BRON: Artikel LCN maart-april 2013

Alle gedoopte leden zullen het Pascha van jaar tot jaar vieren op de avond van de 14e dag van de eerst maand van Gods Kalender.

En wij zullen het doen op dezelfde tijd en op dezelfde manier zoals het in Gods Kerk in de 1ste eeuw n. Chr. werd gedaan. Als historisch feit: de Roomse Kerk noemde onze broeders in de 2e en 3e eeuw, die dit deden "Quartodecimans" - wat letterlijk betekent "veertieners", omdat zij het Pascha op de 14e dag van de eerste lunaire maand vierden in plaats van paaszondag hielden.

Zij vierden het - en wij vieren het - op dezelfde tijd en op dezelfde manier, zoalsJezus Christus deed. En wat Paulus onderwees, zowel aan de Joodse als aan de gelovigen uit de Heidenen, om het te vieren.

De avond van het Pascha lijkt anders dan alle andere samenkomsten op Gods Feestdagen. Er is een sterk gevoel van liefde en éénheid, maar in een plechtige stemming. De broeders zijn ernstig, stil en bedachtzaam. Er is een besef van deenormiteit van wat er lang geleden plaatsvond - en een besef van het grote belang van de handelingen, die wij die avond doen aan het begin van de 14e Nisan. Wij moeten het Pascha in de juiste gemoedsgesteldheid benaderen - de houding van nederigheid, liefde en gehoorzaamheid van Jezus weergeven.

In de avond vóór Zijn dood onderwees Jezus Zijn Kerk om de voetwassing uit te voeren. Als wij de voetwassing ceremonie uitvoeren zijn er twee dingen waarvan wij ons bewust moeten zijn, als wij deze uitvoeren. Wij wassen en wij worden gewassen. En beide hebben belangrijke betekenissen - feitelijk zo belangrijk dat Goddeze betekenissen van ons naar buiten bracht als een voortdurende, jaarlijkse herdenking. Laten wij in dit artikel over deze dingen heen gaan, zodat wij erover kunnen denken als wij het op het Pascha doen.

Met Christus bekleden 

In het verslag van de Apostel Johannes over de Paschadienst vóór de kruisiging van Jezus, knielde Jezus neer en waste de voeten van de discipelen. Daarna gaf Hij hen belangrijke instructies, "ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan..... Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet". (Johannes 13:12-17)

Jezus maakte het zeer duidelijk, dat wij Zijn voorbeeld van de voetwassing moesten navolgen - niet alleen in de handeling zelf, maar ook in de betekenis. In belangrijke zin deed Jezus iets naast het brood, wijn en voetwassing. Hij toonde.....nederigheid, liefde en gehoorzaamheid. De Apostel Paulus legde uit, "want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed". (Galaten 3:27)

Als wij gedoopt worden en gezuiverd van onze zonden, gaan wij onder in een watergraf en staan daaruit op en beelden de dood en opstanding uit van Christus. Wij gaan een nieuw leven in Christus binnen. "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen". (Romeinen 6:4)

Wij moeten ons met iets "bekleden". Paulus onderwees, "lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem [Christus] Die hem geschapen heeft". (Kolossenzen 3:9-10)

 • Welke kennis over Christus?

     Er zijn drie van de dingen, die Gods Woord vermeldt en wij moeten weten.

 • Nederigheid. Waarmee moeten wij "ons bekleden" en "mee gekleed worden"? De Apostel Petrus roept de Kerken op, "evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade". (1 Petrus 5:5)
 • Liefde. Hier is iets anders, waar wij ons mee moeten "bekleden". Paulus zei,"en doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is". (Kolossenzen 3:14) Christus plaatste een zeer hoge standaard van liefde toen Hij zei, "een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben". (Johannes 13:34)
 • Hoeveel had Hij ons lief?

Hij zei, "niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden". (Johannes 15:13) Christus stierf voor ons en Zijn offer maakt de vergeving mogelijk van onze zonden. Maar wij hoeven niet te sterven voor onze vrienden om een offer te zijn, dat God wil. Paulus legde uit, "ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst". (Romeinen 12:1)

 • Gehoorzaamheid. Onze liefde en nederigheid leiden ons naar gehoorzaamheid tot God in het voorbeeld van Christus.

"Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood". (Filippenzen 2:5-8)

Het voorbeeld van Christus 

"Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan". (Johannes 13:15) Bij de voetwassing gaf Christus een voorbeeld, dat wij moeten volgen. Dus .....wassen wij elkaars voeten tijdens het Pascha. Als wij de voeten van een persoon wassen tijdens het Pascha, bekleden wij de rol van Christus - Zijn nederigheid, Zijn liefde en Zijn gehoorzaamheidWij moeten daar aan denken als wij elkaars voeten wassen.

Tijdens het Pascha, dat Christus met Zijn discipelen vierde onderwees Hij zowel hen als ons over de betekenis van Zijn offer voor ons. "Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden". (Matteüs 26:27-28)

Door het vergoten bloed van Christus zijn onze zonden vergeven en kunnen wij met de Vader verzoend worden.

Wij zijn onderwezen om in ware bekering tot Christus te komen (Handelingen 2:37-38) en wij weten dat wij ons niet echt kunnen bekeren van zonde en tegelijkertijd Gods geboden breken. (1 Johannes 3:4; Romeinen 3:20) Degenen, die geloven dat wij dat kunnen, zijn misleid. Maar hoewel ware bekering onze toekomstige handelingen veranderen - kan het niet ons schuldig verledenveranderen. Alles wat wij in de toekomst kunnen doen aan het houden van de wet en bekering - hoe wenselijk dat ook is - kan niet veranderen wat wij in het verleden deden. Alleen één ding kan de schuld van onze vroegere zonden wegnemen - het offer en vergoten bloed van Jezus Christus. Dat bloed wast en zuivert ons van de schuld van onze vroegere zonden.

 • De Apostel Johannes schreef, "en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed". (Openbaring 1:5) Wat is het een grote vreugde om compleet gezuiverd te worden!
 • Toen Jezus de voeten van de discipelen waste, maakte Petrus eerst bezwaar en bedacht zich toen en vroeg om totaal gewassen te worden. "Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen". (Johannes 13:10) Als Christus ons wast worden wij compleet gezuiverd van een schuldig verleden en hebben dan een voortdurende rechtvaardiging 1) als wij ons bekeren en 2) als wij anderen vergeven. (1 Johannes 1:9-10; Matteüs 6:14-15)

 • Als wij dus tijdens het Pascha door iemand de voeten gewassen worden erkennen wij dat Christus ons waste van onze zonden en voort gaat om ons te wassen van onze zonden. Wij bevestigen opnieuw die verbintenis en het verbond, dat wij met ons Verlosser hebben en wij doen het ieder jaar als wij Hem gedenken tijdens het Pascha. De voetwassing op een willekeurige tijd van het jaar, in welke andere samenhang dan ook, heeft eenvoudig niet dezelfde betekenis.
Voorbereiding voor het Pascha 

De voetwassing is een belangrijk deel van de Paschadienst, maar er zijn dingen, die wij voor het Pascha moeten doen. Met andere woorden, er zijn enkele praktische manieren in het gehele seizoen, waarmee wij ons met "Christus kunnen bekleden". Eén van de karaktertrekken van Christus, waarmee wij ons bekleden, is Zijnonbaatzuchtige liefde voor anderen. Johannes 13:1 zegt dat "Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde". Onze liefde voor elkaar moet ook die voortdurende kwaliteit hebben. Maar wij hebben een tegenstander, die zijn vernietigende houdingen bij elke gelegenheid in onze relaties brengt.

Er zijn in dit seizoen dingen waar wij speciaal voorzichtig mee moeten zijn. Wij moeten oppassen voor een geest van ergernis, die zich in ieder van ons kan opbouwen. Satan is daarin gespecialiseerd, maar God zegt hoe wij er mee om kunnen gaan.

 • Wat is een geest van ergernis?

Het kan beginnen als U gevoelens ervaart zoals deze:

 • "Ik ben onheus behandeld".
 • "Ik ben onrechtvaardig behandeld".
 • "Ik heb onnodig en incorrect geleden".
 • "Ik ken schuld toe aan/Ik wijs schuld aan".
 • "Ik wil dat er recht gedaan wordt aan die persoon".
 • "Ik voel me vervreemd - er is een hindernis tussen ons. Ik voel me afstandelijk tegenover hen".

Ergernissen gebeuren zeker en het is vaak niet onze eigen fout. Wat voor God belangrijk is, hoe wij er mee omgaan als zij gebeuren. Een ergernis is een geestelijke beproeving voor beiden - voor de persoon, die de ergernis gaf en de persoon, die zich ergerde.

Hier zijn enkele vragen, die wij onszelf kunnen stellen, als wij ons gegriefd voelen, zoals bovenstaand genoemd:

 • Ga ik hiermee om in een geest van nederigheid en liefde.... of op een wereldse manier?
 • Koester ik de originele slechte houding van Satan - onrechtvaardige behandeling?
 • Kan ik mij "met Christus bekleden" met zo'n gevoel? (nederigheid, liefde en gehoorzaamheid?)
 • Wordt mijn liefde "kouder" in deze zaak?
 • Kan deze desem, die ik niet met zekerheid kan dragen, meenemen naar het Pascha?

Als wij ons ter voorbereiding onderzoeken voor het "bekleden met Christus" voor het Pascha, moeten wij aan Gods instructies in Zijn Woord denken voor het omgaan met ergernissen/krenkingen.

Sommige dienaren noemen het volgende vers "de minst gebruikte instructie in de Bijbel".

 • Christus zei, "maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen."
 • "Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat."
 • "Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente."
 • "En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn". (Matteüs 18:15-17)

Als U zich gekrenkt voelt, ga naar Uw broeder of zuster en los het op. (Maar niet over elke kleinigheid) Als dat niet werkt, kom dan terug met een andere getuige. Als dat nog steeds niet werkt, neem dan een dienaar mee.

Sommige kunnen vragen, "nou, hoe vaak moet ik deze persoon vergeven"?Jezus beantwoordde die vraag. "Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe"? (Matteüs 18:21)

Jezus ging verder en vertelde een parabel over een man, aan wie een grote schuld van tienduizend talenten werd kwijtgescholden, nadat hij om barmhartigheid had gesmeekt bij zijn meester. Maar toen hij vergeven was, ging de man naar buiten en onderdrukte een andere persoon, die hem een veel kleinere schuld schuldig was. Toen zijn meester van die onrechtvaardigheid hoorde werd hij kwaad en "gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft". (Matteüs 18:35)

 • De echte vraag is, hoe vaak zou U vergeven willen worden?

(De meeste van ons hebben tenminste "zeventig maal zevenmaal" nodig. (Matteüs 18:22)

En als U werkelijk aanstoot heeft gegeven aan iemand, maak een echte verontschuldiging. Het moet niet klinken als: "als iemand vijandig getroffen was door daden, die gebeurd zijn, dan is dat te betreuren". Wees oprecht!

En denkt U er aan dat vergeving ons behoud kan beïnvloeden. "En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven". (Markus 11:25-26) Dit moet een ernstig vers voor ons allen zijn.

Wees voorzichtig met de standaard waarbij U oordeelt. "Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden". (Matteüs 7:1-2)

Wij hebben in zekere zin invloed op hoe wij door God geoordeeld worden. Hij oordeelt ons met de standaard - en met de mate - waarbij wij anderen oordelen. De wereld zal later geoordeeld worden, maar onze tijd is nu. "Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God" (1 Petrus 4:17) en de meeste van ons zouden willen, dat het oordeel zo klein als mogelijk zal worden uitgedeeld.

In de Kerk begrijpen wij dat de juiste daden, die wij begaan - in nederigheid, liefde en gehoorzaamheid - het karakter van Christus in ons vormt. Wij nemen Hem aan - bekleden ons met Hem - en dan verandert Hij ons innerlijk. Dit is een wonderbaarlijk proces, veroorzaakt door Zijn Heilige Geest, die in ons woont. Tijdens het Pascha wassen wij dus en worden wij gewassen.

Wij hebben ieder jaar "vuile voeten" - zoals rancunes, niet-vergeven ergernissen of zonden, waarvan wij ons moeten bekeren. Dit alles is in de eerste plaats een herinnering van - waarom wij tot Christus kwamen.

Wij zagen onszelf in de spiegel van Zijn Woord. Wij hebben ons oprecht bekeerd van onze zonden. Onze zonden werden gewassen, gezuiverd door het vergoten bloed van Christus en wij ontvingen Gods Heilige Geest. Wij werden gezuiverd en gerechtvaardigd en gaan door met het uitbannen van zonde uit ons leven. En God geeft ons Zijn Heilige Geest, dat ons in staat stelt om Zijn wet in de geest te houden, omdat wij nu naar Zijn levenswijze verlangen. Gods Geest en onze gehoorzaamheid veranderen ons innerlijk.

Ga niet terug!

De Apostel Petrus gaf ons een helder voorbeeld. "Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder". (2 Petrus 2:22)

Onze bekering kan daar op lijken. Alleen bekeren van het breken van Gods wetten reinigt ons niet van wat wij al deden. Wij moeten gewassen en gereinigd worden door onze Heer.

Maar in het geval van de zeug - zij gaat terug - omdat zij van de modder houdt. Zij verlangt naar..... de modder. Verlangen wij ook terug naar de leefwijze van voor de doop?

In het geval van de hond: eten wij weer ons eigen uitbraaksel op? Willen wij weer terug naar onze vroegere levenswijze, ons vroegere geloof?

Een jaarlijkse vernieuwing 

Het Pascha is een jaarlijkse herinnering en een jaarlijkse vernieuwing van ons verbond met God. Wij wassen (Als iemand, die zich met Christus bekleed) en wij worden gewassen (Door iemand, die zich met Christus bekleed) En dan blijven wij gerechtvaardigd en "in elk opzicht zuiver" in Gods ogen. Wij zijn volledig verzoend met Hem. Er zijn vele dingen, die wij kunnen zeggen over het Pascha seizoen - en vele dingen, die wij daarin moeten doen. Maar denk na over twee belangrijke aspecten van de voetwassingceremonie: 1) Wij wassen en 2) wij worden gewassen en enige praktische dingen, die wij moeten doen in de voorbereiding voor deze grote gebeurtenis.

Denkt U er alstublieft aan:

 • Wat het betekent om zich met "Christus te bekleden".
 • Wat een ware geest van nederigheid, liefde en gehoorzaamheid betekent.
 • Wat een ware houding van dienstbaarheid is.... dienstbaarheid in liefde.
 • Vraag U af of U ergernissen meedraagt.... desem, dat uitgebannen moet worden.
 • Bestudeer in Uw Bijbel de gebeurtenissen rond het laatste Pascha van Christus op aarde - en zoals Hij, wees volledig voorbereid op die betekenisvolle nacht.