Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “By Their Fruits You Will Know Them” (Tomorrow’s Youth Today) van Sheldon Monson, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2016.

Een bekende uitspraak van Jezus Christus is: “Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen” (Mattheüs 7:20). Hun vruchten? Wat voor vruchten? Wat bedoelde Jezus?

Je vruchten zijn je daden – wat je doet en de gevolgen van je keuzes. De wijze koning Salomo schreef lang geleden: “Ook een jongeman laat zich door zijn daden kennen of zijn werk zuiver is en of het oprecht is” (Spreuken 20:11).

En jij? Als men je kent door je daden, hoe kent men je dan? Wat zijn de vruchten van jouw leven tot dusver?

Het komt echt neer op daden. Je kunt goede bedoelingen hebben over het beter te doen in het leven – misschien om regelmatig te gaan bidden, de Bijbel te bestuderen, meer vriendelijkheid jegens anderen aan de dag te leggen, of ernaar te streven meer bemoedigend te zijn. Maar als het nooit verder komt dan louter bedoelingen, dan hebben we een probleem. Het is als met een programma voor een dieet of lichaamsbeweging waar iemand steeds maar mee wil beginnen … morgen. Behalve dan dat morgen nooit komt. En bijgevolg komt er nooit resultaat. Er wordt nooit enig karakter ontwikkeld.

 

Karakter en voorspelbaarheid

Aan de andere kant, als je bent begonnen een paar van deze goede bedoelingen uit te voeren – en als die bedoelingen overeenkomen met de Bijbel – dan begin je goede vruchten te ontwikkelen. En als je ijverig bent met het aanbrengen van positieve veranderingen in je leven, zul je morgen waarschijnlijk goede vruchten blijven voortbrengen, en de volgende dag en de daaropvolgende. En hoe langer je het juiste doet, hoe voorspelbaarder je wordt en hoe meer goede vruchten je voortbrengt. Je bent bezig goede gewoonten te ontwikkelen. Als dit het geval is in je leven, weet God dat je Hem morgen hoogstwaarschijnlijk ook weer zult gehoorzamen. Je draagt goede vruchten en bouwt goddelijk karakter – niet alleen goed voor jou, maar ook aangenaam voor je Schepper.

Natuurlijk heb je een vrije wil, met de mogelijkheid te kiezen. Iedereen heeft het vermogen de goede weg te verlaten en terug de verkeerde in te slaan. Sommigen geven na jaren het leven van een Christelijk leven op. De apostel Paulus was zich van deze mogelijkheid zeer bewust, toen hij ertoe werd geïnspireerd te schrijven: “Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word” (1 Korinthe 9:27).

Abraham was een goed voorbeeld van een ware dienstknecht die voorspelbaar werd in zijn bereidheid God te gehoorzamen, ongeacht wat er van hem werd gevraagd. Zelfs toen God hem beproefde door hem op te dragen zijn zoon Izak te offeren, gehoorzaamde Abraham! Toen hij zijn hand ophief om zijn zoon te doden, greep God in en zei tegen hem: “… Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt” (Genesis 22:12). Hoewel hij op sommige ogenblikken eerder in zijn leven faalde, had Abraham overwonnen en was hij gegroeid en was hij nu gekend door zijn daden – door zijn vruchten. God zegt in de Bijbel dat Hij Abraham en zijn nakomelingen zegende “omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft” (Genesis 26:5).

 

God jou laten leren kennen

Net zoals wij allemaal God moeten leren kennen, is het ook zo dat Hij jou moet leren kennen. God zoekt individuen die niet zwichten voor negatieve groepsdruk. Hij zoekt degenen die volgens Zijn wetten leven en bereid zijn, indien nodig, tegen de stroom in te zwemmen. En laten we het onder ogen zien: in de wereld van vandaag staan jonge mensen die volgens Gods weg proberen te leven voor veel moeilijke situaties. De groepsdruk om je te conformeren aan de normen van de wereld is bij tijden enorm sterk, in het bijzonder met betrekking tot je uiterlijk, je kleding, drugs en seks. Sluit je compromissen op deze terreinen? Of handhaaf je hoge gedragsnormen? Je kunt door je leeftijdgenoten worden buitengesloten of afgewezen. Maar hoe je handelt in deze situaties is belangrijk voor God.

Toen de jonge Joodse Daniël als balling naar Babylon werd weggevoerd, was hij nog een tiener. Toen hij onder druk werd gezet om compromissen te sluiten met zijn inachtneming van Gods wetten, boden hij en drie andere jonge mannen (Hananja, Misaël en Azarja) weerstand. Zij wilden zich niet “… besmetten met de gerechten van de koning …” (Daniël 1:8-20). En evenzo, toen zijn drie vrienden werd bevolen te knielen voor een afgod of anders geëxecuteerd te worden, weigerden zij Gods gebod (Exodus 20:4-6) de rug toe te keren, hoewel zij wisten dat het hun dood kon betekenen (Daniël 3:16-18). Zij zetten hun leven op het spel. Zij weigerden een compromis met hun geloofsopvattingen te sluiten. Als gevolg van deze en nog andere daden kwamen zij meer in de gunst bij God en bij de mensen, en werden zij bevorderd tot posities van leiderschap in het rijk van Babylon!

Als jij dit artikel leest en ernaar streeft te begrijpen wat God voor jou in de Bijbel in petto houdt, begin je waarschijnlijk veel te leren! Tegelijk met deze kennis komt evenwel ook verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor wat je weet. Het boek Jakobus zegt ons bijvoorbeeld: “Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde” (Jakobus 4:17). Jij moet een pad – goed of verkeerd ‒ kiezen en dan overeenkomstig besluiten te handelen, of niet te handelen. En als je dat doet, houd dan de eerder genoemde Spreuk in gedachten: “Ook een jongeman laat zich door zijn daden kennen … (nadruk van ons)”

 

Een persoonlijk fundament voor je toekomst

In de wereld van morgen krijg je geen kansen eenvoudig vanwege hoe je ouders leefden of de kwaliteit van het karakter van je vrienden. Je moet zelf geheel zelfstandig de juiste beslissingen leren nemen. Je moet aan je “… eigen zaligheid [werken] met vrees en beven” (Filippenzen 2:12). Het is aan u, niet aan iemand anders, te werken met Jezus Christus aan dat behoud. Niemand kan dat voor jou doen.

Henry Ford, de oprichter van de Ford Motor Company, zei: “Je kunt geen reputatie bouwen op grond van wat je van plan bent te doen.” Dit is een feit. Als je op enig gebied in het leven succes wilt hebben, zul je moeten handelen overeenkomstig de kennis die je hebt. En geestelijk gesproken geldt hetzelfde: geestelijke vrucht in je leven zal werkelijke actie van jouw kant vergen. Jezus waarschuwde degenen die deel van Zijn toekomstige eeuwige Koninkrijk wilden uitmaken: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21). Zie je wat dit vers zegt? Het zegt dat actie is vereist. Er is iets wat je moet doen.

Nu is het de tijd te beginnen met het opbouwen van goede gewoonten en te gaan leven volgens de wetten van God. Vandaag is het de tijd te beginnen met het maken van positieve veranderingen in je leven waar die nodig zijn. Stel het niet uit tot morgen. Streef ernaar te slagen voor iedere test die langskomt op het moment dat deze langskomt en niet de moeilijke dingen tot een later tijdstip uit te stellen. Word een mens die voor God voorspelbaar is en op wie Hij kan rekenen het juiste te doen. “Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend …” (Lukas 6:43-44).