Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Spirit of Pentecost” door Rod McNair, verschenen in het Tomorrows World magazine van mei-juni 2024.

God gaf de Heilige Geest aan Zijn Kerk op de dag van Pinksteren, maar weinigen begrijpen nu de betekenis van deze Heilige Dag. Gods Heilige Geest is wezenlijk om een werkelijk Christelijk leven te leiden, maar velen zijn zich niet bewust van wat de Geest is, en wat deze dingen voor Christenen van tegenwoordig betekenen!

Velen verwarren het gebrabbel dat we kunnen zien in moderne ‘charismatische’ kerken als manifestaties van de Heilige Geest. Dat zien zij verkeerd  ̶  en de waarheid gaat veel dieper. Kunt u vervuld zijn met dezelfde Geest als Christus’ eerste discipelen? Ja, dat kan!

De 50 dagen die volgden op Christus’ kruisiging en opstanding was een onvergetelijke tijd voor Zijn discipelen geweest. Hun Leraar was teruggekomen uit de dood na een wrede executie en had hun 40 dagen onderwezen. Meer dan 500 mensen hadden Hem op enig moment gezien.(1 Korinthe 15:6). De discipelen aten met Hem, praatten met Hem en raakten zelfs de wonden aan waar Zijn lichaam was doorboord.

Maar dat was niet alles. Na 40 dramatische dagen van instructie steeg de Verlosser op in de wolken terwijl zijn discipelen dit met verbazing en verwondering gadesloegen. Maar H liet hen niet alleen achter! Hij beloofde hun iets te geven dat hun met een geestelijke vitaliteit zou vervullen die zij nooit eerder hadden ervaren (Lukas 24:49).

De discipel Lukas schetst Christus bemoedigende woorden:

En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. (Handelingen 1:4-5)

Over welke gebeurtenis sprak Jezus? Wat was deze “belofte” die zou komen? De meeste Bijbelstudenten kennen het verhaal, maar velen zijn zich niet volledig bewust van de diepgaande invloed die deze belangrijke vijftigste dag van die dag af op de Kerk van God zou hebben. Het was de dag van Pinksteren  ̶  de dag van wonderen waarop de nieuwtestamentische kerk begon!

Wat gebeurde er op die verbazende Dag van Pinksteren in 31 n.Chr.? Lukas heeft de gebeurtenissen van de dag opgeschreven:

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Het begin van de nieuwtestamentische Kerk werd gekarakteriseerd door verbazingwekkende schouwspelen en geluiden. Het was een ontzagwekkend vertoon van goddelijke macht, die herinnerde aan de ontzagwekkende schouwspelen die God had getoond op de dag dat Hij Mozes de wet op de Sinaï gaf ( Hebreeën 12:18-21). In feite werd de wet op de berg Sinaï volgens Joodse traditie gegeven op de dag van Pinksteren, vele eeuwen eerder.

De macht van het universum

Maar belangrijker dan de schouwspelen en geluiden waren de gebeurtenissen die niet gezien of gehoord konden worden. Deze manifestaties van Gods majesteit waren een teken van de uitstorting van de macht van het universum: Gods Geest. Dezelfde macht die de zon en de sterren ontstaken  ̶  de macht die de planeten formeerden en in beweging zetten  ̶  zou nu letterlijk in menselijke wezens op aarde gaan verblijven (Johannes 14:17).

Transformeert diezelfde Geest u? Motiveert die Geest u? Zou u meer diepgaande persoonlijke verandering in uw leven willen? Zou u meer bewijs willen dat u geleid wordt door de Geest Van God? En zou u graag meer persoonlijk betrokken willen zijn in het Werk dat |Christus tegenwoordig doet? U krijgt antwoorden als u de wil hebt om deze te zoeken.

Vraag voor een overzicht van Gods plan van behoud, zoals onthuld door de jaarlijkse Heilige Dagen, een gratis exemplaar aan van het boekje De Heilige Dagen: Gods meesterplan, of lees het online op WereldvanMorgen.nl.