• Waartoe bent U geboren?
 • Waarom laat God toe, dat zelfs toegewijde Christenen door tientallen jaren van beproevingen, testen en vervolging moeten gaan?
 • Waarom is het zo belangrijk, dat wij allen "overwinnen"?
 • Wat is het prachtige DOEL voor het leven van ons allen hier op deze aarde?

Voorwoord

De meeste mensen staan er nooit bij stil om na te denken over hun ware doel in het leven. In feite, nemen de meesten aan dat er geen echt doel is.

 • Hoe staat het met U?
 • Is er een buitengewone reden voor U om te leven?
 • Kunt U, ongeacht Uw huidige situatie, een opmerkelijk interessant en bevredigend doel in het vooruitzicht hebben?
 • Kunt U 100 procent zeker zijn van een toekomstige afspraak met geluk, vreugde en vrede?

 Of leeft U een vluchtig, teleurstellend bestaan op deze aarde met geen ander doel voor Uw leven zoals de vogels, de bijen of in de modder kruipende wormen? Als mens heeft U duidelijk een veel hogere intelligentie dan deze schepsels; U kunt zich een beeld vormen van de toekomst; U heeft verwachtingen en dromen; en veel meer creatieve verbeelding dan iedere andere vorm van fysiek leven op deze aarde. Maar vergaan al deze talenten, mogelijkheden en dromen wanneer U sterft en "stof tot stof wederkeert"?

Dit is zeker het overwegen waard. U zou er over na moeten denken! Zeker, veel religieuze mensen denken dat zij naar de hemel worden gevoerd om voor eeuwigniets te doen behalve de hele dag "in de hemel zweven", zoals het liedje gaat. Maar Umoet niets zo maar aannemen. U mag NIET lichtgelovig zijn - zoek het voor Uzelf uit en bewijs wat Uw uiteindelijke bestemming is!

De echte waarheid over dit onderwerp wordt geopenbaard in de handleiding van de Schepper voor de mensheid, de Heilige Bijbel. In de Bijbel bepaalt God het lot van volken en wereldrijken. Hij voorspelt wereldschokkende, toekomstige gebeurtenissen, die zullen gebeuren. En deze profetieën ontvouwen zich voor de ogen van deze generatie!

Maar op een meer rustige en toch diepzinnige manier openbaart Uw Schepper ook de uiteindelijke bestemming van de mensheid - het werkelijke doel voor Uw en mijn leven. Op verschillende plaatsen wordt dit het "geheimenis" van God genoemd. Inderdaad, voor het grootste deel van de mensen - zelfs voor het merendeel van de zogenaamde "Christelijke" wereld - is het een mysterie. Want het gaat veel verder dan wat de meeste mensen zich ooit hebben kunnen indenken en voorstellen. Toch is het zo duidelijk, zo eenvoudig en zo krachtig in zijn logica, dat U zich kunt afvragen, waarom U dit al niet veel eerder begrepen heeft.

Dus nogmaals, wat is Uw uiteindelijke bestemming?
Waartoe bent U geboren?

Een DOEL met de Menselijke Schepping

U bent niet zomaar "ontstaan". Menselijke wezens zijn niet het product van blind toeval. De meeste mensen weten met hun gezonde verstand wel, dat een mooi Zwitsers horloge niet het resultaat is van een traag evolutieproces, die over meer dan miljoenen jaren plaatsvond in een mineraalrijke oerzee, toen kiezelaarde en metaalelementen heen en weer spoelden, terwijl ze opgeladen werden door bliksemschichten. Zelfs al hadden het zand en de elementen gedurende miljarden jaren heen en weer gespoeld, dan nog zou nooit een accuraat Zwitsers horloge het resultaat zijn van ongepland, blind toeval.

Toch geven sommige intelligente, "ontwikkelde" mensen er de voorkeur aan om "politiek correct" te zijn en de evolutietheorie te onderschrijven dat Uw verstand - met een complexiteit, die ongeëvenaard is ongeacht welk horloge of computer, die ooit ontworpen en gemaakt zijn - op één of andere manier samen met Uw lichaam tot stand is gekomen als een "toevalligheid" van het evolutieproces.

Als U dat gelooft, kunt U hier beter ophouden met lezen omdat U, totdat God Zelf U wakker schudt, niets zult begrijpen van Uw uiteindelijke bestemming of iedere andere geestelijke zaak. Zoals staat geschreven: "het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare". (Hebreeën 11:3)

Het geopenbaarde Woord van de Schepper laat ons zien, dat de mens met een bepaald doel is geschapen. In het eerste boek van de Bijbel, Genesis, beschrijft God hoe Hij ieder schepsel ontwierp "naar hun aard". (Genesis 1:21,24-25) Toen zei God:"Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis". (v.26)

Hier ontdekken wij twee belangrijke punten. Ten eerste zei God: "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis". Hier waren twee verschillende persoonlijkheden, die overlegden over de schepping van de mens naar Hun gelijkenis. Dit waren duidelijk God de Vader en de Logos of "Woord" (Woordvoerder), die later in het menselijk vlees werd geboren als Jezus van Nazareth. (Johannes 1:1-2,14)

Het tweede belangrijke punt wordt duidelijk gemaakt door de rest van het vers: "opdat zij heersen over de vissen ... gevogelte ... vee". Dus vanaf het begin was bepaald, dat de mensheid heerschappij zou hebben, te regeren en de leiding zou hebben over de fysieke schepping hier op aarde. Zij kregen onmiddellijk de verantwoordelijkheid en de kans om creatief voorstellingsvermogen en oordeel te gebruiken.

Let op deze geïnspireerde woorden van David: "Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk ( Hebreeuws Elohim) gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd". (Psalm 8:4-6)

Hier zien wij, dat God een speciaal doel voor de mens heeft. De mens is "wat lager" gemaakt dan de "Elohim" - een Hebreeuwse term, die naar God verwijst! Toch is de mens gekroond met glorie en eer en is hem "heerschappij" gegeven over het werk van Gods handen. (v. 6)

Opmerkelijke Unieke Talenten

Vanaf het begin is de mens een verstand gegeven, dat opmerkelijk verschilt van ieder dierlijke brein. Anders dan welk ander schepsel op aarde heeft de mens creatief voorstellingsvermogen en zelfs het vermogen tot zelfanalyse. Hij kan om zichzelf lachen of beredeneren tussen goed en kwaad, het stelt hem in staat te oordelen - in een beperkte mate - zoals God Zelf!

Ten tijde van het bouwen van de toren van Babel zei God: "Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn". (Genesis 11:6) De duidelijke aanwijzing hier is dat de mens, tenzij tegengehouden door God, zelfs in die tijd zo "ontwikkeld" zou zijn geweest tot het punt, dat hij in staat was om zichzelf van deze aarde weg te vagen!

Vandaag de dag , nu de bekwaamheden van verschillende landen en rassen opnieuw gebruikt worden in een wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap, heeft de mensheid zich inderdaad ontwikkeld tot het punt waar wij onszelf kunnen vernietigen. De mens is in staat om reusachtige gecompliceerde raketten in de ruimte te lanceren. Hij is in staat om miljarden stukjes informatie in verbazingwekkende fantastische computersystemen op te slaan en meteen weer op te roepen. Ook is hij in staat om materie tot in de kleinste deeltjes af te breken en het waterstofatoom tot ontploffing te brengen in een verblindende verschroeiende explosie.

Bijna 2000 jaar geleden voorspelde Jezus Christus specifiek deze situatie toen Hij waarschuwde: "Want er zal dan ( wanneer voorspelde gebeurtenissen plaats vinden)een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort". (Matteüs 24:21-22)

Inderdaad, tenzij de Schepper tussenbeide komt om Zijn eigen schepping te redden van zelfvernietiging, zou het mensdom alle menselijke leven van de planeet aarde vernietigen! Maar zoals wij zullen zien gaf God de mens dit grote verstand voor een doel - en Gods doel zal stand houden.

Geschapen om te Regeren

Vanaf het begin was de mens aangesteld over de fysieke schepping op aarde. Hem werd de bevoegdheid en verantwoordelijkheid gegeven om, onder God, zijn medemens te leiden en te oordelen. (verg. Exodus 18:13-26) Vanaf het begin is aan de mensheid Goddelijke verantwoordelijkheid gegeven.

Toen Jezus Christus in menselijke gedaante naar de aarde kwam om het Evangelie te brengen, predikte Hij voortdurend over de komende regering van God: "En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie". (Marcus 1:14-15) Deze komende wereldheersende regering werd zowel door de meeste Oudtestamentische profeten als door Jezus Christus, Petrus, Paulus en Johannes voorspeld.

Na de beschrijving van de vier grote wereldheersende koninkrijken, die de wereld tot het einde van dit tijdperk zouden regeren, verklaarde de profeet Daniël:"In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid". (Daniël 2:44)

De meeste parabels van Jezus gaan over het Koninkrijk van God. In Marcus 4:30-32 vergelijkt Jezus het Koninkrijk van God met een mosterdzaadje. Jezus laat zien, dat het Koninkrijk van God, hoewel het heel klein begint, uiteindelijk zal uitgroeien tot een enorme omvang. In de parabel van de edelman (Lucas 19:12-19) laat Jezus duidelijk zien, dat degenen, die "overwinnen" en hun talenten gebruiken zoals God het bedoelt, gezag zal worden gegeven in de spoedig komende regering van Christus om over steden te regeren. Aan de dienaar, die zijn geld tienmaal heeft vermenigvuldigd, zei Jezus: "Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden". (v.17) Aan de dienaar, die zijn geld vijf maal heeft vermenigvuldigd zei Jezus: "En gij, wees heer over vijf steden". (v.19)

Verder beloofde Jezus op de avond, vlak voor Zijn dood, aan de Apostelen: "En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft, opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israëls te richten". (Lucas 22:29-30) Als wij geloven, dat Jezus meende wat Hij zei, dan weten wij, dat de Zoon van God specifiek beloofde, dat "overwinnende" Christenen zich bij Zijn Tweede Komst bij Hem zullen voegen om over steden en volken op deze aarde te REGEREN!

Let op deze openhartige verklaringen van Jezus, de Christus, zoals opgetekend in het boek Openbaring: "En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen HOEDEN met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb". (Openbaring 2:26-27) "Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon". (Openbaring 3:21) Let U verder op het gebed van de heiligen, zoals opgetekend in Openbaring 5:10: "Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde".

Tenslotte, zie Openbaring 20:6: "Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eersteopstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren".

Inderdaad, de ware heiligen worden door God geroepen en gedurende een heel leven van overwinnen getraind om samen met Jezus Christus over de steden en volken op deze aarde te regerenKan er iets nog duidelijker zijn dan dat? Toch geloven vele misleide mensen, zelfs theologen, op de één of andere manier nog in het idee van "niets doen" tot in alle eeuwigheid. Zij realiseren zich in de verste verte niet, dat ware Christenen geroepen zijn voor een schitterend, opwindend, ontzagwekkenddoel.

Alleen van Toepassing op Overwinnaars

God zegt, dat alleen overwinnaars in Zijn koninkrijk zullen zijn. Alleen overwinnaars zullen samen met Christus deze aarde regeren. Door heel het Nieuwe Testament heen wordt ons gezegd, dat wij als God moeten worden. Jezus zegt, "Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat". (Matteüs 4:4) Nogmaals, Jezus leerde, "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is". (Matteüs 5:48)

De Apostel Petrus leerde aan Christenen: "Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig". (1 Petrus 1:15-16) De Apostel Johannes maande Gods gelovigen, "Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem". (1 Johannes 2:15) De Apostel Jakobus schreef: "biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden". (Jakobus 4:7)

Daar staat het dus! Ware Christenen moeten hun eigen menselijke ijdelheden en passies overwinnen, de wereld en haar verleidingen overwinnen en tenslotte Satan zelf weerstaan. Petrus sluit zijn laatste brief af met deze dringende aansporing, "maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid". (2 Petrus 3:18)

Nu, in het menselijk lichaam, zijn wij onderhevig aan alle soorten van zwakheden en zonde. Maar door regelmatige, ijverige studie van de Heilige Bijbel; door steeds weer vurig te bidden op onze knieën en door onze voortdurende overgave aan God, moeten wij onze zondige wegen overwinnen en God, door Zijn Heilige Geest, het heilige, rechtvaardige karakter van God in ons laten opbouwen.

Wij weten, dat wij in dit leven geen volmaaktheid zullen bereiken, maar wij moeten werkelijk vorderingen maken. Want wij moeten groeien in de aard en het karakter van God Zelf. Daarom zijn ware Christenen verzekerd van voortdurende beproevingen, testen en vervolging.

De Apostel Paulus voorspelde: "Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden". (2 Timoteüs 3:12) Jezus zei,"Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn". (Matteüs 10:34-36) De Apostel Petrus waarschuwde: "Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame". (1 Petrus 4:12)

Het is duidelijk dat de ware Christen verplicht is om zichzelf, de wereld en de aanvallen van Satan te overwinnen. Hij zal door de vijanden van God aangevallen worden, vervolgd en misschien zelfs gemarteld worden.

WAAROM Wij Rechtvaardig Karakter moeten Opbouwen

Moet een Christen de moeilijkheden van het leven doorstaan, zodat hij een heel lange vakantie in de hemel kan nemen om de hele dag "in de hemel rond te dwalen" en verveeld de wolken voorbij zien drijven, terwijl hij op de harp speelt?
Of misschien moet hij God dienen als boodschapper zoals de engelen?
Is onze beloning na alle opmerkelijke beproevingen, testen, tranen en misschien zelfs de strijd om fysieke beproevingen te overwinnen niet groter dan die van de vele miljoenen geschapen wezens in het engelenleger? Geenszins!

Het werkelijke ontzagwekkende doel van het menselijk bestaan gaat veel verder dan wat de rechtvaardige engelen en aartsengelen zullen ervaren!

 • Waarom moeten wij beproevingen ondergaan?
 • Waarom worden wij steeds weer opnieuw getest?

God wil zien of wij bereid zijn ons totaal aan Hem over te geven. Zijn uiteindelijke doel is om Zijn verstand, Zijn liefde en Zijn karakter in ons te reproduceren. God is zichzelf aan het reproduceren!

Ja, U leest het goed. Op dit punt zou ik U allen, die dit leest willen aansporen om NIET af te haken! 

Vraag God om een open onderzoekend verstand - neem niets zomaar aan.

Geestelijke zekerheid berust op een oprechte wens om "alle dingen te beproeven", zoals de woorden in Uw eigen Bijbel dit zeggen. Want het grote doel voor het menselijk leven, wat werkelijk zinvol is, werd reeds eeuwen geleden duidelijk geïnspireerd en in de Heilige Bijbel geplaatst!

Laten wij teruggaan naar Genesis en opnieuw bekijken wat God in het begin deed. Elk dier werd geschapen "naar hun aard". (Genesis 1:24) Vee brengt dus vee voort. Leeuwen reproduceren leeuwen, enz. Dit was Gods gedachte of model toen Hij elk schepsel schiep. Toen zei God, "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, alsOnze gelijkenis". (Genesis 1:26) In duidelijke taal gaf God aan dat zij - de God Familie, nu bekend als de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus - zouden beginnen met het reproduceren van Zichzelf om meer leden toe te voegen aan de "God Familie"!

Klinkt het voor U godslasterlijk om te denken, dat God plannen maakt om te reproduceren "naar Zijn aard"?

Sommigen, die zichzelf als religieuze leiders hadden opgeworpen in de tijd van Jezus dachten zo. U zult wellicht verbaasd zijn om te horen, dat dit onderwerp over God, die een familie is, een groot discussiepunt was tussen Jezus en de religieuze leiders van die dagen. Want Jezus had aan hen gezegd, "Ik en de Vader zijn EEN"
(Johannes 10:30)

Deze verklaring van Jezus maakte de religieuze leiders zodanig kwaad, dat zij Hem als een ketter beschouwden, die de dood verdiende.

Toen Jezus hun vroeg, waarom zij Hem trachtten te doden, antwoordden deze gerespecteerde religieuze leiders, "Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt". (Johannes 10: 33)

Let U nauwgezet op wat Jezus zei om Zichzelf tegen deze beschuldiging van ketterij te verdedigen, "Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden? Als Hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden, zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?"(Johannes 10: 34-36)

Deze passage, waar Jezus naar verwees is Psalm 82:6. Het Hebreeuwse woord dat vertaald werd als "goden" is Elohim. Het is hetzelfde woord, dat in Genesis 1:1 werd vertaald met "God" en honderden malen werd gebruikt door heel het Oude Testament heen om het Goddelijke Wezen aan te duiden. Vele moderne religieuze wetenschappers houden vol, dat dit woord gewoon "machtige rechters" betekent. Maar dit is geen deugdelijk begrip van het gebruik van het Hebreeuwse woordElohim. Anders zou Jezus niet zo snel deze passage hebben gekozen in een levensbedreigende situatie. Jezus gebruikte deze passage uit de psalmen om duidelijk te laten zien, dat de mens een Goddelijk potentieel heeft en dat de mensheid waarachtig "gemaakt is naar het beeld" van God. Het is duidelijk dat die gebelgde religieuze leiders erkenden, dat Jezus net zoals zij vlees en bloed was. Verder sprak Jezus als "Zoon van God" zijnde, niet godslasterlijk door Zichzelf gelijk te stellen aan God, toen Hij God Zijn Vader noemde!

In feite kwam dit onderwerp al eerder voor in het evangelie van Johannes toen dezelfde religieuze leiders Jezus trachtten te doden, omdat zij Hem beschuldigden van Sabbatbreking en ook omdat Hij "God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde".( Johannes 5:18) Het is duidelijk, dat zij moesten erkennen, dat een echte zoon feitelijk gelijk is aan zijn vader.

Ik ben zelf vader. Ik ben bevoorrecht om vier zonen en twee dochters te hebben. Zoals God heeft ingesteld heb ik "naar mijn aard" voortgebracht. Mijn zonen en dochters zijn volledig mens, net zoals ik mens ben. Ofschoon ik meer ervaring en wijsheid kan hebben en de stamvader van mijn gezin ben, zijn mijn kinderen net zo volledig van het menselijk ras als ik ben en hebben zij compleet dezelfde menselijke vaardigheid, potentieel en waardigheid, zoals ik die heb.

 Hoe staat het met de zonen van God? Zijn wij zo gewend aan de moderne godsdienstijveraar, die religieus klinkende "wollige woorden" gebruikt, dat wij niet langer het ware begrip van de betekenis van de woorden kennen, die wij gebruiken? Zijn wij niet in staat om in te zien, dat een letterlijke "zoon" van God echt op God zou lijken?

Bijbelse Betekenis van "Elohim"

De allereerste naam, die God voor Zichzelf gebruikt in het Oude Testament is"Elohim""In den beginne schiep God de hemel en de aarde". (Genesis 1:1) Elohimwordt 31 maal gebruikt in het eerste hoofdstuk van Genesis - en identificeert "God" duidelijk als de SCHEPPER

Maar wat betekent Elohim?

Alle deskundigen zijn het erover eens, dat deze Hebreeuwse naam (Elohim) voor "God" een meervoudsvorm is. Sommigen denken, dat deze meervoudige naam van God bewijst, dat de Oudtestamentische "God" uit meer dan "één Wezen bestaat". Anderen ontkennen dit, maar het is ongetwijfeld, dat het meervoudige eind -im van dit Hebreeuwse woord duidelijk een "meervoudigheid van Wezens" erkent in het concept van de Hebreeuwse God, zoals in het Oude Testament genoemd.

Grammaticaal gezien heeft de vorm "Elohim" de meervoudsuitgang -im. De functie van "Elohim" als een zuivere meervoud ("goden") wordt in vele bijbelteksten weergegeven. 'Alle goden van Egypte'. (Exodus 12:12) In deze functie kan "Elohim" voorafgegaan worden door een bepaald lidwoord. ( 'de goden', Exodus 18:11, 'Nu weet ik, dat de Here groter is dan alle goden') In het Hebreeuws kan 'Elohim' vergezeld worden door meervoudige bijvoeglijke naamwoorden (heel vaak in Deuteronomium: 'andere goden') en gecombineerd met meervoudige werkwoordsvormen. ( Psalm 97:7: 'buigt u voor Hem [Yahweh] neder, alle gij goden'.) Het opvallende kenmerk van de Oudtestamentische tekst ligt in het gebruik van deze meervoudsvorm 'Elohim' om die éne God van Israël aan te duiden. ("Names of God in the Old Testament" ( Namen van God in het Oude Testament), The Anchor Bible Dictionary, deel 4, pag. 1006)

Er is onweerlegbaar bijbels bewijs dat dit meervoudig zelfstandig naamwoord (Elohim) begrepen moet worden als de betekenis van een "Godgezin" met meer dan één lid, en niet van een twee- of drie-eenheid. Als God voor altijd beperkt zou zijn tot alleen Vader en Zoon, dan zouden zij, naar mag worden aangenomen, een ander Hebreeuws woord gebruikt hebben om zo'n beperkte, tweeledige Godheid duidelijk te maken. Het Hebreeuwse woord ELOHAIM houdt tweeledigheid in; God echter (Hebreeuws Elohim) gebruikte niet ELOHAIM (dat tweeledigheid uitdrukt), maar gebruikte ELOHIM, dat wijst op meervoudigheid.

Waarom gebruikte God ELOHIM?

Eenvoudig omdat Elohim een goddelijk gezin van Wezens is - een gezin waaraan vele goddelijke zonen en dochters later worden toegevoegd, zoals in het nieuwe Testament wordt geopenbaard. (2 Korintiërs 6:18)

Een van de voornaamste bewijzen, dat Elohim als meervoud in de werkelijke betekenis moet worden begrepen is het onloochenbare feit hoe de Schepper dat woord in de Bijbel gebruikte. "En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis". (Genesis 1:26) Het is duidelijk, God zei niet: "Laat MIJ mensen maken naar MIJN beeld, naar MIJN gelijkenis". God zegt nergens, dat de engelen scheppers zijn, maar spreekt altijd over God, die alleen Schepper is.

Het bewijs, dat Elohim begrepen moet worden als een meervoudige betekenis, wordt in vele andere verzen gevonden:

 1. Christus zei: "de Vader is meer dan Ik". (Johannes 14:28) Het is duidelijk; ofschoon er slechts "ééN GOD" is, is het onbijbels om te zeggen, dat God "één Wezen" of "één Eenheid" is. Als de Vader en Zijn Zoon niet twee afzonderlijke Personen (Wezens) waren, dan kon Christus niet gezegd hebben, dat Zijn Vader "groter dan" Hij was.

 2. In Matteüs 22:41-46 openbaarde Jezus, dat Psalm 110:1 naar Hemzelf en Zijn Vader verwijst, "Aldus luidt het woord des Heren [Hebreeuws Yahweh, de Vader] tot mijn Here [Hebreeuws Adonai, de Zoon]: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw [van de Zoon] vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten". (Psalm 110:1) Vele bijbelverzen openbaren, dat slechts twee Personen - de Vader en Zijn Zoon - nu het goddelijke Gezin vormen. De Drie-eenheid wordt nergens in de Bijbel onderwezen - het wordt zelfs nog niet éénmaal genoemd in of het Oude of het Nieuwe Testament. Integendeel, de Almachtige God openbaart, dat allen die Zijn zonen en dochters worden (2 Korintiërs 6:18) door een nieuwe geestelijke verwekking - bij de opstanding van de rechtvaardigen - als onsterfelijk geboren zullen worden uit de geest; verheerlijkte geestelijke wezens in het ware Godgezin. (1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:50-57)

  Die verheerlijkte heiligen zullen dan veranderd worden van menselijk in goddelijk - van sterfelijk in onsterfelijke wezens. Als onsterfelijke zonen en dochters van God zullen zij dan hoger dan de engelen zijn (die zij zullen oordelen - 1 Korintiërs 6:3) en vanaf dat moment waardig zijn om de aanbidding van sterfelijke wezens te ontvangen. (Openbaring 3:9)

  Elohim is een meervoudig zelfstandig naamwoord, dat aanduidt dat God een Gezin is van goddelijke Wezens - niet een gesloten Drie-eenheid, die nooit andere zonen en dochters van God kan toevoegen aan het Goddelijke niveau van een GEZIN VAN GODDELIJKE WEZENS. Elohim kan en staat eenmeervoudigheid van goddelijke Wezens toe in het Gezin van God; de Hebreeuwse bijbelverzen bewijzen duidelijk, dat dit woord, Elohim, absoluut letterlijk genomen moet worden.

  Kunnen wij het duidelijke Woord van God geloven?

  God meende wat Hij zei, "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld"!

"Geboren" uit de Opstanding

In dit leven worden wij "verwekt" of nieuw leven ingeblazen door bekering en de bevruchting van Gods Geest. Deze geest is de geest "van kracht, van liefde en van bezonnenheid". (2 Timoteüs 1:7) Door Zijn Geest schenkt God ons de ware natuur van God.

Als wij onze wil naar God keren, ons overgeven aan Zijn Heilige Geest in regelmatige bijbelstudie en gebed, dan groeien wij in geestelijke volwassenheid totdat het tijd is om volledig "uit God geboren" te worden bij de opstanding van de doden!

Jezus Christus is ons voorbeeld en voorloper. Hij was "naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here". (Romeinen 1:4) Later, in het boek Romeinen, werd Paulus geïnspireerd te schrijven, dat ware Christenen "ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen". (Romeinen 8:29)

Let U op! Allen, die zich werkelijk overgeven aan God zullen als Christus worden, zodat Hij dan de eerstgeborene onder vele andere zonen van God zal worden - letterlijk zonen, zoals Jezus Christus, de eerstgeborene en Aanvoerder van ons behoud.

Opnieuw verklaart Paulus: "en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is". (Kolossenzen 1:18)

God laat dus voor de tweede keer duidelijk zien, dat wij, om uiteindelijk "opnieuw geboren" te worden als Christus - de eerstgeborene van de dood - tenslotte "geboren" moeten worden in het ware gezin van God door de opstanding van de doden!

In Openbaring 1:5 werd de Apostel Johannes ook door God geïnspireerd om Christus te omschrijven als "de eerstgeborene der doden". Als Christus de "eerstgeborene" is, dan moeten er anderen zijn. Als de "eerstgeborene" van God echtGod is, dan moeten degenen die later van dezelfde Vader geboren worden ook volledige leden van het Godgezin worden!

De hele Bijbel is duidelijk over het feit, dat U de staat van overleden zijn niet verlaat, behalve bij de opstanding. Wij hebben zojuist drie verzen besproken, die duidelijk laten zien, dat degenen die werkelijk "opnieuw geboren zijn", geboren worden in de opstanding van de dood en dat zij volledig leden van het "Gezin van God" worden - het Goddelijke niveau van bestaan - net zoals Christus deed.

Wie Zal Altijd de Leiding hebben?

De Bijbel geeft aan dat de Vader altijd groter in macht en autoriteit zal zijn. Het is duidelijk, dat God de Vader nooit oud zal worden, met pensioen gaat of overlijdt. Hij zal dus altijd het onbetwiste Hoofd van het Godgezin zijn. Zelfs Jezus Christus zei: "de Vader is meer dan Ik". (Johannes 14:28)

Evenzo laat de Bijbel duidelijk zien, dat Jezus Christus altijd groter zal zijn dan de andere zonen, die in het Godgezin geboren zullen worden. Hij zal aan de rechterhand van de Vader zitten. (Hebreeën 8:1) Hij zal "Koning der koningen" worden. (Openbaring 19:16) Hij zal altijd onze Hogepriester zijn. (Hebreeën 6:20)

Het is duidelijk, dat het belangrijkste doel van het Christelijk leven het in overeenstemming brengen is van de mens met God. De Heilige Geest leidt een persoon door een heel proces van totale overgave aan God en aan de Verlosser, Jezus Christus. Door de Geest groeit een persoon in genade en kennis - het ware karakter- van Jezus Christus. (2 Petrus 3:18) Met Gods hulp betekent dit proces, overwinnen en te leren "leven, bij alle woord Gods". (Lucas 4:4 S.V.) Om dichter tot God te komen moet een persoon diepgaande bijbelstudie doen, "eten" van het geestelijk brood des levens (Johannes 6:56-63), zodat het letterlijk zijn manier van denken en handelen wordt. Overwinnen houdt regelmatig innig gebed tot God in, iedere dag van Uw leven - vaak meerdere keren per dag en altijd in een geest van gebed zijn. Het houdt voortdurende meditatie over Gods Woord en doel in en nu en dan vasten om dichter dan ooit tot God te komen.

Door dit alles en door dagelijks actieve overgave om Christus Zijn leven in ons te laten leven door Zijn Heilige Geest (Galaten 2:20), leren de ware Christenen te wandelen met God. Van maand tot maand en van jaar tot jaar beginnen de Christenen, die zich totaal overgegeven hebben, meer en meer op God te lijken. Inderdaad een persoon met echt geloof moet op deze manier leven, want Jezus draagt ons op: "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is". ( Matteüs 5:48) De Apostel Petrus vermaant Christenen, "maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel". ( 1 Petrus 1:15)

In zijn laatste brief beschrijft Petrus hoe Gods "goddelijke kracht ons begiftigd heeft met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, ... door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst". (2 Petrus 1:3-4)

 • Betekenen al deze verzen wat zij zeggen?

 • Kunnen wij werkelijk de vele, vele geïnspireerde verzen "geestelijk wegredeneren", die ons zeggen, dat wij heilig moeten zijn, op God moeten lijken en ons aan Hem over te geven, zodat Hij Zijn eigen goddelijkenatuur in ons kan plaatsen?

Dus is het logisch te bedenken, dat het altijd al Gods plan was om Zichzelf te reproduceren. Dit is wat het Godgezin (Elohim) van plan was toen zij zeiden: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis". (Genesis 1:26)

"Wedergeboren" - Maar zullen Wij MINDERWAARDIGE Zonen worden?

Wij hebben reeds gezien, dat Jezus Christus "de eerstgeborene onder vele broederen" (Romeinen 8:29) was. Zullen de jongere broers, die nog geboren worden veel minder glorie hebben dan Christus?

Ofschoon Christus, zoals net uitgelegd, altijd groter zal zijn in macht en autoriteit, geeft de Bijbel duidelijk aan dat de geestelijk geboren zonen van God hetzelfde niveau van glorie en koninklijke waardigheid zullen delen als hun Oudere Broer, Jezus Christus. Leest U Romeinen 8:18: "Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden". Door de hele Bijbel heen zijn er letterlijk een groot aantal verzen, die aangeven dat ons lijden, onze beproevingen en testen - het hele proces van overwinnen - er zijn om ons te vormen en te modelleren naar Gods beeld. Zij bereiden ons voor om bij de opstanding van de dood geboren en verheerlijkt te worden zoals Christus verheerlijkt werd.

Natuurlijk wordt de echte bekeerde Christen nieuw leven ingeblazen of "verwekt" door God in dit huidige leven. Maar de definitieve, uiteindelijke geboorte is, geboren te worden in het Gezin van God bij de opstanding.

Zoals de Apostel Paulus schreef: "Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden... Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel... En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen"
(1 Korintiërs 15:20-22, 45-47, 49)

Inderdaad wij zullen de zonen van de opstanding worden - niet bedrieglijk "wedergeboren" voor een emotionele massa mensen in een "opwekkingsbijeenkomst"! De echte "wedergeboorte" beleving zal deze onechte emotionele ontboezemingen, die de tegenwoordige religieuze wereld verwarren, zó ver te boven gaan, dat er geen ruimte is voor vergelijking! Want bij de "laatste bazuin" zal Christus naar deze aarde terugkeren als Koning der koningen en degenen, die waardig bevonden worden, zullen ontdekken, dat zij opstijgen naar de wolken om Hem in de lucht te ontmoeten.
(1 Tessalonicenzen 4:16-17) Zij zullen geestelijke lichamen hebben en zullen worden verheerlijkt als nieuw "geboren" leden van het goddelijk Gezin! Zij zullen niet als "geadopteerd" of als slechts "geschapen" wezens worden beschouwd. Integendeel, deze uit de Geest geboren zonen zullen rechtstreeks uit God komen en Zijn waregoddelijke natuur hebben, net zoals in dit leven onze menselijke ouders de menselijke natuur en karakter kenmerken aan ons overbrachten.

Om een menselijke analogie te gebruiken; wij zijn nu "verwekte" kinderen van God, nog in onze Moeders schoot (Jeruzalem in de hemel, Galaten 4:26), maar groeiend in genade en kennis, zodat wij uit God geboren kunnen worden bij de opstanding. (verg. Romeinen 1:4; 8:29) De Apostel Johannes schreef: "Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is". (1 Johannes 3:2) Ja, op dat moment zullen wij op Christus "lijken"!

 Hoe ziet de levende Christus er uit? In Openbaring 1:13-16 vinden wij Zijn huidige uiterlijk beschreven. Welnu, na Zijn opstanding zijn de ogen van Jezus "als een vuurvlam". Zijn gezicht is als de "zon, brandend op volle kracht"! Hij is verheerlijkt, zoals wij verheerlijkt zullen worden, overeenkomstig het wonderbaarlijke doel van de Grote God, die ons naar Zijn eigen beeld geschapen heeft!

Wat een Toekomst voor Hen, die Overwinnen!

Laten wij even 1 Johannes 3 opslaan. Na de beschrijving hoe wij "als" Christus zullen zijn en in staat zijn recht in het gezicht van die verblindende heerlijkheid te kijken, schrijft Johannes: "En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is". (v.3) Wanneer wij eenmaal het uiteindelijke doel van God begrijpen, het werkelijke ongelooflijke menselijk potentieel, dat onze Schepper voor ons voorbestemd heeft, hebben wij alle reden om "rein" te willen zijn om een rechtvaardig en heilig leven te leiden.

Ons ware loon is geen vaag en wazig concept van een "luchtkasteel" waarbij wij de hele dag "in de hemel ronddwalen" en niets doen. Integendeel, het houdt in "zonen van de opstanding" te worden en actief met Christus deze planeet voor tenminste de volgende 1000 jaar te regeren. Wat zullen de heiligen van Christus doen? Zij zullen de milieuvervuiling schoonmaken, pornografie en oorlog uitroeien en de zieken genezen. De taak van de heiligen zal zijn om onbeschrijflijke vreugde te brengen aan een wereld in oorlogsneurose. Kan iets anders persoonlijk meer de moeite waard zijn?

Wij zullen niet alleen regeren over mensen, maar over de machtige engelen van God! Leest U 1 Korintiërs 6:2-3: "Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over ENGELEN OORDELEN zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?" Onze hele Christelijk beleving van het ontwikkelen van Christus' denken (Filippenzen 2:5) en Zijn karakter is voor dit belangrijkste doel.

Het zal een opwindende, stimulerende, productieve en ongelooflijke bevredigende belevenis zijn. Het is echt!

Wat komt hierna? Leest U de inspirerende verklaringen van Paulus in Hebreeën 2:5-7: "Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, (en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen" (S.V.) (Hebreeën 2:5-7) Let op het uiteindelijke hogere gezag van de mens over de engelen. Want de mens werd een "weinig", of zoals vele wetenschappers het vertalen, "voor korte tijd" lager dan de engelen gemaakt. Uiteindelijk is God van plan om "alle dingen" aan de mens te onderwerpen.

Zelfs nu ontwerpt de mens computersystemen, die in hun verbazingwekkende mogelijkheden bijna kunnen wedijveren met het menselijk verstand en hij is ook in staat om al het menselijk leven van deze aarde te vernietigen door atoom- en waterstofbommen en andere wapens voor massavernietiging! Toch is het ondenkbaar, dat de mens - om de behoefte aan voedsel, water en zuurstof voor het menselijk leven te verzekeren en vanwege de buitengewone onmetelijke afstanden tussen de planeten - het hele universum zou kunnen verkennen, zelfs als hij zou kunnen reizen met de onvoorstelbare snelheid van het licht.

Een Universum als Erfenis

Maar bij het beschrijven van "de Wereld van Morgen" maakt God duidelijk kenbaar, dat "alle dingen" aan de mens onderworpen zullen zijn. Het Griekse woord, dat hier gebruikt wordt voor "alle dingen" kan correct worden begrepen als "het hele universum"! Bovendien wordt in de Weymouth Vertaling, Hebreeën 2:8 vertaald met: "Deze onderwerping van het universum aan de mens".

Direct erna, schrijft Paulus: "hem alle dingen onderworpen zijn". (Hebreeën 2:8) Let wel, niets is uitgesloten van de macht van de mens. Maar het is nu nog niet tot stand gebracht. Toelichting gevend op die verzen, verklaart Eerdmans Critical and Experimental Commentary, "Omdat er in de Schrift geen sprake is van beperkingen, moet 'alle dingen' zowel hemelse als aardse dingen inhouden". (deel VI, 1948 pag. 530-531)

The New Bible Commentary: Revised geeft ook commentaar op dit vers. "Verder geven deze verzen aan, dat niet alleen Jezus, maar mensen - door Jezus als hun Hogepriester en Bewerker van Behoud - geroepen zijn om een bestemming van HEERLIJKHEID en macht te erven". (ed., Guthrie e.a., 1975, pag. 1106-1197)

In heldere taal dan, het is duidelijk, dat God de mens schiep om echt op Hem te lijken. Wij, die overwinnen, zijn voorbestemd om ware Zonen van God te worden - geen "pseudo-zonen" van een veel lagere rang en niveau van bestaan.

Sprekend over de "zonen van de opstanding" zegt het boek Hebreeën: "Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen [hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn".(Hebreeën 2:8) Onze uiteindelijke bestemming is dus om volwassen Zonen van God te worden en om het hele universum te helpen regeren onder de leiding van onze Oudere Broer en Hogepriester, Jezus Christus!

Wij zullen dan verheerlijkte geestelijke lichamen hebben, die niet aan fysieke wetten onderworpen zullen zijn, zoals wij die nu kennen. Wij zullen in staat zijn om veel sneller dan de snelheid van het licht door het universum te suizen, want wij zullen volledige leden zijn van het Gezin van de Schepper - het Gezin van God - in staat om ons te verplaatsen met de snelheid van een gedachte!

Terwijl wij onze Vader en Jezus Christus in het perfecte bestuur van God dienen, zullen wij ongetwijfeld uitgedaagd worden om in de komende eeuwen grote delen van het universum te verjongen en te verfraaien, die nu woest, levenloos en verlaten zijn. Er zullen zonder twijfel toekomstige creatieve activiteiten zijn en verschillende opwindende projecten worden overwogen. Zoals de Schrift zegt: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder; en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede...". (Jesaja 9:6-7)

Wanneer dit ontzagwekkend doel voor de mensheid volledig begrepen wordt, beginnen vele andere dingen, die betrekking hebben op het menselijk leven en de ware Christelijke weg van leven, betekenis te krijgen.

Leest U Romeinen 8:17: "Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking". (Romeinen 8:17) Als wij begrijpen wat die opperste "heerlijkheid" werkelijk inhoudt - de ware Heerlijkheid van God - lijken onze menselijke beproevingen inderdaad minder alarmerend. Filippenzen 3:21 spreekt over de terugkomst van Jezus Christus "die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen".

Geestelijke Wezens zullen Gods Weg aan de Mensheid Onderwijzen

Sprekend over de uiteindelijke ervaring van "wedergeboorte" zei Jezus Christus aan Nicodemus: "Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is". (Johannes 3:6-8)

In de opstanding zullen de uit Geest geboren heiligen lijken op Christus na Zijn opstanding. Wij zullen in staat zijn gewoon door muren heen te gaan (Johannes 20:19) en in lucht te verdwijnen. (Lucas 24:31)

Tegelijkertijd zullen de opgestane heiligen, net als Christus, in staat zijn om in menselijke gedaante te verschijnen en menselijke wezens te bezoeken, ermee te eten en te onderwijzen gedurende de duizendjarige regering van Christus op aarde. Johannes 21 beschrijft de opgestane Christus, die een visbarbecue in de open lucht bereidt (v. 9) voor de discipelen en hen daarna onderwijst.

Natuurlijk kunnen er vele interessante, spannende en zelfs humoristische situaties voorzien worden, als de opgestane zonen van God nietsvermoedende menselijke wezens in de Wereld van Morgen willen verrassen of zelfs even laten schrikken. ("Het is weer één van hen"!)

Jesaja 30 beschrijft de tijd wanneer het hele volk Israël teruggebracht is uit haar komende gevangenschap om door goddelijke wezens geregeerd en onderwezen te worden:
"De Here heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven, maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars zien; en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop ". (Jesaja 30:20-21)

Gedurende de spoedig komende duizendjarige regering van Christus en de opgestane heiligen zullen de miljoenen mensen, die nog op aarde leven, de WEG onderwezen worden naar vrede, voorspoed en waar geluk. "En vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natien tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren".
(Micha 4:2-3)

Let op vers 5, "Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van de Here, onze God, voor altoos en immer".

Alle volken zullen wandelen, elk in den naam van "zijn god"?

Waar spreekt deze geïnspireerde profeet over?

Mogelijk beschrijft Micha de relatie tussen mensen in verschillende steden of provincies met hun individuele Regeerder of Rechter - een "wedergeboren" lid van het Godsgezin, toegewezen om hun stad of staat te regeren. (Lucas 19:17-19)

Gods grootste doel om ons leven en adem te geven is, dat wij ons bij Hem en Zijn "eerstgeboren" Zoon, Jezus, mogen aansluiten in een echte familierelatie, gebaseerd op liefde, dienstbaarheid en gehoorzaamheid aan de weg, die vrede en geluk voortbrengt - de geestelijke wet van God zoals geopenbaard in de Tien Geboden en de leringen van Christus.

Uitleg van een Ontzagwekkende Waarheid!

Voordat wij zelfs "bekeerd" zijn in dit huidige leven, moeten wij diep berouw hebben over "zonde" - wat eenvoudig de overtreding van Gods wet is. (1 Johannes 3:4) Dan wordt ons de gave van de Heilige Geest beloofd (Handelingen 2:38), welke God geeft aan degenen, die Hem gehoorzamen. (Handelingen 5:32)

Daarna moeten wij, door de kracht en de hulp van Gods Geest in ons, overwinnen en groeien in de genade en kennis van Christus, in het ware karakter van God. Want door dit proces plaatst onze hemelse Vader Zijn ware natuur in ons. Dus op die manier zijn wij niet slechts "geadopteerd". Maar wij zijn letterlijk verwekt en uiteindelijk geboren uit God, bevrucht zijnde met de goddelijke natuur en steeds geestelijk groeiend totdat wij klaar zijn om "geboren uit God" te worden bij de opstanding!

Als Soevereine Regeerder over alles wat bestaat neemt God geen risico's, dat Zijn zonen ooit tegen Hem zouden rebelleren! Alleen degenen, die hun levens en hun wil totaal aan God overgegeven hebben en aan hun Verlosser en komende Koning, Jezus Christus, zullen waardig bevonden worden om leden van het goddelijke Gezin te worden - het regerende Koninkrijk van God.

De bovenstaande analyse moet grondig een tegenwerping weerleggen, die sommigen hebben uitgesproken tegen deze wonderbare waarheid. Sommige mensen denken, dat wanneer de opgestane heiligen echt God worden - met de kracht van God - er een ernstig gevaar zou zijn, dat zij tegen God de Vader zouden rebelleren en misschien een geestelijke oorlog zouden beginnen, zoals Lucifer deed. (Jesaja 14:12-15) Maar deze tegenwerping openbaart een bijna totaal gebrek aan begrip van wat WARE bekering betekent! Want nadat wij ons hebben overgegeven aan onze Schepper - door jaren in onze Christelijke levens "met God gewandeld" te hebben, ondertussen beproevingen lijdend, testen en vervolgingen ondergaand (het verwachte lot, dat elke ware Christen overkomt) en ondanks al deze beproevingen niet opgeven en oprecht volharden tot het einde (Matteüs 24:13) - is er geen sprake van dat wij ooit ons zouden afwenden en tegen onze hemelse Vader zouden vechten!

Als "zonen van de opstanding" (Lucas 20:36) zullen wij op God lijken. Denkt U eraan: "God kan niet verzocht worden door het kwade". (Jakobus 1:13) God zal niet zondigen - vanwege Zijn goddelijke karakter, dat eeuwig is en van nature getrouw en rechtvaardig. Dus het idee, dat een volwaardig lid van het Godsgezin rebelleert of zondigt, is een contradictio in terminis - een tegenspraak in woorden.

Een andere tegenwerping is het idee dat, aangezien God de Vader niet geschapen is en altijd heeft bestaan, wij nooit zoals Hij zouden kunnen worden. Maar hier wordt de wonderbaarlijke waarheid over het hoofd gezien, dat wij bij de opstanding letterlijk uit God geboren zullen worden! Wij zullen - op dat moment - niet slechts "geschapen" zijn. Integendeel, wij zullen rechtstreeks uit God voortkomen, letterlijk vervuld van en bestaan uit Geest, zoals God Zelf.

Want nogmaals, God reproduceert naar Zijn aard, evenzo zeker als wij mensen doen! Zijn uit Geest geboren zonen in de opstanding zijn GEEN "mindere" soort geestelijke wezens, net zo min als Uw kinderen iets minder dan een mens blijken te zijn!

Een ander belangrijk punt om te onthouden in dit verband is, dat Christus bij Zijn tweede komst zal "trouwen" met de kerk. (2 Korintiërs 11:1-2; Openbaring 19:7) Zou de bruid van Christus dan iets minderwaardiger zijn dan Hij - een totaal verschillende klasse van wezens? Zullen de verheerlijkte heiligen opeen lager niveau van bestaan dan God zijn, zoals een hond in vergelijking met een mens? Denk erover na!

Sommige mensen zijn de eerste keer echt geschokt door deze overweldigende waarheid met betrekking tot onze uiteindelijke bestemming. Maar er zijn anderen, die slechts geïnteresseerd lijken in woordspelletjes en het onderwerp proberen te vertroebelen en één van de meest belangrijke en indrukwekkende waarheden van de hele Bijbel verdoezelen - het ontzagwekkende, inspirerende, hoogste doel van onze Schepper in het geven van leven en adem aan ons en ons te maken "naar Zijn beeld"!

Zoals ik reeds heb gezegd en dit nogmaals herhaal, voordat iemand deze woorden tracht te verdraaien; God de Vader en Jezus, ons Hoofd en Verlosser zullen altijd groter zijn in macht en autoriteit dan wij zullen zijn. Maar als "zonen van de opstanding" zullen de heiligen op hetzelfde bestaansniveau zijn, net zoals Uw zonen en dochters op hetzelfde menselijke niveau zijn als U. Terecht, God de Vader en Jezus zullen altijd langer hebben bestaan en hebben in het verleden veel meer gedaan dan wie ook van de opgestane heiligen. Maar U en ik hebben langer geleefd en meer gedaan in het leven dan onze menselijke kinderen. Toch zijn zij volwaardig mens net zoals wij!

Wij moeten ons realiseren, dat de onafgebroken duur van de "eeuwigheid" steeds verder gaat en dat de heiligen in de komende eeuwen, als volwaardige leden van het Scheppersgezin, ook zullen delen met God in het regeren, scheppen en het tot stand brengen van grote projecten in het hele universum. (Jesaja 9:7)

God is Eeuwig

één van de valse argumenten tegen de waarheid van onze uiteindelijke bestemming luidt: "Wij zullen nooit volledig als God worden, want God heefteeuwig bestaan en is de Schepper van alles wat bestaat - en wij niet".

Is daar een antwoord op? Een deel van het echte antwoord vinden wij in Romeinen 4:17. Hier schrijft Paulus, dat God Abraham "een vader van vele volken" noemt. God verklaarde dit als een feit, LANG voordat het ooit gebeurde! Paulus schreef dus onder inspiratie, "God, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept".

De uiteindelijke realiteit is Gods wil. God heeft reeds gewild, dat Abraham "een vader van vele volken" zou worden. In Gods gedachten was het dus een feit, omdat God het zo wilde!

Op dezelfde manier moet God zich vanaf het begin hebben voorgenomen om Zichzelf te reproduceren, "Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht in liefde". (Efeziërs 1:4) Opnieuw, "want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen". (Romeinen 8:29)

Gods plan is om meer volwaardige zonen van God aan Zijn Gezin toe te voegen, zodat Christus "de eerstgeborene onder vele broeders" zou worden. Dit alles was voorbestemd - gewild - door het verstand van God, "voor de grondlegging der wereld". ( Efeziërs 1:4) Uitgaande dus van de wil van God - zijn wij, die overwinnen reeds eeuwig en is ons reeds de gave van eeuwig leven gegeven door de onveranderbare wil van God!

Een andere duidelijke aanwijzing, dat dit de manier is hoe God over dingen denkt vinden wij in Hebreeën 7:9-10. Let U op deze verzen, "Ja, om zo te zeggen is zelfs Levi, die tienden heft (ontvangt), door Abraham aan het tiendrecht van een anderonderworpen, want hij was nog in de lendenen van zijn vader, toen Melchisedek deze tegemoet kwam".

God zegt dus, dat Levi "tienden betaalt, door Abraham", ofschoon Levi zelfs nogniet bestond! Omdat Levi "in de lendenen" van zijn overgrootvader Abraham was, zijn wij dus - om zo te zeggen - zeker in de geestelijke "lendenen" geweest van onze hemelse Vader, die gewild heeft, dat wij Zijn volwaardige zonen worden! Op de manier dus - de manier hoe God Zelf denkt en handelt - hebben de ware heiligen, die trouw blijven en overwinnen altijd bestaan in Gods gedachten.

Wij waren in de "lendenen" van God toen Hij de engelen schiep, later de aarde schiep en de mensheid erop plaatste en nog later toen Hij Zijn Zoon zond om de toegang tot het Eeuwige Gezin van God mogelijk te maken.

Jezus zei, "God is geest". (Johannes 4:24) En opnieuw, "Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest". (Johannes 3:6) Wanneer wij werkelijk "uit God geboren" zijn en "kinderen der opstanding" worden (Lucas 20:36), zullen wij de goddelijke natuur hebben. (2 Petrus 1:4) Wij zullen dusgevormd worden uit Geest zoals God en Christus uit diezelfde Geest zijn gevormd.

Daarom, ofschoon wij nieuwe persoonlijkheden zullen zijn, toegevoegd aan het Gezin van God door een letterlijke geestelijke geboorte bij de opstanding, zullen wijaltijd bestaan hebben in het verstand en de wil van God. Wij zullen van eeuwigheid in de "lendenen" van onze Vader zijn geweest en wij zullen dan gevormd zijn uit Geest, dat eeuwig is.

Onze geestelijke geboorte als volwaardige zonen van God is eigenlijk een deel van het geestelijke samenhangend geheel van Gods wil. En wanneer wij eenmaal (alswij overwinnaars zijn) leden van het uitbreidende Gezin of Koninkrijk van God zijn, zullen wij ons ook aansluiten bij de Vader en onze oudere Broer in het scheppen, herscheppen, bouwen, werken en het verbeteren van dit onmetelijke universum. Het is waar, zoals Gods Woord ons zegt, "Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede van nu aan tot in eeuwigheid". (Jesaja 9:7)

Ware Christenen hebben een absolute ontzagwekkende kans en toekomst in het vooruitzicht. Over miljarden jaren, wanneer wij voor een "eeuwigheid" hebben gewerkt en gecreëerd onder de leiding van onze Vader zullen - de misleidende argumenten en woordspelletjes, gebruikt door de verblinde theologen van deze wereld, die het duidelijke voornemen van God om ons tot zijn waarachtige zonen te maken - inderdaad banaal lijken.

Jezus zegt: "Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen". (Matteüs 15:14)

Gods ontzagwekkende LIEFDE

God heeft mensen geschapen zodat, wanneer een jonge man en vrouw trouwen, zij oprecht kinderen wensen. Zij willen hun huis delen, hun levens delen en hun liefde delen met een klein menselijk wezen, gemaakt naar hun beeld. Zij zien er naar uit een baby te hebben - een kind, dat als volwaardig menselijk wezen zich zal ontwikkelen, leren en groeien om volledig zijn/haar leven, plannen, hoop en dromen te delen met zijn/haar ouders en andere broers en zusters in een liefhebbende gezinsrelatie.

Zo is het ook met God. "Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde". (1 Johannes 4:8) En omdat God liefde is, wil Hij Zijn liefde, Zijn heerlijkheid, Zijn eeuwigheid delen met miljarden anderen, die Zijn waarlijke Zonen zullen worden in de opstanding! Als God de Vader en Christus egoïstisch, afstandelijk waren of tekort schoten in liefde en uitgaande bezorgdheid, zouden zij het wellicht voor zichzelf willen houden en het voor anderen niet mogelijk maken om zich bij hun Gezin aan te sluiten in een relatie op een volwaardige Goddelijk niveau door zichzelf letterlijk te reproduceren.

Maar in de alles overtreffende geestelijke liefde, die onze Vader en onze Heer (Elohim - het Gods Gezin) motiveert hebben zij gekozen om zichzelf te reproduceren door in Christenen, die zich overgegeven hebben, hun eigen "goddelijke natuur" te plaatsen. Daarna voedt God deze "verwekte" zonen op door dit fysieke leven van overwinnen totdat zij, net als Christus - "de eersteling uit de doden" - ook letterlijk "geboren" worden uit God als "kinderen der opstanding". (Lucas 20:36)

Hoe groot is de liefde van Christus? De geïnspireerde Apostel Paulus bad, dat Christenen "in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods". (Efeziërs 3:18-19) Hoe kunt U vervuld zijn met de HELE "volheid van God" en niet God zijn?

De liefde van Christus en van onze Hemelse Vader zet hun aan om hun eeuwige heerlijkheid met ons te delen als volwaardige zonen van het Koninkrijk of Gezin van God. Wanneer U in de toekomst verzen in het Nieuwe Testament leest met betrekking tot de opgestane heiligen, die Gods heerlijkheid erven - zullen deze nu wellicht een veel diepere betekenis hebben. Want dit "geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid". (Kolossenzen 1:26-27)

Inderdaad, de mens heeft zich altijd afgevraagd:

 • Waartoe ben ik geboren?
 • Wat is het doel van het leven?
 • Als er een ware God bestaat, waarom beproeft en test Hij de mensheid zo veel en laat zoveel lijden plaatsvinden?

Nu, het geheim is opgelost! Als Uw verstand en hart open zijn, weet U nu het antwoord op deze diepgaande vragen, die filosofen en wetenschappers al eeuwen voor een raadsel hebben geplaatst. U zou eeuwig dankbaar en erkentelijk moeten zijn aan onze God en onze Verlosser, Jezus de Christus, om ons te maken "naar hun aard".

Het Vurig Gebed van Jezus

In de laatste 24 uur van Zijn leven, in de nacht voor Zijn kruisiging, bood Jezus aan God Zijn meest complete gebed aan, dat in de bijbel is opgenomen. Laten wij enkele hoogtepunten van dat geïnspireerde gebed bekijken, "En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was". (Johannes 17:5) Hier zien wij, dat Christus specifiek vraagt dat de ontzagwekkende heerlijkheid, die Hij met de Vader deelde vanaf eeuwigheid, aan Hem teruggegeven wordt - Hij die "de eerstgeborene onder vele broederen" zou worden. (Romeinen 8:29)

In vers 11 van Johannes 17 bad Jezus: "Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij". Christus en de Vader zijn éénGod, één Gezin, één niveau van bestaan boven alle andere schepsels. Jezus bad, dat de heiligen op dezelfde manier één worden!

Let U op Johannes 17:20-23, "En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt". ( Johannes 17:20-23)

Deze woorden van uitgaande liefde zijn inspirerend en indrukwekkend. Zij maken zeker duidelijk, dat degenen onder ons, die bereid zijn om zich volkomen aan God over te geven en Christus Zijn leven in ons laat leven door Zijn Heilige Geest, dezelfde soort heerlijkheid zullen verkrijgen, die Hij verkreeg. Wij zullen volledig één zijn met God (zoals Christus één is met de Vader) en daarom duidelijk God zijn. Dit zal de hoogste vervulling zijn van Gods eigen doel in het geven van leven aan ons en ons dan roept tot geestelijk begrip! "Opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt". ( vers 23)

De onbeschrijfelijke liefde van onze Vader gaat iets verder dan het volledige menselijke bevattingsvermogen. Toch moeten wij, die begrijpen, beantwoorden aan die liefde met diepe eerbied, dankbaarheid en gehoorzaamheid aan onze grote God. Wij moeten streven om te "leven... naar alle woord Gods". (Lucas 4:4 S.V.) En wij moeten leren om te "wandelen in geloof". ( 2 Korintiërs 5:7) - onze ogen altijd gericht hebben op het indrukwekkende doel, welke God voor ons gesteld heeft.

"Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken". (Hebreeën 11:6) En hoe groot is dat loon?

Met mijn hele hart en mijn hele wezen moedig ik U allen, die dit lezen aan, om oprecht "Hem te zoeken" - toegewijd. Staat U zichzelf niet toe om wat dan ook vóór God en zijn werkelijk wonderbaarlijke doel voor Uw leven te plaatsen. Leer om als nooit tevoren oprecht de Bijbel te bestuderen. Leer om op Uw knieën te gaan voor de Opperste Bestuurder van het universum en stort letterlijk Uw hart uit in gebed tot Hem voor de liefde, de wijsheid en de kracht om werkelijk een overwinnaar te worden en om Zijn ware zoon te worden in een wereldregerend koninkrijk, dat spoedig op deze aarde wordt gesticht.

Niets is meer opwindend. En, als U het echt begrijpt, is niets meer "werkelijkheid", dan wat de Grote God zegt, wat gebeuren zal! Dit is de laatste vervulling van het Evangelie van Jezus Christus - het uiteindelijke goede nieuws - dat de mens geboren kan worden in het "God Koninkrijk", het God-niveau van bestaan.

De oude Patriarch Jakob had 12 zonen. Zij hadden gezamenlijk zonen, dochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen - miljoenen en miljoenen afstammelingen - en zo ontstond het volk van het "Koninkrijk Israël". Als Christus dus de Vader assisteert"om vele zonen tot heerlijkheid te brengen", (Hebreeën 2:10), brengen zij een heel volk tot stand, bestaande uit Geest. Het is een geestelijk "Koninkrijk" van God, bestaande uit volwaardige zonen van God - die letterlijk uit God geboren zijn bij de opstanding en de volledige natuur en karakter van God bezitten. Ik zeg nogmaals, dat dit de uiteindelijke betekenis is van het "Evangelie", het uiteindelijke goede nieuws en een alles overtreffend doel voor Uw leven!

"Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is". (1 Johannes 3:2-3) Nu U Uw uiteindelijke bestemming begrijpt, weet U waarom God wilt, dat U Hem en Zijn Zoon hun heilig, rechtvaardig karakter, in U laat bouwen.

God de Vader is geen overdreven aardig "doetje" of een strenge puritein met een strak gezicht of een onpraktische filosoof.

Hij en Zijn eerstgeboren Zoon zijn, zoals een liefhebbend gezin, die andere zonen aan het voorbereiden zijn om met hen deze wereld te regeren en later het gehele universum.

Loopt U eens op een heldere nacht naar buiten - probeer zoveel mogelijk de sterren te tellen, die U kunt zien en denk aan de miljarden sterren, die verspreid zijn in het hele universum, die U niet kan zien - en overdenk dan dit ontzagwekkende inspirerende doel voor Uw leven en dank God ervoor! Ga dan op Uw knieën en begin ijverig aan Uw deel om dit alles mogelijk te maken.