Kunt U uit de Bijbel bewijzen, wie of wat de geprofeteerde Antichrist werkelijk is?

Dit is niet een of ander geheimzinnig onderwerp. 

Uw juiste begrip hierover kan van invloed zijn of U wel of niet in staat zult zijn om de taak, die God voor U gepland heeft in Zijn Koninkrijk, te vervullen!

Voorwoord

Schokkende gebeurtenissen beginnen plaats te vinden in Amerika en in een groot deel van de Westerse traditionele "Christelijke" wereld. De vernietiging van de Twin Towers in New York en de verwoesting van het Pentagon in Washington DC, hebben de gedachten van miljoenen op bijbelprofetie gericht. Zij vragen zich nu af:"Wat is Gods doel hiervan"?

Voorspelde gebeurtenissen volgen elkaar inderdaad snel op. Zoals Jezus ons maande, moeten wij allen "waken en bidden". Want echt afschuwelijke, door Satan geïnspireerde, tragedies zullen - in deze generatie - een groot deel van de mensheid treffen. De "Antichrist" zal direct bij vele van deze gebeurtenissen betrokken zijn!

Na 11 september 2001 vroegen velen zich af: is de sinistere Osama bin Laden de geprofeteerde EINDtijd "Antichrist"? Een tiental jaren geleden hadden sommigen verondersteld, dat Saddam Hussein de Antichrist was. Daarvoor betrof de veronderstelling Mikhail Gorbatjov. Zelfs tegenwoordig beschouwen sommigen Adolf Hitler als de personificatie van de Antichrist.

 • Kunnen wij het door deze denkbeelden - en deze verwarring - zeker weten?
 • Kan het vanuit de Bijbel bewezen worden wie of wat de "Antichrist" werkelijkis?

Denkt U er aan, dat men allerlei verschillende theorieën over dit onderwerp heeft. Onlangs was de evangelistische leider Jerry Falwell de mening toegedaan, dat de komende Antichrist waarschijnlijk Joods zou zijn en dat hij van de stam Dan zou zijn. Wat de Hr. Falwell kennelijk niet begrijpt is, dat reeds jaren geleden de Israëlitische stam Dan gescheiden is van Juda - of de "Joden" en een totaal ander volk is!

Historisch gezien namen de meeste Protestante theologen van vorige generaties aan, dat de paus van Rome de "Antichrist" was. In feite verklaarde op 18 augustus 1520 Martin Luther, de oorspronkelijke grondlegger van het Protestantisme: "Wij zijn ervan overtuigd, dat het pausschap de zetel is van de ware en echte Antichrist". (The Prophetic Faith of Our Fathers [Het profetische geloof van onze vaders] LeRoy Froom. Deel 2, pag. 121)

Later verklaarde John Calvin, de grondlegger van wat de Presbyteriaanse kerkwerd, in zijn Institutes of the Christian Religion (Grondbeginselen van de Christelijke religie): "Sommige personen denken, dat wij te strikt en al te kritisch zijn wanneer wij de Roomse bisschop Antichrist noemen. Maar degenen, die deze mening zijn toegedaan, denken er niet aan, dat zij hetzelfde beschuldigende vermoeden tegen Paulus zelf brengen, naar wie wij in navolging spreken en wiens taal wij hebben overgenomen... Ik zal in het kort laten zien, dat deze (de woorden van Paulus in 2 Tessalonicenzen 2) niet ontvankelijk zijn voor enig andere uitleg dan die, welke van toepassing is op het pausschap".

 • Hadden deze traditionele Christelijke leiders gelijk?
 • Of is er een ander antwoord?
 • En U kunt zich afvragen: "Wie geeft U het recht om gelijk te hebben?
 • Hoe kunt U mogelijkerwijs de waarheid kennen, als zoveel leiders van het traditionele Christendom niet overeenstemmen"?

In Psalm 111:10 zegt het geïnspireerde Woord van God ons: "De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand".

Velen van U weten, dat wij in dit Werk van Christus geloven in het houden van Gods geboden. Daarom zijn wij in staat om U op voorhand over de belangrijke profetische gebeurtenissen te vertellen, die gebeuren. Maar, zoals men zegt, "in de praktijk zal blijken of het juist is".
Voorspelde gebeurtenissen zijn zich snel aan het ontwikkelen! 
Wat ik U in dit boekje zal vertellen kan bewezen worden als U hetgeen ik schrijf nauwgezet zult vergelijken met de Bijbel en de verzen waar ik naar verwijs werkelijkbestudeert. U zult spoedig zien, dat de wereldgebeurtenissen - inclusief religieuze gebeurtenissen - precies het patroon zullen volgen, die ik zal beschrijven, zodat U spoedig zult weten wie gelijk heeft over dit belangrijke onderwerp!

Want het onderzoeken van dit onderwerp over de "Antichrist" is niet slechts het onderzoeken van een of ander onderwerp voor ingewijden. Het juiste begrip van dit onderwerp kan absoluut belangrijk zijn in de komende jaren voor Uw overleving en van Uw familie. Wat belangrijker is, het kan invloed hebben of U wel of niet deel zal hebben aan de eerste opstanding bij de tweede komst van Christus - en of U Uw rolin het Koninkrijk van God kan vervullen!

Wellicht zal in deze generatie een krachtige religieuze leider op het toneel verschijnen. Hij zal ontzagwekkende tekenen en wonderen verrichten. Hij zal de uiteindelijke verpersoonlijking zijn van wat de Bijbel omschrijft als de "Antichrist".

Toch waren er in het verleden - en vandaag de dag - zoals wij zullen zien, veleAntichristussen! En de "geest van Antichrist" ligt ten grondslag aan al hun misleidingen - de verkeerde benaderingen en valse leerstellingen, die miljardenmensen hebben verblind om Gods Waarheid te begrijpen. De "leerstelling" van Antichrist wordt door de meeste religieuze leiders van de wereld niet begrepen.

"Hoe zo"? Zult U vragen.

Omdat er een echte Satan de duivel bestaat. Jezus Christus noemde hem de "de overste der wereld" (Johannes 12:31; 14:30) Satan is de grote misleider. De Apostel Johannes maakt het heel duidelijk, dat Satan de grote meerderheid van de mensheid misleidt: "En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem". (Openbaring 12:9)

"Maar ik ben niet misleid"! Zult U zeggen. Wees er niet al te zeker van!

Want in dit boekje zullen wij U laten zien, wat ongetwijfeld de grootste misleiding is, die Satan de heersende stroming van het christendom aangepraat heeft! De wijdverspreide misleiding over de "Antichrist" is slechts de "top van de ijsberg" van de grote religieuze misleiding, die onder de naam van "christendom" wordt uitgedragen. In feite is deze misleiding zo grondig, dat duizenden traditionele Christelijke dienaren en priesters zelf misleid zijn en zich zelfs niet realiseren, dat zij een leugen in stand houden! Jezus Christus beschreef de valse religieuze leiders van Zijn dagen op dezelfde manier: "Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen". (Matteüs 15:14)

Hoe Miljoenen worden Misleid

Deze misleiding van de massa is zo wijdverspreid en zo geloofwaardig, omdat veel grondbeginselen er aan de oppervlakte "goed uitzien". Vele beoefenaars zullen zeggen, dat wij in Christus moeten geloven. Zij zullen zeggen, dat Christenen liefde, vriendelijkheid, barmhartigheid en geduld moeten tonen; dat Christenen "goed moeten doen" aan hun medemens - aan de armen geven en ziekenhuizen, liefdadigheid en tehuizen voor ongehuwde moeders steunen. Zij zullen zeggen, dat Christenen moeten beantwoorden aan "de wet van liefde" van Jezus.

Dit alles klinkt bijbels. Het klinkt heel goed!

Maar deze practici vertellen U niet welke wetten van God gehouden moeten worden - en hoe precies Gods wetten gehoorzaamd moeten worden. Deze mensen spreken emotioneel over Christus als zijnde de "Heer" in ons leven. Maar zij zullen onvermijdelijk tekort schieten in het uitleggen, dat als Jezus "de Heer" is, wij Hem moeten gehoorzamen! Zij zullen U nooit vertellen, dat Jezus direct en consequent gehoorzaamheid onderwees aan alle Tien Geboden!

Vanwege deze, door Satan geïnspireerde, misleiding zijn vele van de bloedigste oorlogen in de moderne geschiedenis tussen traditionele "Christelijke" naties in Europa gevoerd. Aan de ene kant zegende de bisschoppen hun troepen, terwijl zij zich voorbereidden voor de strijd. De bisschoppen aan de andere kant deden hetzelfde. Dan bestormden duizenden jonge mannen - vaak nog in hun tienerjaren - een of andere berg om een andere jonge man, die meestal van dezelfde kerkgenootschap was, neer te schieten of meedogenloos dood te steken! Allen waren zogenaamd "Christenen". Allen waren zogenaamd van "het Lichaam van Christus" - de Kerk, waarvan Jezus het levende, actieve Hoofd is. (Efeze 1:22-23)

Voelt U zich wat "ongemakkelijk" als U dit leest? Nu, dat zal moeten! En, wat belangrijker is, ik hoop en bid, dat het U aan het denken zet. Want teveel van ons zijn gewoon in een traditionele kerk opgegroeid en hebben ons religieuze geloof voor vanzelfsprekend aangenomen - wij hebben eenvoudig aangenomen, dat alles goed zou zijn, als wij met de menigte meeliepen, één geheel vormend met deze wereld en redelijk fatsoenlijke en "respectabele" levens leidden. Dat is precies hoe het merendeel van ons verschrikkelijk misleid is, zoals ik dat in het verleden was - en onwetend in een vals evangelie, een verkeerde levenswijze en een "andere" Jezus Christus heb geloofd!

Satan wilt, dat U "het doel mist"

In het Nieuwe Testament betekent één van de Griekse woorden voor "zonde" letterlijk "het doel missen". Satan is dus tevreden om U in God en Christus te laten "geloven", zo lang hij U nog onder controle kan houden om Uw "doel te missen". Zijn doel is om U uit het komend Koninkrijk van God te houden, dat hem en zijn demonen zal vervangen - door U te verblinden voor wat er werkelijk aan het gebeuren is! God inspireerde de Apostel Jakobus te schrijven: "Gij gelooft, dat God een is? Daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen"! (Jakobus 2:19)

Jakobus legt dan uit hoe ware Christenen niet alleen in God moeten geloven, maar zich moeten onderwerpen aan Gods wil en doen wat Hij zegt. (verzen 20-23) Jakobus schrijft: "Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof". (vers 24)

"Gerechtvaardigd wordt uit werken"? Ja - samen met geloof! Leest U vers 24 voor Uzelf. Het zou heel duidelijk moeten zijn, dat ware christendom meer betekent dan alleen, in geloof, de dood van Christus aanvaarden - wat een vrije gave van Godis - als volledige vergoeding voor onze zonden. Als wij het offer van Christus aanvaarden moeten wij ook een letterlijk "verbond met onze Schepper" maken om in de toekomst van zondigen af te zien - om ons waarlijk over te geven om Christus Zijn gehoorzaam leven in ons te laten leven door Zijn Heilige Geest. Want Gods geïnspireerd Woord zegt ons: "Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid". (1 Johannes 3:4) Wij moeten ons dus van zondebekeren, bekeren van het overtreden van Gods geestelijke Wet, de Tien Geboden. Hieraan is een leven van nederige gehoorzaamheid verbonden - de "werken" van het houden van Gods wetten en geboden.

Wij behoren te begrijpen, dat niemand ooit verlossing kan verdienen - het is een gave van God! De ware genade van God leidt naar de gave van verlossing. (Efeze 2:8-10); Romeinen 6:23) Degenen, die bereid zijn om God te gehoorzamen(Handelingen 5:29, 32) en onder de ware genade zijn, zullen Gods "maaksel zijn, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen". (Efeze 2:10) Gods genade sluit de noodzaak van gehoorzaamheid en het houden van Gods geboden niet uit. De Apostel Paulus waarschuwde, "de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen". (2 Korintiërs 6:1) En hoewel de Apostel Petrus Christenen maant om "Uw hoop volkomen te vestigen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus" (1 Petrus 1:13), vervolgt hij met de verwachting, dat wij dit doen "alsgehoorzame kinderen". (vers 14; verg. vers 2)

Maar als de mens "genade" misbruikt - en "goedkope genade" onderwijst zonderwerkelijke bekering van zonde - is dat de ware kern van de leerstelling van de Antichrist! Door dit bedrieglijke denkbeeld hebben miljoenen traditionele Christenen zich veroorloofd om door het leven te gaan en regelmatig de Tien Geboden te overtreden - nog steeds ervan uitgaande, dat zij "goede Christenen" zijn!

De Apostel Judas werd geïnspireerd om ons te waarschuwen voor deze misleiding. "Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen - reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven - goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen". (Judas 3-4) Let wel, dat Judas waarschuwt voor valse leraren, die het idee van "genade" als een middel gebruiken voor "ongebondenheid" - de vrijheid om Gods wetten te overtreden.

"Oh, mijn dienaar zou dat nooit doen"! kunt U protesteren.

Het spijt mij, vrienden, maar de kans is, dat hij of zij zal bevestigen wat ik zeg, als U Uw priester of dienaar direct met deze vraag benadert: "Hr. zus en zo, vereist God, dat ware Christenen de Tien Geboden houden"? Wanneer U deze vraag in deze woorden stelt, zullen de meeste dienaren zoiets als "behouden door genade" mompelen. Dan zullen zij er haastig aan toevoegen, dat de Tien Geboden een goede morele gids zijn, maar dat "U deze niet hoeft te houden, omdat U door genade behouden bent".

Als U aandringt en "Uw dienaar dwingt" een eerlijk antwoord over dit onderwerp te geven, zal hij trachten de kwestie te ontwijken of U naar de "nieuwe" geboden van Jezus wijzen. Of wellicht komt hij er recht voor uit en zegt wat praktisch alletraditionele theologen feitelijk onderwijzen - De Tien Geboden werden of "aan het kruis genageld" toen Christus stierf of de Apostel Paulus "schafte" deze op de een of andere manier af! Zoals ik nu duidelijk zal uitleggen, is dit de ware "kern" van de leerstelling van de antichrist!

Hoe zo?

En waarom is dit zo'n ernstige zaak? Omdat het een "wetteloze samenleving" schept - een samenleving afgesneden van God, omdat de Tien Geboden in feite Zijn karakter beschrijven. Gods ontzagwekkende doel sluit in: het plaatsen van Zijn "goddelijke natuur" in ons door Zijn Heilige Geest. (2 Petrus 1:4) Het betekent onze gang door een proces van geestelijke groei en "overwinning" om het ware karakter van God te weerspiegelen en geschikt gemaakt te worden om met Christus te regeren in Zijn spoedig komend Koninkrijk. Jezus verklaart zonder omwegen: "En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb". (Openbaring 2:26-27)

Een Leerstelling van ONgehoorzaamheid

De ware heiligen van God worden door Hem voorbereid om Satan en zijn demonen te vervangen om over deze aarde te regeren. Want Satan is nu "de god dezer eeuw". (2 Korintiërs 4:4) Hij is nu "de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid". (Efeze 2:2)

Toch zegt de Apostel Paulus ons: "Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen"? (1 Korintiërs 6:2-3)

Waarom heeft U niet veel meer over dit ontzagwekkende doel van de ware Christen gehoord, die in de toekomst heerschappij zal uitoefenen? Omdat Satan wil verhinderen, dat deze wetenschap de mens bereikt, zodat hij niet in staat zal zijn om hem en zijn demonen te vervangen in het regeren over deze aarde. Daarom heeft hij, "de vader der leugen" (Johannes 8:44), het grootste deel van de hele mensheidmisleid - inclusief twee miljard traditionele Christenen - aangaande Gods doel voor de mens en de manier om dat doel te vervullen!

Onder Satans misleidingen is er geen zo groot als zijn systeem van "vervalst Christendom"! De Apostelen wisten, dat dit zou gebeuren. Paulus waarschuwde:"Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval [van de Waarheid] komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.... Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wachtslechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt". (2 Tessalonicenzen 2:3, 7-8)

Let wel, dit valse religieuze systeem wordt "het geheimenis der wetteloosheid" genoemd. Kort voor de terugkomst van Christus zal het geleid worden door een persoon, die "de man van zonde" of "de wetteloze" wordt genoemd. Deze man, die "bedrieglijke wonderen" ( v.9) zal verrichten, kunt U ergens anders in de Bijbel vinden als de grote "valse profeet", die "grote tekenen" verricht. (Openbaring 13:1; 19:20)

Beseft U wel, dat Paulus zei, dat dit valse Christendom "reeds in werking" was, toen hij deze verzen schreef - zoals het ook nu nog is. De voorstanders van dit wetteloze systeem spreken over liefde en over de Heer - maar zij laten de krachtige instructies van Christus, om Gods geboden te onderhouden, weg.

Toch weten wij, wat Jezus antwoordde toen de jonge man naar Hem toekwam en de weg naar eeuwig leven vroeg: "Maar indien gij het leven wilt binnengaan,onderhoud de geboden". (Matteüs 19:17) Daarna noemde Jezus enkele van de Tien Geboden op. En in Zijn Bergrede zegt Jezus ons: "Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen". (Matteüs 5:19)

Mag ik vragen, wie het recht heeft om dit duidelijk onderwijs van Jezus Christus "af te schaffen"? Uw dienaar, Uw kerk? Opnieuw waarschuwde Paulus de Christenen van zijn dagen: "Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel"! (2 Korintiërs 11:4) Onwetend zijn de meeste van ons opgegroeid en hebben zeker gehoord over "een andere Jezus", een "andere geest" en zeer beslist over "een ander evangelie" dan die, welke Jezus en de Apostelen verkondigden!

Opnieuw, waarom?

Omdat Satan elke beschikbare list heeft gebruikt om de mensen de "leerstelling van de Antichrist" te laten geloven! Als U de werkelijkheid wilt inzien en als U werkelijk het ware doel, waarvoor U geboren bent wilt vervullen, moet U begrijpen wat die leerstelling is en het ten kosten van alles mijden!

Jezus Zelf waarschuwde ons: "Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden". (Matteüs 24:4-5) Merk op, dat de "massa" misleid zou worden. En hoe? Zij zullen misleid worden, omdat deze "vele" valse leraren "in Jezus' naam" komen. Begrijpt U dat? Zij gebruiken Jezus' eigen naam om mensen te misleiden! Zij komen als "Christelijke" predikers en leraren - maar hun boodschap is duidelijk tegenstrijdig met de boodschap, die Jezus Zelf predikte.

Omdat "Christelijk" op de buitenkant van de verpakking is gestempeld, nemen de meeste mensen onnadenkend aan, dat Christus de inhoud moet hebben goedgekeurd! Maar deze misleide mensen verzuimen om werkelijk hun Bijbels te bestuderen. Zij verzuimen om "alle dingen te bewijzen", zoals God gebiedt, zodat zij eenvoudig misleid worden door een vals "Christendom", gebaseerd op de leerstelling van de "Antichrist".

Het woord "Antichrist" wordt in 1 Johannes 2:18 voor het eerst geïntroduceerd:"Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een [de, SV] antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is". Ten eerste zien wij "de Antichrist" over wie zij hadden gehoord. Dit is de "wetteloze" waar Paulus over schreef en de "valse profeet" van Openbaring. Toch identificeren sommige de Antichrist onjuist als de komende werelddictator en het politieke systeem, in bijbelprofetie het "Beest" genoemd. Zij vergeten, dat de echte "macht achter de troon" de mysterieuze "hoer" van Openbaring 17 is en dat deze gevallen vrouw het Beest van Openbaring "berijdt" ofbeheerst.

De Hoer van Openbaring 17

Miljoenen mensen - en zelfs vele theologen - staan voor een raadsel over de mysterieuze "hoer" van Openbaring 17. Toch wijdt het Woord van God bijna een heel hoofdstuk plus vele verwijzingen naar andere verzen aan dit belangrijke onderwerp. Wie is deze "hoer" - en hoe staat zij in verband met de Antichrist?

Wie deze grote "hoer" ook is, zij is heel machtig. Zij heeft in het verleden de dood van onnoemelijk veel miljoenen veroorzaakt en vele miljoenen zullen in de toekomst door haar sterven. Zij is voorbestemd om de levens van degenen, die in de eindtijd leven, aangrijpend te veranderen - inclusief velen van U, die dit boekje lezen! Deze hoer behoort tot een systeem, dat vele landen en volken omvat: "En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen". (Openbaring 17:15)

Deze hoer zal tot aan de Tweede Komst van Christus voortbestaan! Want Gods Woord beschrijft de "tien horens" of tien koningen (v.12), die in die tijd zullen opkomen: "Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen) en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.... En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden". (v.14, 16)

Moderne theologen en bijbelcommentaren proberen "politiek correct" te zijn in hun verwijzingen naar deze grote hoer. Let bijvoorbeeld op dit commentaar in deExpositor's Bible Commentary (Verklarend Bijbelcommentaar) hoofdstuk 12, pag. 553-554: "De interpretatie van dit hoofdstuk gaat voor een belangrijke strekking over de interpretatie van het hele boek Openbaring. Voor de meeste bijbelverklaarders vertegenwoordigt Babylon de stad Rome. Het beest staat voor het Romeinse Rijk als een geheel, met haar onderworpen provincies en volken. De zeven heuvels (v.9) zijn de zeven speciale dynastieën van Romeinse keizers, van Augustus tot Domitian. De tien koningen zijn hoofden van onbelangrijke en onrustige staten, die erop gebrand waren hun onderwerping aan de koloniserende macht te ontvluchten. De voorspelling van Johannes over de val van Babylon is zijn aankondiging van het dreigende uiteen vallen van het Romeinse Rijk in al haar aspecten".

Hoewel de commentatoren Babylon correct identificeren met de stad Rome, generaliseren zij, dat "vroege Christelijke lezers zouden begrijpen, dat wanneer zij met de dood bedreigd werden door welke tijdelijke macht ook ...zij in werkelijkheid tegenover de bloeddorstige moeder prostituee staan, die door God op het punt staat voor altijd te worden veroordeeld en vernietigd". (pag. 557)

Ofschoon zij de identiteit van "Babylon" correct begrijpen, zijn deze wetenschappers, zoals de meeste tegenwoordig, niet in staat te zien, dat deze "vrouw" - de grote hoer - het Beest (het moderne Babylon) "berijdt". Zij wordt overtuigd beschreven als duidelijk afzonderlijk en verschillend van het Beest - het rijk met de tien laatste koningen, die hun macht en autoriteit aan één superdictator geven, die ook het "beest" wordt genoemd. Het is duidelijk, dat de vrouw niet het Beest kan "berijden" en tegelijkertijd het Beest kan zijn!

Toch realiseren vele wetenschappers zich, dat het Beest van Openbaring 17 het Romeinse Rijk en zijn "oplevingen" in verschillende vormen is. Voor een boeiende en grondige uitleg over de identiteit van dit "Beest" van Openbaring 17, kunt U ons boekje Het Beest van Openbaring aanvragen. Dit wordt U op aanvraag kosteloostoegezonden.

Wie IS Deze "Vrouw"?

Door heel het Nieuwe Testament heen wordt de term "vrouw" gebruikt als een symbool voor een kerk. De Apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld de Kerk van God in Korintië: "Och, verdroegt gij een weinig onverstand van mij! Maar dat doet gij ook. Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen". (2 Korintiërs 11:1-2) Het is duidelijk, de ware kerk wordt hier beschreven als "verbonden" met Jezus Christus - de positie van een verbonden vrouw met haar verloofde, die Jezus Christus is.

In Efeze 5:23-24 schrijft Paulus: "Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles". Opnieuw identificeert de analogie duidelijk, dat de ware kerk in de positie is van een vrouw - een vrouw, die onderworpen is aan haar man, Christus. En in Openbaring 12:1-5 lezen wij het geïnspireerde verslag van de "vrouw" - deze keer het oude Israël, "de vergadering in de woestijn". (Handelingen 7:38) - door God gebruikt om de Messias voort te brengen: "een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf".

Vers 6 hervat het verhaal over "de vrouw" - nu de ware nieuwtestamentische Kerk - die "vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid". De volgende verzen maken het zelfs nog duidelijker, dat deze "vrouw" in feite de ware Kerk van God is, die door God Zelf beschermd wordt voor de wraak van Satan.

Als wij dus terugkomen op de "vrouw" van Openbaring 17, is het zeer duidelijk - dat wanneer de Bijbel haar eigen symbolen interpreteert - dat deze vrouw inderdaad een kerk is! Deze kerk, die "zit op een scharlakenrood beest" (v. 3) is inderdaad een geestelijke "hoer".

Want zij heeft overspelige verdragen gesloten met de leiders en koningen van deze wereld (v. 2) en de bewoners van de aarde zijn geestelijk "dronken" gemaakt vanwege haar valse leerstellingen. Zij is een "moeder" kerk - en heeft het leven geschonken aan geestelijke "hoeren". (v. 5) En zoals aangegeven laat zij zich in met "mysteries", die de oude heidense religies vóór haar eveneens deden.

Een Kerk, die VERVOLGT

Deze "vrouw" is ook een grote kerk, die vervolgt. De Apostel Johannes was geïnspireerd te schrijven: "Ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing". (v. 6)

Denkt U daar alstublieft aan.

Wie is deze grote gevallen vrouw - een machtige kerk - die was en opnieuw "dronken van het bloed der heiligen" zal zijn? Kennelijk vervolgt zij de ware Christenen - de ware "heiligen" van God. Zij worden in Openbaring 14:12 beschreven: "Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren".

In tegenstelling tot de Kerk van God, die de geboden houdt, verwerpt deze grote afvallige kerk en haar "dochter" kerken de noodzaak om de Tien Geboden als eenlevenswijze te houden! Op de een of andere manier zijn ze in hun geestelijke dronkenschap in staat om de ware en duidelijke leerstellingen van Jezus weg te redeneren: "Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden". (Matteüs 19:17)

 • Lezen wij, historisch gezien, over een grote kerk, die miljoenen mensen gedurende de Middeleeuwen heeft vervolgd?
 • Heeft een dergelijk kerk werkelijk bestaan?

In zijn goed gedocumenteerd boek, A Woman Rides the Beast (Een vrouw berijdt het Beest) pag. 243-244 beschrijft de auteur Dave Hunt wat de "vrouw" honderden jaren tijdens de Middeleeuwen deed:

"Zo werd het Rooms Katholicisme het geloof, dat het meest vervolgde, wat de wereld ooit heeft gezien.... de troon [opeiste] om de Christelijke [Katholieke] religie op al haar onderdanen op te leggen. Innocent III heeft in één middag meer Christenen vermoord... dan enig Romeinse keizer deed tijdens zijn hele regering. Will Durant schrijft openhartig: 'vergeleken met de vervolging van ketterij in Europa van 1227 tot 1492, was de vervolging van Christenen door Romeinen in de eerste drie eeuwen na Christus, een milde en menslievende procedure.

Alles in aanmerking genomen, wat voor een historicus vereist is en toegestaan door een Christen, moeten wij de Inquisitie samen met de oorlogen en vervolgingen van onze tijd rangschikken bij de donkerste smetten op de staat van dienst van de mensheid; die laten een gewelddadigheid zien, die bij welk beest ook, onbekend is".

Toen Johannes dus deze "vrouw" of afvallige kerk zag, die "dronken van het bloed der heiligen" was, overdreef hij zeker niet. Zelfs vele tientallen Katholieke schrijvers zijn heel erg in verlegenheid gebracht door wat hun kerk honderden jaren in praktijk heeft gebracht. Met de veelheid aan documenten, die nu bekend zijn - over priesters, die jonge mannen misbruikten, over vele pausen, die maîtresses onderhielden en het vaderschap hebben over onwettige kinderen in heel Italië en over hoge functies in de kerk, die voor geld werden aangeboden en gekocht - leek het voor vele objectieve historici, dat deze machtige kerk de onbetwistbare belichaming was van het kwaad in bijna elk aspect.

Daniëls "Kleine Hoorn"

De profeet Daniël werd geïnspireerd om dit walgelijk religieuze systeem te beschrijven als een "kleine hoorn". Na de vier grote regerende koninkrijken van de heidense wereld - Babylon, Medië-Perzië, het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander en tenslotte Rome - beschrijft Daniël een "kleine hoorn", die tussen de vroegere oplevingen van het Romeinse Rijk opkomt: "Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak". (Daniël 7:8)

In de verzen 25-27 van hetzelfde hoofdstuk wordt Daniël geïnspireerd om de daden van deze pretentieuze "kleine hoorn" te beschrijven en hoe het in stand zal blijven tot aan de terugkomst van Christus en Zijn regering over de volken: "Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: Zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen".

Let wel, deze "kleine hoorn" verschilt van het heidense rijk (v. 24), omdat het in feite een religieus rijk is! Merk ook op, dat de menselijke leider van dit pretentieuze systeem "grootspraak" tegen God gebruikt, de ware Christenen vervolgt en zich voorneemt om tijden en wetten te veranderen. De Rooms Katholieke Kerk heeft dat inderdaad gedaan, zoals de Bijbel voorspelde - zij leert, dat de Tien Geboden onder kerkautoriteit zijn gebracht en op grond van haar autoriteit de door God gebodenzevendedag Sabbat (Exodus 20:8-11; Hebreeuwen 4:9-11) kon veranderen en in plaats van Gods Sabbat, de heidense "dag van de zon" als vervanging te houden.

De beroemde moderne historicus Will Durant schrijft: "De ernstige geest van de Joodse Sabbat werd veranderd in de Christelijke zondag, die het in de tweede eeuw verving". (The Story of Civilization [De Geschiedenis van de Beschaving} deel 3, 1972, pag. 599) Hoe gebeurde dit? Een Rooms Katholieke studiecursus zegt, dat "de [Roomse] Kerk de verplichting verplaatste van zaterdag naar zondag". (Father Smith Instructs Jackson [Pater Smith onderwijst Jackson] De Catholic Mirror(Katholieke Spiegel) stemt in: "De Katholieke Kerk ...veranderde op grond van haar goddelijke missie de dag van zaterdag naar zondag". (23 september 1893) Als U meer informatie wenst over de ware bijbelse Sabbat, vraagt U dan ons krachtige en heldere boekje aan: Welke dag is de Christelijke Sabbat?

Het Pausdom op Voorhand Voorspeld

Zoals wij hebben gezien beschrijft de "kleine hoorn" van Daniël de valse kerk en in het bijzonder haar woordvoerder, de paus, die "grote woorden" spreekt. In het Nieuwe Testament inspireerde God de Apostel Johannes om de "opleving" van het laatste Beest, het Romeinse Rijk, te beschrijven. (Openbaring 13:1-10) Daarna wordt in de verzen 11-14 "een ander beest", dat opkomt beschreven, dat op een "lam" lijkt of Christus, maar als een "draak" spreekt, Satan de duivel. (Openbaring 12:9)

Deze buitengewone intelligente en onheilspellende valse profeet "oefent al de macht van het eerste beest [het herleefde Romeinse Rijk] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was". (Openbaring 13:12) Met andere woorden, deze grote valse profeet is in staat om het grootste deel van de mensheid te beïnvloeden om groot respect te hebben voor het herleefde Romeinse Rijk en het tegehoorzamen!

Daarna lezen wij: "En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is". (v.13-14)

Als dit systeem zich ontwikkelt zal "een man van zonde" worden geopenbaard - die zich vrijpostig titels en autoriteit toeeigent, die alleen aan God toebehoren. Hij zal als een onbetwistbare "god" in de tempel van God zitten - en enkele van Gods titels gebruiken. Ofschoon Jezus God "Heilige Vader" noemt, noemen Rooms Katholieken de paus "Zeer Heilige Vader" en "plaatsvervanger van Christus" - wat letterlijk "in de plaats van Christus" betekent!

Dave Hunt beschrijft de godslasterlijke aanspraken van het pausdom:

"De totale onderwerping, die Rome vereist werd door vele pausen duidelijk gemaakt, maar niemand zei het duidelijker dan Nikolaas I (858-67): 'het is evident, dat de pausen noch gebonden, noch ontbonden kunnen worden door enig wereldse macht, zelfs niet door die van de apostel [Petrus] als hij op aarde zou terugkeren; aangezien Constantijn de Grote heeft erkend, dat de pausen de plaats van God op aarde bekleden, kan de goddelijkheid door geen enkel levend mens veroordeeld worden. Wij zijn dus onfeilbaar en wat wij ook mogen doen, wij zijn er aan niemand voor verantwoordelijk dan voor onszelf' " . (A Woman Rides the Beast [Een vrouw berijdt het Beest] pag. 153-154)

De pausen hebben er dus aanspraak op gemaakt, dat zij "de plaats van God op aarde" bekleden! En het meest beangstigend is, dat zij voortgaan dergelijke aanspraken te maken - en ermee zelfs in onze zogenaamde "moderne" wereld in slagen. Omdat de Rooms Katholieke Kerk een dergelijk alomtegenwoordige en machtige eenheid is, gaan de media vaak zeer voorzichtig te werk in het scherp bekritiseren van zelfs de meest buitensporige en godslasterlijke aanspraken van de moderne pausen en geestelijkheid.

Maar hoe is dit alles voorbestemd om Uw leven te beïnvloeden?

Het Beest en de Vrouw - Opnieuw Samen

Slechts weinigen realiseren zich, dat het zogenaamde "Heilig" Romeinse Rijk onder onze neuzen weer wordt opgericht! Door het grootste deel van continentaal Europa heen bestaat er een grote druk om tot volledige Europese éénheid te komen. één van de belangrijkste spelers in dit geopolitieke schaakspel is - U raadt het! - de paus zelf.

In zijn gedetailleerd en onthullend boek, The Principality and Power of Europe(De Overheden en Macht van Europa) pag. 36-37) legt de Britse auteur Adrian Hilton uit wat er nu gebeurt:

"Tijdens zijn bezoek aan Oostenrijk in 1983 sprak de paus zich uit tegen de nationale en kunstmatige grenzen in heel Europa. Hij voegde toe:

"Europeanen moeten de bedreigende internationale confrontaties van staten en allianties overwinnen en een nieuw verenigd Europa scheppen van de Atlantische Oceaan tot aan de Oeral".

In 1988 vervolgde hij dit onderwerp, toen hij het Europese parlement in Straatsburg toesprak; een gebeurtenis waar velen zich afvroegen, waarom een waarnemend geestelijk leider de onderwerpen van politieke éénheid aan de orde stelt. De Sunday Telegraph vatte in 1991 de plannen van de paus samen voor de "evangelisatie" van Europa. Het verklaarde:

'Hij bereidt zich rustig voor om de mantel over te nemen, waarvan hij heilig gelooft, dat het zijn goddelijk recht is - die van nieuwe Heilige Romeinse keizer, regerend van de Oeral tot de Atlantische oceaan".

Ofschoon de Bijbel zeker niet aangeeft, dat de laatste paus de "keizer" van dit herleefde Heilig Romeinse Rijk zal zijn, laat het zien, dat hij de "macht achter de troon" zal zijn. Zoals God ons duidelijk aangeeft, "veroorzaakt" de komende valse profeet, dat degenen, die dit systeem niet aanbidden "gedood zullen worden". (Openbaring 13:15) Zoals vele pausen het in de Middeleeuwen dus deden zal hij de macht van de staat gebruiken - "het Beest" - om zijn wil aan heel de westerse wereld op te dringen!

Herinnert U zich wat onder Hitler gebeurde? Een klop op de deur en de vader of moeder werd gegrepen en door de staatspolitie in een bus geduwd voor het uiten of doen van "politiek incorrecte" dingen! Denkt U, dat het niet opnieuw kan gebeuren? Als dat zo is, dan vergist U zich!

De God, die ons leven en adem geeft beschrijft duidelijk hoe de vrouw opnieuw het Beest "berijdt". De meeste mensen realiseren zich niet, dat de hele wereld doordrongen is van de valse leerstellingen en praktijken van deze gevallen "vrouw". Dat is precies waartoe Johannes werd geïnspireerd te schrijven: "En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem". (Openbaring 12:9)

Zelfs oprechte Protestanten en aanhangers van de Evangelische leer zijn onwetend geestelijk dronken gemaakt door het heidense van dit systeem: "zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij". (Openbaring 17:2) Wat elke lezer zich moet realiseren is, dat Satan de onzichtbare "god" van deze tegenwoordige wereld is (2 Korintiërs 4:3-4) en dat "alle volken" geestelijk dronkenzijn.

In de beschrijving van dit hele systeem en de "dochters" van de hoer, die zijn voortgekomen uit "moeder Rome", is hier wat de beroemde Critical and Experimental Commentary (Kritisch en proefondervindelijk Commentaar) te zeggen heeft:

"Niet alleen Rome, maar het Christendom als geheel en Israël als geheel zijn een hoer geworden.... Uiterlijk op grote schaal over de wereld en intern daarmee overeenkomend - werelds in omvang en inhoud - wordt het gekenmerkt door de naam van de wereldstad, "Babylon". (Hoofdstuk 6, pag. 710)

Oecumene - Religieuze Hoererij?

Het nieuws van vandaag staat vol artikelen over de oecumenische beweging. Een krantenkop zegt: "Rooms Katholieke Oost Orthodoxe Leiders Hernieuwen Gesprekken". Een andere krantenkop verklaart: "Episcopale, Lutherse Alliantie Gaat Vooruit". Meer en meer Protestantse kerken trachten samen te gaan en een aantal bereiden zich voor om terug te keren naar "moeder" - de Rooms Katholieke Kerk. Sprekend over de gesprekken van de Rooms Katholieken en de Oost Orthodoxen, vermeldde een artikel van 9 juli 2000 in de San Diego Union-Tribune:

"Uiteindelijk zouden de kerken zelfs hun vroegere geschil over de rechtsbevoegdheid van de paus kunnen oplossen, zei de Eerw. Robert Stephanopoulos, deken van de Grieks Orthodoxe Kathedraal in New York en een veteraan van oecumenische bijeenkomsten.

In één opzicht zou het heel snel kunnen, maar als ik zeg heel snel, spreken wij nog steeds tegen de achtergrond van duizend jaar", zei hij.

Deze erkenning van de autoriteit van de paus zou veel sneller kunnen gebeuren dan Robert Stephanopoulos veronderstelt. Net als toen de Oost Europese naties zich begonnen af te scheiden van de Sovjet Unie, lijken wereldgebeurtenissen soms bijna zomaar ineens te gebeuren! Zo kunnen in de komende paar jaar extra honderd miljoenen leden worden toegevoegd aan de Rooms Katholieke Kerk, wanneer haar dochters terugkeren in de schoot van de kerk.

En de kleine Kerk van God - hier en daar verspreid in kleine groepen - zal in vergelijking bijna op een kleine stip lijken. Het is waar, wij zullen allen begrip, geloof en moed nodig hebben om het te halen door de komende zware jaren. Want Jezus zei: "Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden". (Matteüs 24:24)

In de toekomst:

 • zullen wij toenemende druk zien, uitgeoefend door de paus en anderen om vanJeruzalem een "internationale stad" te maken - misschien onder het gezamenlijk toezicht van het Vaticaan en de Verenigde Naties of een andere internationale macht.
 • De aanhoudende druk van de oecumenische beweging zal ook toenemen.
 • De Grote Moeder Kerk zal met toenemende heftigheid haar dochters naar "huis" roepen.

Binnen enkele jaren zal het "tweede" Beest van Openbaring 13 tevoorschijn komen. Wij lezen over deze man in Openbaring 13:11-14: "En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuuruit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weerlevend geworden was".

Deze komende machtige religieuze leider zal op een "lam" lijken. In Openbaring 14 zien wij, dat Christus beschreven wordt als een "Lam". Deze komende religieuze leider zal, gelijkend op Christus, verschijnen! Maar, schrijft Johannes, hij "sprak als een draak". En in Openbaring 12:9 werd Johannes geïnspireerd te schrijven: "En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem".

Hier in het boek Openbaring wordt Satan de duivel duidelijk geïdentificeerd als de "draak". Daarom zal deze komende valse profeet voor miljarden mensen lijken op een "Christus" figuur. Maar zijn boodschap zal die van Satan de duivel zijn! Toch zal deze charismatische leider "grote tekenen" verrichten en laat hij zelfs vuur uit de hemel komen! In 2 Tessalonicenzen 2 wordt hij ook beschreven als "de mens der wetteloosheid", die "zich zal openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is". (v. 3-4) Deze komende religieuze leider zal, zoals Uw Bijbel zegt aanbeden worden door zijn volgelingen!

Deze man zal enkele jaren voor de Tweede Komst van Christus verschijnen, want Christus "zal hem doden door Zijn verschijning, als Hij komt". (v.8) Maar deze man wordt "de mens der wetteloosheid" genoemd. In vers 7 schrijft Paulus: "Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is". In een tijdperk van ezels en ossenkarren spreekt Paulus niet over verkeerswetten! Hij spreekt over een man en een volledig religieus systeem, door hem geleid - het "mysterie van wetteloosheid" - dat duidelijk tegen de wetten van God onderwijst en deze regelmatig breekt.

Evenals in Openbaring 13 staat ook in 2 Tessalonicenzen 2:9-10 : "Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden".

Wij allen moeten ons realiseren, dat wij ons nu in een geestelijke oorlogbevinden. De krachten van Satan bewegen zich snel om hun doelen te bereiken. Binnen de komende aantal jaren zullen, onder invloed van Satan en met de beperkte macht, die God Satan toestaat om uit te oefenen in de atmosfeer van de aarde, waarvan hij "prins" (Efeze 2:2) is, de duivelse krachten ongekende macht uitoefenen door een religieus politiek systeem, dat onder hun toezicht staat - zij zullen dit doen in de naam van het "Christendom". Slechts enkele Protestantse, Orthodoxe of andere religieuze leiders zullen het geloof en de moed hebben om tegen deze aanval op te staan. Deze krachten zullen het angstaanjagende "teken van het beest" uitvoeren en een afschuwelijke vervolging teweeg brengen op de ware Christenen - de ware heiligen van God.

VELE Antichristen!

Wij hebben gezien wat de Bijbel zegt over "de" Antichrist. Maar het is belangrijker, dat wij moeten opmerken, dat Johannes geïnspireerd werd om te schrijven, dat "er nu ook vele antichristen zijn opgestaan". (1 Johannes 2:18) Het moet dus duidelijk zijn, dat de term "Antichrist" niet alleen van toepassing is op de valse profeet - ofschoon hij zeker de leidende woordvoerder zal zijn, die de leerstellingen van Antichrist onderwijst. Echter, zoals de meeste moderne wetenschappers erkennen, "Antichrist" betekent eenvoudig een geest of persoon "tegenoverstaand" Christus.

Johannes vervolgt met de beschrijving van velen, die "Antichrist" zijn en zegt:"Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven". (v. 22-24) Merk op, dat Johannes werd geïnspireerd om Christenen te waarschuwen om de originele leerstellingen vast te houden, die hun gegeven waren - "wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven". Dit zou betekenen "blijven in" - of gehoorzamen aan - het rechtstreekse onderwijs van Jezus Christus betreffende de Wet van God.

Want vanaf het begin had Jezus hen onderwezen om "de geboden te onderhouden". Hij had hen voortdurend gewaarschuwd over het gebruik van Zijn naam en toch waren zij ongehoorzaam aan Zijn onderwijs! Jezus zei: "Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg"? (Lucas 6:46) En opnieuw: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is". (Matteüs 7:21)

Wij "blijven" dus in Christus en in de Vader door God te gehoorzamen en te leven zoals Jezus werkelijk deed - naar elk woord van GodJezus legde uit:"Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft". (Johannes 14:23-24)

Het eerste epistel van Johannes beschrijft de "geest van Antichrist" uitvoeriger:"Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is". (1 Johannes 4:1-4)

Het is duidelijk, dat een belangrijke sleutel om de leerstelling van de Antichrist te begrijpen het herkennen is van deze valse leerstelling, die de volledige menselijkheid van Jezus Christus niet erkent. Zij erkent niet, dat Christus werkelijk "in het vlees gekomen is".

"Waarom"? Kunt U vragen. Wat is er zo bijzonder, dat Christus "in het vlees" gekomen is?

Ten eerste moeten wij begrijpen waarom Satan steeds probeert om mensen te misleiden in het ongehoorzaam zijn van Gods wet - de Tien Geboden. Dergelijke wetsovertreding vertegenwoordigt zonde, want "de zonde is wetteloosheid". (1 Johannes 3:4) En "het loon, dat de zonde geeft, is de dood". (Romeinen 6:23) Als Satan dus mensen, hoe dan ook kan afhouden van het gehoorzamen van God - en zo voorkomt, dat God in hen Zijn ware natuur en karakter bouwt - zullen deze ongehoorzame mannen en vrouwen onder de doodstraf blijven. Afgesneden van God zullen zij niet in staat zijn om zich voor te bereiden om koningen en priesters te worden in het komende Koninkrijk van Christus op deze aarde (verg. Openbaring 5:10) en zo Satan en zijn demonen te vervangen.

Duivelse Argumenten

Om te voorkomen, dat mensen zelfs niet proberen om Gods geboden te houden, gebruikt Satan de leerstelling van Antichrist om het denkbeeld te propageren, dat de mensheid niet in staat is Gods geboden te houden! De leerstellingen van de Rooms Katholieke Kerk - en de meeste Protestantse kerken - minimaliseren feitelijk de menselijkheid van Christus en suggereren op verschillende manieren, dat Hij niet volledig "in het vlees" was. Hun theologie leidt tot de conclusie, dat Hij niet werkelijk onderworpen was aan de "invloeden van het vlees" zoals wij zijn en dus niet echt in verleiding gebracht, zoals wij zijn - dat Hij inderdaad zelfs niet in staat was om te zondigen. In hun begrip gaf Christus niet werkelijk een voorbeeld aan ons, toen Hij volledig in het vlees was. Satan wil, dat wij geloven, dat wij Gods geboden niet kunnen houden en dat Jezus Christus niet kon zondigen en deze niet kon overtreden!

De Rooms Katholieke Kerk voert dit denkbeeld zelfs verder door. Zij onderwijst onjuist, dat behalve de "Maagd Maria", alle mensen vanaf Adam en Eva geboren zijn met de "erfzonde", niet in staat om Gods geboden te houden. Alleen Maria, zegt de leerstelling, werd beschermd door een "Onbevlekte Ontvangenis" en leidde een perfecte en zondeloos leven, zodat zij de "Moeder van God" kon worden. In deze leerstelling zou Maria gezondigd kunnen hebben, maar deed dit niet, terwijl onze Verlosser niet zondigde en dit niet kon! Als dit waar was zou het Maria - niet Jezus Christus - maken tot ons echte voorbeeld van een zondeloos mensenleven! Wat een belediging voor onze ware Verlosser!

Het boek Hebreeën zegt ons evenwel: "Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen". (Hebreeën 2:18) En opnieuw: "Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen". (4:15) Kwam dit door Zijn eigen bovennatuurlijke kracht? Was Jezus "volledig God" toen Hij in het vlees was? De waarheid is, dat Hij de Persoonlijkheid was, die vanaf het begin bij de Vader was: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God". (Johannes 1:1) Maar later "Het Woord is vlees geworden". (v. 14)

Vele schriftgedeelten openbaren duidelijk, dat Jezus, in het vlees, niet dezelfde onbegrensde kracht uitoefende, welke Hij eerder had vóór Zijn incarnatie. Het evangelie van Markus zegt ons bijvoorbeeld, dat toen Jezus naar Zijn eigen woongebied kwam tussen sceptische familie en buren: "En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging".(Markus 6:5) Jezus Zelf zei: "Ik kan van Mijzelf niets doen". (Johannes 5:30)

De volledige menselijke Jezus werd, zoals wij "op alle punten" verzocht, maar was zonder zonde. Nu dat zo is wordt het duidelijk, dat er ook voor ons een manier is om de Tien Geboden te houden, terwijl wij volledig in het vlees zijn! Maar Hoe? Op dezelfde manier zoals Jezus deed! Hebreeën zegt ons verder, dat: "Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst". (5:7) Als Jezus letterlijk in tranen naar de Vader moet uitroepen om "Hem uit de dood te redden", zou het duidelijk moeten zijn, dat Hij waarlijk in het vlees was - en dat wij op dezelfde manier om Gods hulp moeten uitroepen! Jezus gaf ons dus het "voorbeeld" in het houden van de Tien Geboden in het vlees! Wij hebben een Verlosser en Hogepriester, die de invloeden van de menselijke natuur volledigbegrijpt, waarmee wij moeten worstelen. Door Zijn Geest in ons zal Christus, zoals wij zullen zien, ons in staat stellen om verleiding te overwinnen en de Tien Geboden te houden, terwijl wij volledig in het vlees zijn!

Maar de leerstelling van Antichrist zegt net het tegenovergestelde. Ofschoon Satan slim genoeg is om de mensen niet rechtstreeks te onderwijzen om te zondigen, opent de Antichrist leerstelling niettemin de deur voor misleide mensen om regelmatig één of meer geboden van God ongestraft te overtreden - en zich op de een of andere manier toch nog een "goede Christen" te voelen.

Een Universele Leerstelling

Deze sluwe redenering - onderwezen in de meeste theologische hogescholen over de hele wereld - gaat als volgt: omdat Gods wet geestelijk is en wij slechts fysiek,kunnen wij de heilige rechtvaardige wet van God niet houden. Daarom moest Christus deze voor ons houden. Nu hoeven wij "Christus slechts te aanvaarden" en Zijn rechtvaardigheid wordt op de één of andere manier aan ons "toegeschreven" - zonder enige voorwaarde voor rechtvaardige werken.

De bovenstaande redenering berust op een hele reeks onbegrippen en verdraaiingen van de geschriften van de Apostel Paulus. Misleide theologen plaatsen een handige "wending" op letterlijk tientallen verzen van de brieven van Paulus om de ware, duidelijke leerstellingen van Jezus Christus, van Zijn naaste discipel Johannes en van Zijn broer Jakobus, rechtsreeks te weerspreken. Dat is één van de redenen voor de beroemde verklaring van Martin Luther, die het boek "Jakobus een epistel van stro" noemde. Luther haatte het feit, dat Jakobus rechtstreeks gehoorzaamheid aan de Tien Geboden onderwees. (verg. Jakobus 2:8-12)

De Apostel Petrus werd zelfs geïnspireerd om ons te waarschuwen dat: "onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften". ( 2 Petrus 3:15-16) Inderdaad, Petrus zei, dat men de geschriften van Paulus zou "verdraaien" tot hun eigen ondergang! Petrus vervolgt deze geïnspireerde waarschuwing: "Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid". (v. 17)

Een waarschuwing om niet meegesleurd te worden door de dwaling van"zedelozen"? Absoluut! Want dat was precies de manier, die Petrus kende, waarmee misleide mensen de geschriften van Paulus zouden "verdraaien" - in een verontschuldiging om de geestelijke wet van God, de Tien Gebodenniet te gehoorzamen!

Werkelijk, deze boodschap moet nu meer dan ooit tevoren worden gehoord. Miljoenen in deze misleide wereld zijn werkelijk verward over religie. Zij hebben of wel schoon genoeg van de belijdende religie en/of gedesillusioneerd door de georganiseerde religie in het algemeen. Sommigen hebben dus gewoon "afgehaakt". Maar miljoenen anderen hebben feitelijk hun eigen religie "bedacht"! Zoals het tijdschrift Newsweek (8 mei 2000) onlangs in een artikel schreef over de hedendaagse tieners en hun geloof:

"In plaats van zuivere waarheid te zoeken in leerstelling, steken zij confessionele grenzen over; schrandere gebruikers op de omvangrijke markt van geloofsrichtingen. Vele omschrijven zichzelf als spiritueel in plaats van religieus. 'Ik geloof, dat er een hogere macht in mijn leven werkt, maar ik heb er geen naam voor', zegt Anny McKinney, 18. 'Als ik bid vraag ik niet aan een god om alles in orde te maken. In plaats daarvan vraag ik mijzelf om sterk te zijn'. In plaats van strikt trouw te blijven aan doctrine, omarmen vele tieners een geest van "ruime opvatting" en een achterdocht ten opzichte van zuivere waarheden. In een opiniepeiling van 1999 onder tieners door de religieuze onderzoeker George Barna, waren meer dan de helft eens met de verklaring: 'alle religieuze geloven onderwijzen gelijkwaardige geldige waarheden'. Waar onderzoekers, geboren tijdens de geboortegolf, vandaag het Zen Boeddhisme uitproberen en morgen het Methodisme, zullen tieners delen van verschillende geloven samenflansen: een beetje meditatie van het Boeddhisme of Rooms Katholieke rituelen, om het even welke mengeling wat op dat moment aantrekkelijk is".

"Om het even welke mengeling aantrekkelijk is"? Ontstellend!

Moderne Religieuze ANARCHIE

Deze totale verwarring leidt natuurlijk naar religieuze anarchie. Maar het is onheilspellend, dat dit ook de deur opent voor deze miljoenen jonge mensen om zeer ontvankelijk te zijn en geleid te worden naar de massa misleiding, die de komende valse profeet zal begaan. Wat zullen deze miljoenen verwarde jongeren doen wanneer deze man opkomt en zich begint te vertonen "naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen". (2 Tessalonicenzen 2:9)

Meegesleept door opwinding en ook door de massahysterie, die samengaat met de satanische tekenen van "de wetteloze" (v.8), zal het merendeel van deze jonge mensen bezwijken voor de enorme druk om zich aan te sluiten bij deze komende "herleving" en "terugkeren naar traditie", die door Satan wordt geïnspireerd. Want door het grootste deel van West Europa en Noord Amerika is er inderdaad een sterk verlangen naar specifieke leerstellingen en richtlijnen op het gebied van religie en gedragsnormen. Miljoenen mensen zijn er ziek en moe van, dat hun dienaren en priesters aarzelen om hun mening te geven en ontwijkende antwoorden geven. Zij beginnen zich te realiseren, dat vele van deze belijdende religieuze "leiders" overvan alles niet absoluut zeker zijn!

De meeste van deze religieuze leiders betwijfelen de geldigheid van de maagdelijke geboorte van Jezus, van Zijn wonderen en van Zijn opstanding uit de dood. Zij betwijfelen de ware inspiratie van de Bijbel. Zij betwijfelen het denkbeeld van de Tweede Komst van Jezus en of er werkelijk een letterlijk Koninkrijk van God op deze aarde wordt opgericht met Christus als Koning.

 • "Onderwijzen alle religieuze geloven gelijkwaardige geldige waarheden" - zoals meer dan de helft van de tieners uit de opiniepeiling van Barna geloven?
 • Zijn alle religies hetzelfde?
 • Kunt U eenvoudig alles geloven en dezelfde zegening ontvangen van de Schepper God en eeuwig leven verkrijgen op Uw eigen voorwaarden?

De enige manier om definitief en echt correct te zijn over deze zaken is het - op de één of andere manier - aan Uzelf te bewijzen of de Bijbel rechtstreeks geïnspireerd werd door de ware God, die het universum schiep! Als de Bijbel slechts gedeeltelijk is geïnspireerd - zoals zo velen tegenwoordig denken - dan kan elke persoon "zorgvuldig uitkiezen" welk deel van de Bijbel hij denkt, dat geïnspireerd is. Dan kan hij, gebruik makend van menselijke redenering, zich door dat deel van de Bijbel laten leiden, zelfs als dit andere delen van de Bijbel lijnrecht tegenspreekt. Denkt U er aan, dat de Christus van de Bijbel niets anders is dan "gezaghebbend". Jezus "verkocht geen onzin". Hij verklaarde: "Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord". (Johannes 10:7-8) En: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover". (v. 1)

Later zei Jezus: "Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij". (v. 27) Het merendeel van U heeft als lezers de stem van Christus "gehoord", die door dit werk spreekt. U weet, dat wij de woorden van de Bijbel niet omzeilen, niet kleineren of "knoeien". Wij hebben herhaaldelijk bewezen, dat God, de Schepper, de Bijbel rechtstreeks inspireerde. Het is Gods "Handboek" voor de mensheid. Het is specifiek in wat het zegt, wat wij moeten doen.

Het Kernpunt van de Zaak

De meest duidelijke plaats over alle uitleg van Antichrist wordt gevonden in 2 Johannes 1:6-7: "En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist". Op deze plaats zien wij allereerst, hoe Johannes wordt geïnspireerd om liefde te definiëren: "dat wij naar zijn geboden wandelen". In samenhang zijn de "geboden", waarover gesproken wordt, duidelijk de geboden van God de Vader (verg. v. 4) - niet sommige "nieuwe" geboden van Jezus.

Ofschoon Johannes in de 90 n. Chr. schreef, ongeveer 60 jaar na de kruisdood van Christus en 20 jaar na de dood van Paulus, is er zelfs geen aanwijzing, dat Gods geboden "aan het kruis" waren genageld of door de Apostel Paulus "werden afgeschaft"! Dan herinnert Johannes zijn lezers er aan, dat het die geboden waren, die zij "van den beginne" hadden gehoord. Met andere woorden, ze zijn het duidelijke onderwijs van Jezus in de Bergrede, in Matteüs 19:17 en elders.

Dan waarschuwt Johannes in 2 Johannes 7, dat de "misleiders" niet onderwijzen, dat "Jezus Christus als komende in het vlees". Hij typeert een dergelijke lering als "Antichrist". De betekenis van Jezus Christus "als komende in het vlees" is dat - zoals in het originele Grieks - hier de tegenwoordige voortdurende tijdsvorm is gebruikt, naar iets verwijzend, dat nu gebeurt.

De welbekende Expositor's Bible Commentary (Verklarend Bijbel Commentaar) probeert deze passage (2 Johannes 7) in de volgende woorden uit te leggen:

"Het is merkwaardig, dat de tijdsvorm is veranderd van de verleden tijd 'is gekomen (el luthota) in het vlees' (1 Johannes 4:2) in het tegenwoordig deelwoord 'is komende (erchomenon) in het vlees'. Het zou daarom mogelijk zijn om dit uit te leggen als een verwijzing naar de terugkomst van Jezus: hij is komende(d.w.z. zal komen) in het vlees. (Verg. 1 Johannes 2:28; 3:2) Maar omdat ons op dit gebied geen controverse bekend is, lijkt dit onwaarschijnlijk. Dodd versluiert de tijdsvorm door het deelwoord erchomenon in de verleden tijd te vertalen, alsof de betekenis eenvoudig identiek is met 1 Johannes 4:2 en geeft dan de verrassende verklaring dat 'onze schrijver niet geschoold is in de details van het Griekse idioom: (Johannine Epistles, pag. 149)

Het is evenwel meer betrouwbaar om aan te nemen, dat de schrijver het verschil weet tussen een tegenwoordig deelwoord en een voltooid (verleden deelwoord) en dat het zijn intentie is om iets te zeggen, wat meer is dan hetgeen hij zegt in 1 Johannes 4:3.

Zoals deze hoogopgeleide Griekse wetenschappers erkennen zegt Johannes inderdaad "meer" dan zijn verklaring in 1 Johannes 4:2! Johannes zegt niet alleen, dat Christus volledig in het menselijk vlees gekomen is. Maar God inspireerde Johannes in deze laatste passage om te openbaren, dat Christus nu komt "in het vlees"!

Hoe?

 

 

Zoals wij zien, zei Jezus: "Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen". (Johannes 14:23) Door Zijn Heilige Geest leven Christus en de Vader werkelijk in de echt bekeerde Christen; zij leiden hem, inspireren hem en geven hem de kracht om de geboden te houden en Gods weg van leven te leiden!

 

 

De Apostel Paulus werd ook geïnspireerd om dit heel duidelijk te maken, toen hij schreef: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven". (Galaten 2:20)

Dat is de "sleutel". Door Zijn Geest zal Christus letterlijk Zijn leven in onsmenselijk vlees levenHij zal ons de kracht geven om Gods geboden te gehoorzamen.

Religieuze tegenstanders dagen de ware Christen uit door te zeggen: "U kunt de Tien Geboden niet houden! Ze zijn geestelijk en U bent slechts fysiek". Maar iemand, die door Gods Heilige Geest geleid wordt kan naar waarheid antwoorden: "U heeft gelijk. Met mijn eigen menselijke kracht kan ik het niet. Maar in zoverre ik mij onderwerp aan Gods Heilige Geest, kan en zal ik Gods geboden houden!Christus in mij helpt mij om niet te doden, te stelen, te liegen, te echtbreken, te begeren, mijn ouders zonder eerbied te bejegenen, Gods Sabbat te breken, afgoderij te beoefenen, Gods naam ijdel te gebruiken of een andere "god" voor de ware God te hebben. Ik zal op sommige punten nu en dan struikelen, maar ik zal me dan bekeren en mijn zonde aan God belijden en Zijn vergiffenis krijgen. (1 Johannes 1:8-9) Dan zal ik snel op Gods pad terugkeren en door Zijn Geest in genade en kennis groeien. Ik ben niet perfect. Maar doordat Christus Zijn leven in mij leeft zal ik naar perfectiegroeien en naar Gods wetten leven als mijn fundamentele levenswijze".

Christus Leeft IN de Ware Christen

De leerstelling van Antichrist is dus, dat Christus tegenwoordig niet letterlijk Zijn leven leeft in Zijn volk! Het is het valse onderwijs, dat Christenen vandaag de dag een ander soort leven kunnen leiden dan Jezus en toch Zijn ware volgelingen kunnen zijn. Het bevat vaak het denkbeeld, dat Christus in onze plaats rechtvaardig was en dat wij dit daarom niet hoeven te zijn. Wij aanvaarden Hem slechts en Zijn rechtvaardigheid wordt aan ons toegeschreven. Eigenlijk houdt God "Zichzelf voor de gek" en pretendeert, dat wij werkelijk rechtvaardig zijn, terwijl wij dat in werkelijkheid niet zijn!

Deze leerstelling is een weerzinwekkende leugen!

"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid". (Hebreeën 13:8) Hij zal hetzelfde leven vandaag de dag leven in U en mij, zoals Hij bijna 2.000 jaar geleden leefde toen Hij op deze aarde in het vlees wandelde. Toen onderwees Hij voortdurend gehoorzaamheid aan alle geboden van God. (Matteüs 5:19) Wij hebben Zijn antwoord aan de jonge man gelezen, die Hem vroeg hoe hij eeuwig leven kon erven: "onderhoud de geboden". (Matteüs 19:17) Aan het einde van het Apostolisch tijdperk inspireerde God de Apostel Johannes om de ware heiligen van God te beschrijven: "Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad". (Openbaring 22:14 SV)

Tegenwoordig zijn er zeer vele valse dienaren, die de leerstelling van Antichrist onderwijzen; een leerstelling, die ongehoorzaamheid aan Gods geboden wettigen - een leerstelling van "geen werken". De Apostel Paulus zei over deze dienaren: "Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken". (2 Korintiërs 11:13-15) U zult hier opmerken, dat Satan dienaren heeft, die rechtvaardig lijken te zijn. Ironisch genoeg zal hun einde - hun uiteindelijke beloning - in overeenstemming met hun "werken" zijn, de ware zaakdie zij trachten te verloochenen!

God wil, dat wij Zijn geboden gehoorzamen, goede werken doen en leven bij elk van Zijn woorden. Wanneer U dit principe eenmaal goed begrijpt, kunt U de "geest van Antichrist" duidelijk begrijpen en weten hoe U, welk denkbeeld of leerstelling van religieuze leiders ook, moet testen of deze van God zijn! Door toegewijde studie van Gods Woord en door voortdurend gebed zult U dan tot een dieper inzicht komen van het werkelijke doel in Uw leven en een nauwer contact ervaren met de Levende God, dat U wellicht nooit voor mogelijk hebt gehouden.

U zult zien wie waarlijk God is - Zijn ware Kerk, die getrouw hetzelfde Evangelie verkondigt, die Hij door Jezus Christus zond. In deze eindtijd moet die Boodschap - van gehoorzaamheid aan Gods Koninkrijk en regering - door Zijn Kerk als een getuigenis gepredikt worden aan alle naties. (Matteüs 24:14) U leest die Boodschap op dit moment!

In Openbaring 12:17 wordt de ware Kerk van God beschreven als een vrouw, die door de duivel vervolgd wordt. Deze Kerk is een overblijfsel. Haar leden zijn degenen, "die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben". Opnieuw worden de ware heiligen van God op dezelfde manier beschreven in Openbaring 14:12: "Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren".

Inderdaad, Jezus Christus moet nu door Zijn Heilige Geest in Zijn volk leven en verblijven. Naarmate zij zich aan Hem onderwerpen zullen hun levens geheel en totaal, die van gehoorzaamheid zijn, net zoals het leven van Jezus in het vlees. Hun gewoonten, hun tradities, hun levenswijze zullen in elk opzicht dezelfde zijn als die van Hem, want Hij verandert niet. En Hij zal in hen leven! Christus en de Vader kunnen er dan absoluut zeker van zijn, dat hun volk zich volledig aan God heeft onderworpen, die Zijn ware goddelijke natuur en karakter voortdurend aan ware Christenen kan schenken - en hen zo voorbereid om koningen en priesters te worden in het letterlijke Koninkrijk van God, dat spoedig op deze aarde wordt gevestigd. "En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen". (Openbaring 1:5-6)

Onderzoek Uzelf oprecht.

 • Heeft U voorheen het Christendom werkelijk begrepen?
 • Leeft Christus werkelijk Zijn leven in U?
 • Heeft U de geestelijke "ruggengraat" om te handelen naar de wetenschap, die U zojuist ontving?

Herstel Apostolisch Christendom

Zoals velen van U, lezers, reeds weten herstellen wij in dit Werk - voor degenen, die er acht op willen slaan - het ware Christendom van Jezus en de Apostelen. Dit zuivere "Apostolische Christendom" is absoluut verloren gegaan voor zover het de voornaamste "kerkelijkheid" betreft. Het is belangrijk om te beseffen, dat wanneer Jezus Zelf vandaag de dag in een typische Protestantse of Katholieke Kerk binnen zou lopen, Hij daar mensen zal vinden met een heel ander concept van God, dan die welke Hij onderwees.

Deze mensen zouden andere dagen vieren om God te aanbidden - dagen, die van heidense afkomst zijn en volkomen falen om naar de ware God en Zijn grote plan te wijzen, zoals de bijbelse Heilige Dagen doen. Jezus zou zien, dat de meeste belijdende "Christenen" geen idee hebben, hoe zij de Tien Geboden werkelijk moeten houden of welke betekenis Christus aan hen gegeven heeft. (Matteüs 19:17) Deze verblinde personen voeren in één generatie (bijvoorbeeld) oorlog met Brittannië, in een andere met Spanje en in weer een andere met Japan. Zij en hun misleide dienaren lijken geen aandacht te schenken aan de zeer duidelijke opdracht van Jezus in Matteüs 5:43-44: "Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen". (SV)

Deze belijdende Christenen zijn volkomen verblind voor het feit, dat ware Christenen nu "getraind" worden om koningen en priesters onder Jezus Christus te worden en onder Hem te dienen in het regeren van deze wereld tijdens de komende duizend jaar! (Zie Openbaring 5:9-10; 20:6) In plaats daarvan nemen deze mensenaan - in tegenstelling tot de leerstellingen van Jezus - dat zij na de dood "naar de hemel" zullen gaan en niets te doen hebben! De valse leringen van het belijdende christendom hebben hen dus verblind voor het hele doel, dat God hier op aarde uitwerkt!

Jezus zou vandaag de dag in een typische kerk mensen vinden, die een sentimenteel gevoel over Hem persoonlijk hebben, maar die feitelijk geen begriphebben van de krachtige boodschap, die Hij predikte. Zij spreken over "de Heer Jezus Christus". Maar, eerlijk gezegd, is Hij niet hun "Heer" - want zij gehoorzamen Hem niet of begrijpen zelfs niet hoe zij Hem zouden moeten gehoorzamen! En Jezus Zelf zei keer op keer: "Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg"? (Lucas 6:46)

En opnieuw:"Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid"! (Matteüs 7:21-23) Zij, die nalaten om oprechtegehoorzaamheid aan de Tien Geboden te prediken en in praktijk te brengen, zijn inderdaad in ernstige moeilijkheden!

Gods Woord geeft duidelijk aan, dat het merendeel van de mensheid vandaag de dag zijn misleid. Want God spreekt over de "duivel en de satan, die de gehele wereldverleidt". (Openbaring 12:9) En de Apostel Paulus waarschuwde: "Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is". (2 Korintiërs 4:3-4)

De Apostel Judas waarschuwde ons specifiek: "Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen - reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven - goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen". (Judas 3-4)

Het is veelzeggend, dat Judas door God werd geïnspireerd om naar voren te brengen, dat deze valse leraren "genade" zouden veranderen in "vergunning" - hetgeen zij tegenwoordig exact doen! Want de algemene Protestantse lering is, dat U "behouden" bent, door een emotionele aanvaarding van de dood van Christus en dat U - op dat punt - niets anders meer hoeft te doen! Geen gehoorzaamheid aan de Tien Geboden. Geen vereiste "groei" in genade, in kennis en in Christelijke volwassenheid. Geen verder "overwinning" van Uw menselijke natuur, van de wereld of van Satan de duivel.

Wat Behoort U te DOEN?

Recente nieuwsverslagen uit vele landen geven aan, dat Rooms Katholieke vervolging van religieuze minderheden voortduurt. Ofschoon de Rooms Katholieke Kerk geleerd heeft om te lachen en zich gewillig voordoet in landen waar Protestanten of anderen in de meerderheid zijn, komen oude geesten van haat en autoritaire praktijken weer snel tevoorschijn, als zij weer de macht heeft.

Een recent artikel in het tijdschrift Christianity Today (augustus 2000, pag. 30) vermeldde: "In maart werden ongeveer 70 Protestantse gezinnen uit het Mexicaanse dorp Plan de Ayala in de staat Chiapas verdreven door het merendeel van de Rooms Katholieken van de stad. 'Veertien huizen werden door de menigte vernield toen de Protestanten hun toevlucht zochten in de heuvels', meldde pastor Isias Espinosa van de Zevendedag Adventisten". Dit is maar een klein voorbeeld van het soort verdrukking, die door deze machtige kerk wordt uitgeoefend! En haar leiders leggen er voortdurend de nadruk op, dat zij de enige ware kerk zijn - en dat anderen feitelijk slechts "tweederangs Christenen" zijn. Leest U dit verslag van 5 september 2000 door Victor Simpson van Associated Press:

"Het beschuldigen van sommige Katholieke theologen, dat zij fundamentele waarheden van de kerk manipuleren, werd dinsdag door het Vaticaan verworpen als, zoals werd gezegd, groeiende pogingen om alle religies als gelijkwaardig voor te stellen. De gelijkwaardigheid van het Vaticaan verwijst naar 'persoonlijke waardigheid' van mensen en niet naar leerstelling. Het is het tweede recente document van de congregatie [de Rooms Katholieke 'Congregatie van de Leerstelling van het Geloof'], die waarschuwt tegen misbruiken door Katholieken in de omgang met andere religies en denominaties. De Italiaanse media hebben vermeld, dat de congregatie ook heeft gewaarschuwd tegen de uitdrukking 'zuster kerken', en zegt dat dit de identiteit van de Katholieke kerk als 'moeder van alle kerken' tegenspreekt. Dat document is nu nog niet vrijgegeven. Op een nieuwsconferentie verwees Kardinaal Ratzinger meerdere malen naar een tendens van religieuze relativisme.

'Het gemis van éénheid tussen Christenen is zeker een wond voor de kerk', stelt het document en zegt, dat het 'de volledige vervulling van haar universaliteit in de geschiedenis belemmert'.

De verklaring, een complex theologisch document was getiteld: "Op de Eénheid en Zalvende Universaliteit van Jezus Christus en de Kerk".

De Rooms Katholieke Kerk geeft dus niet alleen toe, maar staat er zelfs op, dat zij de "moeder" van alle belijdende Christelijke kerken is! En zij houdt ook vol, dat zijalleen de "sleutels" naar Gods koninkrijk heeft!

Inderdaad, het wordt tijd om wakker te worden!

Het wordt tijd voor allen, die in God geloven om terug te keren en te bewijzen of hun religieuze geloven en gewoonten inderdaad uit de Bijbel komen - of uit "Babylon". Want de Schepper God zegt aan allen, die er acht op zullen slaan: "omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen". (Openbaring 18:3-4)

Ofschoon zoals de Apostel Johannes schreef: "nu ook vele antichristen opstaan"(1 Johannes 2:18), is het ook waar, dat de belichaming van Antichrist het meest tot volle uitdrukking komt in de valse profeet, beschreven in 2 Tessalonicenzen 2:1-10 en Openbaring 13:11-14. Waarschijnlijk zal deze sluwe persoon binnen de komende 5 tot 15 jaar op het wereldtoneel verschijnen. Hij zal eerst als een grote "vredestichter" en weldoener van de mensheid optreden. Het zal niet lang duren, dan zal hij wonderen verrichten - en zelfs vuur uit de hemel laten neerdalen! (Openbaring 13:13)

Maar, opnieuw, zijn onderwijs zal "antichrist" zijn. Er zullen heel wat rituelen, praal en ceremonie zijn en bloemrijke taal. Maar er zal geen duidelijk onderwijs zijn van Jezus uit Nazareth om Gods geboden te houden en Christus letterlijk te imiteren - overgave om Jezus Christus Zijn gehoorzaam leven in ons te laten leven door Zijn Heilige Geest.

Denkt U er altijd aan, dat dit de "sleutel" is!

Want Satan is blij om U "in Christus te laten geloven" - zolang Uw Christus eenvalse Christus is. Hij is verheugd om U "naar de kerk van Uw keuze" te laten gaan - voorop gesteld, dat hij U kan misleiden om naar een kerk te gaan, die geleid wordt door verblinde theologen, die de geboden verwerpen. Zoals Jezus zei: "Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen". (Matteüs 15:14)

In de naam van Christus verzoek ik U dringend: begint U alstublieft oprecht Uw Bijbel als nooit tevoren te bestuderen! Bewijs Uzelf ook een dienst en schrijf U, geheel vrijblijvend in op onze inspirerende en meest behulpzame Wereld van Morgen Bijbel Studie Cursus. Bestudeer deze cursus en volg de geïnspireerde aanmaning van Paulus op: "maar toetst alles en behoudt het goede". (1 Tessalonicenzen 5:21)

Opnieuw verzoek ik U dringend om onmiddellijk in te schrijven en Uwkostenloze exemplaar van onze onthullende boekjes aan te vragen, getiteld: Het Beest van Openbaring en Welke Dag is de Christelijke Sabbat? Deze boekjes - samen met dit boekje, dat U nu leest - zullen U het volledige beeld en bewijs geven van de aard van de invloedrijke en onheilspellende krachten, die nu in Europa opkomen.

Zoals Jezus zei: "Waakt". Houdt Uw ogen gericht op de heropleving van het Heilig Romeinse Rijk. "Kijk" hoe het langzaam maar zeker totale macht in het grootste deel van Europa begint te winnen - dan Centraal en Zuid Amerika en uiteindelijk het merendeel van de gehele wereld.

"Let op" hoe andere kerken stukje voor stukje worden overgehaald, overtuigd of uiteindelijk gedwongen worden om naar de "moeder" kerk terug te keren. U zult, eerlijk gezegd, teleurgesteld zijn om te zien hoe vele zogenaamde toegewijde Protestantse en evangelische leiders gemanipuleerd zullen worden en hetgeen zij altijd geloofd hebben opgeven, wanneer er echte druk op hen wordt geplaatst.

Zult U zich ook afwenden van de God van de Bijbel? Zult U zich aansluiten of een deel blijven van een verwaterd "christendom", waar misleide kerkledenregelmatig Gods geboden Sabbat overtreden, waar hun "toegestaan" wordt - of wellicht zelfs aangemoedigd - om in een menselijke oorlog te vechten en te doden tegen de lering van Jezus in? (Matteüs 5:43-45) Zult U een deel zijn van een kerk, waar praal, ceremonie en het aanbidden van afgoden in praktijk wordt gebracht en waar het hele concept van letterlijke gehoorzaamheid aan de Tien Geboden als levenswijze niet wordt onderwezen? En waar sluwe argumenten tegen de noodzaak voor ware Christenen om Gods geboden te houden, regelmatig worden gebruikt tegen degenen, die acht durven te slaan op de feitelijke woorden van Christus?

De uiteindelijke belichaming van de Antichrist zal spoedig op het wereldtoneel verschijnen. Eerst zal hij verschijnen als een vriendelijke en beminnelijke "vredestichter" en geleidelijk aan zal hij meer en meer autoriteit laten gelden. Zijn autoriteit zal door de valse wonderen, die Satan door hem verricht (Openbaring 13:13) worden versterkt. Dan zullen de bewonderende massa's gillen van opwinding als zij hem zien en de leerstelling van de Antichrist zal zich over bijna het hele belijdende Christendom verspreiden - alle, behalve de "kleine kudde", (Lucas 12:32), die in Openbaring 12:13-17 wordt beschreven.

Bidt, voor Uw eeuwig welzijn, om echt begripgeloof en moed.

Gehoorzaam de opdracht van Jezus:

"Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen". (Lucas 21:36)