http://www.wereldvanmorgen.nl/bijbel_studie_les.php
logo

De Bijbel: Een Boek voor NU!

Van De Uitgevers...

Door te starten met deze Bijbelstudiecursus, realiseert u zich waarschijnlijk wel dat u enigszins verschilt van de grote meerderheid in uw omgeving, die niet hunkeren om uit te zoeken waarom zij bestaan en niet geinteresseerd is in wat de Bijbel werkelijk leert. U bent een van de zeldzame mensen die oprecht meer willen weten. Wellicht bent u een van degenen die God nu roept, die Hem trouw zullen blijven, zelfs te midden van deze door zonde verziekte maatschappij (Mattheüs 22:14; Openbaring 17:14).

De in totaal 24 lessen van deze cursus zijn ontwikkeld door wijlen de heer John Ogwyn, een evangelist in Gods werk, die decennialang de waarheid op krachtige wijze verkondigde via het gedrukte woord en in de ether. De heer Ogwyn bezat de geweldige gave om Gods waarheid op een nieuwe en levendige manier te presenteren teneinde mensen te helpen de geheimen van de Bijbel te begrijpen, en we zijn er zeker van dat u zult genieten – en profijt zult hebben – van zijn gedegen leraarschap. Maar de heer Ogwyn kan niet het werk voor u doen. Tenzij u uw Bijbel opent en zelf de verzen die hij aanhaalt opzoekt, zult u niet in staat zijn de kostbare waarheden van de Bijbel voor uzelf te bewijzen. God wil graag dat Zijn volk is als de Bereërs “… want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren” (Handelingen 17:11).

Veel studenten melden dat zij het beste leren en onthouden wanneer zij een apart blad papier of een notitieboekje nemen en voor zichzelf niet alleen de antwoorden opschrijven maar ook de verzen die aangehaald worden in elk deel van de lessen. Dat lijkt veel werk, maar de Bijbel legt uit dat God beloont wie Hem zoeken (Hebreeën 11:6). Wanneer u deze cursus heeft voltooid, zal uw beloning niet bestaan uit een certificaat of diploma (deze cursus is geen opleiding tot predikant; het is een cursus om gelovigen uit te rusten met Gods kostbare Waarheid). In plaats daarvan zult u een veel waardevollere beloning, Gods Waarheid, ontvangen en de instrumenten om deze in uw leven toe te passen. Wat kan nu een grotere beloning zijn voor uw waardevolle tijd en uw aandacht?

Hoewel er veel onderwerpen zijn waar we deze cursus mee zouden kunnen beginnen, hebben we ervoor gekozen om ons eerst op Bijbelprofetie te richten. Afhankelijk van hoe het wordt berekend, bestaat de Bijbel voor een vierde tot een derde deel uit profetie, wat aantoont dat de Bijbel inderdaad het woord van onze Schepper is “Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn,”. Neem dus uw pen ter hand en begin Gods woord samen met ons te verkennen. Wij hopen en bidden dat u deze cursus met ijver zult aanpakken, omdat u daarmee uw begrip verdiept van Gods kostbare gave aan de mensheid – de heilige Bijbel.

Introductie

HOE U VAN DEZE BIJBELSTUDIE KUNT PROFITEREN

Kan iemand de Bijbel werkelijk begrijpen? Het feit alleen dat u deze Bijbelstudiecursus heeft aangevraagd laat zien dat u de Bijbel wilt begrijpen. Dat is precies de reden waarvoor deze publicatie is ontworpen: om u daarbij te helpen. Wanneer u deze cursus de komende maanden goed gebruikt, hebben wij er alle vertrouwen in dat uw vermogen om de Bijbel en zijn essentiële boodschap te begrijpen zal groeien.

WAAROM DE BIJBEL BESTUDEREN?

De Bijbel is verbrand, verboden en genegeerd. Geleerden hebben getracht zijn waarde te minimaliseren, sommigen door zelfs te beweren dat het slechts vreemdsoortige proza is met geen enkele nuttige functie. Toch verdwijnt hij maar niet!

Het was het eerste boek dat in 1456 door Gutenberg werd gedrukt en het is nog steeds, ieder jaar opnieuw,’ het meest verkochte boek in de wereld. Het heeft de westerse cultuur diepgaand beïnvloed en is in meer talen en dialecten vertaald dan enig ander boek. Toch, ondanks dit alles, wordt de Bijbel door weinigen gelezen en door bijna niemand werkelijk begrepen!

Waarom zou de Bijbel nog steeds gelezen of bestudeerd moeten worden in deze hedendaagse moderne wereld? Hoe zou dit aloude boek tegenwoordig werkelijk van betekenis kunnen zijn? In  deze les zullen we zien dat de Bijbel zelfs meer up-to-date is dan de krant van vandaag!

Waarom is de Bijbel relevant? Eenvoudig gezegd is de Bijbel het instructieboek van de Schepper – en Zijn instructies zijn altijd van betekenis. Toen God het universum schiep richtte Hij het in met een aantal principes die alles daarin reguleren, inclusief het menselijk leven. De principes of wetten die het menselijk leven reguleren zijn net zo betrouwbaar als de wetten van de natuurkunde!

Niet alleen openbaart  de Bijbel de universele principes voor menselijk gedrag en relaties, hij openbaart ook het grote meesterplan van de Schepper. De mensheid kijkt naar de pijn en het lijden in deze wereld en vraagt zich af: Waar gaat het om in het leven? Wat komt er na dit tijdelijke fysieke bestaan? De Bijbel is de enige bron, die het grote doel openbaart waarvoor we geboren zijn!

Behalve dat de Bijbel  de werkelijk grote vragen van het leven behandelt en de uiteindelijke bestemming van de mensheid uitlegt, vertelt hij ons welke richting we opgaan in de huidige wereld. Bijbelprofetie maakt de werkelijke betekenis van de krantenkoppen van vandaag duidelijk.

De Bijbel bevat niet alleen informatie, die absoluut van grote betekenis is voor ons vandaag, maar is ook bewijsbaar het geïnspireerde Woord van God. De bewijzen van vervulde profetie, de inhoudelijke samenhang van zijn boodschap zonder innerlijke tegenspraak en het aan elkaar geweven patroon, dragen allemaal bij tot het bewijzen van de Bijbel als Gods boek.

In tegenstelling tot wat velen hebben aangenomen, kan de Bijbel begrepen worden. Als u zijn boodschap ter harte neemt en tracht toe te passen, zal het uw leven hier en nu veranderen en u leiden naar eeuwig leven. Het is Gods boek en het bevat de woorden van leven.

De Bijbelstudiecursus van de Wereld van Morgen is ontworpen om u de kans te geven uw begrip van de Bijbel te ontwikkelen en de toename ervan te evalueren. Iedere les die u ontvangt zal een ander onderwerp bespreken, dat van vitaal belang is voor uw leven en uw begrip van de Bijbel, met na iedere vierde les een multiple-choice test.

Hoe haalt u het meeste profijt uit deze cursus? Op de eerste plaats moet u zich realiseren, dat deze slechts ontworpen is als hulpmiddel of als gids voor uw studie van Gods boek, de Bijbel. Als u inderdaad de Bijbelse lering van een onderwerp wilt gaan begrijpen, zult u de Schriftgedeelten zelf moeten lezen. Het is heel belangrijk dat u daadwerkelijk elk vers opzoekt, waarnaar in de tekst verwezen wordt. Op deze manier kunt u voor uzelf zien wat de Bijbel werkelijk zegt en kunt u ook de context lezen. Onderzoek heeft uitgewezen dat hoe meer van onze zintuigen wij gebruiken, des te beter we leren. Deze cursus is niet geschreven om u simpelweg over de Bijbel te vertellen, maar om u de gewoonte aan te leren de antwoorden voor uzelf op te zoeken. Op deze manier zult u de gewoonte ontwikkelen om de Bijbel te onderzoeken om daarin de antwoorden te vinden op de werkelijk grote levensvragen.

Wij zijn allen gewoontedieren. Ontwikkel de gewoonte om op een vaste tijd van de dag en op een vaste plaats waar u zich kunt concentreren uw Bijbelstudie te doen. Probeer dan iedere dag op dat tijdstip tenminste 20 of 30 minuten te reserveren om met behulp van deze cursus de inhoud van uw eigen Bijbel uit te diepen. Leg uw notitieboek, uw Bijbel (of Bijbels) en een woordenboek, alsook andere Bijbelhulpen klaar voor gebruik als u aan de studie begint. Wij verzoeken u dringend de  lessen bij elkaar te houden als u er doorheen bent, samen met het notitieboek waarin u notities heeft gemaakt en de antwoorden uit de Bijbel op iedere vraag hebt uitgeschreven, alsook uw eigen gedachten en commentaren.

In deze cursus zullen wij af en toe commentaren en verklarende technische opmerkingen toevoegen. Deze zijn, samen met de toepasselijke artikelen en boekjes, die in iedere les worden aanbevolen, bedoeld om uw begrip van alle onderwerpen die u zult bestuderen te verdiepen.

SLEUTELS TOT BEGRIP VAN DE BIJBEL

De belangrijkste sleutel tot begrip van de Bijbel is uw houding! Jesaja 66:2 (vgl. ook Jesaja 57:15) legt uit dat God werkt met hen die nederig en berouwvol van geest zijn. We moeten openstaan voor onderwijs en ontzag hebben voor God en graag door Hem gecorrigeerd willen worden. Spreuken 9:10 laat ons zien dat de vrees voor God (wat letterlijk betekent: ontzag, diepe eerbied en respect voor God) het begin is van wijsheid.

Een tweede sleutel is gehoorzaamheid aan God. Psalm 111:10 legt uit dat degenen die de geboden onderhouden, een goed begrip hebben. Wij groeien in geestelijke rijpheid [naar geestelijke volwassenheid], als we de principes van Gods wet proberen toe te passen bij het maken van onze dagelijkse besluiten en keuzes (Hebreeën 5:12-14).

Een belangrijke derde sleutel voor begrip van de Bijbel is om specifieke verzen te begrijpen in samenhang met de rest van de Bijbel. De apostel Petrus legt in 2 Petrus 1:20-21 uit dat geen enkel Schriftgedeelte  “een eigenmachtige uitleg toelaat”. God inspireerde het hele boek en één vers over een thema moet begrepen worden in het licht van [alle] andere verzen over hetzelfde thema. Zoals met de meeste kennis het geval is, is kennis van de Bijbel cumulatief en moet deze opgebouwd worden door toe te voegen: “gebod op gebod” en “regel op regel” (Jesaja 28:10).

Een vierde sleutel is dat we moeten beginnen met de heldere en duidelijke verzen over ieder onderwerp. Om onduidelijke of moeilijke Schriftgedeelten te begrijpen, moeten we ons laten leiden door de duidelijke verzen. Bijvoorbeeld, Petrus legt in 2 Petrus 3:15-16 uit dat Paulus soms dingen schreef die wat moeilijk te begrijpen waren en die dikwijls uit het verband werden gerukt. Lees bij twijfel een vers in meer dan één vertaling en gebruik een woordenboek om woorden op te zoeken om zo de juiste betekenissen en het gebruik ervan op het spoor te komen.

Onze gelukwensen met het ondernemen van een van de meest nuttige en opwindende reizen van uw leven. Het is een reis die u zal brengen naar een dieper begrip van Gods openbaring aan de mensheid en naar een grotere waardering voor Zijn grote plan en doel voor de gehele mensheid en voor u persoonlijk.


Les 1, Deel A

DE BIJBEL: EEN BOEK VOOR NU!

Veel mensen denken over de Bijbel als gewoon een oud boek, dat over lang vervlogen zaken en mensen spreekt. Hoe kan de Bijbel relevant zijn voor onze postmoderne wereld van deze 21e eeuw? Spreekt de Bijbel inderdaad over de omstandigheden waarin de wereld zich bevindt in onze tijd? Jezus Christus was de grootste nieuwsbrenger ooit! In plaats van slechts te spreken over het nieuws van gisteren, zoals gebruikelijk bij nieuwsberichten, kondigde Hij van tevoren het nieuws van morgen aan. Hij besprak de situatie van de wereld in de jaren direct voorafgaand aan Zijn terugkeer op deze aarde om het Koninkrijk van God te vestigen. De Bijbel is veel meer dan een boek bestaande uit oude verhalen en poëzie; het is een belangrijk boek voor nu.

Herinnering: de vragen in deze les zijn bedoeld om u te helpen bij uw persoonlijke Bijbelstudie. 

 1. Is het Daniël ooit verteld dat zijn geschriften niet bedoeld waren voor zijn tijd, maar verzegeld waren tot de eindtijd? (Daniël 12:9)
 2. Wie in de eindtijd zou begrijpen wat Daniël had geschreven? (Daniël 12:10)
 3. Wat zegt Salomo ons in Spreuken 9:10, dat het beginpunt van wijsheid is?
 4. Sla Spreuken 8:13; 15:33 en 16:6 op voor de Bijbelse uitleg van “de vreze des HEEREN” (N.B.: het woord “vreze” in deze samenhang verwijst in de eerste plaats naar ontzag, niet naar angst)
 5. In Psalm 111:10 wordt ons een belangrijke sleutel gegeven om Gods Woord te begrijpen. Welke?
 6. Hebben de discipelen van Christus Hem ooit gevraagd over het einde van de wereld? Zie Mattheüs 24:3. (N.B.: Het Griekse woord vertaald met “wereld” in dit vers is aeon en betekent tijdperk. Er zijn twee andere woorden in het Nieuwe Testament die ook vertaald worden met wereld: kosmos, dat verwijst naar maatschappij en oikoumenè, dat verwijst naar het land, of de aardglobe).
 7. Kent God de toekomst? Openbaart Hij die kennis in Zijn Woord? Zie Jesaja 46:9-11.
 8. Wilde Christus dat Zijn dienaren de tijd van Zijn terugkomst op deze aarde globaal weten? Zie Mattheüs 24:32-33.
 9. Verwachtte de apostel Paulus dat de Dag des Heeren over ware Christenen komt als “een dief in de nacht”, of onderwees hij dat Christenen in staat zouden zijn  om door de Bijbel de algemene tijden waarin zij leven te begrijpen en niet totaal verrast te zullen worden?
  Zie 1 Thessalonicenzen 5:1-5.
 10. Is God de Enige Die het exacte moment kent? Zie Mattheüs 24:36.

DE RANGSCHIKKING VAN DE BIJBEL

Er is een geïnspireerde volgorde in de Bijbel, zoals bewaard in de Hebreeuwse en Griekse manuscripten. Hoewel onze Bijbels in het algemeen al deze boeken bevatten, is de volgorde verschillend en is daarom het patroon van rangschikking niet altijd even duidelijk.

Het Oude Testament (OT) bestaat uit drie gedeelten, terwijl het Nieuwe Testament uit vier gedeelten bestaat. Dit is samen zeven, het getal, dat God in de Bijbel gebruikt  om voltooiing en perfectie aan te geven. Van oudsher telden de Joden een aantal van 22 boeken in het OT. Wanneer de 22 boeken van het OT worden toegevoegd aan de 27 van het Nieuwe Testament wordt het totaal 49, zeven maal zeven. Het is duidelijk dat Gods hand zichtbaar wordt in de rangschikking van dit opmerkelijke boek!


Les 1, Deel B

DE MENSELIJKSE ZOEKTOCHT NAAR GOD, OF GODS OPENBARING AAN DE MENS?

Wat is de Bijbel werkelijk? De Bijbel pretendeert, in tegenstelling tot wat de critici beweren, niet enkel het verhaal van de zoektocht van de mens naar God te zijn, maar veeleer Gods openbaring aan de mens! Denk hier eens over na. Een liefhebbende God zou toch zeker wel willen dat u Hem beter leert kennen? Wanneer u uw studie van de Bijbel begint, met gebruikmaking van deze cursus, moet u zeker eerst kijken naar wat voor pretenties de Bijbel werkelijk heeft.

Is de Bijbel geïnspireerd? Is de Bijbel historisch nauwkeurig? Laten we duidelijk begrijpen wat de Bijbel openbaart over zichzelf.

 1. Waar vindt de heilige Schrift volgens Paulus in 2 Timotheüs 3:16 zijn oorsprong?
 2. In het vers van vraag 1 staan de woorden “door God ingegeven”. Opmerking: Dit is de vertaling van één woord in het originele Grieks, namelijk theopneustos, wat letterlijk betekent door God geademd.
 3. Naar hoeveel van Gods Woord moeten wij trachten te leven volgens Jezus Christus in Mattheüs 4:4?
 4. Wat zal Gods mensen apart zetten ofwel heiligen, volgens het gebed van Christus in Johannes 17:17? Waar vinden we Gods waarheid?
 5. Is het scheppingsverhaal in Genesis waar? Wat zegt Psalm 119:160 ons over dit vroege deel van Gods Woord?
 6. Getuigde Jezus Christus persoonlijk van de historische echtheid van Noach en de universele vloed die er in Noachs tijd was geweest? Zie Mattheüs 24:37-39 en ook in Lukas 17:26-27.
 7. Heeft Christus ooit gerefereerd aan het opslokken van Jona door een grote vis als een historische gebeurtenis? Zie Mattheüs 12:40.
 8. Verwijst het Nieuwe Testament naar Adam als een letterlijke  man uit de historie? Welke informatie krijgen we uit de volgende Schriftgedeelten? Lukas 3:38; Romeinen 5:14; 1 Korinthe 15:45; 1 Timotheüs 2:13; Judas14.
 9. Van oudsher hebben de Joden de boeken van het Oude Testament bewaard in een drievoudige verdeling: de Wet, de Profeten en de Geschriften (of Psalmen). Heeft Jezus Christus deze collectie geschriften bevestigd als de bestaande Bijbel van Zijn tijd? Zie Lukas 24:44-45.
 10. Hebben de schrijvers van de Bijbel gewoonweg hun eigen denkbeelden opgetekend? Let op wat Petrus openbaart in 2 Petrus 1:21.

HOE DE WETENSCHAP NAAR DE BIJBEL KIJKT

Gedurende de jaren 1960 en 1970 wierpen vele archeologische vondsten nieuw licht op de Bijbel en zijn inhoud  Het tijdschrift U.S. News and World Report berichtte in zijn uitgave van 24 augustus 1981, dat dergelijke vondsten “bevestigden dat de Bijbel historisch accurater is dan vele geleerden dachten”.

De meeste critici en geleerden wezen lang geleden het verhaal van de ondergang van Sodom en Gomorra als mythe van de hand. Zelfs het bestaan van deze steden werd breed betwijfeld. “Nu geloven twee hooggewaardeerdeAmerikaanse archeologen, Walter E. Rast en R. Thomas Schaub dat zij waarschijnlijk de overblijfselen van die steden hebben gevonden, plus de drie andere nederzettingen waar in Genesis naar verwezen wordt als de ‘steden der vlakte’. De ruïnes liggen waar de Bijbel aangeeft dat ze zouden zijn, binnen enkele kilometers van de Dode Zee. Bovendien blijken tenminste drie van de steden verwoest te zijn door vuur, dat God volgens de Bijbel uit wraak liet regenen” (USN&WR, 24 september 1981, pp. 38-39).

Een andere vondst, die niet alleen het bestaan bevestigt van Sodom en Gomorra als historische steden, maar ook licht werpt op vele andere Bijbelse verhalen, zijn de kleitabletten van Ebla. De oude stad Ebla werd opgegraven in het noordelijk deel van wat tegenwoordig Syrië is. Een Italiaanse professor, Giovanni Pettinato heeft met spijkerschrift beschreven daar gevonden kleitabletten vertaald waarop handelstransacties vermeld werden waarbij beide steden Sodom en Gomorra betrokken waren. Zoals het tijdschrift Time opmerkte: “Vondsten uit Ebla zijn misschien zelfs nog van groter belang. Vele liberale Bijbelgeleerden zien Abraham niet als een historische figuur, maar als een soort Semitische Koning Arthur. Hun zienswijze is dat de verhalen over Abraham en de andere patriarchen meer dan 1000 jaar later moeten zijn neergeschreven dan de gebeurtenissen, die zij beweren te beschrijven, hebben plaatsgevonden. Nu heeft in het gebied van de wereld, dat de Bijbel voortbracht, Ebla bewezen dat er een verfijnde en uitgebreid beschreven cultuur bestond, ver voor Mozes en zelfs Abraham ... Na Ebla, zullen we de Bijbel veel serieuzer moeten nemen als een historisch document” (21 september 1981, p. 77).

 Andere tabletten uit Ebla hebben ook informatie verschaft over de Exodus, toen Israël uit Egypte vluchtte. Hans Goedicke, een prominente Egyptoloog van de Johns Hopkins Universiteit, heeft een tablet gevonden die de Exodus beschrijft vanuit Egyptisch perspectief en de gebeurtenis dateert rond 1475 v. Chr. Deze datum is twee eeuwen vroeger dan vele geleerden aannemen, maar is wel in overeenstemming met het tijdskader van de Bijbel zelf.

Hoe zit het met geleerden die zeggen dat niet één auteur, Mozes, de eerste vijf boeken van de Bijbel heeft geschreven? Volgens het tijdschrift Time meldt de Bijbelgeleerde Yehuda Radday van het Israëlisch Technologisch Instituut in Haifa dat een vijf jaar durende computerstudie van het boek Genesis laat zien dat dit het werk is van één enkele schrijver. Professor Radday en drie medewerkers bestudeerden de woorden van de Hebreeuwse tekst en concentreerden zich op 56 kenmerken van taalgebruik die buiten de bewuste invloed van een schrijver vallen.

Door zijn analyse kwam hij tot de conclusie, dat Genesis het werk is van één enkele schrijver en dat de JEDP hypothese (de theorie dat het boek Genesis het resultaat is van meerdere schrijvers gedurende een periode van eeuwen) moet worden verworpen.

En zo zouden we kunnen doorgaan. Wat wij ontdekken, wanneer wij het licht van nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek op de Bijbel laten schijnen, is dat de critici aantoonbaar degenen zijn die tekortschieten, niet de Bijbel.

DE BIJBEL IN KAART GEBRACHT

Het Oude Testament

I. DE WET
1. Genesis
2. Exodus
3. Leviticus
4. Numeri
5. Deuteronomium

II. DE PROFETEN
6. Jozua-Richteren
7. Samuël-Koningen
8. Jesaja
9. Jeremia
10. Ezechiël
11. De Twaalf (Kleine Profeten)

III. DE GESCHRIFTEN
12. Psalmen
13. Spreuken
14. Job
15. Hooglied (Lied van Salomo)
16. Ruth
17. Klaagliederen
18. Prediker
19. Esther
20. Daniël
21. Ezra-Nehemia
22. Kronieken

Het Nieuwe Testament

IV. DE EVANGELIËN & HANDELINGEN
1. Mattheüs
2. Markus
3. Lukas
4. Johannes
5. Handelingen

V. ALGEMENE BRIEVEN
6. Jakobus
7. 1 Petrus
8. 2 Petrus
9. 1 Johannes
10. 2 Johannes
11. 3 Johannes
12. Judas

VI. BRIEVEN VAN PAULUS
13. Romeinen
14. 1 Korinthe
15. 2 Korinthe
16. Galaten
17. Efeziërs
18. Filippenzen
19. Kolossenzen
20. 1 Thessalonicenzen
21. 2 Thessalonicenzen
22. Hebreeën
23. 1 Timotheüs
24. 2 Timotheüs
25. Titus
26. Filemon

VII. PROFETIE
27. Openbaring


Les 1, Deel C

IS HET OUDE TESTAMENT VAN BETEKENIS VOOR VANDAAG?

Het Oude Testament omvat meer dan tweederde van de gehele Bijbel. Wat betekent het voor ons vandaag? Sommigen beweren dat de enige waarde van het Oude Testament ligt in de historie die het bevat, of wellicht in de inspirerende poëzie. Hoe zit dat ? Moet het Oude Testament op dezelfde manier worden bestudeerd als het Nieuwe Testament? Hoe verhouden deze twee afdelingen van de Bijbel, de Hebreeuwse en de Griekse geschriften, zich tot elkaar?

Het is belangrijk de Bijbelse antwoorden op deze fundamentele vragen te begrijpen, voordat we verder gaan met onze studie van Gods Woord, de heilige Bijbel.

 1. Herlees 2 Timotheüs 3:14-17. Welke ”heilige Schriften” waren aanwezig tijdens Timotheüs’ jeugd? (N.B.: Aan het schrijven van het Nieuwe Testament werd pas begonnen tijdens Timotheüs’ volwassenheid!)
 2. Zei Paulus aan Timotheüs, dat “Heel de Schrift” (het Oude Testament) nuttig was voor zowel onderwijs als verbetering, voor weerlegging en opvoeding in rechtvaardigheid (2 Timotheüs 3:16)?
 3. Hoe omschrijft de Bijbel rechtvaardig-heid? (Vgl. Psalm 119:172)
 4. Van wie komen de wetten van het Oude Testament, van Mozes of van God? Bekijk de volgende verzen: Exodus 19:7; Exodus 20:1; Exodus 24:4, 12; Leviticus 26:46; Deuteronomium 4:5.
 5. Zijn de voorbeelden zoals opgetekend in het Oude Testament vandaag nog steeds van betekenis voor ons? Wat zei Paulus hierover in 1 Korinthe 10:6, 11?
 6. Bevat het Oude Testament informatie over behoud door Christus? Zie 2 Timotheüs 3:15.
 7. Vond de Ethiopische kamerheer de boodschap van behoud in het Oude Testament? Zie Handelingen 8:27-35.
 8. Was hij in staat om de betekenis van het Oude Testament volledig te begrijpen, los van toegevoegde openbaring van het Nieuwe, die hij ontving door de rechtstreekse uitleg van Filippus? Zie in Handelingen 8:35.
 9. Ofschoon de Joden de oudtestamentische openbaring hebben bewaard, begrijpen zij werkelijk zijn volledige boodschap? Zie de uitleg van Paulus in 2 Korinthe 3:14-18.
 10. Wat kwam Jezus Christus doen in relatie tot het Oude Testament? Zie Mattheüs 5:17 (N.B.: Het Griekse woord pleroo betekent vervullen; een werkwoordsvorm ervan wordt in Mattheüs 13:48 vertaald met “vol geworden” en in Lukas 2:40 en Efeze 3:19 met “vervuld”, evenals in andere verzen).

BIJBELMANUSCRIPTEN- EN VERTALINGEN

De Bijbelexemplaren die wij in het Nederlands bestuderen zijn vertalingen van de originele talen waarin de Bijbel werd geschreven. Voor het Oude Testament was dit Hebreeuws, met slechts kleine gedeelten in latere boeken die geschreven zijn in het Aramees, een verwante taal. Ons Nieuwe Testament is vertaald uit de Griekse taal.

De oudtestamentische geschriften werden door God aan de Joodse gemeenschap ter bewaring toevertrouwd (Romeinen 3:1-3). Zij zijn trouw bewaard gebleven in handgeschreven manuscripten door schrijvers of kopiisten, de Masoreten genaamd. De officiële tekst die door de Joden is bewaard heet de Masoretische tekst. Deze oude schrijvers gingen heel ver om de de tekst nauwkeurig te bewaren. Zij hielden een telling bij van alle woorden in een bepaald boek, alsook van alle letters. Zij wisten bijvoorbeeld welk woord en welke letter het midden van een bepaald boek was. Bij het maken van handgeschreven kopieën van een boek vergeleken zij de telling om er zeker van te zijn dat er zelfs niet één lettervariatie in de tekst voorkwam. Jezus Christus getuigde van hun zorgvuldigheid bij het conserveren van tekst door te stellen in Mattheüs 5:18 dat “…. Niet één jota of één tittel” verloren zou gaan. De “jota” verwijst naar de letter yod, de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet die lijkt op een apostrof. Met de “tittel” wordt de decoratieve versiering op sommige letters van het Hebreeuwse alfabet bedoeld [Hebr.: tagin, red.].

De gezaghebbende Hebreeuwse tekst is de ene in de Joodse gemeenschap officieel bewaarde tekst, de Masoretische tekst. In de oudheid geschreven op perkament, gemaakt van speciaal geprepareerde schapenhuiden, werden deze teksten met de hand gekopieerd door zorgvuldig getrainde schrijvers en bewaard als rollen. Terwijl vele sektes hun eigen kopieën van de oudtestamentische geschriften behielden, kan aan geen van deze het gezag worden toegekend dat de officiële Masoretische tekst is gegeven.

Ons Nieuw Testament werd door de apostel Johannes vlak voor zijn dood aan het einde van de eerste eeuw voltooid. Op dat moment woonde hij in Efeze, een Grieks sprekende stad, gelegen dicht bij de westkust van het oude Klein Azië, het huidige Turkije. Dit is dezelfde stad die gediend had als bewaarplaats van de kopieën van de brieven van Paulus, tientallen jaren eerder (2 Timotheüs 4:13, 21). Het is de stad die in Openbaring 2 gebruikt wordt om de gehele eerste fase van de Kerk van God te vertegenwoordigen. De Griekse manuscripten die uit Klein Azië stamden, worden door moderne geleerden als het Antiochische of Byzantijnse type geclassificeerd. Dit was de tekst die in de Griekse wereld werd gebruikt en die enigszins verschilde van de westerse en Alexandrijnse typen die in Rome en Egypte bewaard werden.

Kopieën van de Byzantijnse teksten werden naar het westen gebracht door geleerden die vluchtten voor de Turkse invasie in de 15e eeuw. Vele van deze Griekse geleerden, en de manuscripten die zij meebrachten, kwamen terecht in de omgeving van Bazel, Zwitserland, na de val van Constantinopel in 1453. Het is met behulp van deze manuscripten dat de gedrukte teksten van Erasmus (1516) en Stephen (1520) hoofdzakelijk tot stand zijn gekomen. De tekst van Erasmus was bekend als Textus Receptus (ontvangen tekst) en was voor ongeveer drie eeuwen nagenoeg de geaccepteerde standaard van het Griekse Nieuwe Testament.

Met de wijdverspreide acceptatie van de evolutietheorie en de komst van de hogere kritiek in wetenschappelijke kringen in de late negentiende eeuw onderging Bijbelvertaling een verandering. Afstappend van het idee  dat de Bijbel bovennatuurlijk was geïnspireerd en bewaard, beslisten geleerden dat de oudste manuscripten, ongeacht hun oorsprong, dichter bij het origineel stonden en daarom ook het meest accuraat moesten zijn. Zij begonnen toen speciaal geloof te hechten aan teksten en tekstfragmenten die tot die tijd als inferieur waren beschouwd. De meeste Bijbelvertalers uit de 20ste eeuw hebben teksten gebruikt die door de hogere critici waren aangeprezen en verwezen de lezingen van officieel bewaarde teksten naar voetnoten.

De Authorized Version of King James Version , lang de maatstaf in de Engelstalige wereld, werd voor het eerst gedrukt in 1611 [het Nederlandse equivalent, de Statenvertaling, in 1618/9, red.], na een inspanning van zeven jaar door 54 geleerden. Ze was voornamelijk vertaald uit de Hebreeuwse Masoretische tekst en de Griekse Textus Receptus, steunend op het werk van vroegere geleerden zoals William Tyndale. Hoewel er enkele ernstige fouten in staan, bijvoorbeeld het gebruik van “Easter” [Vert.: Pasen] in plaats van “Passover” als vertaling van het Griekse Pascha in Handelingen 12:4 [In de HSV wel correct als “Pascha” vertaald, red.], streefden de King James vertalers er wel naar nauwgezet trouw te zijn aan de voor hen beschikbare teksten.

Het voornaamste probleem met de King James Version [en met de Statenvertaling, red.] voor vele lezers in onze tijd is het gebruik van Engelse [en Nederlandse, red.] woorden die niet langer gangbaar zijn in de Engelse [en Nederlandse, red.] taal (zoals bijvoorbeeld thee en thou) [U en gij in het Nederlands, red.]. of Engelse [en Nederlandse, red.] woorden die feitelijk veranderd zijn in hun betekenis in de vier eeuwen sinds de vertaling begonnen werd.

In 1982 is de New King James [NKJV, red.] voltooid, een poging om de originele King James in meer eigentijdse taal weer te geven. Ze is eenvoudiger in het gebruik voor de meeste moderne lezers en heeft toch veel van de schoonheid en trouw aan de tekst van de originele King James behouden. Het is de vertaling  die het meest geciteerd wordt  in Tomorrow’s World [Hetzelfde geldt in het Nederlands voor de modernere versie van de Statenvertaling (ed. 1977) en nog meer voor de uitgave van de Herziene Statenvertaling in 2011, red.] .

De meeste andere vertalingen van de 20ste eeuw, zoals de Revised Standard Version, de New English Bible, de New American Standard en de New International Version [in Nederland: de Leidse vertaling, de vert. van Prof. Obbink en Prof. Brouwer (de Utrechtse Bijbel), de vert. Petrus Canisius (rooms-katholieke vertaling] en de Nieuwe vertaling N.B.G., red.] geven voorrang aan de manuscripten die de voorkeur hebben van de hogere critici. Hoewel het overgrote deel van de inhoud van alle manuscripten hetzelfde is, zijn er enige opvallende verschillen in bepaalde passages. Ofschoon deze vertalingen bruikbaar zijn, moeten zij niet gebruikt worden om doctrines vast te stellen op terreinen waar zij niet overeenstemmen met de King James [Ned.: Statenvertaling, red.] .

Er zijn vele andere vertalingen, die parafraseringen zijn. Dat wil zeggen dat zij de poging van de schrijver vertegenwoordigen om de tekst te vereenvoudigen door deze in zijn eigen woorden te zeggen, gebruikmakend van eigentijdse taal. Ofschoon deze vaak gemakkelijk leesbaar zijn, zijn ze niet betrouwbaar om technische onderwerpen te bestuderen of om doctrines vast te stellen. Sommige andere parafrasen zijn trendy en komen eenvoudig tegemoet aanspeciale belangengroepen en moderne vooroordelen. Voorbeelden van een parafrase zijn de Living Bible en de Contemporary English Version [In Ned.: Het Boek, red.].


Les 1, Deel D

HET INFORMATIEBOEK

De tijdsperiode waarin we leven wordt vaak het informatietijdperk genoemd. Er is een ongekende hoeveelheid aan informatie beschikbaar over naar het schijnt elk onderwerp. Toch is het paradoxale dat naarmate de aanwijsbare kennis en informatie van de mens zijn toegenomen, zo ook evenwel zijn problemen en zorgen. Een van de voornaamste redenen is dat Gods openbaring in toenemende mate wordt bestempeld als van geen betekenis voor onze huidige wereld.

De realiteit is dat de Bijbel niet alleen de kostbare kennis van behoud en Gods grote plan voor de mensheid bevat, maar eveneens vele andere belangrijke onderwerpen. Hij bevat informatie over leven en liefde, over gezondheid en geluk en behandelt elk aspect van het menselijk leven en menselijke relaties, althans in principe. Sommige thema’s vallen onder een direct gebod, terwijl andere onderricht worden door voorbeelden of door geopenbaarde principes van wijsheid. Laten we de verschillende soorten informatie die de Bijbel bevat eens van naderbij bekijken.

 1. Waarom wil God, volgens Deuteronomium 6:24, dat wij Zijn geboden gehoorzamen? Zie ook Deuteronomium 5:29, 32-33.
 2. Hoe vatte Jezus Gods wet samen in Mattheüs 22:36-40? (N.B.: de eerste vier van de Tien Geboden zeggen ons hoe we God moeten liefhebben, terwijl de laatste zes ons zeggen hoe onze naaste lief te hebben.)
 3. Wat zegt Paulus ons in Romeinen 7:12-14 over de wet? En wat openbaart Romeinen 3:31 over het verkeerde idee dat door geloof in Christus de wet teniet gedaan wordt?
 4. Leert de Bijbel dat er consequenties zijn in ons leven, gekoppeld aan gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan Gods geboden? Zie Deuteronomium 11:26-28.
 5.  Waarom schreef Salomo volgens Spreuken 1:1-4 het boek Spreuken?
 6. In de voorbije jaren hebben  artsen veel opgestoken over  de rol die stress speelt bij het veoorzaken van ziekte. Wat inspireerde God Salomo duizenden jaren geleden om uit te leggen over dit principe in Spreuken 17:22?
 7. Welke praktische principes worden in Spreuken geopenbaard over het kiezen van vrienden en mensen met wie we omgaan? Zie Spreuken 22:24-25, Spreuken 13:20, Spreuken 23:19-21, Spreuken 6:23-26.
 8. Geeft de Bijbel essentiële informatie over de manier waarop getrouwde mannen en vrouwen zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen, teneinde een gelukkig huwelijk te bevorderen? Zie 1 Petrus 3:1-11.
 9. Sommige mensen zullen naar ons toekomen om informatie te verkrijgen over wat we geloven en waarom. Wat wordt ons gezegd in 1 Petrus 3:15?
 10. In Hebreeën 5:12-14 gebruikt Paulus de analogie van de spijsvertering om ons vermogen Gods woord te  begrijpen te beschrijven Hoe zegt hij dat we onze vertering  op een hoger plan kunnen brengen? Zie vers 14.

PRAKTISCHE HULPMIDDELEN VOOR BIJBELSTUDIE

Paulus prees de Joden in de stad Berea, die naar zijn prediking luisterden, omdat zij “… dagelijks de Schriften [“onderzochten”, d.i. nauwkeurig bestudeerden, navorsten] om te zien of die dingen zo waren” (Handelingen 17:11). Tegenwoordig hebben we een verscheidenheid aan Bijbelse hulpmiddelen ter beschikking om ons onderzoek van Gods Woord veel gemakkelijker en doelmatiger te maken dan het voor de Bereërs van de eerste eeuw was. Op de volgende pagina vindt u een aantal fundamentele hulpmiddelen voor Bijbelstudie opgesomd, die u wellicht van nut kunnen zijn. Vergeet alstublieft niet dat het slechts hulpmiddelen zijn, niet de studie op zich.

BIJBELCONCORDANTIES

Het karwei om een Bijbelvers te vinden of een specifieke passage te onthouden kan soms erg frustrerend zijn. Met behulp van een volledige concordantie kunt u eenvoudig elk woord in de Bijbel opzoeken en de plaats ervan in de tekst vinden. Sommige concordanties laten de originele Hebreeuwse of Griekse woorden, hun juiste uitspraak en betekenisomschrijving zien.

Tegenwoordig zijn er verschillende uitmuntende Bijbelconcordanties op de markt die waardevolle hulp kunnen bieden voor uw studie van de Bijbel. Strong’s Exhaustive Concordance [Op basis van de King James, red.] vermeldt elk woord in de Bijbel en alle schriftuurlijke verwijzingen, waar elk woord gevonden kan worden. Bovendien bevat het een Hebreeuws en Grieks woordenboek (of lexicon) aan het eind.

The Englishman’s Greek Concordance of the New Testament en The Englishman’s Hebrew Concordance zijn beiden afgestemd op de woorden in Strong’s concordantie. Zij kunnen daarom gebruikt worden door studenten die geen kennis hebben van het Griekse en Hebreeuwse alfabet. Deze twee concordanties gaan uit van het gebruik van elk Grieks en Hebreeuws woord, en niet van de Engelse woorden waarmee ze vertaald zijn. Verscheidene, verschillende, Griekse of Hebreeuwse termen, elk met een klein verschil in hun betekenis, kunnen allemaal misschien door één enkel Engels woord vertaald worden. Soms worden verschillende Engelse woorden gebruikt om dezelfde Griekse of Hebreeuwse term te vertalen. Deze concordanties helpen iedere plaats te lokaliseren waar een specifiek Grieks of Hebreeuws woord wordt gebruikt, ongeacht de Engelse term die gebruikt is ter vertaling.

[Wat hiervoor geschreven is geldt grosso modo ook voor Nederlandse concordanties; Alleen zijn er niet zoveel voorhanden. We noemen hier:

- Abraham Trommius Nederlandse Concordantie van de Bijbel (met de Hebreeuwse en Griekse woorden) bij de Statenvertaling (door het Supplement Woordgebruik in Zes Bijbel-Vertalingen, NT ook te gebruiken bij de meeste andere Nederlandse vertalingen)

- Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap onder redactie van dr. S.P. dee en prof. Dr. J. Schoneveld

- Diverse online Bijbels met woordzoekfunctie]

BIJBELATLASSEN, -WOORDENBOEKEN EN -COMMENTAREN

Het onderzoeken van Gods Woord kan zijn als een reis in een vreemde, nieuwe wereld. Zoekend naar de waarheid van de Bijbel zult u op onbekende gewoonten stuiten en op namen van volken en landen welke u in geen enkele moderne atlas kunt lokaliseren.

Wie waren de Farizeeën en Sadduceeën? Waarom waren de Samaritanen en de Joden in Jezus’ tijd vijanden? Waar waren de oude koninkrijken van de Assyriërs, de Babyloniërs en de Perzen gesitueeerd? De historische, geografische en sociale achtergrond is heel belangrijk om veel verzen, die anders heel onzeker zouden blijven, te begrijpen.

Een Bijbelatlas helpt oude volken, steden en koninkrijken te situeren. Deze laat u de Romeinse wereld zien waar Paulus doorheen reisde en gemeenten van God stichtte of de plaatsaanduiding van de twaalf stammen van Israël tijdens de dagen van Jozua en de Richteren. Het is een zeer nuttige hulp om de wereld te zien zoals die bestond tijdens de verschillende tijdperken die in de Bijbel worden besproken.

Bijbelwoordenboeken en -commentaren helpen bij de uitleg van oude sociale gebruiken, archeologische vondsten en de samenhang tussen historische gebeurtenissen in de wereld en de in de Bijbel genoemde gebeurtenissen. Elk van deze werken is evenwel beperkt door de vooroordelen en vooropgezette denkbeelden van de schrijver. Het perspectief of uitgangspunt begrijpen van hen die een gegeven werk hebben samengesteld zal de lezer in staat stellen het werk op zijn juiste waarde te schatten.

Nu volgt een proeve van verschillende soorten naslagwerken die gewoonlijk beschikbaar zijn voor Bijbelstudenten. Deze lijst is niet volledig en vormt ook geen bevestiging door de Wereld van Morgen van alle materiaal gekoppeld aan elke verwijzing. Wellicht wilt u één, of al deze werken, voor uw eigen persoonlijke bibliotheek aanschaffen; de meeste zijn echter beschikbaar op de afdeling naslagwerken van uw openbare bibliotheek [helaas zijn onderstaande naslagwerken allemaal Engelstalig ‒ en deze zijn ontegenzeglijk dikwijls de beste keus. Als u toch aangewezen bent op Nederlandstalige naslagwerken, adviseren we u informatie in te winnen bij een erkende boekhandel of op Internet te zoeken; houd daarbij in gedachten dat traditionele, behoudende naslagwerken ‒ helaas de meeste moderne niet ‒ de voorkeur verdienen].

Atlas of the Bible Lands (Hammond, Inc.)
Oxford Bible Atlas (Oxford University press)
The Dictionary of Bible and Religion (Abingdon Press)
Smith’s Bible Dictionary (Hendrickson Press)
The Interpreter’s Dictionary of the Bible (Abingdon Press, bestaande uit meerdere delen)
The New Bible Commentary (InterVarsity Press)
Jamieson, Fausset and Brown Commentary (Zondervan)
The Expositor’s Bible Commentary (Zondervan, bestaande uit meerdere delen)
Soncino Books of the Bible (Soncino Press, alleen het Oude Testament)

^