Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Do You Value Life” (Tomorrow’s Youth Today) door Sheldon Monson, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2017.

Een van de voornaamste doodsoorzaken onder tieners is zelfmoord. De Centers for Disease Control [het leidende nationale instituut voor de volksgezondheid in de VS, red.] rapporteert dat het de derde voornaamste doodsoorzaak in de Verenigde Staten is voor jonge mensen tussen 15 en 24 jaar. Alleen ongevallen en moorden zijn verantwoordelijk voor meer sterfgevallen in deze leeftijdsgroep. Nog alarmerender is het feit dat volgens teensuicidestatistics.com zelfmoord de vierde voornaamste doodsoorzaak voor kinderen tussen 10 en 14 jaar is.

Verschillende factoren kunnen invloed hebben op de beslissing van een tiener om zich van het leven te beroven, zoals ouderlijke echtscheiding, drugsgebruik, gevoelens van waardeloosheid, afwijzing door vrienden of leeftijdsgenoten, geweld in huis, onvermogen om succesvol te zijn op school, en – het meest voorkomend – depressie. Veel jonge mensen hebben het gevoel alsof ze in een leven gevangen zitten waar ze niet mee om kunnen gaan en voelen zich zonder hoop en angstig. Helaas hebben jonge mensen in sommige gevallen het gevoel dat zelfdoding de enige manier is om te ontsnappen aan deze problemen.

Hoewel het leven zeker een uitdaging kan zijn en jij je misschien bevindt  in een van bovengenoemde situaties: zelfdoding is niet het antwoord.

Het leven is een uitdaging

Soms is het leven alsof je een torenhoge berg beklimt. Het doel is de top te bereiken. De bergtop lijkt echter hoog en veraf. Het pad is steil en rotsachtig en de reis is ontmoedigend. Een van Satans slimme trucs is om twijfel in onze gedachten te zaaien en ons te laten denken dat het pad te zwaar en te moeilijk begaanbaar is  ̶ om ons in de verleiding te brengen op te geven en te stoppen voordat we zelfs nog maar begonnen zijn.

Geloof en moed zijn nodig om de uitdagingen van het leven onder ogen te zien. Het is niet gemakkelijk, maar het was ook nooit beloofd dat het gemakkelijk zou zijn. Satan is de god van deze eeuw (2 Korinthe 4:4), en hij streeft na ons te vernietigen. De Bijbel zegt ons: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8). Satan is de basisoorzaak van ontmoediging. Hij streeft na ons te vernietigen – te zorgen dat we de moed verliezen. Hij zorgt ervoor dat we negatieve gevoelens van twijfel hebben en het geloof in de macht van God verliezen.

Terwijl sommige jonge mensen hoge doelen stellen en meerdere verantwoordelijkheden op zich nemen, zijn er anderen die depressief worden, ten dele omdat ze zich helemaal geen doelen stellen. Zij drijven met de stroom mee, waardoor het leven ongemerkt voorbijgaat. Diep van binnen voelen zulke mensen zich vaak ellendig omdat ze aanvoelen dat ze niets van waarde tot stand brengen. Het leven zou een actief, doorlopend proces van groei en succes moeten zijn. Tenslotte heeft God het geschapen! Hij is de Schepper van alles in ons uitgestrekte universum – de sterren en melkwegstelsels in de eindeloze ruimte, onze planeet, de mensheid en alles boven, onder en op de aarde. Dat is wat God is en wat Hij doet. Hij schept, ontwerpt, vormt en geeft gestalte. Hij geeft leven! En Hij onderhoudt het ook allemaal! Christus zei: “… Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (Johannes 5:17). Onze Schepper heeft in ons hetzelfde verlangen om te groeien en iets te bereiken geplaatst. Wanneer we verzuimen te groeien in karakter en ophouden ons leven te ontwikkelen, beginnen we een gevoel van leegte, mislukking en waardeloosheid te ervaren. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat we doelen stellen en deze najagen om te groeien, voldoening te vinden en een vol en productief leven te leiden.

Hoe beklimmen we een berg?

De meest logische manier om een berg te beklimmen is stap voor stap. Een monsterachtige berg kan intimiderend zijn. Een reusachtige berg zal veel stappen vereisen, en vele uren van ijverige inspanning om te klimmen, maar elke stap zal ons dichter bij succes brengen. De sleutel is om in beweging te komen. We moeten beginnen voordat we kunnen aankomen, en het is belangrijk om vastberaden te zijn door te gaan tot het einde. Stilstaan veroorzaakt alleen maar ontmoediging en eindigt in mislukking. Anderzijds begint er, wanneer we ons bewegen in de richting van het bereiken van onze doelen, soms met vallen en opstaan, een patroon van succes te ontstaan en wordt het leven voller en bevredigender. Wanneer we moeilijkheden en tegenslagen tegenkomen en onszelf toch dwingen door te gaan, zien we vaak dat we niet alleen vooruitgang boeken, maar dat de voltooiing  soms makkelijker is dan verwacht.

Ongetwijfeld zal ieder van ons obstakels tegenkomen op de weg. We kunnen ervoor kiezen deze moeilijkheden te zien als obstakels of als uitdagingen en kansen om te groeien. Als we ooit ontmoediging hopen te overwinnen, moeten we zinvolle doelen stellen en ons dagelijks inspannen deze te bereiken.

We hebben Gods hulp nodig!

Dit gezegd hebbende moeten we noteren dat de sleutel tot werkelijk en blijvend succes in de machtige hand van God ligt! God verwacht dat wij ons deel doen, en vaak wordt er veel gevraagd. Echter, onze menselijke kracht alleen is slechts beperkt. We hebben Gods hulp nodig! Als we iets in het leven willen bereiken dat blijvend succes en resultaat oplevert, moet God erbij betrokken zijn. Waarom geen verbinding maken met de grootste macht in het universum en God om hulp vragen wanneer het moeilijk wordt? Jezus Christus wees op het belang van met Hem verbonden te zijn. In Johannes 15:5 zei Hij: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.” Dit vers laat duidelijk zien dat menselijke kracht alleen niet voldoende is. De macht van God is een absolute noodzaak.

God is de ware bron van macht! Hij geeft ons het vertrouwen en de kracht die nodig zijn om onze doelen te bereiken. In zijn brief aan de Efeziërs schreef de apostel Paulus: “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid ...” (Efeze 3:20-21). En aan de gelovigen in Filippi schreef hij: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft” (Filippenzen 4:13). God zal ons door zelfs de zwaarste problemen en donkerste en moeilijkste omstandigheden leiden als we Hem vertrouwen en bewijzen dat we Hem vertrouwen door te beginnen Hem te zoeken bij onze acties en keuzes.

Aan de andere kant brengt zonde negativiteit, schuld, ontmoediging en mislukking voort, en resulteert uiteindelijk in de dood. Zonde vernietigt ons doel om te leven. Zonde scheidt ons van God en Zijn macht (Jesaja 59:2). God luistert niet naar de gebeden van degenen die volharden te leven in zonde. “Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij” (Johannes 9:31). Daarom moeten we, als we ontmoedigd zijn, onszelf onderzoeken en zien of er zonde is binnengeslopen die ons van God scheidt. Het is onmogelijk een vol en overvloedig leven te leiden, tenzij we met God wandelen en zonde uit ons leven bannen.

Maar als we bereid zijn ons tot Hem te wenden, vergeving te vragen en te trachten te veranderen, dan biedt God overvloedige genade en vergeving aan. Hij heeft ons zelfs meer lief dan we dikwijls van onszelf lijken te houden, en dat te weten zou geweldige bemoediging moeten zijn.

En dat is belangrijk. Ontmoediging is een van de meest krachtige en destructieve emoties. Ontmoediging belemmert groei en brengt gevoelens van wanhoop, schuld en schaamte voort. Het kan ons zwak, hulpeloos, nutteloos en lusteloos maken. Als we een persoonlijke relatie met God zoeken, en als we ernaar streven een goddelijk leven te leiden, dan zal Hij ons het vertrouwen en het vermogen geven om onze doelen te bereiken en werkelijk gelukkige en productieve mensen te zijn! Dit is een van de sleutels om ontmoediging te overwinnen. Het leven is kort. Bewaar het als een schat, en leef het voluit!