Tomorrow's World richt zich op het evangelie, dat Jezus Christus predikte - het evangelie van Gods Koninkrijk. Dat evangelie is een boodschap van hoop en voorspelt een tijd, waarin de mensheid in vrede en harmonie zal leven, geregeerd door Jezus Christus. Velen, die zichzelf Christenen noemen prediken slechts een deel van Zijn boodschap - een boodschap over de persoon van Christus in plaats van overwat Christus predikte. In tegenstelling daarmee streeft Tomorrow's World er naar om de "hele raad" van God te prediken. (Handelingen 20:27)

In de door geweld geplaagde wereld van vandaag heeft "apocalyptisch" de associaties aangenomen van verderf en waarschuwing. Het Griekse woordapokalupsis betekent echter eenvoudig "openbaring" - en is de titel van het laatste boek van Uw Bijbel!

De discipelen van Christus vroegen Hem hoe zij het einde van het tijdperk konden herkennen. Hij antwoordde dat: "Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn". (Matteüs 24:5-14)

Geen enkele ware Christen kan ontkennen, dat Jezus een tijd van grote moeilijkheden voor de wereld voorspelde. Maar Hij deed dit voor een positief doel, om ons te laten weten dat Zijn tweede komst totale cosmocide zal voorkómen(Matteüs 24:22); en een duizendjarige era zal in luiden van gelukkig en vredig leven op aarde onder Zijn regering. Hierna zal God al degenen, die Zijn waarheid nooit hebben horen prediken weer tot leven brengen, zodat zij hun eerste mogelijkheid tot behoud mogen hebben. (Openbaring 20:5-6) Dat is een boodschap van uiteindelijke vrede en hoop!

Er is zelfs een verbazingwekkender aspect aan de boodschap van hoop van Jezus. Degenen, die Zijn offer aannemen en Hem toestaan om Zijn leven in hen te leven zullen Hem als koningen en priesters assisteren om de mensheid tijdens het millennium te dienen. (Openbaring 5:10) Wat betekent het om Christus in ons te laten leven? Zoals de Apostel Paulus schreef: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nunog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven". (Galaten 2:20)

Christenen die door het geloof van Christus nu leven ervaren een voorproef van hoe het leven zal zijn in het millennium onder de regering van Jezus Christus. Dat is een boodschap van hoop en dat is het ware evangelie - het evangelie van Gods Koninkrijk - dat Jezus Christus predikte. Dat is de focus van Tomorrow's World.

Om meer te leren over dit verbazingwekkende plan dat God in petto heeft voor Zijn trouwe heiligen kunt u ons boekje Uw Uiteindelijke Bestemming lezen.