Wat bedoelde de Apostel Johannes toen hij waarschuwde, dat "vele antichristen" zijn gekomen? Wat is een antichrist?

Antwoord 40:

Om de term "antichrist" te begrijpen - die alleen te vinden is in 1 Johannes en 2 Johannes, is het nuttig om de verzen die deze term gebruiken te onderzoeken. De uitdrukking "vele antichristen" komt voor in 1 Johannes 2:18: "Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is".

Het woord antichrist in dit vers betekent "tegen Christus" of "in plaats van Christus" of verwijst naar een valse Christus, die de ware Christus "tegenwerkt". (Vine's Expository Dictionary, [Vine's Verklarend Woordenboek]) De Apostel Johannes waarschuwde, dat vele tegenstanders van de ware Christus en Zijn boodschap reeds gekomen waren. Sommige waren in Gods ware Kerk geïnfiltreerd. Johannes vervolgt: "Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn". (1 Johannes 2:19) Johannes gaat verder om dit te bevestigen door meer bijzonderheden te geven.

Merkt U op wat Johannes schreef in het volgende epistel: "Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist". (2 Johannes 7) Hier beschrijft Johannes een antichrist als een misleider. Tijdens het dienaarschap van de Apostel ontstond een verspreiding van valse lering. één van de misleidingen was de Gnostische ontkenning, dat Jezus Christus in het vlees kwam als de enig verwekte Zoon van God. De Gnostische dwaalleer stelde vast, dat Christus slechts de menselijke vorm leek te hebben aangenomen. (New Testament Introduction, [Introductie van het Nieuwe Testament], Donald Guthrie, pag. 870) Daarom behoorden de Gnostische leraren tot de vele antichristen, die de komst van Christus in het vlees verwierpen als de vleesgeworden Zoon van God. De gevolgen van een dergelijke leerstelling zwakken het offer van Christus af en bakenen onvoldoende de zonde af - en veranderen genade in toestemming om te zondigen. (Judas 4)

Johannes schreef zijn brief om deze valse denkbeelden te bestrijden en Gods volk te sterken in de waarheid. Merkt U op hoe Johannes schreef, dat deze misleiders Christus verwierpen "als komend in het vlees". De achteloze lezer kan dit begrijpen in de zin van de eerste komst van Christus in het vlees, maar er is een aanvullende betekenis.

Williams New Testament Translation, [Williams Vertaling van het Nieuwe Testament], licht dit vers toe door het weer te geven als "blijft komen. Met andere woorden, Jezus Christus was niet alleen in het vlees gekomen om het perfecte offer voor zonde te worden, maar Hij blijft komen in het vlees van Christenen door Zijn leven in ons te leven. Wij lezen: "En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft". (1 Johannes 3:24) Jezus Christus verblijft of leeft in ons door Zijn Heilige Geest. (Galaten 2:20) Hij verklaarde, "Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen". (Johannes 14:23)

In sterk contrast hiermee is, dat de geest van de antichrist niet "belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is". (1 Johannes 4:2-3) Deze leugenachtige geest verwerpt de realiteit van de eerste komst van Christus en de geweldige waarheid, dat door Zijn Heilige Geest, Jezus Christus Zijn leven in ons kan leven - hetzelfde leven, dat Hij leidde toen Hij op aarde was - een leven van gehoorzaamheid aan de wet van God! Daarom is een antichrist iemand, die tegen Christus is - tegen Zijn wet en tegen Zijn weg van leven. Deze geest van de antichrist of wetteloosheid, zo algemeen tegenwoordig, was in de dagen van de Apostel Paulus reeds wijdverspreid: "Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking". (2 Tessalonicenzen 2:7)

Voor meer informatie kunt U ons boekje lezen: Wie of wat is de Antichrist?