Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Scariest Verse in the Bible” (Een persoonlijk bericht van de hoofdredacteur) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart 2022.

Zelfs vóór Charles Darwin zochten velen naar een verklaring voor het menselijk bestaan los van een alwetende, almachtige God. Het erkennen van Gods bestaan is het aanvaarden van een morele autoriteit over ons leven – iets wat onnatuurlijk is voor de menselijke geest. “Immers, het bedenken van het vlees [natuurlijke vleselijke denken] is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet” (Romeinen 8:7). De mens wil niet dat men hem zegt wat hij moet doen.

Ieder van ons moet een kritische keuze maken. Hoe meer we ontdekken over het ontstaan van ons universum en de complexiteit en het duidelijke ontwerp ervan, des te slechter is ons excuus om de Schepper ervan te verwerpen:

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20).

Hoe zit het met u? Gelooft u in God? Maar net zo belangrijk, gelooft u God?

Dit zijn eenvoudige vragen met duidelijke antwoorden; de profeet Jeremia legde echter uit: “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jeremia 17:9). Maar dat gaat toch zeker niet over uw of mijn hart? Wees daar maar niet te zeker van.

Het ware christendom is meer dan een intellectuele oefening; wanneer het serieus genomen wordt, verandert het levens. De gewetensvolle Bijbelstudent zou niet onveranderd moeten blijven. Er dienen moeilijke beslissingen te worden genomen.

Het Tomorrow’s World magazine bevat Bijbelse inhoud met betrekking tot onze wereld en waar die naar toe gaat. Het bevat artikelen over sociale trends, geschiedenis, Bijbelprofetie, en het doel van het leven – welke, wanneer deze goed begrepen worden, leiden tot een manier van leven die anders is dan de seculiere en religieuze koers van onze wereld. Kortom, Tomorrow’s World is een oproep tot verandering.

Ons decembernummer van 2021 bevatte de artikelen “Uncle George and Christmas [Oom George en Kerstmis]” en “Is Christmas Pagan? [Is Kerstmis heidens?]” Waarom zijn ze geschreven? Ongetwijfeld om historische en Bijbelse perspectieven op deze populaire feestdag door te geven – maar was dat alles? Waren ze alleen bedoeld om te onderwijzen of te onderhouden? Of waren ze bedoeld om gedachten en gedrag te veranderen?

Jezus’ eigen halfbroer vermaande: “… wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf” (Jakobus 1:22). Hij waarschuwde vervolgens: “Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag” (vv. 23-24).

Jakobus legt verder uit dat voordelen naar allen toekomen die op de juiste wijze reageren op wat zij zien in de spiegel van Gods woord: “Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig [d.i. ‘gezegend’] zijn in wat hij doet” (v. 25).

EEN VERVALSING VERDRAGEN

De Wereld van Morgen wijst op veel ongemakkelijke waarheden die in de Bijbel te vinden zijn. Wanneer God ons zegt Hem niet te vereren op de manier waarop de heidenen hun goden vereren, dan meent Hij dat. Er is geen speelruimte. Of we beoordelen de situatie eerlijk, veranderen en gehoorzamen God, of we blijven door mensen gemaakte tradities volgen die in tegenspraak zijn met Zijn instructies (Markus 7:1-9; Deuteronomium 12:29-32; Jeremia 10:2).

Hoe komt het dat er zo weinig mensen handelen naar de geopenbaarde waarheid? Hoe kunnen zij Gods woord lezen en weglopen van de spiegel van Zijn volmaakte wet – de wet die vrijheid brengt? Jezus’ vraag is vandaag de dag nog even belangrijk als in de eerste eeuw: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

Mensen kunnen het eens zijn met wat ze horen, maar veranderen ze ook? Meestal niet. Zo was het ook in de tijd van de grote Bijbelse profeten. “Zeg daarom tegen hen: Dit is het volk dat naar de stem van de HEERE, zijn God, niet luistert en de vermaning niet aanvaardt. De waarheid is vergaan, zij is uit hun mond uitgeroeid” (Jeremia 7:28).

Gods woorden zijn voor velen troostend, maar geen bevel om zijn/haar leven te veranderen, vooral niet als dat betekent familietradities te moeten afwijzen. God zei tegen de profeet Ezechiël: “En zie, u bent voor hen als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld. Zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar” (Ezechiël 33:32).

Het gangbare christendom staat ver af van dat van Jezus en Zijn volgelingen in de eerste eeuw; het is een vervalsing die een andere dag voor de wekelijkse eredienst reserveert, andere jaarlijkse dagen viert dan die welke Jezus hield, een andere beloning in het vooruitzicht stelt voor hen die gehoor geven aan de roeping, en een ander einde verkondigt voor de ongehoorzamen. De apostel Paulus waarschuwde de Kerk van God in Korinthe dat zij de verkeerde leiders volgde (2 Korinthe 11:13-15). Haar dienaren onderwezen een valse Jezus, kwamen tot hen met een andere geest en verkondigden een andere boodschap (v. 4). En, zei Paulus tegen de Korinthiërs “… dan verdraagt u dat best!” (v. 4).

EEN VEREISTE VOOR DISCIPELSCHAP

Dat brengt me bij wat het engste vers in de Bijbel zou moeten zijn. Het raakt de kern van waarom zo velen weigeren te veranderen. Het verklaart waarom sommigen erkennen dat Jezus de ‘Heer van de Sabbat’ – de zevende dag – is, maar toch niet veranderen van de de zon vererende eerste dag van de week, gewijd door Keizer Constantijn in de vierde eeuw n. Chr.. Het verklaart waarom de meesten die de ware oorsprong van Kerstmis en Pasen kennen liever vasthouden aan deze praktijken van heidense oorsprong dan de dagen te houden die Jezus en Zijn volgelingen hielden. Het verklaart waarom zo weinig belijdende christenen bereid zijn om in harmonie te komen met het boek dat zij zeggen te geloven als het geïnspireerde woord van God.

Wat is dat engste van alle verzen? Wat betekent het voor u? Lees het. Denk er over na. Hier is het:

“Als iemand tot Mij komt en niet haat [minder liefheeft in vergelijking] zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn” (Lukas 14:26).

Dit is het vers waar het echt serieus wordt. Het is geen gemakkelijke vereiste voor discipelschap – en, o, wat hebben sommigen een hekel aan het woord vereiste – maar het is de reden waarom Jezus ons zegt: “Ga binnendoor de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13-14).

Wees niet als de man die in de spiegel kijkt, een probleem ziet en wegloopt. Wees sterk, wees moedig, en doe wat Jezus zei. Terwijl sommige mensen proberen de behoefte aan een Schepper weg te nemen, scheppen anderen Hem naar hun eigen beeld, waarbij ze familie en vrienden meer vrezen dan ze de ware God vrezen.

Christelijk discipelschap is niet gemakkelijk, en dit zou duidelijk moeten zijn voor iedereen die de Bijbel leest. Als u, beste lezer, dit tijdschrift blijft lezen en naar de tv-uitzending van Tomorrow’s World blijft kijken, bid ik dat God uw ogen zal openen en u de kracht zal geven om naar Zijn woord te leven – hoe eng dat in het begin ook mag lijken – want de beloning kent haar gelijke niet.