discipelen van Christus Hem ooit gevraagd over het einde van de wereld? Zie Mattheüs 24:3. (N.B. Het Griekse woord voor wereld in dit vers is aeon en betekent eeuw. Er zijn twee andere Griekse woorden in het Nieuwe Testament, die ook vertaald worden als wereld", namelijk kosmos, dat betrekking heeft op de maatschappij en oikoumene, dat betrekking heeft op het land of de aarde).
 7. Kent God de toekomst? Openbaart Hij die kennis in Zijn Woord? Zie Jesaja 46:9-11.
 8. Wil Christus dat Zijn dienaren de tijd van Zijn terugkomst op deze aarde weten? Zie Mattheüs 24:32-33.
 9. Verwachtte de apostel Paulus dat de Dag des Heren over ware christenen komt "… als een dief in de nacht …" of zouden zij toegang hebben tot informatie die hen in staat zou stellen om de tijden in welke zij leven te begrijpen en niet bij verrassing overvallen te worden? Zie 1 Thessalonicenzen 5:1-5, let speciaal op vers 4.
 10. Wat wordt er, hoe dan ook, gezegd over het juiste tijdstip? Is dat iets voor God alleen om te weten? Zie Mattheüs 24:36.

DE RANGSCHIKKING VAN DE BIJBEL

Er is een geïnspireerde orde van de Bijbel, zoals bewaard in de Hebreeuwse en Griekse manuscripten. Hoewel onze Bijbels in het algemeen al deze boeken bevatten, is de volgorde verschillend en daarom is het goddelijk patroon van rangschikking niet altijd even duidelijk.

Het Oude Testament bestaat uit drie gedeeltes en het Nieuwe Testament uit vier. Dit is in totaal zeven, het getal dat God door de Bijbel heen gebruikt om voltooiing en perfectie aan te geven. Vroeger telden de Joden 22 boeken in het OT. Toen de 22 boeken van het OT toegevoegd werden aan de 27 van het Nieuwe Testament kwam het totaal op 49, zeven maal zeven. Het is duidelijk dat God de hand heeft gehad in het rangschikken van dit opmerkelijke boek.


Les 1, Deel 2

Geeft de bijbel slechts het zoeken van de mens naar God weer?

Wat is de Bijbel nu werkelijk? De Bijbel beweert, in tegenstelling tot de verklaringen van de critici, niet alleen het verhaal van het zoeken van de mens naar God te zijn, maar meer nog Gods openbaring aan de mens! Denk hier eens over na. Zou een liefhebbende God willen dat u Hem leert kennen? Wanneer u uw Bijbelstudie begint, met gebruikmaking van deze cursus, zullen we eerst moeten kijken naar wat de Bijbel werkelijk beweert.

 • Is de Bijbel geïnspireerd?
 • Is de Bijbel historisch nauwkeurig?

Laat ons duidelijk begrijpen, wat de Bijbel over zichzelf openbaart.

 1. Waar komt de heilige Schrift volgens Paulus in 2 Timotheüs 3:16 uit voort?
 2. Wat betekent het woord geïnspireerd? (Zoek de betekenissen op in het woordenboek) Opmerking: Het originele Griekse woord is theopneustos, dat letterlijk "door God geademd" betekent.
 3. Naar hoeveel van Gods Woord moeten wij trachten te leven volgens Jezus Christus in Mattheüs 4:4?
 4. Wat heiligt of zet Gods mensen apart, volgens het gebed van Christus in Johannes 17:17? Waar vinden we Gods waarheid?
 5. Is het scheppingsverhaal in Genesis waar? Wat zegt Psalmen 119:160 ons over het oudste deel van Gods Woord?
 6. Getuigde Jezus Christus persoonlijk van de historische echtheid van Noach en de universele vloed die in zijn tijd gebeurde? Zie Mattheüs 24:37-39 en ook Lukas 17:26-27.
 7. Hoe zit het met Jona? Heeft Christus ooit gerefereerd aan het opslokken van Jona door een grote vis, als een historisch gebeuren? Zie Mattheüs 12:40.
 8. Hoe zit het met Adam? Verwijst het Nieuwe Testament naar hem als een feitelijke, historische man? Welke informatie verkrijgen we van de volgende Schriftgedeelten? Lukas 3:38; Romeinen 5:14; 1 Korinthe 15:45; 1 Timotheüs 2:13; Judas14.
 9. Van oudsher hebben de Joden de boeken van het Oude Testament bewaard in een drievoudige verdeling: De Wet, de Profeten en de Psalmen. Bevestigd Jezus Christus dat deze collectie geschriften samen nog steeds de bestaande geschriften van Zijn tijd vormden? Zie Lukas 24:44-45.
 10. Registreerden de schrijvers van de Bijbel gewoonweg hun eigen denkbeelden? Merk op wat Petrus openbaart in 2 Petrus 1: 21.

DE WETENSCHAP BEKIJKT DE BIJBEL

Gedurende de jaren '60 en '70 wierpen vele archeologische vondsten nieuw licht op de Bijbel en de verhalen die hij bevat. Het tijdschrift U.S. News and World Report berichtte in zijn uitgave van 24 augustus 1981 dat dergelijke vondsten "bevestigden, dat de Bijbel historisch nauwkeuriger is, dan vele geleerden dachten".

De meeste critici en geleerden wezen lang geleden al het verhaal van de ondergang van Sodom en Gomorra af als een mythe. Het ware bestaan van de steden zelf werd wijd en zijd betwijfeld. "Nu geloven twee hoogstaande Amerikaanse archeologen, Walter E. Rast en R. Thomas Schaub, dat zij waarschijnlijk de overblijfselen van die steden hebben gevonden, plus de drie andere nederzettingen, waar in Genesis naar verwezen wordt als de steden der vlakte. De ruïnes liggen waar de Bijbel aangeeft dat ze zouden zijn - binnen enkele kilometers van de Dode Zee. Bovendien blijken tenminste drie van de steden verwoest te zijn door vuur dat volgens de Bijbel uit wraak van God neerkwam" (USN & WR. 24/9/81. pag. 38-39).

Een andere vondst die niet alleen het bestaan bevestigt van Sodom en Gomorra als historische steden, maar ook licht werpt op vele andere Bijbelse verhalen, zijn de kleitabletten van Ebla. De oude stad Ebla is opgegraven in het noordelijk deel van wat tegenwoordig Syrië is. Een Italiaanse professor, Giovanni Pettinato heeft in spijkerschrift geschreven tabletten, die daar gevonden zijn en die handelstransacties beschreven, waarbij beide steden Sodom en Gomorra betrokken waren, vertaald. Zoals het tijdschrift Time opmerkte: "Vondsten van Ebla hebben waarschijnlijk zelfs een groter effect. Vele liberale bijbelgeleerden behandelen Abraham niet als een historische figuur, maar als een soort Semitische koning Arthur. Hun zienswijze is dat de verhalen over Abraham en de andere patriarchen meer dan 1000 jaar later moeten zijn neergeschreven dan de gebeurtenissen die zij beweren te beschrijven. In het gebied van de wereld, dat de Bijbel voortbracht, heeft Ebla bewezen dat er een verfijnde en uitgebreid beschreven cultuur bestond, ver voor Mozes en zelfs Abraham ... Na Ebla zullen we de Bijbel veel serieuzer moeten nemen als historisch document" (21/9/81, pag. 77).

Behalve informatie die in verband staat met de patriarchen en de steden Sodom en Gomorra is er in Ebla ook informatie gevonden die in verband staat met de uittocht van Israël uit Egypte.

Volgens een prominente Egyptoloog van de John's Hopkins universiteit, Hans Goedicke, getuigt een Ebla-tablet niet alleen van de uittocht vanuit een Egyptisch perspectief, maar dateert deze de gebeurtenis ook rond 1475 v. Chr. Dit is een datum van ongeveer twee eeuwen vroeger dan de aangenomen wetenschappelijke mening, maar toch in overeenstemming met het tijdsbeeld van de Bijbel zelf.

Wat te zeggen over de theorie van het meervoudig auteurschap van de traditionele boeken van Mozes? Volgens het tijdschrift Time meldt de Bijbelgeleerde Yehuda Radday van het Israëlisch Technologisch Instituut in Haifa dat een vijfjarige computerstudie van het boek Genesis laat zien dat dit het werk is van één enkele schrijver. Professor Radday en drie medewerkers bestudeerden de woorden van de Hebreeuwse tekst en concentreerden zich op 56 kenmerken van taalgedrag, die buiten het gecontroleerde geweten van een schrijver vallen.

Door zijn analyses kwam hij tot de conclusie dat Genesis het werk is van één enkele schrijver en dat de JEDP hypothese (de theorie, verbreid door de hoogste critici, dat het boek Genesis het resultaat is van meerdere schrijvers gedurende een periode van eeuwen) moet worden verworpen. En zo kunnen we doorgaan. Als wij het licht werpen op kritisch wetenschappelijk onderzoek naar de Bijbel ontdekken we dat de critici degenen zijn die tekort schieten, niet de Bijbel.

De Bijbel in kaart gebracht.

Het Oude Testament

 1. DE WET
  1. Genesis
  2. Exodus
  3. Leviticus
  4. Deuteronomium
 2. DE PROFETEN
  1. Jozua-Richteren
  2. Samuël-Koningen
  3. Jesaja
  4. Jeremia
  5. Ezechiël
  6. De Twaalf (Kleine Profeten)
 3. DE GESCHRIFTEN
  1. Psalmen
  2. Spreuken
  3. Job
  4. Hooglied (Lied van Salomo)
  5. Ruth
  6. Klaagliederen
  7. Prediker
  8. Ester
  9. Daniël
  10. Ezra-Nehemia
  11. Kronieken

Het Nieuwe Testament

 1. DE EVANGELIëN & HANDELINGEN
  1. Matteüs
  2. Marcus
  3. Lucas
  4. Johannes
  5. Handelingen
 2. ALGEMENE BRIEVEN
  1. Jacobus
  2. 1 Petrus
  3. 2 Petrus
  4. 1 Johannes
  5. 2 Johannes
  6. 3 Johannes
  7. Judas
 3. BRIEVEN VAN PAULUS
  1. Romeinen
  2. 1 Korintiërs
  3. 2 Korintiërs
  4. Galaten
  5. Efeziërs
  6. Filippenzen
  7. Kolossenzen
  8. 1 Tessalonicenzen
  9. 2 Tessalonicenzen
  10. Hebreeën
  11. 1 Timoteüs
  12. 2 Timoteüs
  13. Titus
  14. Filemon
 4. PROFETIE
  1. Openbaring


Les 1, Deel 3

Is het Oude Testament NU van toepassing?

Het Oude Testament omvat meer dan tweederde van de gehele Bijbel.

 • Hoe relevant is het voor ons vandaag?

Sommigen beweren dat de enige waarde van het Oude Testament ligt in de historie die het bevat, of wellicht in de inspirerende poëzie.

 • Moet het Oude Testament op dezelfde manier worden bestudeerd als het Nieuwe Testament?
 • Hoe staan deze twee gedeelten van de Bijbel, het Hebreeuwse en Griekse deel, met elkaar in verband?

Het is belangrijk de Bijbelse antwoorden te vinden op deze fundamentele vragen, voordat we verder gaan met onze studie van Gods Woord, de heilige Bijbel.

 1. Herlees 2 Timotheüs 3:14-17. Welke Schriftgedeelten waren aanwezig tijdens Timotheüs' jeugd? (N.B. Aan het Nieuwe Testament werd pas tijdens Timotheüs volwassenheid geschreven!).
 2. Zei Paulus aan Timotheüs dat de Schriftgedeelten (van het Oude Testament) nuttig waren voor zowel lering als verbetering, weerlegging en onderwijzing tot rechtvaardigheid?
 3. Hoe omschrijft de Bijbel rechtvaardigheid? (Vgl. Psalmen 119:172)
 4. Van wie komen de wetten van het Oude Testament, van Mozes of van God? Neem notitie van de volgende Schriftgedeelten: Exodus 19:7; Exodus 20:1; Exodus 24:4,12; Leviticus 26:46; Deuteronomium 4:5.
 5. Hoe zit het met de opgetekende voorbeelden in het Oude Testament? Zijn deze ook vandaag nog voor ons van toepassing? Wat zei Paulus hierover in 1 Korinthe 10:6,11?
 6. Bevat het Oude Testament informatie over behoud door Christus? Zie 2 Timotheüs 3:15.
 7. Vond de Ethiopische eunuch de boodschap van behoud in het Oude Testament? Zie Handelingen 8:27:35.
 8. Was hij in staat om de betekenis van het Oude Testament volledig te begrijpen, los van toegevoegde openbaring van het Nieuwe, die hij ontving door de rechtstreekse uitleg van Filippus? Zie in Handelingen 8:35.
 9. Alhoewel de Joden de onthullingen van het Oude Testament hebben geconserveerd, begrijpen zij ook werkelijk zijn volledige boodschap? Zie de uitleg van Paulus in 2 Korinthe 3:14-18.
 10. Wat kwam Jezus Christus doen in relatie tot het Oude Testament? Zie Mattheüs 5:17 (N.B.: Verbuigingen en afleidingen van het Griekse woord voor vervullen, pleròo, worden ook gebruikt in Mattheüs 13:48 "vol"; Lukas 2:40 vervuld en Efeze 3:19 vervuld" en "volheid" alsook op andere plaatsen).

BIJBELSE MANUSCRIPTEN EN VERTALINGEN

De Bijbels die wij bestuderen zijn vertalingen uit de originele talen waarin de Bijbel werd geschreven. Voor het Oude Testament was dit het Hebreeuws met voor een klein gedeelte van latere boeken het Aramees, een verwante taal. Ons Nieuw Testament is vertaald uit de Griekse taal.

De Schriftgedeelten van het Oude Testament werden door God aan de Joodse gemeenschap voor conservering toevertrouwd (Romeinen 3:1-3). Zij zijn door schrijvers, de Masoreten genaamd, trouw in handschriften (manuscripten) bewaard. De officiële teksten, die door de Joden zijn bewaard, heten de Masoretische teksten. Deze oude schrijvers zijn verder gegaan dan het nauwgezet bewaren van de tekst. Zij hielden een telling bij van alle woorden in een bepaald Bijbelboek, alsook van alle letters. Zij wisten bijvoorbeeld welk woord en welke letter het midden van een bepaald boek was. Bij het maken van handgeschreven kopieën vergeleken zij de telling om er zeker van te zijn dat er zelfs geen lettervariatie in de tekst voorkwam. Jezus Christus was getuige van hun nauwkeurigheid in het conserveren van tekst door te stellen in Mattheüs 5:18 dat "… er niet één jota of één tittel van de Wet …" voorbij zou gaan. De "jota" verwijst naar de letter yod, de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet, die lijkt op een apostrof. De "tittel" verwijst naar een tekentje ter aanduiding van de uitspraak boven of onder sommige letters van het Hebreeuwse alfabet.

De gezaghebbende Hebreeuwse tekst is de officiële bewaarde tekst in de Joodse gemeenschap, de Masoretische tekst. In de oudheid geschreven op perkament, gemaakt van speciaal geprepareerde schapenhuiden; deze teksten waren met de hand gekopieerd door zorgvuldig getrainde schrijvers en geconserveerd als rollen. Terwijl vele sektes hun voorkeur hebben voor zelfgekozen kopieën van de Bijbel, kan aan geen van deze dezelfde waarde worden toegekend als aan de officiële Masoretische tekst.

Ons Nieuwe Testament kreeg door de apostel Johannes vlak voor zijn dood, aan het einde van de eerste eeuw, zijn definitieve vorm. Op dat moment woonde hij in Efeze, een Griekssprekende stad, gelegen aan de westkust van vroeger Klein Azië (het huidige Turkije). Dit is dezelfde stad die gediend heeft als bewaarplaats voor de kopieën van de brieven van Paulus, tientallen jaren eerder (2 Timotheüs 4:13,21). Het is de stad die in Openbaring 2 genoemd wordt om de hele eerste fase van de Kerk van God te vertegenwoordigen. De Griekse manuscripten, die voortkomen uit Klein Azië, worden door moderne geleerden geclassificeerd als de Antiochische of Byzantijnse typen. Dit was de tekst die in de Griekse wereld werd gebruikt, enigszins verschillend van de westerse en Alexandrijnse typen, die in Rome en Egypte zijn bewaard.

Kopieën van de Byzantijnse teksten werden naar het westen gebracht door geleerden die vluchtten voor de Turkse invasie in de 15e eeuw. Vele van deze Griekse geleerden en de manuscripten die zij meebrachten na de val van Constantinopel in 1453, kwamen terecht in de omgeving van Bazel, Zwitserland na de val van Constantinopel in 1453. Het is uit deze manuscripten dat de gedrukte teksten van Erasmus (1516) en Stephen (1550) oorspronkelijk zijn voortgekomen. De tekst van Erasmus was bekend alsTextus Receptus (ontvangen tekst) en was de geaccepteerde standaard van het Griekse Nieuwe Testament voor ongeveer drie eeuwen.

Met de wijdverspreide acceptatie van de evolutietheorie en de komst van meer kritiek uit wetenschappelijke kringen in de late negentiende eeuw, onderging de vertaalkunde van de Bijbel een verandering. Afscheid nemend van het idee dat de Bijbel bovennatuurlijk was geïnspireerd en bewaard, beslisten geleerden dat de oudste manuscripten, wat ook hun oorsprong was, dichter bij het origineel stonden en daarom ook het meest accuraat moesten zijn. Zij begonnen bijzonder veel geloof te hechten aan teksten en tekstgedeelten die tot die tijd als inferieur waren beschouwd. De meeste Bijbelvertalers van de 20ste eeuw gingen van teksten uit, die door de hogere critici waren aangeprezen, en verwezen de lezing van officieel geconserveerde teksten naar voetnoten.

De Authorized version of King James vertaling (Ned.: Statenvertaling/1618), lang de maatstaf in de Engelssprekende wereld, werd voor het eerst gedrukt in 1611, na het vertaalwerk gedurende 7 jaar door 54 geleerden. Het werd oorspronkelijk vertaald uit de Hebreeuwse Masoretische tekst en de Griekse ontvangen tekst [Textus Receptus], geholpen door het werk van vroegere geleerden zoals William Tyndale. Hoewel er een paar voor de hand liggende fouten in staan, bijvoorbeeld het gebruik van Easter [Pasen] in plaats van Passover [Ned. vert.: Pascha] als vertaling van het Griekse Pascha in Handelingen 12:4 [Pascha, HSV], streefden de King James vertalers ernaar zorgvuldig en nauwgezet tewerk te gaan met de voor hen beschikbare teksten.

Het voornaamste probleem met de King James versie voor vele lezers in onze tijd is het gebruik van Engelse woorden die niet langer algemeen zijn in de huidige taal (zoals u en gij) of Engelse woorden die feitelijk van betekenis veranderd zijn in de vier eeuwen nadat de vertaling begon. Als voorbeeld het woord let [weerhoudt, HSV] in 2 Thessalonicenzen 2:7 betekende voor de vertalers van de King James versie to prevent or hinder (Ned.: voorkomen of verhinderen). Ofschoon deze betekenis nog behouden is in bijzonder juridisch spraakgebruik, betekent dit woord in praktisch alle andere huidige contexten "to allow [Ned.: toestaan]", precies het tegengestelde van de vroegere betekenis.

Voltooid in 1982 bood de Nieuwe King James versie een poging om de originele King James te moderniseren. Hij is eenvoudiger in het gebruik voor de meeste lezers van deze tijd en heeft toch veel van de schoonheid en nauwgezetheid van de tekst van de originele King James behouden. Het is de meest algemeen aangehaalde vertaling in Tomorrow's World [in het Nederlandstalig gebied is dat de Herziene Statenvertaling van 2010].

De meeste andere vertalingen van de 20ste eeuw zoals de Revised Standard Version, de New English Bible, de New American Standard en de International Version geven de voorkeur aan de manuscripten die favoriet zijn bij de hogere critici. Ofschoon het overgrote deel van de inhoud van alle manuscripten hetzelfde is, zijn er een paar betekenisvolle variaties op bepaalde plaatsen. Alhoewel deze vertalingen bruikbaar zijn, moeten zij niet gebruikt worden om leerstellingen te staven op terreinen, waar zij verschillen met de King James vertaling [Ned.: Statenvertaling].

Er zijn vele andere vertalingen die werkelijk alles in eigen woorden weergeven. Dat wil zeggen, zij vertegenwoordigen de poging van de schrijver om de tekst te vereenvoudigen door het in zijn eigen woorden te zeggen, daarbij gebruik makend van eigentijdse taal.

Ofschoon deze edities vaak gemaakt worden om het lezen toegankelijker te maken, zijn ze niet voldoende betrouwbaar om technische onderwerpen te bestuderen of om leerstellingen te staven. Sommige andere geparafraseerde uitgaven zijn trendy en eenvoudig ter wille van speciaal geïnteresseerde en dikwijls moderne bevooroordeelde groeperingen. Voorbeelden van een parafrase-Bijbel is de Living Bible en de Contemporary English version [in Ned.: Groot Nieuws voor U en Het Boek].


Les 1, Deel 4

Het informatie boek

De tijdsperiode waarin wij leven wordt vaak de informatie eeuw genoemd. Er is een ongekende hoeveelheid aan informatie beschikbaar over werkelijk elk onderwerp. Toch is het paradoxale dat hoe meer de ogenschijnlijke kennis en informatie van de mens zich hebben vermenigvuldigd hoe meer ook zijn problemen en zorgen zijn toegenomen. Een van de voornaamste redenen is dat Gods openbaring in toenemende mate als niet van toepassing op onze huidige wereld wordt bestempeld.

De realiteit is dat de Bijbel niet alleen de kostbare kennis van behoud en Gods grote plan voor de mensheid bevat, maar eveneens vele andere belangrijke onderwerpen. Hij bevat informatie over leven en liefde, over gezondheid en geluk en omvat elk aspect van de menselijke levenswijze en relaties, tenminste in principe. Sommige dingen liggen besloten in een direct gebod, terwijl andere geleerd worden door voorbeelden of door geopenbaarde principes van wijsheid. Laat ons van nabij bekijken, wat voor diverse informatie er in de Bijbel opgesloten ligt.

 1. Waarom wil God volgens Deuteronomium 6:24 dat wij Zijn geboden gehoorzamen? Zie ook Deuteronomium 5:29, 32-33.
 2. Hoe vatte Jezus Gods wet samen in Mattheüs 22:36-40? ( N.B. de eerste vier van de tien geboden zeggen ons hoe we God moeten liefhebben, terwijl de laatste zes ons zeggen hoe we onze naaste moeten liefhebben).
 3. Wat zegt Paulus ons in Romeinen 7:12 en 14 over de wet? Maar wat betekent de populaire religieuze lering dat geloof in Christus de wet buiten werking stelt? Zie Romeinen 3:31.
 4. Leert de Bijbel dat er consequenties zijn voor ons leven gebaseerd op gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan Gods geboden? Zie Deuteronomium 11:26-28.
 5. Waarom schreef Salomo het boek Spreuken volgens Spreuken 1:1-4?
 6. Medische onderzoekers kwamen de laatste tientallen jaren tot de ontdekking daternstige spanning ziekte kan voortbrengen. Hoe inspireerde God Salomo dit principe uit te leggen, duizenden jaren geleden in Spreuken 17:22?
 7. Welke praktische principes worden in Spreuken geopenbaard ten opzichte van het kiezen van vrienden en bondgenoten? Zie Spreuken 22:24-25, Spreuken 13:20, Spreuken 23:19-21, Spreuken 6:23-26.
 8. Geeft de Bijbel essentiële informatie over de manier waarop echtgenoten met elkaar moeten omgaan om een gelukkig huwelijk te bevorderen? Zie 1 Petrus 3:1-11.
 9. Sommige mensen zullen naar ons toekomen om informatie te verkrijgen over wat we geloven en waarom. Wat wordt ons gezegd in 1 Petrus 3:15?
 10. Waar vergelijkt Paulus in Hebreeën 5:12-14 ons vermogen tot het verwerken van de informatie uit de Bijbel mee? Hoe zegt hij dat we deze geestelijke verwerking kunnen verbeteren? Zie vers 14.

PRAKTISCHE HULPMIDDELEN VOOR BIJBELSTUDIE

Paulus prees de Joden in de stad Berea die naar zijn prediking luisterden, omdat zij "… dagelijks …" de Schrift "… onderzochten [nauwkeurig bestudeerden, navorsten] om te zien of die dingen zo waren". (Handelingen 17:11). Tegenwoordig hebben we een verscheidenheid aan Bijbelse hulpmiddelen ter beschikking om ons onderzoek van Gods Woord veel eenvoudiger te maken en gemakkelijker dan het voor de Bereërs van de eerste eeuw was. Op de volgende pagina is een lijst samengesteld van fundamentele hulpmiddelen voor Bijbelstudie, welke u van nut kunnen zijn. Vergeet alstublieft niet dat het slechts hulpmiddelen zijn, niet een studie op zichzelf.

BIJBELCONCORDANTIES

Het karwei om een Bijbelvers te vinden of een specifieke plaats te onthouden kan soms erg frustrerend zijn. Met behulp van een volledige concordantie kunt u eenvoudig elk woord opzoeken in de Bijbel en de plaats in de tekst. Sommige concordanties wijzen op de originele Hebreeuwse of Griekse woorden, hun juiste uitspraken en betekenissen.

Tegenwoordig zijn er verschillende uitmuntende Bijbelconcordanties op de markt, die waardevolle hulp kunnen bieden voor uw studie van de Bijbel. em's Exhaustive Concordance [ in Ned.b.v.: Abraham Trommius' Nederlandse Concordantie van de Bijbel] vermeldt elk woord in de Bijbel en alle Schriftuurlijke verwijzingen, waar een woord gevonden kan worden. Bovendien bevat het een Hebreeuws en Grieks woordenboek (lexicon) aan het eind.

The Englishman's Hebrew and Chaldee Concordance of the Old Testament en The Englishman's Greek Concordance of the New Testament  zijn beiden afgestemd op de woorden in em's Concordance. Zij kunnen daarom gebruikt worden door studenten die geen kennis hebben van het Grieks en Hebreeuws alfabet. Deze twee concordanties gaan uit van elk Grieks en Hebreeuws woord en niet van de Engelse woorden waarin deze vertaald zijn. Diverse verschillende Griekse of Hebreeuwse termen, elk met een gering verschil in betekenis, worden dikwijlsdoor één en hetzelfde Engelse woord vertaald. Soms worden verschillende Engelse woorden gebruikt om dezelfde Griekse of Hebreeuwse term te vertalen. Deze concordanties geven iedere plaats aan, waar een specifiek Grieks of Hebreeuws woord wordt gebruikt, ongeacht de Engelse uitdrukking die in de vertaling is gebruikt.

BIJBELATLASSEN, WOORDENBOEKEN EN COMMENTAREN

Het onderzoeken van Gods Woord kan zijn als een reis in een vreemde, nieuwe wereld. Zoekend naar de waarheid van de Bijbel zult u op onbekende gewoontes stoten en op namen van volken en landen, welke u in geen enkele moderne atlas kunt vinden.

 • Wie waren de Farizeeën en Sadduceeën?
 • Waarom waren de Samaritanen en de Joden in Jezus' tijd vijanden?
 • Waar waren de oude koninkrijken van de Assyriërs, de Babyloniërs en de Perzen gelokaliseerd?

De historische, geografische en sociale achtergrond is heel belangrijk om vele, anders moeilijke verzen te begrijpen.

Een Bijbelatlas helpt oude volken, steden en koninkrijken te lokaliseren. Het laat u de Romeinse wereld zien, waar Paulus doorheen reisde en gemeenten stichtte of de locatie van de twaalf stammen van Israël tijdens de dagen van Jozua en de rechters. Het is een zeer nuttige hulp om de wereld te kunnen zien, zoals deze eruit zag tijdens de verschillende tijdperken die in de Bijbel worden besproken.

Bijbelwoordenboeken en Bijbelse commentaren helpen bij de uitleg van oude sociale gebruiken, archeologische vondsten en wereldse historische verbanden met in de Bijbel genoemde gebeurtenissen. Echter, elk van deze werken wordt beperkt door de vooroordelen en vooropgezette denkbeelden van de schrijver. Vanuit het ontwikkelde perspectief en opgebouwde begrip van iemand die elke gegeven opdracht bestudeerde, zal de lezer van dergelijke werken dit goed kunnen compenseren.

Onderstaand dient als een voorbeeld van verschillende soorten naslagwerken die gewoonlijk beschikbaar zijn voor Bijbelstudenten. Deze lijst is natuurlijk niet volledig en wordt niet in alle inhoudelijke uitleg en elke referentie gesteund door Tomorrow's World. Wellicht wilt u één of al deze werken aanschaffen voor uw eigen persoonlijke bibliotheek; de meeste zijn echter beschikbaar op de afdeling naslagwerken van uw openbare bibliotheek.

 • Atlas of the Bible Lands (Hammond, Inc.)
 • Oxford Bible Atlas (Oxford University press)
 • The Dictionary of Bible and Religion (Abingdon press)
 • Smith's Bible Dictionary (Hendrickson press)
 • The Interpreter's Dictionary of the Bible (Abingdon press, multi-volume set)
 • The New Bible Commentary (Inter Varsity press)
 • Jamieson, Fausset and Brown Commentary (Zondervan)
 • The Expositor's Bible Commentary (Zondervan, multi-volume set)
 • Soncino Books of the Bible (Soncino press, Old Testament only)

^