Het "naar de hemel gaan" na de dood wordt niet alleen door de meeste belijdende Christenen geloofd. Mensen over de hele wereld, van vele religies, houden vast aan een geloof in een soort "beloning" of gelukzalig leven na de dood.

Hoe verrassend het ook mag lijken, noch Jezus noch de Apostelen leerden dat de rechtvaardigen naar de hemel gaan wanneer zij sterven! De "beloning" die Jezus Zijn trouwe volgelingen belooft (Openbaring 22:12) is niet de hemel; de beloning omvat het regeren met Christus op de aarde. Let op de volgende erkenning van deze wereldlijke encyclopedie:

"Het overheersende standpunt in de vroege kerk schijnt te zijn geweest dat tot de terugkomst van de Heer op de wolken om de doden op te wekken, de gestorvenen sliepen en dat zij plotseling opgewekt zouden worden om hun nieuwe lichamen te krijgen en om vervolgens te heersen met Hem op de aarde duizend jaar lang" ("Heaven", The New International Encyclopedia, 1st edition).

De vroege Kerk van God, die Jezus Christus oprichtte, leerde niet het concept van het "naar de hemel gaan" - een idee dat niet algemeen geaccepteerd werd tot lang nadat de Apostelen gestorven waren. Jezus vertelde in plaats daarvan zijn discipelen ronduit: "En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen" (Johannes 3:13). De Apostel Petrus zei dat de gehoorzame Koning David, een man naar Gods eigen hart (Handelingen 13:22), "én gestorven én begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag.... Want David is niet opgevaren naar de hemelen" (Handelingen 2:29,34).

De rechtvaardige Koning David is niet naar de hemel gegaan! Hij, net als alle rechtvaardige mannen en vrouwen van God die gestorven zijn, zijn nog steeds dood. Zij wachten op een opstanding uit hun graven, wanneer zij geestelijke lichamen zullen ontvangen die nooit meer kunnen sterven (1 Korintiërs 15:50-53; 1 Tessalonicenzen 4:16-17).

Het eeuwig leven is de gave van God (Romeinen 6:23) die door Gods Geest verwekte Christenen zullen krijgen wanneer ze opgewekt of veranderd worden. Maar wat is de "beloning" die Jezus met Zich mee zal nemen?

Christus zei dat bij Zijn wederkomst Hij alle overwinnaars zal belonen - allen die groeien in het geestelijk karakter van God. Sommigen zullen overwinnen en meer groeien dan anderen, en Jezus zei dat Hij "ieder zal vergelden, naardat zijn werk is"(Matteüs 16:27; Openbaring 22:12).

Gods heiligen zullen niet in de hemel op harpen spelen tot in eeuwigheid. Hun bestemming is oneindig meer glorierijk en uitdagend! De Bijbel laat zien dat de "beloning van de verlosten" de heerschappij over de aarde met Jezus Christus is na Zijn wederkomst (Openbaring 2:26; 3:21; 5:10). Jezus Christus en de opgewekte Christenen zullen heersen voor 1000 jaar (Openbaring 20:4-6). Zij zullen de natiesGods manier van leven leren, die leidt tot blijvende vrede, voorspoed en vreugde voor de hele mensheid.[Jesaja 2:2-4]

De Schrift vertelt ons dat nadat Gods grote Meesterplan van verlossing voor de mensheid voltooid is, het oppervlak van de aarde gereinigd zal worden met vuur (2 Petrus 3:10-12). Een nieuwe aarde en nieuwe hemelen zullen te voorschijn komen (2 Petrus 3:13; Openbaring 21:1). En de glorieuze nieuwe hoofdstad van de aarde - het "Nieuw Jeruzalem", schitterend met kostbare edelstenen en met straten van doorschijnend puur goud (Openbaring 21:18-21) - zal neerdalen van de hemel (Openbaring 21:2,10; 3:12). God de Vader zal dan komen en zelf op de aarde komen wonen, en Hij zal het Nieuw Jeruzalem de locatie van Zijn glorierijke troon maken (Openbaring 21:3, 22-23; 22:3-5), vanwaar Hij en Zijn onsterfelijke heiligen uit zullen gaan om het hele universum te regeren!

Om meer te leren over dit verbazingwekkende plan dat God in petto heeft voor Zijn trouwe heiligen kunt u ons boekje Uw Uiteindelijke Bestemming lezen. De verrassende en adembenemende waarheid is dat de "hemel" naar de aarde toe zal komen - het hoofdkwartier zelf van waaruit de God Familie het heelal voor eeuwig zal regeren!