PROFETIE KOMT TOT LEVEN

Eén van de meest verrassende ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar is het zichdramatische ontdoen van de Joods-christelijke morele waarden, die het fundament van de Westerse samenleving bepaalden. Oudere generaties vragen zich af waarom dit gebeurt en waar het naar toe zal leiden. Jongere mensen lijken zich niet bewust te zijn van de bezorgdheid. Wat tegenwoordig niet herkend wordt is, dat een groot aantal profetieën voor onze ogen tot leven komen! Hoewel sommige analisten zich realiseren waarom dit gebeurt, hebben de meeste er geen idee vanwaar deze veranderingen toe zullen leiden - toch openbaart de Bijbel wat in het vooruitzicht ligt!

God voorspelde lang geleden deze ongelooflijke loop van gebeurtenissen - en de daaruit voortkomende gevolgen. Mozes waarschuwde onze voorvaders dat "dat gij na mijn dood zeer verderfelijk handelen zult en afwijken van de weg, die ik u geboden heb; daarom zal na verloop van tijd (in de laatste dagen -SV) het onheil over u komen". (Deuteronomium 31:29) In de afgelopen tientallen jaren verboodAmerika het plaatsen van de Tien Geboden in openbare gelegenheden - terwijl zij op hun munteenheid beweren "Wij Vertrouwen Op God". De westerse media zijn in toenemende mate afkerig van Joods-christelijke waarden.

Openbare scholen eisen waarden-neutraliteit. Religieuze leiders zijn in toenemende mate geneigd tot dubbelzinnigheid en schipperen op belangrijke gebieden van leerstellingen en moraal. Het resultaat is een golf van echtscheidingen, samenwonen, vrij seksueel verkeer, perversiteit, tiener zwangerschap, abortussen, kindermishandeling, drugmisbruik, verkrachting, bedriegen, winkeldiefstal, verduistering, faillissementen, onbeleefdheid en gewelddadige misdrijven - precies de dingen, die God voorspelde, wat met de landen zou gebeuren, die Zijn wetten verlaten. (Hosea 4:1-3; Maleachi 2; 2 Timoteüs 3:1-9)

De intellectuele elite van Amerika en West-Europa - academici, schrijvers, filmproducenten, televisiemakers, liberale politici en theologen - hebben deze "doe wat je zelf wilt moraal" bevorderd. William Bennett, voormalige minister van Onderwijs in Amerika, beschuldigt hen ervan dat "zij gedurende de laatste twintig jaar een volledige aanval uitgevoerd hebben op het gezond verstand en de gemeenschappelijke waarden van het Amerikaanse volk... wij lijken dus getuige te zijn van de geleidelijke afstand van de... traditionele fundering van de Amerikaanse cultuur". (The Devaluing of America, Bennett, 1992 pag. 13,26 (De devaluatie van Amerika) Toch voorspelde God dat "uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg". (Jesaja 3:12; 9:16; Jeremia 23:13)

Opvoedkundige Vincent Ruggerio beweert ronduit, dat "populaire cultuurgeïnfecteerd is door nonsens - onzin over waarheid en realiteit, onzin over het zelf, onzin over gedachten en gevoelens. Deze valse zienswijzen hebben een verwoestend effect gehad op de levens van mensen"; ze hebben geleid tot het te gronde richten van gezinnen, zelfgenoegen en het ondermijnen van het streven naar uitnemendheid. ( Warning: Nonsense is Destroying America, pag. vi ( Waarschuwing: Onzin Vernietigt Amerika)

Toch voorzag God dit: "Want onverstandig is mijn volk, Mij kennen zij niet; dwaze kinderen zijn het, en inzicht hebben zij niet". (Jeremia 4:22) Zelfs theologen zijn er door getroffen. Bennett merkt op, dat in een tijd, wanneer mensen sterke morele leiding nodig hebben, "de gevestigde kerk een ommetje loopt" door zonde en de belangrijkheid van het huwelijk te bagatelliseren, terwijl vrij seksueel verkeer, gemakkelijke echtscheiding en homoseksualiteit door de vingers wordt gezien. (Bennett, pag. 222-223) Toch voorspelde God dat "zij die zich met de wet bezighouden, wilden Mij niet kennen... De profeten zullen tot wind worden... die in Mijn naam vals profeteren". (Jeremia 2:8; 5:13; 23:25)

De Bijbel openbaart, dat misleide leiders "het kwade goed en het goede kwaad" noemen. (Jesaja 5:20) Tegenwoordig beweren liberalen, dat homoseksualiteit en puberale seksuele activiteiten normaal zijn en dat het traditionele huwelijk onderdrukkend en beperkend is. Voormalig rechter en waarnemend procureur-generaal Robert Bork merkt op, dat velen nu willen, dat "het abnormale, normaal wordt" en het normale abnormaal gemaakt wordt. (Slouching Toward Gomorra, pag. 3-4 (Opweg Naar Gomorra) God waarschuwde, dat onze maatschappij op Sodom en Gomorra zou lijken - van top tot teen ziek. (Jesaja 1:2-10)

Modern amusement is zo verzadigd met seks, geweld en anarchie, dat normale relaties, respect voor wet en orde en de waarde van menselijk leven, aan het verdwijnen zijn - in het bijzonder bij de jongeren. Schrijver Jim Nelson Black vermeldt de conclusie van journaliste Barbara Walters, dat tegenwoordig vele jonge mensen "geen gevoel van discipline hebben. Geen doelen. Zij zorgen alleen voor zichzelf... zij zijn een generatie van ongedisciplineerde barbaren aan het worden". (When nations Die, pag. 19 (Als landen sterven) - zie Jesaja 3:4-5, 12)

Theoloog Carl Henry beschreef het opnieuw opkomen van een "heidense mentaliteit" in de Westerse cultuur, dat gelooft, dat "er geen vaste waarheid is, geen goed en kwaad, geen uiteindelijke zin of doel en dat de levende God een simpele illusie is... het is voorstander van mystiek, occulte krachten en machten, omgang met de natuur en exotische religies". (The Twilight of a Great Civilization, pag. ix (De schemering van een Grote Beschaving) God profeteerde over Zijn rebellerend volk, "zij hebben bastaardkinderen verwekt" (Hosea 5:7) en zich gekeerd naar waardeloze goden". (Jeremia 2:11)

Black merkt op, dat "de Verenigde Staten uiteindelijk de post-christelijke eeuwzijn ingegaan, net zoals voor ons Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Canada en Australië" en dat door het verwerpen van Christelijke principes, die de Westelijke beschaving hebben ondersteund, wij "de idealen, die het Westen boven het oude heidendom tilden" verwerpen. (Black, pag. 11, 178) Het licht, dat God bedoeld had om aan de wereld te verschaffen door de Israëlitische volken, is uit aan het gaan. (Deuteronomium 4:1-10)

Maar waarom moeten wij er bezorgd om zijn?

Voor Amerika en andere Westerse naties is het een teken aan de wand. Vele wetenschappers zien ernstige serieuze parallellen tussen de morele achteruitgang van oude beschavingen in hun verval en de morele achteruitgang van de tegenwoordige Westerse cultuur. In het oude Egypte, Carthago, Griekenland en Rome "begon deondergang van de samenleving iedere keer met een periode van merkbaar moreel verval". (Black, pag. 186-188) Black waarschuwt, dat "elk van de symptomen van verval [wetteloosheid, verloederde kunst en muziek, op te grote voet leven, corruptie, verval in religie, onderwijs en traditionele waarden, materialisme, abortus, moord, zelfgerichtheid, zedeloosheid, echtscheiding en seksuele perversie]... tegenwoordig aanwezig zijn in dit land... dergelijke lessen negeren is vragen naar onheil. (pag. 4)

Journalist Morris Berman waarschuwt dat "als de 21ste eeuw aanbreekt, de Amerikaanse cultuur een puinhoop is. Het systeem heeft haar houvast verloren en drijft af, net als het oude Rome, naar een slecht functionerende situatie". (The Twilight of American Culture, pag. 1-2 (De schemering van de Amerikaanse cultuur) Bork waarschuwt, dat "onze weg omlaag blijft gaan... wij zijn op weg naar eenculturele ramp". (Bork, pag. 2, 11) Peter Hitchens treurt om Brittannië, "een grote beschaving... staat op het punt van de ondergang en... wij hebben heel weinig tijd om het te redden". (The Abolition of Britain, pag. ix (De vernietiging van Brittannië) Black haalt Bennett's verklaring aan, dat in het licht van de verruwing en vulgariteit van onze tijd, "er te veel tekens van ontaarding zijn; wat betekent, dat de beschavingten onder gaat". (Black, pag. 7) Nochtans voorspelde God, dat ons volk "hun wegverkeerd gekozen hebben, de Here, hun God, hebben vergeten en wilde ranken van een vreemde wingerd zijn geworden". (Jeremia 3:21; 2:21)

Wat ligt dus in het vooruitzicht? Bijbelprofetie openbaart, dat God onze landen zal straffen vanwege onze zonden. God waarschuwt "indien gij naar Mij niet luistert... uw trotse macht zal Ik breken... Ik zal over u een zwaard brengen... zal Ik de pest onder u zenden... Uw steden zal Ik tot een puinhoop maken... u zal Ik onder de volken verstrooien.... Daarom heb Ik haar overgegeven in de macht van haar minnaars.... Ik geef u over in de macht van hen die gij haat". (Leviticus 26:14-34; Ezechiël 23:9, 22-35);

Ezechiël openbaart, dat een derde van onze bevolking zal sterven door epidemieën en honger, een derde door het zwaard en een derde verstrooid in de wind - wat een toekomstige gevangenschap betekent. (Ezechiël 5:12; 4:13) Onze bestraffing zal een les zijn voor de hele wereld. (Ezechiël 5:14-17; Deuteronomium 29:24-29) Deze periode van nationale kastijding is "een tijd van benauwdheid voor Jakob" en zal plaatsvinden "in het laatst der dagen". (Jeremia 30:7, 24)

Onze volken zullen hersteld worden, maar alleen na oprechte bekering.

Om meer te weten over dit ernstig onderwerp, kunt U onze boekjes - Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië en Wie beheerst het weer? - op onze web site lezen of downloaden.