Zijn "natuurrampen" de onpersoonlijke werkingen van "Moeder Natuur" - of kunnen zij een BELANGRIJKE boodschap van God zijn? 

Rampen, door het weer veroorzaakt worden vaak "daden van God" genoemd - maar wat is Zijn werkelijke rol in droogten, hongersnoden, overstromingen en aardbevingen, die onze wereld teisteren?

Wat zegt de Bijbel over de rampen, door het weer veroorzaakt, in de eindtijd?

Wat kan een Christen doen om zich voor te bereiden?

Voorwoord

Als woeste stormen of andere rampen, verwant aan het weer, zich voordoen, verwijt de mensheid meestal "Moeder Natuur" hier voor. Weersvoorspellers zijn er snel bij om statistieken aan te voeren van gelijke stormen, die 30, 60 of zelfs 100 jaar geleden vóórkwamen. Maar wat zij vaak NIET zeggen is, dat dergelijke stormen - evenals hevige aardbevingen - vaker voorkomen en meer krachtiger worden.

En de "deskundigen" zijn naar het schijnt totaal onbekend met het feit, dat er een Grote GOD bestaat, die tenslotte de gebeurtenissen in de natuur beheerst - die de landen zegent, die Hem gehoorzamen, met "regen op hun tijd" (Leviticus 26:4) en die opstandige volken kan (en vaak zal) straffen met droogte en hongersnood.(vers 19) Jezus Christus voorspelde, dat natuurrampen één van de tekenen zouden zijn, voorafgaand aan Zijn terugkeer naar deze aarde als Koning der koningen."Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en pestilentiën (d.w.z. ziekte epidemieën) [S.V.],en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeen". (Matthéus 24:7-8)

Dit boekje is een waarschuwing van de dienaren van de Almachtige God. Tenzij Amerika en de afstammelingen van de Britse volken van de wereld zich bekeren van hun afschuwelijke zonden, zal de ware God van de schepping spoedig tussenbeide komen en de meest verschrikkelijke stormen en natuurrampen van de huidige geschiedenis teweeg brengen! Dan zullen de "normale" kringlopen van het weer beginnen te veranderen. In feite zal alles om ons heen beginnen te veranderen - tenzij wij ons nationaal of individueel bekeren en ons waarlijk keren tot de God van de schepping. 

Dit boekje laat U zien WAAROM deze rampen zullen gebeuren en wat wij MOETEN doen, persoonlijk en gezamenlijk, om onszelf te beschermen.

Rampen in Amerika, veroorzaakt door het weer

De Verenigde Staten hebben de hoogste mate in kerkbezoek van welke grote natie ter wereld ook. Wij spreken veel over religie. Maar wij hebben ook schrikbarende cijfers over gebroken gezinnen, jeugdmisdaad en drug misbruik. Wij zijn in toenemende mate verdiept in seksuele immoraliteit, geweld, oneerlijkheid en het onbesuisd streven naar een totale hedonistische levensstijl. En wij vermoorden regelmatig elk jaar miljoenen ongeboren baby's - en doen ze van de hand als huisvuil. Wij noemen onszelf het "land van de vrije en het thuis van de dappere". Maar letterlijk miljoenen Amerikanen leven in met poorten afgesloten, op vestingen lijkende, gemeenschappen -bang om 's avonds door de straten van hun eigen steden te gaan.

En zoals wij zullen zien, zal God ons door verschillende natuurrampen straffen. En zoals onze persoonlijke en nationale zonden toenemen, zo ook de overstromingen, hevige sneeuwstormen en aardbevingen. Zo zijn vele van de tegenwoordig zo genoemde "daden van God" in feite, precies dat: de actieve tussenkomst van de Almachtige God. En dit is pas het begin. Natuurrampen worden nog erger, tenzij wij ons als volk BEKEREN en ons keren naar de Ware God in oprechte gehoorzaamheid.

Reuters Nieuwsbureau berichtte op 26 januari 2000, "Nationale gardetroepen werden dinsdag in Noord Carolina en Virginia gemobiliseerd om noodvoorzieningen te verdelen en gestrande mensen te redden toen, door de meest krachtige winterstorm in 72 jaar, vliegvelden werden gesloten, verkeerswegen werden bedolven en tenminste drie doden vielen. Een record van 18.2 inches sneeuw viel op het International Raleigh-Durham vliegveld, hetgeen het record van 17.8 inches overschaduwt, dat op 2 maart 1927 in Raleigh-Durham in één dag werd gevestigd".

United Press International berichtte op 14 januari 2000: "Gevolmachtigde, Susan Combs van Landbouw in Texas zei vrijdag, dat de boeren en veefokkers een droogte crisis tegemoet zien. Boeren en veefokkers zitten midden in de derde droogteperiode binnen vier jaar en zijn nog niet volledig hersteld van de vorige droogten in 1996 en 1998, aldus Combs".

CBS nieuws berichtte op 10 januari 2000: "Regeringsdeskundigen van de V.S. zeggen, dat zij nu geloven, dat opwarming van de aarde wezenlijk is en op gang komt. Dit is de tweede, uit La Niòa-voortkomende winter op rij; terwijl stormen neerstorten op het noordwesten van de Stille Zuidzee, is het op vele andere plaatsen droger en warmer dan gebruikelijk. Nee, "normaal" is niet een woord, dat in deze dagen te vaak gebruikt wordt door weersvoorspellers. "De wereld gaat voort warmer te worden. Er is geen twijfel aan; wij krijgen opwarming van de aarde", zegt Dr. James Baker van het Nationaal Oceanisch en Atmosferisch Beheer. De jaren 1990, de heetste jaren van de LAATSTE DUIZEND JAAR, lijken een zorgelijke ontwikkeling in te zetten voor het warmer worden. (Nadruk van ons)

"Het wordt niet alleen warmer, het wordt droger in delen van het land, inclusief de landbouw gebieden, die het grootste deel van het land voeden. Van toepassing is de landbouw en veeteelt in Californië. Californië heeft slechts 3 procent van het bouwland, maar het verbouwt meer dan de helft van het fruit en de groenten van het land. Er is angst voor een droge landstreek in de "sla-bak" van de natie. Er is geen voedsel voor het vee in Californië. Een kurkdroge herfst doodde het gras waar zij normaal op graasden, daarom vervoeren boeren per vrachtwagen wortels om hen in leven te houden".

Iets "Ongewoons" met het Weer?

En sprekend over de heftige veranderingen in het weer verklaarde Dr. James Hansen, die voorop loopt met het waarschuwen voor het opwarmen van de aarde en hoofd van het Goddard Instituut voor ruimte studies in New York, "Het wordt ieder jaar duidelijker, dat er iets ongewoons aan de hand is". ( San Diego Union-Tribune, 14 januari 2000).

Iets ongewoons? Inderdaad. De meeste wetenschappers beginnen zich te realiseren, dat de normale weerspatronen geen houvast meer hebben en dat er zich iets in de kringlopen van het weer aan het vormen is, wat zij NOOIT hebben meegemaakt. Een paar jaar geleden waren tienduizenden mensen in Ohio, Kentucky en aangrenzende Staten in Amerika betrokken bij verschrikkelijke overstromingen.The New York Times berichtte op 3 maart 1997:

Van Arkansas, waar wervelstormen een kleine stad verwoestten, tot Ohio en Kentucky, waar overstromingen auto's van de wegen wegvaagden en twee mensen in duikers zoog, versplinterde een front van dodelijke stormen huizen en doodde tenminste 35 mensen tijdens het weekeinde.

Mensen, die de beukende winden van zaterdag overleefden, noemden het de meest verschrikkelijke dag van weersomstandigheden in hun herinnering. Het front van stormen bracht overstromingen, wervelstormen en onweersbuien door acht staten, vanaf Mississippi en Tennessee in het Zuiden tot Ohio in het verre Noorden, maar geen enkele staat leed meer schade dan Arkansas. Daar pletten in een paar korte uren zaterdagavond de draaiende winden van verschillende wervelstormen, gebouwen en huizen, doodden 24 mensen en verwondden 200...

Gouverneur Mike Huckabee van Arkansas waarschuwde, dat de tol aan doden kan stijgen als reddingswerkers doorgaan met het doorzoeken van het puin van huizen en kantoren. "Dit was absoluut een buitengewone gebeurtenis van het weer" zei Huckabee, toen éénheden van de Nationale Garde de politie en brandweer hielpen bij het doorzoeken van de schade. "Wij hadden meer wervelstormen en meer schade dan in het hele afgelopen jaar - ik noem het apocalyptisch".

De gouverneur zei "apocalyptisch". Die uitspraak verwijst natuurlijk direct naar het boek Openbaring en de wraak van God. En wij kunnen meer en meer van dergelijke rampen verwachten, zoals de orkaan Andrew in 1992, die vele doden eiste en voor 25 miljard schade aanrichtte in Florida en Louisiana en de grote overstroming van 1993 in het grote middenwesten, de kostbaarste overstroming in de geschiedenis van de Verenigde Staten, die vele doodde en voor 18 miljard aan schade veroorzaakte.

Wij zullen veel meer menselijke tragedies zien, die zelfs de grote orkaan Galveston van 1900 zal overtreffen, die naar schatting 8000 mensen doodde. Als onze nationale zonden toenemen, dan zegt Gods Woord ons, dat Zijn wraak ook zal toenemen.

 Kunnen wij kwaad worden op God of Hem wreed noemen, als Hij tussenbeide komt om op die manier onze aandacht te krijgen?

Veroorzaakt God deze rampen of laat Hij ze toe, omdat Hij ons haat?

Geheel het tegenovergestelde! God wil ons WAKKER schudden voor ons eigen welzijn. Hij handelt uit LIEFDE. Het boek Openbaring maakt het duidelijk, als God ons zegt: "Allen die Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer U". (Openbaring 3:19) God wil, dat wij Hem niet vergeten!

Een bemiddelende Schepper

De meeste politici, landbouwers, kooplieden en weersvoorspellers laten Degene, die het weer beheerst, buiten beeld. Zij vergeten de Schepper God, die van tijd tot tijd in Zijn schepping tussenbeide komt om Zijn doelen te bereiken.

Herinnert U zich de vloed van Noach?

Natuurlijk, niet iedere onweersbui komt door Gods rechtstreekse tussenkomst. Omdat natuurlijke wetten dergelijke weerspatronen sturen. En soms laat God Satantoe om het weer te beheersen. (verg. Job 1:12, 19) Maar de Bijbel openbaart, dat er bepaalde tijden zijn, dat God Zelf tussenbeide komt in het weer om bepaalde volken of te zegenen of te vervloeken.

Hoe antwoordde God, toen het oude Israël zich van Hem afkeerde?

"Ik heb u geslagen met brandkoren en met honigdauw ( door teveel water), uw hoven en wijngaarden heb Ik doen verdorren; uw vijgebomen en olijfbomen vrat de sprinkhaan op. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des Heren".(Amos 4:9) Dezelfde God, die in de voorbije eeuwen volken en koninkrijken "bestrafte", voert nog steeds het beheer. Hij zegt, "Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd". ( Maleachi 3:6)

Het Woord van God maakt duidelijk, dat wanneer de volken van het Britse Gemenebest en Amerika zich niet bekeren van onze persoonlijke en nationale zonden en naar God terugkeren, Hij ons zal straffen met overstromingen, droogte, hongersnood, aardbevingen en ziekte epidemieën, zoals wij nog nooit meegemaakt hebben of ons zelfs kunnen voorstellen! Ieder van ons, individueel, dient God te zoeken op een manier, zoals wij nooit eerder gedaan hebben.

De waarheid is, dat door de huidige en voorspelde reusachtige overstromingen en droogten de mogelijkheid van verontreinigd water, malariadragende muskieten en andere bronnen van ziekten enorm zal toenemen. Onze losbandige levensstijl zal de gevolgen van moderne plagen blijven vergroten, zoals AIDS, syfilis en andere seksueel overdraagbare ziekten. En zelfs wanneer de medische wetenschap enkele van deze ziekten kan temperen of overwinnen, zullen andere, meer kwaadaardige plagen, ongetwijfeld hun plaats innemen.

Tenslotte zullen onze ziekenhuizen - nu reeds onder grote financiële druk en ruimtebeperkingen - eenvoudig niet in staat zijn de ziekte epidemieën te bestrijden, zoals de Bijbel zegt, dat dit zal gebeuren! Zoals wij het eerder zagen in een vergelijkbaar vers, "er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel". (Lukas 21:11) Vanwege onze stijgende ZONDEN zijn deze rampen bestemd om de Amerikaanse en Britse volken te treffen, waarschijnlijk binnen deze generatie!

Zoals in ons zeer informatief boekje Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? wordt uitgelegd, worden de Verenigde Staten en de volken van Britse afstamming geïdentificeerd als "Israël" in Bijbelse profetie. Alle ware Christenen hebben de beloften verkregen, die gegeven zijn aan "geestelijk Israël". Maar de meeste belijdende Christenen realiseren zich NIET, dat God ook fysieke zegeningen beloofd heeft aan Abraham, die werden overgedragen aan zijn kleinkinderen Efraïm en Manasse, de stamvaders van de huidige volken, afstammend van Brittannië. Als overblijfsel van de zogenoemde "Verloren Tien Stammen" van Israël werden deze volken groots gezegend. Maar toen zij de zegeningen verspilden en in toenemende mate voor immorele levensstijlen kozen, zullen zij vreselijk gestraft worden voor hun eigen bestwil door een liefhebbende God, die hen wil wakker schudden, voordat deze nationale losbandigheid te ver doorgaat. (verg. Hebreeën 12:6)

Deze verbazingwekkende waarheid is een sleutel tot profetie en kan bewezen worden uit de bladzijden van Uw Bijbel. Als U meer wilt weten over dit fascinerende onderwerp kunt U bellen of schrijven naar ons regionale kantoor bij U in de buurt (vermeld achter in dit boekje) en vragen naar Uw GRATIS exemplaar van dit belangrijk boekje, Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? Het zal U absoluut gratis toegezonden worden, zonder kosten of verplichtingen en zal een grote hulp zijn bij Uw studie van Bijbel profetie.

Goddelijke Bestraffing op Komst

Langzaam maar zeker is het verstand van de gemiddelde "Westerling" verhard ten opzichte van de betekenis en de gevolgen van zonde.

Miljoenen hebben er geen weet van wat goed of fout is.

Hun ouders hebben het hun niet geleerd, noch de scholen of universiteiten. En zelfs de kerken hebben volslagen gefaald om de werkelijkheid van God duidelijk te maken, de betekenis van Zijn Wetten en de gevolgen van overtreding daarvan.

Lees dit citaat van een krachtige toespraak, gegeven door William P. Barr, de vorige procureur generaal van de Verenigde Staten.

"Amerika... ...heeft nu het hoogste aantal echtscheidingen in de wereld - echtscheiding is net zo algemeen als trouwen. Als gevolg hiervan hebben wij nu het hoogste percentage kinderen, die in één-ouder huishoudens leven.

Deze afbraak van het gezin is bijzonder bedroevend, omdat het gezin het voornaamste instituut is, waar wij morele opvoeding besturen - waar wij morele waarden overdragen van generatie op generatie. Als het gezin verzwakt, wordt ook onze mogelijkheid tot het overdragen van waarden verzwakt naar de volgende generatie...

Tegenwoordig staan wij tegenover de immense macht van massa communicatie en populaire culturen - de massa communicatiemiddelen, de amusementindustrie en de academici. Ik vrees, dat tegenwoordig de macht en het dóórdringen van onze populaire hightech cultuur niet alleen het verval van moraliteit voeden, maar ook de sporadische stemmen smoort, die zich verheffen tegen secularisatie...

Behalve over massa populaire ontwikkelingen, ben ik bezorgd over een ander modern fenomeen, dat het voor de samenleving moeilijk maakt om zichzelf te herstellen... In het verleden werden samenlevingen tot zinnen terug gebracht door de hoge prijs van wangedrag.

Maar tegenwoordig is dat anders. De staat - die zichzelf niet langer ziet als een moreel instituut, maar als een seculiere - heeft de rol op zich genomen van verzachter van slechte gevolgen. Op de staat wordt een beroep gedaan om de ongemakken en kosten van wangedrag weg te nemen. Daarom is de reactie op ziekten en onwettigheid niet seksuele verantwoordelijkheid, maar het uitdelen van condooms". ( Vital Speeches of the Day, (Essentiële Toespraken van de Dag), 1 november 1992, pag. 39-40)

Is dit de Westerse moraliteit?

Vele volwassenen realiseren zich niet hoe veel immoraliteit tegenwoordig openlijk op scholen wordt onderwezen! Bijna de helft van de openbare scholen onderwijzen hun leerlingen waar middelen voor geboorteregeling te verkrijgen zijn - zelfs zonder ouderlijke toestemming - en bijna net zoveel scholen leren de kinderen, hoe deze te gebruiken.

Kunnen wij ten volle begrijpen, wat er met ons land gebeurt?

In plaats van het voorbeeld van President Abraham Lincoln te volgen om een nationale dag van gebed en vasten uit te roepen om vergiffenis te vragen voor onze toenemende ZONDEN aan de Grote God, die ons het leven en adem geeft, willen onze leiders slechts de gevolgen van die zonden verzachten. 
Kan goddelijke bestraffing veraf zijn?

Gods Dienaren hebben het Begrepen

Als U in de ware God gelooft - de God van de Bijbel - zult U begrijpen, dat Hij het weer beheerst, zoals Hij herhaaldelijk in Zijn geïnspireerd Woord laat zien. En God zegt ons over de lessen, vastgelegd in het Oude Testament. "Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden". (Romeinen 15:4)

Koning David van Israël was één van de grootste dienaren van God in de hele menselijke geschiedenis - een man naar Gods hart. (Handelingen 13:22) Let goed op Davids begrip van wat te doen in tijd van hongersnood: "Er was in de dagen van David een hongersnood gedurende drie jaren achtereen; en David zocht het aangezicht des Heren. De Here zeide: Op Saul en op zijn huis rust een bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft". ( 2 Samuël 21:1) David wist, dat God het weer beheerste. Toen een ongewone, voortdurende hongersnood zijn land teisterde,wist hij precies wat te doen.

Herinnert U zich Elia, de profeet?

Velen weten het, maar zij vergeten gewoonlijk, dat hij Gods absolute controle over het weer demonstreerde. In feite werd Elia voor het eerst voorgesteld door deze zaak:"Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de Here de God van Israel, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord"
( 1 Koningen 17:1)

Maar WAAROM had God Elia geïnspireerd om voor een periode van drie jaar totale droogte te voorspellen?

Het antwoord werd gevonden toen Elia zich tenslotte voorstelde aan de goddeloze koning Ahab: "Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem: Zijt gij daar, gij, die Israel in het ongeluk stort? Doch hij zeide: Ik heb Israel niet in het ongeluk gestort, maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des Heren hebt verzaakt en de Baals zijt nagelopen."
( 1 Koningen 18:17-18)

Dit verhaal in het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament rechtstreeks bevestigd. Want in het boek Jacobus - geschreven door de broer van Jezus Christus - vinden wij deze geïnspireerde woorden: "Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten". ( Jakobus 5:17-18)

Hebben wij in de Verenigde Staten, Canada en Brittannië, "Gods geboden vergeten", zoals Elia koning Achab daarvoor veroordeelde?

Het antwoord ligt nogal voor de hand. 
En zullen wij hetzelfde soort bestraffing ontvangen, dat het land Israël toen kreeg? 
Wij hebben het antwoord reeds uit het Woord van God gezien: "Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd". (Maleachi 3:6) Zoals het Nieuwe Testament het zegt:"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid". (Hebreeën 13:8)

Let op het geïnspireerde gebed van Salomo, waarin Gods beheersing over het weer wordt erkend: "Wanneer de hemel gesloten blijft, zodat er geen regen komt, daar zij tegen U gezondigd hebben, en zij te dezer plaatse bidden, uw naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat Gij hen vernederd hebt, hoor Gij dan in de hemel, vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israel, (want Gij wijst hun de goede weg waarop zij moeten wandelen) en geef regen op uw land, dat Gij uw volk ten erfdeel geschonken hebt"
( 2 Kronieken 6:26-27)

Zult U de Bijbel Geloven?

De landen Amerika, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Brittannië zijn ons,veel meer dan de meeste mensen zich realiseren, door God aan ons gegeven als een "erfenis". Als wij ons van onze Schepper afkeren - wanneer wij feitelijk spuwen in het gezicht van de ware God, die wij beweren te dienen en voortdurend ongehoorzaam zijn aan Zijn Geboden - zal God ons persoonlijk en nationaal KASTIJDEN voor onze eigen bestwil. Hij kan en vaak doet Hij dit, het weergebruiken, alsook andere natuurverschijnselen om ons nederig te maken en ons te laten beseffen, hoe zwak wij zijn.

Vergeet U niet, dat de Heilige Bijbel de openbaring van de ware gedachten van God is. Op deze bladzijden openbaart de Schepper zichzelf - hoe Hij denkt en hoe Hij handelt en wat Hij van ons verwacht. Zoals God openbaarde door de Apostel Paulus, "Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid". (2 Timotheüs 3:16)

De Apostel Petrus werd ook geïnspireerd om ons te zeggen: "En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten". (2 Petrus 1:19) Petrus spoort ons aan de geïnspireerde profetieën van de Bijbel "ter harte te nemen". 

Zult U dat werkelijk DOEN?

Of zult U, zoals vele belijdende Christenen blijven zitten en bij Uzelf denken: "Och, wellicht zullen deze dingen gebeuren. Maar ik ben er niet helemaal zeker van. En ik wil niet enthousiast worden voor dit religieus materiaal. Dat zou onevenwichtig zijn. Het zou mijn werk en sociaal leven in de war kunnen sturen"!

Vrienden, dat is één van de redenen, waarom de Schepper in de menselijke aangelegenheden tussenbeide ZAL komen; door het weer, ziekte epidemieën, aardbevingen en andere natuurverschijnselen. Wij moeten ons realiseren, dat onze volken gevoed zijn met een gestadig "dieet" door zogenaamde "hogere educatie", door de nieuws media en andere bronnen, dat God "ver weg" is - als Hij al echt bestaat.

Ons wordt geleerd, dat wij de producten zijn van smachtend verliefde amoeben en afstammen van apen, zonder de tussenkomst van een echte Schepper. Deze Grote God komt dus tussenbeide en krijgt de VOLLE AANDACHT van miljarden zwakke, verwarde, zondige menselijke wezens. Hij zal hun "laten zien" - door vele voorbeelden van interventies - dat Hij God is. En de ENORME omslag van het weer in de komende maanden en jaren zijn slechts een deel van dat proces!

Weet U, wanneer U persoonlijk tot waarlijk GELOOF in God komt door Zijn geïnspireerde profetieën, zult U misschien genegen zijn om te DOEN wat God zegt. U zou genegen zijn om de Tien Geboden oprecht te GEHOORZAMEN als een weg van leven. Want Jezus zei tegen de jonge man, die vroeg hoe eeuwig leven te verkrijgen"Maar indien gij het leven wilt binnengaan, ONDERHOUD DE GEBODEN". (Matthéus 19:17)

Tegenwoordig redetwist het grootste deel van de belijdende Christelijke dienaren over die verklaring. Zij hebben geleerd en anderen onderwezen, met talloze redenen en verontschuldigingen, waarom men de Tien Geboden "niet kan houden"! Zij zeggen, dat het "te moeilijk" is om het vierde gebod te houden. (Exodus 20:8) Zij zeggen, dat het "onpraktisch" is om je vijand LIEF te hebben en NOOIT een menselijk leven te ontnemen. (Matthéus 5:43-44) Zij zeggen, dat het "te veel" gevraagd is om voortdurend je man of vrouw trouw te blijven, ondanks hun menselijke zwakheden. (Matthéus 5:31-32)

God weet alles over menselijke redeneringen en deze armzalige verontschuldigingen, daarom komt Hij spoedig tussenbeide en SCHUDT de volken, zodat men meer geneigd is om naar Hem te "luisteren" en om Zijn geïnspireerd Woord te gehoorzamen. Zoals koning David van Israël in de Psalmen schreef: "Sta op, Here, laat de sterveling niet zegepralen, laat de volken voor uw aanschijn gericht worden. Jaag hun schrik aan, Here, zodat de volken erkennen, dat zij stervelingen zijn. sela"
(Psalm 9:19-20)

Aardbevingen Overal in de Wereld

Toen aan Jezus werd gevraagd om een teken te beschrijven, dat zou openbaren, dat Zijn Tweede Komst spoedig zou zijn, zei Hij: "Doch wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, weest dan niet verontrust. Dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, AARDBEVINGEN zijn en er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin der weeen". (Mark 13:7-8)

Later, toen Hij de zevende en laatste plaag beschreef - de laatste grote BESTRAFFING van een rechtvaardige God voor een immorele, slechte en rebellerende wereld - zei Jezus, dat de laatste plaag in de eerste plaats een grote AARDBEVING zal zijn. "En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een, GROTE AARDBEVING, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven". (Openbaring 16:17-19)

Ja, God zal deze aarde SCHUDDEN, zoals het nooit tevoren geschud werd! De zogenaamde "deskundigen" begrijpen dit natuurlijk niet, maar zelfs zij zijn verontrust over de mogelijkheid. Zie hier de analyse van de New York Times Nieuwsdienst, zoals vermeld in de San Diego Union Tribune van 28 april 1999.

"De voorspellers van het laatste oordeel hebben het mis, zeggen wetenschappers. De dodelijke aardbevingen, die de aarde in de laatste maanden hebben doen schudden en duizenden levens hebben geëist in Turkije, Griekenland en nu Taiwan, zijn geen teken, dat het einde nabij is.

Naar alle schatting is het aantal grote schokken rond de aarde dit jaar onder het gemiddelde en het is gewoon pech hebben, dat de recente beroeringen door bewoonde gebieden is gescheurd, daarbij duizenden gebouwen met de grond gelijk heeft gemaakt en tienduizenden mensen dood, vermist of dakloos heeft achter gelaten.

Maar deskundigen zijn er het over eens, dat meer "pech" opkomst is. Ofschoon door de tijd heen het aantal aardbevingen min of meer onveranderd lijkt, betekent het, dat door de explosie van de wereldbevolking meer mensen verhuizen naar aardbeving gebieden, die vaak aan de kusten liggen. Het resultaat, volgens de deskundigen is de verwachting van voortdurende trauma's, wanneer dichtbevolkte gebieden "uitbarsten" door wat lijkt op eindeloze plotselinge vernielingen. Deskundigen zeggen, dat in de vorige eeuw een miljoen mensen stierven tijdens aardbevingen. In deze eeuw zullen wij 10 keer zoveel doden zien, met een verlies van een miljoen in één enkele klap, voegen zij er aan toe, tenzij er grote stappen ondernomen worden om vele verspreide steden te versterken, waarvan verwacht wordt, dat ze met miljoenen inwoners volstromen.

"Het is onvermijdelijk", zegt Klaus Jacob, een aardbevingsdeskundige in Lamont-Doherty, het onderzoekcentrum voor aardwetenschap van de Columbia Universiteit. "Meer en meer mensen en steeds meer gebouwen staan op het spel. Naarmate de wereld meer dichtbevolkt raakt en rijker en meer bebouwd gebied, hogere gebouwen en alle infrastructuur, communicaties en dergelijke, die onze samenleving ondersteunt, toestaat, wordt het risico groter".

Het punt, dat wij maken in dit boekje is niet, dat het "risico" groter wordt. Het punt is wat de Schepper ZEGT, dat Hij zal doen - ongeacht de "deskundigen"!

Sommige onderzoekers geloven, dat de enorme vrijgekomen energie na de aardbeving van 1906 in San Francisco, de dingen tot bedaren brachten in Californië gedurende bijna 70 jaar, maar nu niet meer. "Sinds ongeveer 1980 hebben wij toenemende aardbevings activiteiten waargenomen in zowel het noorden als het zuiden van Californië", zei geoloog Walter Mooney van het Uppsala Seismologisch Instituut. "Dus ik denk, dat mensen aanvoelen, dat dingen op gang komen".

Aardbevingen en Vulkanische Uitbarstingen

Velen denken, dat aardbevingen het meest in Californië voorkomen. Maar wonen buiten Californië geeft GEEN veiligheid garantie. De vier meest voelbare bevingen, opgetekend in Noord Amerika, troffen New Madrid, Missouri, van 16 december 1811 tot 7 februari 1812 en varieerden in kracht van 7.6 tot 8.2. De krachtigste was voelbaar van de Oostkust van de Rocky Mountains in Canada tot de Golf van Mexico en er werd gemeld, dat zelfs de "kerkklokken" in Boston, Massachusetts, begonnen te luiden, bijna 1000 mijlen ver weg.

Deskundigen hebben lange tijd gezegd, dat een GROTE beving eens de oostkust zal treffen, waar de schade groot zou zijn, omdat de bouwvoorschriften niet ontworpen zijn om rekening te houden met grote aardbevingen. Vooral de vele gebouwen in de laagliggende gebieden langs rivieren en baaien baren zorgen; deze zouden beschadigd worden door "het vloeibaar worden" van de aarde er onder.

DUIZENDEN kilometers omringen de Stille Oceaan met kettingen van vulkanen en aardbevingsgebieden. Deze omtrek rond de Stille Oceaan staat bekend als de Ring van Vuur. De meeste krachtigste aardbevingen van de vorige eeuw, met krachten van 8.2 of hoger, vonden plaats in dit gebied. Meer dan de HELFT van 's werelds vulkanen boven de zeespiegel bevinden zich daar, inclusief St. Helens in de Verenigde Staten, Pinatubo in de Filippijnen en de Krakatau in Indonesië, die allen grote verwoestingen hebben veroorzaakt toen zij uitbarstten. De Filippijnen alleen al hebben meer dan 200 vulkanen en hebben grote seismische verwoesting gekend in afgelopen jaren, zoals de aardbeving in juli 1990 met de kracht van 7.7, waarbij bijna 2000 mensen werden gedood.

In Alaska bevinden zich meer dan 50 vulkanen in de Aleoeten ketting en dit was het gebied van de krachtigste vulkanische uitbarsting van de vorige eeuw op de berg Kaimai in 1912. "In de Aleoeten ketting, zijn de kansen groot, dat er dit of volgend jaar iets staat te gebeuren", zegt Bob Tilling van de Geologische Dienst in de Verenigde Staten, eerder dit jaar.

In Jesaja 29:6 zegt God over Jeruzalem; "Gij zult door de Here der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam".

God zegt, "Ik verander NIET". (Maleachi 3:6) Hij strafte het oude Jeruzalem metaardbevingen en stormen. Nu begint Hij de huidige afstammelingen van het oude Israël te straffen op dezelfde manier.

Na de jongste aardbeving in Zuid Californië, vroegen sommige lokale journalisten zich af, "Waarom afgeven op Los Angeles"? Een betere vraag zou zijn, "Waarom NIET"?

Los Angeles wordt beschouwd als de hoofdstad van de amusementmedia in de wereld. Meer dan in welke plaats dan ook in de wereld worden in Los Angeles, rotte, walgelijke films en televisie shows geproduceerd, die moord, verminking, onwettige en perverse seks tonen. Californië wordt sinds lange tijd beschouwd als de "leidinggevende" van bijna elke vorm van perversiteit, bekend aan de mens. De Grote God, die heerst over mensen en naties heeft elk recht om ontaarde en rebellerende volken en naties te straffen, die Zijn Wetten hebben verlaten en Zijn grote zegeningen niet hebben gewaardeerd.

De mensen in Californië - en in de meeste delen van de Engelstalige wereld - hebben in het verleden vele kansen gehad om de Waarheid te leren kennen als zij enige oprechte interesse hadden getoond. De fundamentele, ethische standaard van God, samengevat in de Tien Geboden, is wel bekend - het is geen verborgen kennis alleen voor ingewijden. Wellicht zal een goed "door elkaar schudden" de aandacht van de mensen trekken!

Wat God Zal Doen

Sprekend tot onze voorouders, zegt de Grote God: "gij hebt het land ontwijd door uw ontuchtigheden en uw boosheid. Zo zijn dan de regenstromen ingehouden en is de late regen niet gekomen; maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij verkiest u niet te schamen". (Jeremia 3:2-3) 
Wees eerlijk. Als een belijdende Christelijke natie hebben wij het land "verontreinigd" met onze moderne ontuchtplegingen, perversies, misdaden en moorden - inclusief de slachting van zo'n 30 MILJOEN ongeboren kinderen - en ontelbare andere daden, die VERWERPELIJK zijn in de ogen van de God van de hemel.

 Heeft Hij dan het recht om de "late regens" te onttrekken aan degenen, die Hem ongehoorzaam zijn?

Wij - de volken van Britse afkomst - zijn duidelijk de afstammelingen van de zogenaamde "Verloren Tien Stammen" van Israël. God heeft ons onmetelijk gezegend met de grootste concentratie aan rijkdom en materiële hulpbronnen, meer dan welk volk in de menselijke geschiedenis. Maar wij hebben GOD "vergeten". Wij zijn een schande voor Degene, die ons zo veel gezegend heeft. Daarom beschrijft God in detail, in profetie na profetie in Uw Bijbel, hoe Hij het moderne "Huis van Israël" gaat STRAFFEN - ALSOOK het Joodse volk. Nogmaals, zoals een liefhebbende Vader zijn zoon tuchtigt, zo zal God ons tuchtigen voor onze eigen bestwil in de hoop, dat het ONS ZAL WAKKER SCHUDDEN!

Bijna alle geleerden erkennen, dat het boek Ezechiël in ongeveer 593 vC werd geschreven - meer dan 100 jaar na de val van het oude Israël in 721 vC. Toch beschrijft deze krachtige profetie precies wat met het "Huis van Israël" in de laatste dagen gaat gebeuren. In Ezechiël 4:1-3, geeft God aan Ezechiël de opdracht om een"schijn belegering" tegen Jeruzalem uit te voeren. God verklaarde: "Dit zal een TEKEN zijn voor het Huis Israël". God zei aan Ezechiël om op zijn linkerzijde te liggen om de ongerechtigheden van het "Huis Israël" te dragen. (verzen 4-5) Daarna zei Hij tot Ezechiël om op zijn rechterzijde te liggen voor het "Huis Juda" - de JODEN. (vers 6)

Ziet U, dit waren twee afzonderlijke volken! Tot op de huidige dag; zij zijn NIET hetzelfde! En dit "teken", waar God naar verwees in vers 3, is dat "Jeruzalem" het GEHELE huis Israël symboliseerde en wat er met hen zou gebeuren - alle twaalf stammen. Dat is de profetische sleutel, die U MOET gaan begrijpen om volledig begrip van bijbelse profetieën te verkrijgen.

In Ezechiël 5 gaf God Ezechiël de opdracht om zijn eigen haar en baard te knippen en elk derde deel symbolisch op een andere manier te "straffen". God verklaarde: "daaruit zal voortkomen een vuur tegen het GEHELE huis van Israël". (vers 4) Dit is zonder twijfel met inbegrip van alle twaalf naties van Israël - de "Verloren Tien Stammen" plus het Joodse volk!

God zegt: "Een derde deel van u zal door de PEST sterven en door de HONGER omkomen in uw midden; een derde deel om u heen zal door het zwaard vallen; een derde deel zal Ik naar alle windstreken verstrooien en achter hen zal Ik het zwaard trekken". (vers 12) Dus net vóór een gewapende aanval op onze naties en de daaruit voortkomende nationale slavernij, zal een ENORM aantal van onze mensen "verteerd worden door HONGERSNOOD" en omkomen door de komende ziekte epidemieën!

Op dit moment, in onze tegenwoordige staat van welvaart en ongekende rijkdom, zal deze profetie BELACHELIJK lijken. Maar Gods Woord staat vast! Eenderde van de huidige bevolking van ongeveer 270 miljoen in de Verenigde Staten zou gelijk zijn aan 90 miljoen menselijke wezens. Kunt U zich dat aantal mensen voorstellen, die OMKOMEN door hongersnood en ziekte epidemieën binnen de komende 10 tot 25 jaar of zo?

Wij van de Wereld van Morgen dagen U allen uit om deze dingen voor Uzelf te BEWIJZEN. U moet het werkelijk begrijpen en er naar HANDELEN, voordat het te laat is!

Vermaarde Hongersnoden in de Geschiedenis

Velen onder U, oudere lezers, kunnen zich de zandstormen van de jaren '30 herinneren. Droogte teisterde de Grote Vlakten en stortte duizenden in de Verenigde Staten in armoede toen landbouwers hun verwoeste land verlieten om elders een beter leven te zoeken

Maar dit is slechts een kleine voorproef van wat nu nog komen gaat over de Verenigde Staten en de nakomelingen van Britse afkomst. Wij hebben nog niet te maken gehad met grote hongersnood, zoals in vele landen in de wereld en hebben niet echt de gruwelen ervaren, die echte droogte met zich meebrengt.

Wij hebben nog nooit een droogte ervaren zoals dat China in 1907 verwoestte, waarbij naar schatting 24 miljoen mensen omkwamen. Verder stierven miljoenen in daarop volgende hongersnoden, veroorzaakt door droogten in 1928-30, 1936 en 1941-42. Een soortgelijke hongersnood veroorzaakte in 1921-22 naar schatting 5 miljoen doden in de Oekraïne en de gebieden van de Wolga in de vroegere Sovjet Unie. Pas nog in 1965-67 veroorzaakte droogte in India 1,5 miljoen doden. Tot op de huidige dag ondergaan Noord Korea en Ethiopië voedsel tekorten, die met droogte in verband staan en honger en wanhoop brengen bij miljoenen en miljoenen.

In het juli nummer uit 1917 van het tijdschrift National Geographic is een artikel, getiteld, "Angstaanjagende hongersnoden uit het verleden". Dit artikel beschrijft levendig wat mensen doen als zij honger hebben. Zij eten alles wat ze te pakken kunnen krijgen, inclusief katten, honden, ratten - en zelfs menselijk vlees!

Een hongersnood in Rusland in 1600 bijvoorbeeld, waarbij 500.000 mensen omkwamen, "werden katten, honden en ratten gegeten, de sterken overleefden de zwakken en op de publieke vleesmarkten werd menselijk vlees verkocht. Grote aantallen doden werden gevonden met hun monden volgepropt met stro". (pag. 89)

Tijdens een hongersnood in Egypte in de jaren 1201 en 1202, "wachtten mannen in de straten vrouwen op en rukten baby's uit hun moeders armen". één historicus "somt uitvoerig de verschillende gerechten op, die de moordende ontvoerders maakten van hun kindervoer. Zelfs de graven van Egypte werden doorzocht voor voedsel" . (pag. 79)

 Denkt U, dat onze volken nooit hun toevlucht zullen nemen tot dergelijke praktijken?

Luister naar wat er in Engeland gebeurde gedurende de hongersnood van 1314: "Alles wat denkbaar was werd gegeten - honden, paarden, katten, zelfs baby's. De gevangenissen waren volgepropt met misdadigers en wanneer een nieuwe misdadiger in de cel werd geworpen, maakten de stervende gevangenen zich van hem meester en sneden hem letterlijk in stukken voor voedsel" . (pag. 82)!

Dergelijke gruwelijke praktijken zijn niet beperkt tot de afgelopen eeuwen. Tijdens de belegering van Leningrad gedurende de Tweede Wereldoorlog: "Aten mannen hun vrouwen op, de vrouwen hun mannen en ouders aten hun kinderen". ("De 900 Dagen: De Belegering van Leningrad" Het Beste, April 1969)

De Zinnelijke Mens Doet Vaak Verschrikkelijke Dingen

In onze staf werkt een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, die terechtkwam in de cel van een gevangenenschip en later in een Japanse concentratiekamp. Hij vertelde mij - vele malen - dat inderdaad, zelfs Amerikaanse en Britse soldaten uiteindelijk "menselijk vlees zouden eten" als zij onder uiterste dwang zaten! Alle historici weten dat dit eenvoudig een feit uit het leven en de geschiedenis is. Tenzij iemand vervuld is met en geleid wordt door Gods Heilige Geest (Romeinen 8:14), zal het menselijk verstand "breken" in deze traumatische situaties en zullen er zeer schandelijke handelingen worden begaan.

In de fundamentele profetie voor Gods Volk Israël in Leviticus 26, waar wij eerder naar verwezen, beschrijft God een hele reeks straffen over het volk Israël ALS zij zich niet diep bekeren. (vv. 14-35) Na het voorspellen van droogte, hongersnood, ziekte-epidemiën en binnenvallende legers, zegt God: "En indien gij desondanks niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal Ik Mij met grimmigheid tegen u verzetten en Ik, ja Ik, zal u zevenmaal tuchtigen over uw zonden, en gij zult het vlees uwer zonen eten en het vlees uwer dochters zult gij eten. En uw hoogten zal Ik verwoesten en uw wierookaltaren uitroeien; Ik zal uw lijken werpen op de lijken uwer afgoden en Ik zal een afkeer van u hebben. Uw steden zal Ik tot een puinhoop maken". (Leviticus 26:27-31)

Ik hoop oprecht, dat deze profetie van Uw Schepper U geen aanstoot geeft. En ik hoop, dat het historische materiaal over hongersnood, eerder aangehaald uit hettijdschrift National Geographic en uit Het Beste U niet ergert. Maar ik zou liever een paar schuchtere en misschien eigengerechtige individuen "aanstoot geven", danduizenden van U door de meest AFSCHUWELIJKE nationale verdrukking in de menselijke geschiedenis zien gaan. Want werkelijk, de traumatische tijden, beschreven in Leviticus 26 en Deuteronomium 28 zijn een deel van de Grote Verdrukking, die Jezus Christus zelf voorspelde.

Jezus verklaarde: "Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou GEEN VLEES behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort". (Matthéus 24: 21-22)

Ja, zelfs onze Verlosser voorspelde, dat "geen vlees" zou overleven in deze komende Grote Verdrukking, tenzij God tussenbeide komt

GELOOFT U Jezus Christus?

Of bent U te zelfvoldaan?
Gaat U te veel op in de "zaken van deze wereld"? 
Te bang en te bezorgd over "wat de mensen zullen denken"?

Zelfs tijdens het menselijk dienaarschap van Jezus was dat vaak een probleem. Zoals de Apostel Johannes schreef over de religieuze leiders in de dagen van Jezus. (Johannes 12:42-43)

Gods Tussenkomst in de Eindtijd

Als U in de God van de Bijbel gelooft zou U, ronduit gezegd, moeten verwachten, dat meer extreem weer en natuurrampen de Verenigde Staten, Canada en Engeland dramatisch zullen treffen in de komende jaren. Er kunnen hier en daar enige normale jaren tussen zijn. Maar het patroon zal zijn, dat toenemende krachtige stormen, overstromingen en aardbevingen, onze steden op hun fundamenten zullen laten schudden. Er zullen ook hevige droogten, bosbranden en tenslotte hongersnood onze landen treffen. In het spoor van dit alles zullen afschuwelijke ziekte epidemieënbuitensporig toenemen - veel meer dan op enig tijdstip in onze geschiedenis.

Meer dan honderd jaar na de ballingschap van het oude Israël beschreef Ezechiël in zijn schrijven, de bestraffing in de eindtijd van hun tegenwoordige afstammelingen. (Ezechiël 36: 16-23)

Na deze bestraffing zullen onze volken uiteindelijk hun gedrag veranderen: "Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here Here; weet dat wel! Schaamt u en wordt schaamrood over uw wandel, huis Israels"! (Ezechiël 36: 31-32)

Inderdaad, ons volk zal zich tenslotte waarlijk bekeren van onze toenemende misdaad en geweld, overspel en perversiteit, liegen, bedriegen en stelen - en elk denkbaar gemeen gedrag, dat een gruwel is in de ogen van een rechtvaardige God. Dan zullen onze Amerikaanse en Britse volken van zichzelf WALGEN in hun eigen ogen. Zij zullen het gevoel hebben te moeten braken, wanneer zij zich de verdorvenheid en degeneratie van onze "moderne levensstijl" zullen realiseren, die gebaseerd is op lust, onmiddellijke voldoening en een hele serie van leugens en zelfbedrog. Hoe diep zijn wij gezonken in de put van immoraliteit!

Na het beschrijven van de diepe bekering van onze volken NA hun nationale bestraffing en slavernij, vervolgt Ezechiëls profetie: "Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt". (Ezechiël 36: 24-27)

Dit is waarlijk een Eindtijd profetie! Zo'n diepgaande bekering en het opnieuw verzamelen heeft NOOIT plaats gevonden, noch in Israël of Juda.

Want het "nieuwe hart" en het plaatsen van Gods Geest in Israël komt PAS na de Tweede Komst van Christus!

Dit wordt ook beschreven in de geïnspireerde profetie van Jeremia: "Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn". (Jeremia 31:31-33)

Inderdaad, Gods WETTEN moeten "geschreven" worden in onze harten en in ons verstand, zodat onze volken uiteindelijk willen GEHOORZAMEN en Zijn Sabbatten en Zijn Heilige Dagen houden en Zijn wegen in elke fase en aspect van hun leven volgen.

Een toekomstige "Hof van Eden"

Terugkomend op Ezechiëls profetie, verklaart God, dat nadat onze volken zijn verzameld uit slavernij en in hun eigen land zijn geplaatst, zij zullen zeggen: "Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de Here, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de Here, heb het gesproken en Ik zal het doen". (Ezechiël 36: 35-36)

Nogmaals, dit is NOOIT eerder gebeurd met Israël of Juda, want de tien naties van het oude Israël zijn naar men verondersteld "verdwenen" en werden de "Verloren Tien Stammen". En na hun bestraffing onder koning Nebukadnezar en opvolgende Babylonische koningen keerden de meesten van het oude Juda terug naar hun geboorteland.

Maar zoals U duidelijk leest in Ezra en Nehemia werd hun Gods Geest NIET gegeven. Zij werden NIET gezegend, zodat hun land niet werd als de "Hof van Eden". (vers 35) En de naties "rondom" wisten zeker NIET, dat GOD hen teruggebracht had. Integendeel, Juda onderging steeds weer vervolgingen, kwellingen en beproevingen.

En wij KUNNEN NIET zeggen, dat deze profetie van toepassing is op het opnieuw verzamelen van een betrekkelijk klein aantal Joodse mensen (eigenlijk een minderheid van de Joodse wereldbevolking) naar het land, dat zichzelf "Israël" noemt, in het tegenwoordige Midden-Oosten. Deze natie is NIET gezegend en hersteld als een waar "Hof van Eden". Het wordt niet aanvaard door de omliggende landen als zijnde gezegend door God, hoe dan ook! En ook dit land is onderhevig aan steeds nieuwe oorlogen, bedreigingen en beproevingen. Deze tegenwoordige natie in het land Israël is dus NIET de vervulling van Ezechiëls profetie (hoofdstuk 36); in geen geval!

Naarmate Ezechiëls profetie voor de EINDtijd verder gaat, beschrijft hij hoe God BEIDEN, zowel het "Huis Israël" EN het "Huis Juda", samen zal brengen. (Ezechiël 37:15-26) Want God zegt, "En Ik zal ze maken tot Eén VOLK" (Vers 22)

In vers 24 zegt God vervolgens, "En mijn knecht David zal koning over hen wezen; een herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen onderhouden". Het is dus ten tijde van de OPSTANDING van de doden, als Koning David tot leven zal worden gebracht en opnieuw regeert over herenigd Israël onder Jezus Christus als Koning der koningen!

De profeet Hosea werd geïnspireerd om hetzelfde te verklaren: "Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil, in de dagen der toekomst". (Hosea 3:5)

Dus na de beproevingen, testen en zware nationale BESTRAFFINGEN om "ons wakker te schudden", zal God onze nakomelingen wonderbaarlijk zegenen in de Wereld van Morgen! Hij zal tussenbeide komen en Jezus Christus terug zenden als Koning der koningen over de gehele aarde. (Zacharia 14:9) En, zoals wij gezien hebben, zal Koning David onder Jezus Christus dienen en regeren over alle twaalf stammen van Israël, die weer als één volk herenigd zullen zijn in deze komende duizendjarige regering van Christus.

Maar om gespaard te worden van de absoluut zekere bestraffingen van de Almachtige God, zoals wij hebben beschreven, moet ieder van ons zijn of haar deel doen. Ieder van ons moet bereid zijn de valse begrippen en religies van mensen teverlaten en ONZE SCHEPPER waarlijk te GEHOORZAMEN en te doen, wat Hij duidelijk zegt in Zijn geïnspireerd Woord. Dan zullen wij wellicht beschermd worden voor deze komende holocaust en als "overwinnaars" regeren onder Jezus Christus en de wereld helpen in orde te brengen in de Wereld van Morgen. (Openbaring 2:26-27)

Wat Moet U Doen?

De bovenstaande profetieën zijn zeker. In deze laatste dagen zullen zij gebeuren en zij zullen - inclusief zware veranderingen in het weer - alles om U heen drastisch veranderen en Uw hele leven wijzigen. 

Dus wat moet U doen?

Als U werkelijk God wilt dienen - en de ware Jezus Christus van de Bijbel - zult U zich oprecht tot God moeten keren op een manier, zoals U het waarschijnlijk nog nooit tevoren gedaan heeft. U zou om te beginnen oprecht Zijn geïnspireerd Woord moeten bestuderen, de Heilige Bijbel en hetgeen U daar leest beginnen tegehoorzamen. U zou moeten starten met iedere dag vurig tot God te bidden - op Uw knieën te gaan om Hem te ZOEKEN en Hem om waar begrip, kennis en leiding te vragen. 
(verg.: Deuteronomium 4:27-31)

Blijf de artikelen in ons tijdschrift Tomorrow's World (Wereld van Morgen) lezen en zelfs bestuderen en vergelijk ze met Uw Bijbel. Dit tijdschrift zal U nieuws van wat in het vooruitzicht ligt, op voorhand geven en zal U de oprechte weg van leven tonen, die U moet leven om Gods leiding, zegening en bescherming te ontvangen in de komende jaren. Het zal U laten zien, dat U deze dingen uit Uw eigen Bijbel kunt bewijzen.

Als U werkelijk meer wilt leren over wat de Bijbel echt leert, zult U zich willen inschrijven voor de Wereld van Morgen Bijbel Studie Cursus. Deze inspirerende cursus zal U stap voor stap door de "sleutel" leerstellingen en profetieën van de Bijbel brengen. Het zal U helpen waar begrip te verwerven.

Als U de eerste vier lessen van de Wereld van Morgen Bijbelstudie cursus wilt ontvangen, wilt U dan bellen of schrijven naar het dichtstbijzijnde regionale kantoor (Zie inhoud) en deze lessen zullen U absoluut GRATIS, gewoon op Uw aanvraag, zonder verplichting, worden toegezonden.

God heeft ons van de Wereld van Morgen opgedragen onze volken te waarschuwen voor de komende Grote Verdrukking, die door Jezus geprofeteerd werd. Hij heeft ons geroepen om het ware Evangelie te prediken over de gehele wereld - het Evangelie van het Koninkrijk of Regering van God - een regering, die spoedig op deze aarde opgericht zal worden met Jezus Christus als Koning der koningen. (Openbaring 11:15; 19:16)

Met Gods hulp zijn wij Apostolisch Christendom aan het herstellen, de ware WEG VAN LEVEN, onderwezen en in praktijk gebracht door Jezus Christus en de originele Apostolische Kerk.

Gods boodschap is een boodschap van grote HOOP - een boodschap van Gods grote liefde voor ons. De toenemende rampen in de wereld zijn een teken, dat God wil, dat wij ons bekeren, voor onze eigen bestwil! Vanuit Zijn grote liefde wil Hij ons de gevolgen van onze zonden laten zien. Zoals de Apostel Paulus schreef, "want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt". (Hebreeën 12:6) Inderdaad, God wil U ontvangen als Zijn zoon of dochter!Daarom schiep Hij U en daarom is Hij bereid de aarde te SCHUDDEN om Uw aandacht te krijgen en U tot bekering te brengen!

Inderdaad, U moet geloven in Jezus Christus en Hem accepteren als Uw Heer en Verlosser. Dat is de eerste stap. U moet Zijn Boodschap geloven - en ernaar handelen. Een deel van die handeling is zich oprecht bekeren tot God, zoals het gezegd werd aan het oude Juda na hun 70-jarige ballingschap in Babylon.

God, die "niet verandert", zei hen toen en zegt het ons nu: "Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren". (Jeremia 29:12-14)

Zelfs als onze naties als geheel zich niet willen bekeren, kunt U zich zeker veranderenen, vergeven en beschermd worden tijdens deze komende rampen.

Jezus Zelf gaf deze verzekering in Lukas 21:36: 
 

"Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen".