Kunt u vanuit de Bijbel bewijzen wie of wat de geprofeteerde antichrist eigenlijk is? Dit is geen esoterisch onderwerp. Uw juiste begrip zou bepalend kunnen
zijn of u wel dan niet de rol zult kunnen vervullen die God voor u in Zijn Koninkrijk gepland heeft!


Afschuwelijke gebeurtenissen komen steeds vaker voor in Amerika en een groot deel van de westerse, belijdend ‘christelijke’ wereld. De vernietiging van de torens van het World Trade Center in New York en de verwoesting van het Pentagon in Washington, DC, richtten de geest van miljoenen op Bijbelprofetie. Ze vragen zich nu af: ‘Wat is Gods bedoeling met dit alles?’

Geprofeteerde gebeurtenissen vinden inderdaad werkelijk steeds sneller na elkaar plaats. Jezus onderwees dat we allemaal moeten ‘waken en bidden’. Want  –  in deze generatie – zullen werkelijk verschrikkelijke door Satan geïnspireerde tragedies een groot deel van de mensheid beginnen te treffen. De ‘antichrist’ zal direct achter veel van deze gebeurtenissen zitten!

Na 11 september 2001 begonnen velen zich af te vragen: is de sinistere Osama bin Laden de geprofeteerde ‘antichrist’ van de eindtijd? Tien jaar daarvoor hadden sommigen Saddam Hoessein ervan verdacht de antichrist te zijn. Vóór hem was de verdenking op Michail Gorbatsjov gevallen. Sommigen beschouwen Adolf Hitler zelfs vandaag nog als de personificatie van de antichrist.

Kunnen we het, omgeven door deze ideeën  –  en deze verwarring – werkelijk weten? Kan het vanuit de Bijbel bewezen worden wie of wat de ‘antichrist’ werkelijk is?

Bedenk dat mensen allerlei theorieën over dit onderwerp hebben. Evangelische leider Jerry Falwell meende zelfs dat de komende antichrist waarschijnlijk Joods zal zijn en dat hij van de stam Dan zal zijn. Wat de heer Falwell blijkbaar niet begrijpt is dat de Israëlitische stam Dan zich duizenden jaren geleden van Juda  –  of de ‘Joden’  –  afsplitste, en een heel ander volk is!

Historisch gezien gingen de meeste protestantse theologen van vorige generaties ervan uit dat de paus van Rome de ‘antichrist’ was. In feite verklaarde de belangrijkste menselijke grondlegger van het protestantisme, Martin Luther op 18 augustus 1520: ‘Wij hier zijn ervan overtuigd dat het pausdom de zetel is van de ware en echte antichrist’ (The Prophetic Faith of Our Fathers, LeRoy Froom, Vol. 2, p. 121).

Later verklaarde John Calvin, de grondlegger van wat de protestantse kerk in Nederland werd, in zijn Institutie of de Onderwijzing in de christelijke religie: “Sommige mensen vinden ons te streng en te censurerend als we de roomse paus de antichrist noemen. Maar degenen die deze mening hebben, beseffen niet dat ze dezelfde beschuldiging van arrogantie tegen Paulus zelf inbrengen, die wij naspreken en wiens taal wij aannemen.... Ik zal in het kort laten zien dat [Paulus’ woorden in 2 Thessalonicenzen 2] niet anders geïnterpreteerd kunnen worden dan ze op het pausdom toe te passen.”

Was het inzicht van deze belijdende christelijke leiders juist? Of is er een ander antwoord? En u vraagt misschien: ‘Wie geeft u het recht om gelijk te hebben? Hoe is het mogelijk dat u de waarheid zou kennen, wanneer zoveel leiders van het belijdende christendom het niet met elkaar eens zijn?’

In Psalm 111:10 [SV] zegt het geïnspireerde woord van God ons: ‘’De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; allen die ze [Zijn geboden] doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in eeuwigheid.”

Velen van u weten dat wij in dit Werk van Christus geloven in het houden van Gods geboden. Daarom hebben we u van tevoren kunnen vertellen over de meeste van de belangrijkste profetische gebeurtenissen die zich hebben voltrokken. Maar een bekend Engels gezegde is: ‘het bewijs van de pudding zit in het eten ervan’ [‘the proof of the pudding is in the eating’]. De geprofeteerde gebeurtenissen bewegen zich snel! Wat ik u in dit boekje vertel kan bewezen worden als u wat ik schrijf zorgvuldig vergelijkt met de Bijbel en u de Schriftgedeelten waarnaar ik zal verwijzen daadwerkelijk bestudeert. U zult spoedig zien dat wereldgebeurtenissen  –  met inbegrip van religieuze gebeurtenissen  –  rechtstreeks het patroon zullen volgen dat ik beschrijven zal zodat u spoedig zult weten wie er gelijk heeft met betrekking tot dit essentiële onderwerp!

Want het onderzoeken van dit onderwerp van de ‘antichrist’ is niet alleen maar het onderzoeken van een of ander esoterisch onderwerp. Het juiste begrip van dit onderwerp zou van absoluut vitaal belang kunnen zijn voor het overleven van u en uw gezin in de jaren die vóór ons liggen. Nog belangrijker, kan van invloed zijn of u al dan niet deel zult uitmaken van de eerste opstanding bij de tweede komst van Christus  –  en uw rol in het Koninkrijk van God zult vervullen!

Waarschijnlijk zal binnen deze generatie een machtige religieuze leider op het toneel verschijnen. Hij zal geweldige tekenen en wonderen verrichten. Hij zal de uiteindelijke personificatie zijn van wat de Bijbel als de “antichrist” beschrijft.

Maar zoals we zullen zien, waren er in het verleden  –  en zijn er nu  –  veel antichristen! En wat ten grondslag ligt aan al hun misleidingen is de ‘geest van de antichrist’  –  de onjuiste benaderingswijzen en valse leerstellingen die miljarden mensen verblind hebben voor een juist begrip van Gods waarheid. De ‘leer’ van de antichrist wordt door de meeste religieuze leiders van de wereld niet begrepen.

‘Hoezo?’ vraagt u zich misschien af.

Omdat er een heel echte Satan de duivel is. Jezus Christus noemde hem tweemaal de “vorst van deze wereld” (Johannes 12:31; 14:30). Satan is de grote misleider. De apostel Johannes maakte heel duidelijk dat Satan de overgrote meerderheid van de mensheid misleidt: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen” (Openbaring 12:9).

‘Maar ik ben niet misleid!’ zegt u wellicht. Wees daar niet te zeker van!

Want we zullen u nu in dit boekje laten zien wat ongetwijfeld de grootste misleiding is waarmee Satan het gangbare-christendom heeft opgescheept! De wijdverbreide misleiding over de ‘antichrist’ is slechts het ‘topje van de ijsberg’ van de enorme religieuze misleiding die in de naam van het ‘christendom’ uitgevoerd werd. In feite is dit bedrog zo grondig dat duizenden belijdende christelijke predikanten en priesters zelf misleid zijn en daarom zelfs niet eens beseffen dat ze een leugen in stand houden! Evenzo beschreef Jezus Christus de valse religieuze leiders van Zijn tijd: “Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen” (Mattheüs 15:14).

Hoe miljoenen misleid werden

Deze massale misleiding is zo wijdverbreid en zo geloofwaardig omdat veel van de leerstellingen er aan de oppervlakte ‘goed uitzien’. De meeste aanhangers ervan zullen zeggen dat we in Christus moeten geloven. Ze zullen zeggen dat christenen liefde, vriendelijkheid, barmhartigheid en geduld moeten tonen, en dat christenen hun naaste moeten ‘goeddoen’  – aan de armen geven en ziekenhuizen, liefdadigheidsinstellingen en huizen voor ongehuwde moeders steunen. Ze zullen zeggen dat christenen gehoor moeten geven aan Jezus’ ‘wet van liefde’.

Dit klinkt allemaal Bijbels. Het klinkt heel goed!

Maar deze aanhangers zeggen u niet welke van de wetten van God nagekomen moeten worden  –  en hoe Gods wetten precies gehoorzaamd moeten worden. Deze mensen zullen sentimenteel praten over Christus als de ‘Heer’ van ons leven. Maar ze zullen onvermijdelijk niet uitleggen dat als Jezus de ‘Heer’ is, dat we Hem moeten gehoorzamen! Ze zullen u nooit zeggen dat Jezus rechtstreeks en consequent gehoorzaamheid aan alle Tien Geboden onderwees!

Vanwege deze door Satan geïnspireerde misleiding zijn daarom veel van de meest bloedige oorlogen in de moderne geschiedenis gevoerd tussen belijdend ‘christelijke’ naties in Europa. Bisschoppen aan de ene kant zegenden hun troepen als ze zich voorbereidden op de strijd. De bisschoppen aan de andere kant deden hetzelfde. Dan renden duizenden jonge mannen  –  vaak nog in hun tienerjaren  –  een heuvel op om andere jonge mannen, die vaak tot precies dezelfde kerkdenominatie behoorden, neer te schieten of op wrede wijze dood te steken! Ze waren allemaal zogenaamd ‘christelijk’. Allen behoorden zogenaamd tot het ‘lichaam van Christus’  –  de gemeente waarvan Jezus het levende, actieve hoofd is (Efeze 1:22–23).

Doet het lezen hiervan u een beetje ‘ongemakkelijk’ voelen? Welnu, dat is de bedoeling ook! En nog belangrijker, ik hoop en bid dat het u aan het denken zet. Want al te velen van ons zijn eenvoudig in de een of andere conventionele kerk opgegroeid en hebben onze religieuze overtuigingen als vanzelfsprekend beschouwd  –  simpelweg in de veronderstelling dat alles oké zou zijn als we gewoon met de massa meegingen, ons in deze wereld mengden en er een redelijk fatsoenlijk en ‘respectabel’ leven op na zouden houden. Dat is precies hoe de meesten van ons vreselijk misleid zijn, zoals ik ook was in het verleden  –– en onbedoeld zijn gaan geloven in een vals evangelie, een verkeerde manier van leven en in een ‘andere’ Jezus Christus!

Satan wil dat u ‘het doel mist’

Een van de Griekse woorden voor ‘zonde’ in het Nieuwe Testament betekent letterlijk ‘het doel missen’. Satan is tevreden u te laten ‘geloven in’ God en Christus zolang hij u maar onder controle kan houden en ervoor kan zorgen dat u ‘het doel mist’. Zijn doel is om u uit het komende Koninkrijk van God te houden dat hem en zijn demonen zal vervangen  –  door u blind te maken voor wat er werkelijk gebeurt! God inspireerde de apostel Jakobus te schrijven: “U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen” (Jakobus 2:19).

Vervolgens legt Jakobus uit dat de ware christen niet alleen in God moet geloven, maar zich moet overgeven aan Gods wil en moet doen wat Hij zegt (vv.20–23). Jakobus schrijft: “U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof” (v. 24).

“uit werken gerechtvaardigd”? Ja  –  samen met geloof! Lees vers 24 zelf. Het is heel duidelijk dat het ware christendom meer inhoudt dan alleen maar, in geloof, de dood van Christus accepteren  –  wat een gratis geschenk van God is  –  als volledige betaling voor onze zonden. Wanneer we het offer van Christus aanvaarden, sluiten we ook een letterlijk ‘verbond met onze Schepper’ om vanaf dat moment op te houden met zondigen  –  om ons werkelijk over te geven aan Christus om Zijn gehoorzaam leven in ons te leven door de heilige Geest! Want Gods geïnspireerde woord zegt ons: “Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid” (1 Johannes 3:4). We moeten dus berouw hebben en ons bekeren van zonde, van het overtreden van Gods geestelijke wet, de Tien Geboden. Dit houdt in een leven van nederige gehoorzaamheid  –  de ‘werken’ van het houden van Gods wetten en geboden.

Laten we begrijpen dat niemand ooit redding kan verdienen  –  het is Gods geschenk! De pure genade van God leidt tot de gave van behoud (Efeze 2:8–10; Romeinen 6:23). Degenen die God willen gehoorzamen (Handelingen 5:29, 32) en onder Zijn genade komen, zullen Gods “… maaksel [zijn], geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen…” (Efeze 2:10). Gods genade schaft de noodzaak van gehoorzaamheid en het houden van Gods geboden niet af. De apostel Paulus waarschuwt dat iemand “… de genade van God… tevergeefs ontvangen… [kan] hebben” (2 Korinthe 6:1). En terwijl de apostel Petrus christenen aanspoorde “… hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus” (1 Petrus 1:13), vervolgt hij met de verwachting dat we dat doen “… als gehoorzame kinderen…” (v. 14; vgl. v. 2).

Maar wanneer mensen “genade” op slimme manier misbruiken – en ‘goedkope genade’ onderwijzen zonder echt berouw van de zonde – dan is dat de essentie van de leer van de antichrist! Dit valse begrip heeft miljoenen belijdende christenen ertoe gebracht om geregeld en gewoonlijk door het leven te gaan zonder de Tien Geboden te gehoorzamen - en toch te veronderstellen dat ze ‘goede christenen’ zijn!

De apostel Judas werd geïnspireerd om ons te waarschuwen voor deze misleiding. “Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid [heil, behoud], werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen” (Judas 3–4).

Merk op dat Judas waarschuwt tegen valse leraren die het idee van “genade” gebruiken als een grond voor ‘losbandigheid’  –  een vergunning om ongehoorzaam te zijn aan de wetten van God!

‘O, mijn dominee zou dat nooit doen!’ zult u misschien protesteren.

Het spijt me, beste lezer, maar de kans is groot dat uw priester of dominee zal bevestigen wat ik zeg als u hem of haar rechtstreeks benadert met deze vraag: ‘Pastor Jansen, eist God dat ware christenen de Tien Geboden in acht nemen?’ Als u de vraag direct in deze woorden stelt, zullen de meeste predikanten iets gaan mompelen over ‘gered worden door genade’. Vervolgens voegen ze er misschien haastig aan toe dat de Tien Geboden een goede morele gids zijn, maar dat u ze niet hoeft te onderhouden, omdat u door genade gered bent’.

Als u doorgaat en probeert ‘uw pastor te dwingen’ om een eerlijk antwoord op dit onderwerp te geven, kan hij wellicht proberen de kwestie te omzeilen of u op de ‘nieuwe’ geboden van Jezus te wijzen. Of misschien zal hij uiteindelijk regelrecht bekennen en zeggen wat vrijwel alle gangbare theologie feitelijk leert  –  de Tien Geboden werden ‘aan het kruis genageld’ toen Christus stierf of de apostel Paulus heeft ze op een of andere manier ‘afgeschaft’! Zoals ik nu duidelijk zal uitleggen, is juist dit het ‘hart’ van de leer van de antichrist!

Hoezo dan?

En waarom is dit zo’n ernstige zaak? Omdat het een ‘wetteloze samenleving’ creëert  –  een samenleving die van God afgesneden is daar de Tien Geboden feitelijk Zijn karakter weergeven. Het ontzagwekkende doel van God houdt in dat Hij Zijn “Goddelijke natuur” in ons aanbrengt door de heilige Geest (2 Petrus 1:4). Het houdt in dat we door een proces van geestelijke groei en ‘overwinnen’ gaan om het karakter van God te weerspiegelen en gereed gemaakt te worden om met Christus te regeren in Zijn spoedig komende Koninkrijk. Jezus zegt onomwonden: “En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen” (Openbaring 2:26–27).

Een leer van ongehoorzaamheid

De ware heiligen van God worden door Hem voorbereid om Satan en zijn demonen te vervangen in de regering over deze aarde. Want Satan is nu “de god van deze eeuw [tijdperk]” (2 Korinthe 4:4). Hij is nu “de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeze 2:2).

Toch zegt de apostel Paulus ons: “Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?” (1 Korinthe 6:2-3).

Waarom hebt u niet veel meer gehoord over dit ontzagwekkende doel voor de ware christen om in de toekomst heerschappij uit te oefenen? Omdat Satan voorkomen wil dat deze kennis de mensen bereikt, zodat zij niet in staat zullen zijn hem en zijn demonen te vervangen in de regering over deze aarde. Daarom heeft hij, de “vader” van de leugen (Johannes 8:44), de overgrote meerderheid van de gehele mensheid  –  inclusief twee miljard belijdende christenen  –  misleid met betrekking tot Gods doel voor de mens en de manier om dat doel te verwezenlijken!

Onder Satans misleidingen is er zeker niet één zo groot als zijn systeem van het ‘namaak-christendom’! De apostelen wisten dat dit zou gebeuren. Paulus waarschuwde: “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag [van Christus terugkeer’] komt niet, tenzij eerst de afval [van de Waarheid] gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is”, “Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er Iemand die hem nu weerhoudt, totdat Hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst” (2 Thessalonicenzen 2:3, 7–8).

Merk op dat dit valse religieuze systeem “het geheimenis van de wetteloosheid” genoemd wordt. Kort voor Christus’ terugkeer zal het worden geleid door een figuur die de “mens van de wetteloosheid” of de “wetteloze” genoemd wordt. Deze man, die “wonderen van de leugen” zal verrichten (v. 9), kan elders in de Bijbel gevonden worden als de grote, wondertekenen doende “valse profeet” (Openbaring 13:13; 19:20).

Maar besef dat Paulus zei dat dit valse christendom “al werkzaam” was toen hij deze verzen schreef  –  zoals het ook vandaag nog het geval is. De voorstanders van dit wetteloze systeem praten over liefde en over de Heere  –  maar de krachtige instructie van Christus om de geboden van God in acht te nemen laten ze buiten beschouwing! Toch weten we dat toen de jongeman bij Jezus kwam om de weg naar het eeuwige leven te vragen Hij antwoordde: “… Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht” (Mattheüs 19:17). Toen begon Jezus enkele van de Tien Geboden te noemen. En in Zijn Bergrede vertelt Jezus ons: “Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen” (Mattheüs 5:19).

Vertel mij nu eens, wie claimt het gezag te hebben om deze duidelijke onderwijzing van Jezus Christus ‘af te schaffen’? Uw predikant, uw kerk?

Nogmaals, Paulus waarschuwde de christenen van zijn tijd: “Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best” (2 Korinthe 11:4)! Zonder het te weten zijn de meesten van ons ongetwijfeld opgegroeid met het horen over ‘een andere Jezus’, een ‘andere geest’ en, zeer zeker, een ‘ander evangelie’ dan wat Jezus en de apostelen predikten!

Nogmaals, waarom?

Omdat Satan elke beschikbare strategie gebruikt heeft om mensen de ‘leer van de antichrist’ te doen geloven! Als u bereid bent de werkelijkheid onder ogen te zien, als u het werkelijke doel waarvoor u geboren bent wilt vervullen, dient u te begrijpen wat die leer van de antichrist is en deze koste wat het kost te vermijden!

Jezus Zelf waarschuwde ons: “… Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.” (Mattheüs 24:4–5). Merk op dat het de “velen” zijn die misleid zullen worden. En hoe? Ze zullen misleid worden omdat deze ‘vele’ valse leraren ‘in de naam van Jezus’ komen. Begrijp dat! Ze gebruiken Jezus’ eigen naam om mensen te misleiden! Ze komen als ‘christelijke’ predikers en leraren  –  maar hun boodschap is kennelijk in tegenspraak met de boodschap die Jezus zelf predikte.

Omdat het stempel ‘christelijk’ op de buitenkant van het pakket staat, nemen de meeste mensen onnadenkend aan dat Christus de binnenkant van het pakket goedkeuren moet! Maar deze misleide mensen slagen er niet in hun Bijbel echt te bestuderen. Ze slagen er niet in ‘alle dingen te toetsen’ zoals God gebiedt, dus worden ze gemakkelijk misleid door een vals ‘christendom’ dat op de leer van de ’antichrist’ gebaseerd is.

Het woord “antichrist” wordt voor het eerst in 1 Johannes 2:18 opgevoerd: “Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.” Allereerst zien we “de antichrist” van wie ze gehoord hadden. Dit is natuurlijk de “wetteloze” waarover Paulus schreef en de “valse profeet” van Openbaring. Toch identificeren sommigen de antichrist ten onrechte als de komende werelddictator en het politieke systeem dat in Bijbelprofetie het “beest” genoemd wordt. Ze vergeten dat de echte ‘macht achter de troon’ de mysterieuze “hoer” van Openbaring 17 is, en dat deze ‘gevallen’ vrouw het beest van Openbaring ‘berijdt’ of controleert.

De hoer van Openbaring 17

Miljoenen mensen  –  en zelfs veel theologen  –  zijn verbaasd over de mysterieuze “hoer” van Openbaring 17. Toch wijdt het woord van God het grootste deel van een heel hoofdstuk, plus veel verwijzingen elders, aan dit essentiële onderwerp. Wie is deze “hoer”  –  en hoe verhoudt ze zich tot de antichrist?

Wie deze grote “hoer” ook is, ze is erg machtig. Ze heeft in het verleden de dood van onnoemelijk veel miljoenen veroorzaakt, en in de toekomst zullen er nog eens miljoenen meer door haar toedoen sterven. Ze is voorbestemd om het leven van al degenen die in de eindtijd leven dramatisch te veranderen  –  met inbegrip van velen van u die dit boekje lezen! Deze hoer zit schrijlings op een systeem dat vele landen en volkeren omvat: “En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.” (Openbaring 17:15) . Deze hoer blijft bestaan tot aan de tweede komst van Christus! Want Gods woord beschrijft de “tien horens” of “tien koningen” (vers 12) die op dat moment zullen opkomen: “Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen”, “En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.” (vss. 14, 16).

Moderne theologen en Bijbelcommentaren proberen ‘politiek correct’ te zijn in hun verwijzingen naar deze grote hoer. Let bijvoorbeeld op deze opmerking uit de Expositor’s Bible Commentary, Vol. 12, pp. 553–554:

In belangrijke zin bepaalt de interpretatie van dit hoofdstuk de interpretatie van het hele boek Openbaring. Voor een meerderheid van de exegeten vertegenwoordigt Babylon de stad Rome. Het beest staat voor het Romeinse rijk als geheel, met zijn onderworpen provincies en volkeren. De zeven bergen (vers 9) zijn de zeven gekozen dynastieën van Romeinse keizers van Augustus tot Domitianus. De tien koningen zijn hoofden van mindere en rusteloze staten, die graag aan hun slavernij aan de koloniserende macht willen ontsnappen. Johannes’ voorspelling van de val van Babylon is zijn aankondiging van de dreigende ontbinding van het Romeinse rijk in al zijn aspecten.

Hoewel de commentatoren Babylon correct identificeren met de stad Rome, generaliseren ze dat ‘vroege christelijke lezers zouden begrijpen dat wanneer ze door welke tijdelijke macht ook met de dood bedreigd werden... ze in werkelijkheid tegenover de bloeddorstige moederprostituee stonden die God op het punt stond eens en voor altijd te veroordelen en te vernietigen (p. 557).

Maar hoewel ze de identiteit van ‘Babylon’ correct begrijpen, kunnen deze geleerden, zoals de meesten tegenwoordig, niet zien dat de ‘vrouw’  –  de grote hoer  –  het beest (het moderne Babylon) ‘berijdt’. Ze wordt duidelijk naar voren gebracht als nadrukkelijk separaat van het beest  –  het rijk met tien laatste koningen die hun macht en autoriteit geven aan een superdictator die eveneens het “beest” genoemd wordt. Het spreekt vanzelf dat de vrouw niet tegelijkertijd het beest kan ‘berijden’ en het beest kan zijn!

Veel geleerden realiseren zich echter wel dat het beest van Openbaring 17 het Romeinse rijk is en de ‘herlevingen’ ervan in verschillende vormen. Bestel alstublieft voor een fascinerende en grondige uitleg van de identiteit van dit “beest” van Openbaring 17 een exemplaar van ons boekje getiteld Het beest van Openbaring. Het wordt u op uw verzoek geheel gratis toegezonden.

Wie is deze ‘vrouw’?

In het Nieuwe Testament wordt de term ‘vrouw’ herhaaldelijk gebruikt als symbool voor een gemeente. De apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de gemeente van God in Korinthe: “Och, verdroegt gij een weinig onverstand van mij! Maar dat doet gij ook. Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen.” (2 Korinthe 11:1–2, NBG). Het is duidelijk dat de ware kerk hier beschreven wordt als “verbonden aan” Jezus Christus  –  in de positie van een verloofde vrouw voor haar verloofde die Jezus Christus is.

In Efeze 5:23–24 schrijft Paulus: “want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.” Nogmaals, de analogie identificeert duidelijk de ware kerkgemeente als zijnde in de positie van een vrouw  –  een vrouw die onderdanig is aan haar man Christus. En in Openbaring 12:1–5 lezen we het geïnspireerde verslag van de “vrouw”  –  dit keer het oude Israël, de “gemeente in de woestijn” (Handelingen 7:38, Lutherse vert.)  –  door God gebruikt om de Messias voort te brengen : ”… een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf” (Openbaring 12:5).

Vers “6 pikt het verhaal op over “de vrouw”  –  nu de ware Nieuwtestamentische kerk  –  die de woestijn in vlucht naar “… een plaats… die door God voor haar gereedgemaakt was….” De volgende verzen maken het nog duidelijker dat deze “vrouw” in feite de ware Kerk van God is die door God Zelf beschermd wordt tegen de toorn van Satan.

Wanneer we dan bij de “vrouw” van Openbaring 17 komen, wordt het heel helder – als we de Bijbel zijn eigen symbolen laten uitleggen – dat deze vrouw inderdaad een kerk is! Deze kerk die echter zit “op een scharlakenrood beest” (vers 3), is werkelijk een geestelijke “hoer”.

Want ze is overspelige allianties aangegaan met de leiders en koningen van deze wereld (v. 2), en de bewoners van de aarde zijn geestelijk “dronken” gemaakt door haar valse leringen. Ze is een ‘moeder’-kerk – die geestelijk “hoeren” gebaard heeft (v. 5). En, zoals aangegeven, doet ze aan ‘geheimenissen’, zoals ook de oude heidense religies vóór haar deden.

Een vervolgende kerk

Tevens is deze “vrouw” een grote vervolgende kerk. De apostel Johannes werd geïnspireerd te schrijven: “En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.” (v. 6).

Denk daar eens over na.

Wie is deze grote gevallen vrouw  –  een machtige kerk  –  die eens “dronken was van het bloed van de heiligen” en opnieuw zal zijn? Het is duidelijk dat ze de ware christenen vervolgt  –  de ware “heiligen” van God. Ze worden in Openbaring 14:12 beschreven: “Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in [beter: van] Jezus in acht nemen.”

In tegenstelling tot de Kerk van God die Gods geboden houdt verwerpen deze grote afvallige kerk en haar ‘dochter’-kerken de noodzaak om de Tien Geboden als een manier van leven in acht te nemen! Op de een of andere manier zijn ze in hun geestelijke dronkenschap in staat om de eenvoudige en heldere leringen van Jezus heen te redeneren: “... wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.” (Mattheüs 19:17).

Kunnen we, historisch gezien, lezen over een grote kerk die tijdens de middeleeuwen miljoenen mensen vervolgd heeft? Heeft zo’n kerk daadwerkelijk bestaan?

In zijn goed gedocumenteerde boek: A Woman Rides the Beast (pp. 243–244) beschrijft schrijver Dave Hunt wat de “vrouw” tijdens de middeleeuwen honderden jaren lang heeft gedaan:

Zo werd het rooms-katholicisme ‘het meest vervolgende geloof dat de wereld ooit gezien heeft... de troon [bevelend] om de christelijke [katholieke] religie aan al haar onderdanen op te leggen. Innocentius III vermoordde op één middag veel meer christenen... dan welke Romeinse keizer dan ook tijdens zijn hele regering.’ Will Durant schrijft openhartig: ‘Vergeleken met de vervolging van ketterij in Europa van 1227 tot 1492 was de vervolging van christenen door Romeinen in de eerste drie eeuwen na Christus een milde en humane procedure.’

Rekening houdend met alles wat door een historicus vereist en aan een christen toegestaan wordt, moeten we de Inquisitie, samen met de oorlogen en vervolgingen van onze tijd, rangschikken onder de donkerste schandvlekken in de geschiedenis van de mensheid, want zij laat een wreedheid zien die ongekend is bij welk beest dan ook’.

Toen Johannes dus deze “vrouw” of afvallige kerk zag, “dronken... van het bloed van de heiligen”, overdreef hij zeker niet. Zelfs tientallen katholieke schrijvers hebben zich enorm geschaamd over de praktijken van hun kerk gedurende honderden jaren. Met de uitgebreide documentatie die nu bekend is  –  van priesters die sodomie pleegden met jonge mannen, van vele pausen die er openlijk minnaressen op nahielden en vader waren van onwettige kinderen over heel Italië en van hoge ambten in de kerk die aangeboden en met geld gekocht werden  –  menen veel objectieve historici dat deze machtige kerk in bijna elk opzicht de ware belichaming van het kwaad was.

Daniëls ‘kleine horen’

De profeet Daniël werd geïnspireerd om dit walgelijke religieuze systeem als een ‘kleine horen’ voor te stellen. Na de vier grote heersende koninkrijken van de heidense wereld  –  Babylon, Medo-Perzië, het Grieks-Macedonische rijk van Alexander en tenslotte Rome  –  beschrijft Daniël een “kleine horen” die opkomt onder de vroege herlevingen van het Romeinse rijk: “Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak” (Daniël 7:8).

In de verzen 25–27 van hetzelfde hoofdstuk wordt Daniël geïnspireerd om de handelingen van deze pompeuze “kleine horen” te beschrijven en hoe deze zou voortduren tot aan de wederkomst van Christus en Zijn heerschappij over de naties: “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.”

Merk op dat deze “kleine horen” verschilt van de eerdere heidense rijken (vers 24), want het is in feite een religieus rijk! Merk ook op dat de menselijke leider van dit walgelijke systeem [hoogdravende] “Woorden” tegen God spreekt, de ware christenen vervolgt en van plan is tijden en de wet te veranderen. De rooms-katholieke kerk heeft juist dat gedaan, net zoals de Bijbeltekst voorspelde  –  door te onderwijzen dat de Tien Geboden onder het gezag van de kerk vielen en dat zij op haar eigen gezag Gods geboden Sabbat op de zevende dag kon veranderen (Exodus 20:8–11; Hebreeën 4:9–11), door de heidense ‘dag van de zon’ in de plaats van Gods Sabbat te stellen.

De gerenommeerde moderne historicus Will Durant schrijft: “De ernstige kalmte van de joodse Sabbat werd overgebracht naar de christelijke zondag, die deze in de tweede eeuw verving’ (The Story of Civilization, vol. 3, 1972, p. 599). Hoe is dit gebeurd? Een rooms-katholieke studiecursus zegt ons dat “de [roomse] kerk de verplichting van zaterdag naar zondag overdroeg” (Father Smith instructs Jackson). De Catholic Mirror is het daarmee eens: “De katholieke kerk... veranderde krachtens haar goddelijke missie de dag van zaterdag tot zondag” (23 september 1893). Als u meer informatie wenst over de ware Bijbelse Sabbat, bestel dan ons krachtige en verhelderende boekje Welke dag is de christelijke Sabbat?

Het pausdom van tevoren voorspeld

Zoals we hebben gezien, beschrijft de “kleine horen” van Daniël de valse kerk en in het bijzonder haar woordvoerder, de paus, die hoogdravende “woorden” spreekt. In het Nieuwe Testament inspireerde God de apostel Johannes om de opleving van het laatste beest, het Romeinse rijk, te beschrijven (Openbaring 13:1–10). Vervolgens wordt in de verzen 11–14 “een ander beest” dat opkomt beschreven, dat eruitziet als het “Lam”, of Christus, maar spreekt als een “draak”, Satan de duivel (Openbaring 12:9). Deze buitengewoon slimme en sinistere valse profeet “oefent al de macht van het eerste beest [het herleefde Romeinse rijk] voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was” (Openbaring 13:12). Met andere woorden, deze grote valse profeet is in staat het grootste deel van de mensheid te bewerken om ontzag te hebben voor het herleefde Romeinse rijk en het te gehoorzamen!

Dan lezen we: “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.” (vv. 13–14).

Nadat dit systeem zich ontwikkelde, zou een “mens van de wetteloosheid” (2 Thessalonicenzen 2:3) geopenbaard worden – die zich op stoutmoedige wijze titels en autoriteit zou toeëigenen die alleen God toebehoren. Hij zou als een heuse “god” in de tempel van God gaan zitten  –  en enkele van de titels van God zelf bezigen. In feite noemen, hoewel Jezus God “heilige Vader” noemde, rooms-katholieken de paus ‘allerheiligste Vader’ en ‘Vicaris van Christus’  –  wat letterlijk ‘in plaats van Christus’ betekent!

Dave Hunt beschrijft de godslasterlijke pretenties van het pausdom:

De totale onderwerping die Rome vereist, is door veel pausen tot uitdrukking gebracht, maar geen van hen heeft het duidelijker gezegd dan Nicolaas I (858–67):

‘Het is duidelijk dat de pausen noch door een aardse macht noch door die van de apostel [Petrus] gebonden of ontbonden kunnen worden, mocht hij (Petrus) op aarde terugkeren; aangezien Constantijn de Grote bevestigd heeft dat de pausen de plaats van God op aarde innamen, kan de goddelijkheid door geen enkele levende mens worden beoordeeld. Wij zijn dus onfeilbaar, en wat onze daden ook zijn, we zijn er geen verantwoording over verschuldigd dan alleen aan onszelf’ (A Woman Rides the Beast, pp. 153–154).

De pausen hebben dus geclaimd dat ze ‘de plaats van God op aarde’ innemen! En wat het meest beangstigend is, is dat ze dergelijke aanspraken blijven maken  – en er zelfs mee wegkomen in onze zogenaamde ‘moderne’ wereld. Omdat de rooms-katholieke kerk zo’n alomtegenwoordige en machtige entiteit is, gaan de media meestal erg zachtzinnig te werk wanneer zij zelfs de meest schandalige en godslasterlijke claims van de moderne pausen en geestelijkheid aanvallen.

Maar hoe is dit alles voorbestemd uw leven te beïnvloeden?

 

Het beest en de vrouw  –  weer samen

Weinigen beseffen dat het zogenaamde ‘Heilige’ Roomse Rijk direct onder onze neus nieuw leven ingeblazen wordt! In het grootste deel van continentaal Europa spant men zich hard in voor volledige Europese eenheid. Een van de belangrijkste spelers in dit geopolitieke schaakspel is  – u raadt het al!  –  de paus zelf.

In zijn gedetailleerde en onthullende boek, The Principality and Power of Europe (p. 36–37), legt de Britse schrijver Adrian Hilton uit wat er nu gebeurt:

Tijdens een bezoek aan Oostenrijk in 1983 sprak de paus zich uit tegen de nationale en kunstmatige grenzen in heel Europa. Hij voegde eraan toe:

‘Europeanen moeten de dreigende internationale confrontaties van staten en allianties overwinnen en een nieuw verenigd Europa tot stand brengen vanaf de Atlantische Oceaan tot aan het Oeral.’

In 1988 ging hij door op dit thema toen hij het Europees Parlement in Straatsburg toesprak; een gelegenheid waarbij velen vroegen waarom een vermeende spirituele leider de kwesties van politieke eenheid aan de orde stelde. In 1991 vatte de Sunday Telegraph de plannen van de paus voor de ‘evangelisatie’ van Europa samen. Ze verklaarde:

‘Hij bereidt zich rustig voor om de mantel aan te doen waarvan hij ernstig gelooft dat deze zijn Goddelijk Recht is – dat van de nieuwe Heilige Roomse keizer, die van de Oeral tot de Atlantische Oceaan regeert.’

Hoewel de Bijbel zeer zeker niet aangeeft dat de laatste paus de ‘keizer’ van dit herleefde Heilige Roomse keizerrijk zal zijn; hij laat wel zien dat deze de ‘macht achter de troon’ zal zijn. Zoals God ons duidelijk aangeeft ‘zorgt’ de komende valse profeet ‘ervoor’ dat degenen die dit systeem niet willen aanbidden gedood zullen worden (Openbaring 13:15). Dus, zoals veel pausen in de middeleeuwen deden, zal hij de macht van de staat  –  het “beest”  –  gebruiken om zijn wil aan de hele westerse wereld op te dringen!

Weet u nog wat er onder Hitler gebeurde? Een klop op de deur, vader of moeder werd door de staatspolitie gegrepen en in een busje geduwd omdat zij iets ‘politiek incorrects’ gezegd of gedaan hadden! Denkt u dat dit niet meer zou kunnen gebeuren? Zo ja, dan kunt u het niet meer bij het verkeerde eind hebben!

De God die ons leven en adem geeft beschrijft duidelijk hoe, nogmaals, de vrouw het beest ‘berijdt’. De meeste mensen beseffen niet dat de hele wereld van de valse leer en praktijken van deze gevallen “vrouw” doordrongen is. Dat is precies wat Johannes geïnspireerd werd te schrijven: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.” (Openbaring 12:9).

Zelfs oprechte protestantse en evangelische mensen zijn onbewust geestelijk dronken gemaakt door het heidendom van dit systeem: “… en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.” (Openbaring 17:2). Wat elke lezer dient te beseffen is dat Satan de onzichtbare “god” van deze huidige wereld is (2 Korinthe 4:3–4) en dat ‘alle volken’ geestelijk dronken zijn.

Bij het beschrijven van dit hele systeem en de ‘hoerendochters’ die uit ‘moeder’ Rome zijn voortgekomen is hier wat het gerespecteerde Critical and Experimental Commentary te zeggen heeft:

Niet alleen Rome, maar het christendom als geheel en ook Israël als geheel zijn hoeren geworden... Externe uitbreiding over de hele wereld, en interne overeenstemming ermee  –  wereldsheid in omvang en inhoud  –  wordt gesymboliseerd door de naam van de stad van de wereld, ‘Babylon’ (Vol. 6, p. 710).

Oecumene  –  religieuze hoererij?

Het nieuws van vandaag staat vol met artikelen over de oecumenische beweging. Een kop luidt: ‘rooms-katholieke, oosters-orthodoxe leiders hernieuwen gesprekken.’ Een andere kop luidt: Anglicaans Luthers verbond gesmeed.’ Steeds meer protestantse kerken proberen bij elkaar te komen, en een aantal bereidt zich voor om terug te keren naar ‘moeder’  –  de rooms-katholieke kerk. Sprekend over de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe gesprekken meldde een artikel van 9 juli 2000 in de San Diego Union-Tribune:

Uiteindelijk zouden de kerken zelfs hun oude geschil over de jurisdictie van de paus kunnen oplossen, zei eerwaarde Robert Stephanopoulos, deken van de Grieks-orthodoxe kathedraal in New York en een veteraan van oecumenische bijeenkomsten.

‘Het kan in een enkel opzicht vrij snel gebeuren, maar als ik vrij snel zeg, praten we nog steeds tegen de achtergrond van duizend jaar’, zei hij.

Deze erkenning van het gezag van de paus zou veel sneller kunnen gebeuren dan Robert Stephanopoulos zich voorstelt. Net zoals toen de Oost-Europese landen zich begonnen los te breken van de Sovjet-Unie, lijken wereldgebeurtenissen zich soms van de ene op de andere dag te voltrekken! Er zouden dus de komende jaren honderden miljoenen leden aan de rooms-katholieke kerk toegevoegd kunnen worden als haar dochters terugkeren tot de kudde.

En de kleine Kerk van God  –  her en der verspreid in kleine groepjes  –  zal in vergelijking amper een klein stipje lijken. We zullen allemaal zeker begrip, geloof en moed nodig hebben om de komende moeilijke jaren te doorstaan. Want Jezus zei: “want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden” (Mattheüs 24:24).

In de toekomst zullen we zien dat de paus en anderen steeds meer druk gaan uitoefenen om van Jeruzalem een ‘internationale stad’ te maken  –  misschien onder gezamenlijke controle van het Vaticaan en de Verenigde Naties of een andere internationale instantie. De onophoudelijke druk van de oecumenische beweging zal eveneens sterker worden. De Grote Moederkerk zal haar dochters in toenemende mate oproepen om ‘naar huis’ te komen.

Binnen enkele jaren zal het ‘tweede’ beest van Openbaring 13 op het toneel verschijnen. We lezen over deze man in Openbaring 13:11–14: “En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.”

Deze komende krachtige religieuze leider zal eruit zien als een ‘lam’. In Openbaring 14 zien we dat Christus beschreven wordt als het “Lam”. Dus deze komende religieuze leider zal op Christus lijken! Maar, schrijft Johannes, “het sprak als de draak.” En in Openbaring 12:9 werd Johannes geïnspireerd te schrijven: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.”

Satan de duivel wordt hier in het boek Openbaring duidelijk geïdentificeerd als de “draak”. Deze komende valse profeet zal daarom voor miljarden mensen een Christusachtige figuur lijken. Maar zijn boodschap zal die van Satan de Duivel zijn! Toch zal deze charismatische leider “grote tekenen” doen en zelfs vuur uit de hemel laten neerkomen! In 2 Thessalonicenzen 2 wordt hij ook beschreven als de “mens van de wetteloosheid”, “de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” (vv. 3-4). Deze toekomstige religieuze leider zal volgens uw Bijbel door zijn volgelingen aanbeden worden!

Deze man zal enkele jaren voor de tweede komst van Christus verschijnen, want Christus zal hem “… tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;” (vs. 8). Maar deze man wordt “mens van de wetteloosheid” genoemd. In vers 7 schrijft Paulus: “Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er Iemand die hem nu weerhoudt, totdat Hij uit het midden verdwenen is.” In een tijdperk van ezels en ossenkarren heeft Paulus het niet over verkeerswetten! Hij heeft het over een man en een heel religieus systeem dat hij leidt  –  het ‘geheimenis van de wetteloosheid’  –  dat duidelijk tegen de wetten van God leert en deze regelmatig overtreedt.

Evenals we in Openbaring 13 zagen: “hem [de wetteloze], wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.” (2 Thessalonicenzen 2:9–10).

Wij allen moeten beseffen dat we ons in een geestelijke oorlog bevinden. De strijdkrachten van Satan bewegen zich snel om hun doelen te bereiken. De komende jaren zullen de duivelse strijdkrachten, onder invloed van Satan en met de beperkte bevoegdheden die God Satan toestaat om in de atmosfeer van deze aarde, waarvan hij de heerser of “aanvoerder” is (Efeze 2:2), uit te oefenen, de strijdkrachten van de duivel ongekende macht hanteren middels een religieus-politiek systeem dat zij onder controle hebben  –  en zij zullen dit in de naam van het ‘christendom’ doen. Zeer weinig protestantse, orthodoxe of andere religieuze leiders zullen het geloof en de moed hebben om tegen deze aanval op te staan. Ze zullen het gevreesde ‘merkteken van het beest’ opleggen en een gruwelijke vervolging van de ware christenen  –  de echte heiligen van God  –  instellen.

 

Vele antichristen!

We hebben gezien wat de Bijbel zegt over ‘de’ antichrist. Maar, nog belangrijker, we dienen op te merken dat Johannes geïnspireerd werd om te schrijven: “… zijn er ook nu al veel antichristen gekomen…” (1 Johannes 2:18). Het moet dus duidelijk zijn dat de term ‘antichrist’ niet alleen van toepassing is op de valse profeet  –  hoewel hij zeker de leidende woordvoerder zal zijn die de leerstellingen van de antichrist onderwijst. Zoals de meeste moderne geleerden erkennen, betekent ‘antichrist’ eenvoudigweg een geest of persoon die tegenover Christus staat.

Johannes beschrijft verder de velen die ‘antichrist’ zijn en zegt: “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven” (vv. 22–24). Merk op dat Johannes geïnspireerd werd om christenen te waarschuwen om vast te houden aan de oorspronkelijke leer die hun was gegeven – ‘Laat… in u blijven… wat u vanaf het begin gehoord hebt...” Dit zou betekenen: ‘het blijven in’  –  of het gehoorzamen  –  van de rechtstreekse leer van Jezus Christus aangaande de Wet van God.

Want vanaf het begin had Jezus hun geleerd ‘de geboden in acht te nemen’. Hij had hen voortdurend gewaarschuwd over het gebruik van Zijn naam en toch ongehoorzaam aan Zijn leer te zijn! Jezus zei: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46). En nogmaals: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21).

Dus, we ‘blijven’ in Christus en in de Vader door God te gehoorzamen en te leven zoals Jezus feitelijk deed  –  naar elk woord van God. Jezus legde uit: “… Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft” (Johannes 14:23–24).

De eerste brief van Johannes beschrijft de “geest van de antichrist” in meer detail: “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4:1–4).

Het is duidelijk dat een essentiële sleutel om de leer van de antichrist te begrijpen is te erkennen dat deze valse leer niet het volledig mens zijn van Jezus Christus toegeeft. Deze leer geeft niet toe dat Christus werkelijk “in het vlees gekomen is.”

‘Waarom?’ zult u zich misschien afvragen. Wat is er zo bijzonder aan dat Christus “in het vlees gekomen is”?

Allereerst moeten we begrijpen waarom Satan voortdurend probeert mensen te misleiden om ongehoorzaam te zijn aan Gods wet  –  de Tien Geboden. Wetsovertreding is zonde, “… want de zonde is de wetteloosheid” (1 Johannes 3:4). En “… het loon van de zonde is de dood…” (Romeinen 6:23). Dus als Satan op de een of andere manier kan voorkomen dat mensen God gehoorzamen – en zich zo overgeven om God de natuur en het karakter van Hemzelf in hen te laten ontwikkelen  –  dan zullen deze ongehoorzame mannen en vrouwen onder het oordeel van de doodstraf blijven. Afgescheiden van God zullen zij niet in staat zijn zich voor te bereiden om koningen en priesters te worden in het komende Koninkrijk van Christus op deze aarde (vgl. Openbaring 5:10), en zo Satan en zijn demonen vervangen.

Diabolische argumenten

Opdat mensen het niet eens zullen proberen om Gods geboden in acht te nemen gebruikt Satan de leer van de antichrist om het idee te verspreiden dat de mensheid eenvoudig niet in staat is dit te doen! De leer van de rooms-katholieke kerk  –  en de meeste protestantse kerken  –  minimaliseert in principe de menselijkheid van Christus, wat weer op verschillende manieren impliceert dat Hij niet volledig ‘in het vlees’ was. Hun theologie leidt tot de conclusie dat Hij niet echt onderhevig was aan de ‘ aantrekkingen van het vlees’ op de manier zoals wij dat zijn, en dus niet echt in verzoeking gebracht werd zoals wij dat worden – en inderdaad zelfs dat Hij niet in staat was te zondigen. Volgens hen stelde Christus niet echt een voorbeeld voor ons toen Hij volledig in het menselijk vlees was. Satan wil dat we geloven dat we Gods geboden niet kunnen houden en dat Jezus Christus niet had kunnen zondigen en ze had kunnen overtreden!

De rooms-katholieke kerk gaat met dit idee nog een stap verder. Het leert ten onrechte dat, behalve de ‘Maagd Maria’, alle mensen sinds Adam en Eva geboren zijn met ‘erfzonde’ en niet in staat om Gods geboden te houden. Alleen Maria, zegt de leer, was beschermd door een ‘onbevlekte ontvangenis’ en leidde een volmaakt en zondeloos leven dat het haar mogelijk maakte de ‘moeder van God’ te worden. Volgens deze leer had Maria kunnen zondigen maar deed dat niet, terwijl onze Heiland niet zondigde en het ook niet kon! Als dit waar was, zou dit Maria  –  en niet Jezus Christus  –  tot ons werkelijke voorbeeld voor het leiden van een zondeloos menselijk leven maken! Wat een belediging voor onze ware Verlosser!

Toch zegt het boek Hebreeën ons: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen” (2:18). En nog eens: “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde” (4:15). Was dit door een eigen bovennatuurlijke kracht? Was Jezus ‘volledig God’ terwijl hij in het menselijk vlees was? De waarheid is dat Hij de Persoon was die vanaf het begin bij de Vader was geweest: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God” (Johannes 1:1). Maar later is “het Woord… vlees geworden…” (v. 14).

Veel Bijbelverzen laten duidelijk zien dat Jezus in het vlees niet dezelfde onbeperkte kracht uitoefende die Hij eerder had uitgeoefend vóór Hij mens werd. Zo zegt het Evangelie van Markus ons dat toen Jezus in Zijn eigen thuisregio onder sceptische familie en buren kwam: “En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen” (Markus 6:5). Jezus zelf zei: “Ik kan van Mijzelf niets doen…” (Johannes 5:30). Toen Hij mens was koos Jezus ervoor om niet mensen te genezen in een ongelovige atmosfeer.

De volledig menselijke Jezus werd “in alles” op dezelfde wijze als wij verzocht, maar zonder te zondigen. Als dat zo is, wordt het duidelijk dat er ook voor ons een manier is om de Tien Geboden te houden terwijl we volledig in het menselijk vlees zijn! Maar hoe? Op dezelfde manier als Jezus het deed! Verder zegt Hebreeën ons: “In de dagen dat Hij op aarde was [lett.: in de dagen van Zijn vlees], heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord” (5:7). Als Jezus letterlijk met tranen het naar de Vader moest uitschreeuwen om “Hem uit de dood… [te] verlossen”, zou het duidelijk moeten zijn dat Hij werkelijk in het menselijk vlees was  –  en dat wij het ook op dezelfde manier om Gods hulp zouden moeten uitschreeuwen! Dus Jezus gaf ons het ‘voorbeeld’ met het houden van de Tien Geboden in het menselijk vlees! We hebben een Heiland en Hogepriester die de verleidingen door de menselijke natuur waarmee we te kampen hebben, wel degelijk volledig begrijpt. Door Zijn Geest in ons zal Christus, zoals we zullen zien, ons de kracht geven om verzoeking te overwinnen en de Tien Geboden te houden terwijl we volledig in het menselijk vlees zijn!

Maar de leer van de antichrist zegt precies het tegenovergestelde. Hoewel Satan slim genoeg is mensen niet rechtstreeks te onderwijzen om te zondigen, opent de leer van de antichrist desondanks de deur voor misleide mensen om regelmatig ongestraft een of meer geboden van God te overtreden  –  maar toch te blijven denken dat ze hoe dan ook ‘goede christenen’ zijn.

Een universele leer

Deze slimme redenering  –  die op de meeste seminaries over de hele wereld onderwezen wordt  –  gaat als volgt: aangezien Gods wet geestelijk is en wij slechts fysiek zijn, kunnen wij de heilige, rechtvaardige wet van God niet houden. Christus moest haar dus voor ons houden. Nu hoeven we eenvoudig ‘Christus te accepteren’ en dan wordt ons op de een of andere manier Zijn gerechtigheid ‘toegerekend’  –  zonder ook maar enigszins de vereiste van rechtvaardige werken.

Bovenstaande redenering baseert zich verder op een hele reeks misverstanden en verdraaiingen van de geschriften van de apostel Paulus. Misleide theologen hebben op de een of andere manier een slimme ‘draai’ gegeven aan letterlijk tientallen verzen uit de brieven van Paulus om de heldere, duidelijke leringen van Jezus Christus, van Zijn naaste discipel Johannes en van Zijn broer Jakobus, onmiddellijk tegen te spreken. Dat is een van de redenen voor de beroemde verklaring van Martin Luther dat het boek Jakobus een “brief van stro” was. Luther haatte het feit dat Jakobus regelrechte gehoorzaamheid aan de Tien Geboden onderwees (vgl. Jakobus 2:8–12).

De apostel Petrus werd zelfs geïnspireerd om ons te waarschuwen dat “... Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften” (2 Petrus 3:15–16). Ja, Petrus zei dat mannen Paulus’ geschriften zouden ‘verdraaien’ tot hun eigen verderf! Petrus vervolgt deze geïnspireerde waarschuwing: “U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid” (v. 17) .

Een waarschuwing om niet meegesleept te worden door de dwaling van “normloze mensen”? Absoluut. Want dat is precies de manier waarop Petrus wist dat misleide mannen de geschriften van Paulus zouden ‘verdraaien’  –  tot een excuus om de geestelijke wet van God, de Tien Geboden, niet te gehoorzamen!

En echt waar, deze boodschap dient nu meer dan ooit tevoren gehoord te worden. Miljoenen mensen in deze misleide wereld zijn werkelijk in de war over religie. Ze zijn ofwel gewoon ontevreden geworden over de traditionele religie en/of gedesillusioneerd door de georganiseerde religie in het algemeen. Sommigen zijn eenvoudig ‘afgehaakt. Toch hebben miljoenen anderen nagenoeg hun eigen religie ‘verzonnen’! Het tijdschrift Newsweek (7 mei 2000) berichtte over de hedendaagse tieners en hun overtuigingen:

In plaats van te zoeken naar absolute waarheden in de leer, overschrijden ze de grenzen van de denominaties, zeer slimme consumenten op de bredere markt van geloofssystemen. Velen beschrijven zichzelf eerder als spiritueel dan als religieus. ‘Ik geloof dat er een hogere macht aan het werk is in mijn leven, maar ik heb er geen naam voor’, zegt Amy McKinney, 18. ‘Als ik bid, vraag ik niet een god om alles in orde te maken. In plaats daarvan vraag ik mezelf sterk te zijn’. In plaats van strikte naleving van de leer, omarmen veel tieners een geest van eclecticisme en een wantrouwen jegens absolute waarheden. In een enquête onder tieners in 1999 van de religieuze onderzoeker George Barna was meer dan de helft het eens met de stelling ‘Alle religieuze geloven onderwijzen gelijkwaardige waarheden’. Waar ontdekkingsreizigers van de babyboomers vandaag Zen probeerden, morgen methodisme, zouden tieners wellicht stukjes van verschillende geloven in elkaar kunnen flansen: een beetje boeddhistische meditatie of rooms-katholiek ritueel, welk mengsel dan ook maar op een bepaald moment aantrekkelijk is.

‘Welk mengsel dan ook aantrekkelijk is’? Stuitend!

Moderne religieuze anarchie

Deze totale verwarring leidt natuurlijk tot religieuze anarchie. Maar, op onheilspellende wijze, opent het ook de deur die ertoe leidt dat deze miljoenen jonge mensen zeer vatbaar worden voor de massale misleidingen waaraan de komende valse profeet zich zal bezondigen. Wat gaan deze miljoenen verwarde jongeren doen wanneer deze man naar voren komt en zichzelf begint te laten zien “… overeenkomstig de werking van de satan… met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,” (2 Thessalonicenzen 2:9)?

Meegesleept door opwinding en ook door de massahysterie die de satanische tekenen van de “wetteloze” zal vergezellen (vers 8), zullen de meeste van deze jonge mensen bezwijken onder de enorme druk om zich aan te sluiten bij deze door Satan geïnspireerde komende ‘opwekking’ en ‘terugkeer naar de traditie’. Want in een groot deel van West-Europa en Noord-Amerika is er inderdaad een verlangen naar specifieke doctrines en richtlijnen op het gebied van religie en gedragsnormen. Miljoenen mensen zijn het ge-eh en gekuch en het dubbelzinnige gepraat van hun predikanten en priesters beu. Ze beginnen te beseffen dat veel van deze belijdende religieuze ‘leiders’ nergens geheel zeker van zijn!

Veel van deze religieuze leiders trekken de geldigheid van Jezus’ maagdelijke geboorte, van Zijn wonderen en van Zijn opstanding uit de dood in twijfel. Ze twijfelen aan de werkelijke inspiratie van de Bijbel. Ze zetten een vraagteken bij het idee van Jezus’ wederkomst en of er werkelijk een letterlijk Koninkrijk van God op deze aarde opgericht zal worden met Christus als Koning.

Onderwijzen “alle religieuze geloven… gelijkwaardige waarheden”  –  zoals meer dan de helft van de tieners in Barna’s opiniepeiling geloofde?

Zijn alle godsdiensten gelijk? Kunt u zomaar alles geloven en dezelfde zegen van de Schepper-God hebben en het eeuwige leven verkrijgen op uw eigen voorwaarden?

De enige manier om definitief en echt correct te zijn in deze zaken is om  –  op een of andere manier – aan uzelf te bewijzen of de Bijbel direct geïnspireerd is door de echte God die het universum geschapen heeft! Als de bijbel slechts gedeeltelijk geïnspireerd is  –  zoals zovelen tegenwoordig geloven  –  dan kan iedereen naar believen kiezen’ welk deel van de Bijbel volgens hem geïnspireerd is. Vervolgens kan hij met behulp van menselijk redeneren dat deel van de Bijbel volgen, ook al lijkt het in directe tegenspraak te zijn met andere delen van de Bijbel. Bedenk dat de Christus van de Bijbel niets dan ‘definitief’ was. Jezus ‘kletste’ niet maar wat. Hij zei: “… Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd” (Johannes 10:7–8). En: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.” (v. 1).

Later zei Jezus: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij” (v. 27). De meesten van u lezers hebben de stem van Christus door dit Werk ‘gehoord’. U weet dat we de woorden van de Bijbel niet ontwijken, er niet denigrerend over spreken of ermee ‘rommelen’. We hebben keer op keer bewezen dat God, de Schepper, de Bijbel rechtstreeks inspireerde. Hij is Gods ‘instructiehandleiding’ voor de mensheid. De Bijbel zegt concreet wat ons te doen staat.

De kern van de zaak

De passage die het duidelijkst uitlegt wat de antichrist is is te vinden in 2 Johannes 1:6–7: “En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.” In deze passage zien we allereerst hoe Johannes geïnspireerd wordt om liefde te definiëren: “dat wij wandelen naar Zijn geboden.” In dit verband zijn de “geboden” waarover gesproken wordt duidelijk de geboden van God de Vader (vgl. v. 4)  –  niet enige ‘nieuwe’ geboden van Jezus. Ook al schreef Johannes in de jaren 90 na Christus, ongeveer 60 jaar na de kruisiging van Christus en 20 jaar na de dood van Paulus, is er helemaal geen enkele toespeling dat Gods geboden door de apostel Paulus ‘aan het kruis genageld’ of ‘afgeschaft’ zouden zijn! Dan herinnert Johannes zijn lezers eraan dat dit de geboden zijn die ze “vanaf het begin gehoord” hadden. Met andere woorden, zij worden duidelijk onderwezen door Jezus in de Bergrede, in Mattheüs 19:17 en elders.

Vervolgens waarschuwt Johannes in vers 7 dat de “misleiders” niet onderwijzen “dat Jezus Christus in het vlees gekomen is.” Hij beschrijft dit onderwijs als van de ‘antichrist’. Dat Jezus Christus “in het vlees gekomen is” kan  –  zoals het oorspronkelijke Grieks toelaat  –  ook vertaald worden als “komende in het vlees” [NKJV, Ned. vert.], hetgeen duidt op iets dat nu aan het gebeuren is.

De bekende Expositor’s Bible Commentary tracht deze passage (2 Johannes 7) met de volgende woorden uit te leggen:

Vreemd genoeg wordt de verleden tijd ‘is [el luthota] in het vlees gekomen’ (1 Johannes 4:2) naar het onvoltooid deelwoord “als komende [erchomenon] in het vlees’ veranderd. Het zou daarom mogelijk zijn dit als een verwijzing naar Jezus’ terugkeer te interpreteren: hij is komend (d.w.z. ‘zal komen’) in het vlees (vgl. 1 Johannes 2:28; 3:2). Maar aangezien we op dit gebied geen controverse kennen, lijkt dit onwaarschijnlijk. Dodd verbergt de betekenis door het deelwoord erchomenon in de verleden tijd te vertalen, alsof de betekenis ervan eenvoudig gelijkwaardig was aan 1 Johannes 4:2, en biedt vervolgens de verrassende verklaring dat ‘onze auteur niet bedreven is in de details van het Griekse idioom’ (Johannine Epistles, p.149).

Het is echter veel veiliger om aan te nemen dat de schrijver het verschil tussen een onvoltooid deelwoord en een voltooid verleden tijd wel degelijk kent en dat het zijn bedoeling is iets te zeggen dat verder gaat dan wat hij in 1 Johannes 4:2 zei.

Zoals die hoogopgeleide Griekse geleerden erkennen, zegt Johannes inderdaad iets “dat verder gaat” dan zijn verklaring in 1 Johannes 4:2! Johannes zegt niet alleen dat Christus volledig in het menselijk vlees gekomen was. Maar God inspireerde Johannes in deze laatste passage te onthullen dat Christus nu “in het vlees” komend is!

Hoe?

Zoals we al gezien hebben zei Jezus: “… Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen” (Johannes 14:23). Door de heilige Geest leven Christus en de Vader feitelijk in de werkelijk bekeerde christen, leiden hem, inspireren hem en geven hem de kracht om de geboden in acht te nemen en Gods levenswijze te leven!

De apostel Paulus werd ook geïnspireerd om dit heel helder te maken toen hij schreef: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in [of: “van”, SV] de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).

Dat is de ‘sleutel’. Door de Geest zal Christus letterlijk Zijn leven in ons menselijk vlees leven! Hij zal ons de kracht geven om Gods geboden te gehoorzamen!

Religieuze tegenstanders dagen de echte christen uit door te zeggen: ‘U kunt de Tien Geboden niet houden! Die zijn geestelijk en u bent slechts fysiek’. Maar iemand die geleid wordt door Gods heilige Geest kan naar waarheid antwoorden: ‘U hebt gelijk. Met mijn eigen menselijke kracht kan ik dat niet. Maar voor zover ik me overgeef aan Gods heilige Geest, kan en zal ik Gods geboden houden! Christus in mij helpt me niet te doden, te stelen, te liegen, overspel te plegen, te begeren, mijn ouders niet te eren, Gods Sabbat te breken, afgoderij te beoefenen, Gods naam ijdel te gebruiken of een andere ‘god’ vóór de ware God te hebben. Ik zal misschien af en toe op een of ander punt uitglijden, maar dan zal ik berouw krijgen, me bekeren en mijn zonde aan God belijden en Zijn vergeving ontvangen (1 Johannes 1:8–9). Dan kom ik snel weer op Gods pad terug en groei ik, door Zijn Geest, in genade en kennis. Ik ben niet perfect. Maar doordat Christus Zijn leven in mij leeft, ben ik bezig naar perfectie te groeien en te wandelen in Gods wet als mijn basale levenswijze’.

Christus leeft in de ware christen

De leer van de antichrist dan is dat Christus Zijn leven tegenwoordig niet letterlijk in Zijn volk leeft! Het is de valse leer dat christenen in deze tijd een ander soort leven kunnen leiden dan het leven dat Jezus leefde en toch Zijn ware volgelingen kunnen zijn. Het behelst vaak het idee dat Christus rechtvaardig was in onze plaats, en dat wij het daarom niet hoeven te zijn. We hoeven Hem slechts te accepteren en Zijn gerechtigheid wordt ons toegerekend. Het komt erop neer dat God ‘Zichzelf voor de gek houdt’ en doet alsof wij werkelijk rechtvaardig zijn, terwijl we dat helemaal niet zijn!

Deze leer is een vervloekte leugen!

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8). Hij zal vandaag in u en mij hetzelfde soort leven leiden dat Hij bijna 2.000 jaar geleden leefde toen Hij als mens op deze aarde liep. In die tijd onderwees Hij voortdurend gehoorzaamheid aan al Gods geboden (Mattheüs 5:19). We hebben zijn antwoord gezien aan de jonge man die Hem vroeg hoe hij het eeuwige leven kon beërven: “... neem dan de geboden in acht” (19:17). Tegen het einde van het apostolische tijdperk inspireerde God de apostel Johannes om de ware heiligen van God te beschrijven: “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan” (Openbaring 22:14).

Er zijn tegenwoordig vele, vele valse dienaren die de leer van de antichrist onderwijzen, een leer die ongehoorzaamheid aan Gods geboden goedkeurt  –  een leer van ‘geen werken’. De apostel Paulus zei over deze dienaren: “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthe 11:13–15). Het zal u hier opvallen dat Satan “dienaars” heeft die rechtvaardig lijken. Ironisch genoeg zal hun einde  –  hun uiteindelijke beloning  –  zijn naar hun “werken”, precies datgene dat ze proberen te ontkennen!

Gods bedoeling is dat we Zijn geboden gehoorzamen, goede werken doen en naar Zijn woord leven. Als u dit principe eenmaal duidelijk door hebt, kunt u de ‘geest van de antichrist’ duidelijk begrijpen en weten hoe u kunt testen of het idee of de leer van welke religieuze leider dan ook van God is of niet! Dan zult u, door ijverige studie van Gods woord en door constant gebed, een dieper begrip krijgen van het werkelijke doel van uw leven en nauwer contact ervaren met de Levende God dan u ooit voor mogelijk gehouden had.

U zult gaan zien wie werkelijk van God is  –  Zijn ware kerk, die trouw hetzelfde Evangelie verkondigd heeft dat Hij door Jezus Christus gezonden heeft. In deze eindtijd moet die boodschap  – van gehoorzaamheid aan Gods Koninkrijk en heerschappij  –  door Zijn kerk gepredikt worden als een getuigenis voor alle volken (Mattheüs 24:14). U bent op dit zelfde ogenblik die boodschap aan het lezen!

In Openbaring 12:17 wordt de ware Kerk van God beschreven als een vrouw die door de duivel vervolgd wordt. Deze kerk is een overblijfsel. Haar leden zijn degenen “… die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” En nog eens worden de ware heiligen van God op dezelfde manier in Openbaring 14:12 beschreven: “Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in [“van”, SV] Jezus in acht nemen.”

Ja, Jezus Christus zal vandaag door de heilige Geest in Zijn volk leven en wonen. Voor zover zij zich individueel aan Hem overgeven zal hun leven een leven van volledige en complete gehoorzaamheid zijn, net zoals Jezus’ leven in het vlees was. Hun gebruiken, hun tradities en hun manier van leven zullen in alle opzichten dezelfde zijn als die van Hem, omdat Hij niet verandert. En Hij zal in hen leven! Dan kunnen Christus en de Vader er absoluut zeker van zijn dat Hun volk zich volledig aan God heeft overgegeven, die de ware christenen voortdurend Zijn werkelijk goddelijke natuur en karakter kan geven  –  en hen zodoende voorbereiden om koningen en priesters te worden in het letterlijke Koninkrijk van God dat spoedig op deze aarde opgericht zal worden, “en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen” (Openbaring 1:5–6).

Onderzoek uzelf eerlijk. Heeft u het christendom eerder echt begrepen? Leeft Christus werkelijk Zijn leven in u? Hebt u de geestelijke ‘ruggengraat’ om te handelen op basis van de kennis die u zojuist ontvangen heeft?

Herstel van het apostolisch christendom

Zoals velen van u lezers al weten, herstellen wij in dit Werk  –  voor hen die hieraan aandacht willen geven  –  het ware christendom van Jezus en de apostelen. Dit onvervalste ‘apostolische christendom’ is definitief verloren gegaan wat het traditionele ‘kerkendom’ betreft. Het is belangrijk om te beseffen dat als Jezus zelf vandaag een typische protestantse of katholieke kerk binnen zou lopen, Hij daar mensen zou vinden met een geheel ander begrip van God dan Hij onderwees.

Deze mensen zouden andere dagen in acht nemen om God te aanbidden  –  dagen die van heidense oorsprong zijn en die volkomen tekortschieten om naar de ware God en Zijn grote plan te verwijzen zoals de Bijbelse Heilige Dagen dat doen. Jezus zou ontdekken dat de meeste van deze belijdende ‘christenen’ geen idee hebben hoe ze de Tien Geboden werkelijk moeten houden of wat voor belang Christus aan hen hechtte (zie Mattheüs 19:17). Deze verblinde individuen gaan oorlog voeren met Groot-Brittannië (bijvoorbeeld) in één generatie, met Spanje in een andere, met Duitsland en Japan in een andere. Zij en hun bedrogen predikanten geven blijkbaar geen aandacht aan Jezus’ zeer duidelijke aanwijzing in Mattheüs 5:43–44: “U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;”

Deze belijdende christenen zijn volkomen verblind voor het feit dat ware christenen nu ‘in opleiding’ zijn om koningen en priesters onder Jezus Christus te worden en onder Hem te dienen om deze wereld de komende duizend jaar te regeren (zie Openbaring 5:9–10; 20:6)! Integendeel, deze mensen nemen aan  –  in tegenstelling tot Jezus’ leringen  –  dat ze bij hun dood ‘naar de hemel zullen gaan’ en niets te doen zullen hebben! Dus de valse leringen van het belijdende christendom hebben hen verblind voor het hele doel dat God hier op aarde aan het uitwerken is!

In een typische kerk van vandaag zou Jezus mensen vinden die een sentimenteel gevoel over Hem persoonlijk hebben, maar vrijwel geen begrip hebben van de krachtige boodschap die Hij predikte. Ze spreken over ‘de Heer Jezus Christus’. Maar eerlijk gezegd is Hij niet hun ‘Heer’  –  want zij gehoorzamen Hem niet en begrijpen zelfs niet hoe ze Hem zouden moeten gehoorzamen! En Jezus Zelf zei keer op keer: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

En nog eens: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’’ (Mattheüs 7:21–23). Inderdaad, zij die geen oprechte gehoorzaamheid aan de Tien Geboden prediken en in praktijk brengen, bevinden zich in heel grote problemen!

Gods woord geeft duidelijk aan dat de overgrote meerderheid van de hedendaagse mensen misleid is. Want God spreekt over hem “… die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.” (Openbaring 12:9). En de apostel Paulus waarschuwde de Korinthiërs: “Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen” (2 Korinthe 4:3–4).

De apostel Judas waarschuwde ons speciaal: “Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid [behoud], werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen” (Judas 1:3–4).

Het is veelbetekenend dat Judas door God geïnspireerd werd om erop te wijzen dat deze valse leraren ‘genade’ in ‘losbandigheid’ zouden veranderen  –  hetgeen precies is wat ze tegenwoordig doen! Want de algemene protestantse leer is dat iemand door een sentimentele aanvaarding van Christus’ dood ‘gered’ wordt en dat er  –  vanaf dat moment – werkelijk niets anders meer is wat iemand hoeft te doen! Geen gehoorzaamheid aan de Tien Geboden. Geen noodzakelijk ‘groeien’ in genade en kennis en naar christelijke volwassenheid. Niet een verder ‘overwinnen’ van z’n menselijke natuur, van de wereld of van Satan de duivel.

Wat u zou moeten doen

Recente nieuwsberichten uit veel landen hebben aangegeven dat de rooms-katholieke vervolging van religieuze minderheden doorgaat. Hoewel de rooms-katholieke kerk geleerd heeft te glimlachen en aangenaam te handelen in landen waar protestanten of anderen in de meerderheid zijn, komen de oude demonen van haat en autoritarisme heel snel naar voren wanneer zij de meerderheidspositie heeft.

Een recent artikel in het tijdschrift Christianity Today (augustus 2000, p. 30) berichtte: “In maart werden ongeveer 70 protestantse families door de rooms-katholieke meerderheid uit het Mexicaanse dorp Plan de Ayala in de staat Chiapas verdreven. Veertien huizen werden door de meute afgebroken toen de protestanten naar de heuvels vluchtten om te schuilen, meldt de pastor van de Zevende-dags Adventisten Isias Espinosa.” Dit is slechts een kleine greep uit het soort religieuze onderdrukking dat door deze machtige kerk uitgeoefend wordt! En haar leiders blijven benadrukken dat zij de enige ware kerk zijn  –  dat anderen dientengevolge slechts ‘tweederangs christenen’ zijn. Let op dit rapport van 5 september 2000 door Victor Simpson van de Associated Press:

Met de beschuldiging van enkele katholieke theologen dat zij fundamentele waarheden van de kerk manipuleerden verwierp het Vaticaan dinsdag wat het aangaf als groeiende pogingen om alle religies als gelijk voor te stellen.... de gelijkheid van het Vaticaan gaat over ‘persoonlijke waardigheid’ van individuen en niet over doctrine. Het is het tweede recente document van de congregatie [de rooms-katholieke ‘Congregatie voor de Geloofsleer’] dat tegen misbruik door katholieken in omgang met andere religies en denominaties waarschuwt. Italiaanse media hebben gemeld dat de congregatie ook gewaarschuwd heeft tegen het gebruik van de term ‘zusterkerken’, door te stellen dat die in tegenspraak is met de identiteit van de katholieke kerk als ‘moeder’ van alle kerken. Dat document is nog niet vrijgegeven. Kardinaal Joseph Ratzinger refereerde op een persconferentie herhaaldelijk naar een trend naar religieus relativisme.

‘Het gebrek aan eenheid onder christenen is zeker een wond voor de kerk’, zei het document, omdat het ‘de volledige vervulling van haar universaliteit in de geschiedenis’ belemmerde.

De verklaring, een gecompliceerd theologisch document, had de titel ‘Over de eenheid en de verlossende universaliteit van Jezus Christus en de kerk’.

De rooms-katholieke kerk geeft dus niet alleen toe, maar benadrukt zelfs dat zij de ‘moeder’ van alle belijdende christelijke kerken is! En zij houdt ook vol dat zij alleen de ‘sleutels’ tot Gods Koninkrijk heeft!

Werkelijk, het is tijd om wakker te worden!

Het is tijd voor iedereen die in God gelooft om terug te gaan en te bewijzen of hun religieuze overtuigingen en gebruiken werkelijk uit de Bijbel kwamen  –  of uit ‘Babylon’. Want de Schepper God zegt tegen allen die er acht op willen slaan: ‘’Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. (Openbaring 18:3–4).

Hoewel, zoals de apostel Johannes schreef, “… er ook nu al veel antichristen gekomen [zijn]” (1 Johannes 2:18), is het ook waar dat de belichaming van de antichrist het meest volledig tot uitdrukking zal komen in de grote valse profeet die in 2 Thessalonicenzen 2:1–10 en Openbaring 13:11–14 beschreven wordt. Deze sluwe persoon zal waarschijnlijk binnen de komende vijf tot vijftien jaar op het wereldtoneel verschijnen. Hij zal eerst verschijnen als een groot ‘vredestichter’ en weldoener van de mensheid. Niet lang daarna zal hij wonderen gaan verrichten  –  hij zal zelfs vuur uit de hemel laten neerkomen (Openbaring 13:13)!

Maar nogmaals, zijn leer zal ‘anti Christus’ zijn. Er zal veel ritueel en ceremonie, pracht en praal en veel bloemrijke taal zijn. Maar er zal niet de duidelijke leer van Jezus van Nazareth zijn om Gods geboden te houden en Christus letterlijk te imiteren – ons over te geven om Jezus Christus door de heilige Geest Zijn gehoorzame leven in ons te laten leven.

Onthoud altijd, dat is de ‘sleutel!’

Want Satan de duivel is er blij mee als u ‘in Christus gelooft’  –  zolang uw Christus een valse Christus is. Hij is blij als u naar de ‘kerk van uw keuze’ gaat, zolang hij u kan misleiden om naar een kerk te gaan die geleid wordt door verblinde, ‘gebod-verwerpende’ theologen. Want zoals Jezus zei : “… Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen” (Mattheüs 15:14).

In Christus’ naam spoor ik u aan: begin alstublieft uw Bijbel echt te bestuderen zoals nooit tevoren! Doe uzelf ook een plezier en bestel de volledig gratis inspirerende en zeer nuttige Bijbelstudiecursus van de Wereld van Morgen. Bestudeer deze cursus en volg Paulus’ geïnspireerde aansporing: “Beproef alle dingen, behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21).

Verder dring ik er bij u op aan om onmiddellijk uw gratis exemplaren van onze werkelijk onthullende boekjes met de titel Het beest van Openbaring en Welke dag is de christelijke Sabbat aan te vragen. Deze boekjes  –  in combinatie met het boekje dat u nu aan het lezen bent  – geven u een volledig beeld en een bewijs van de aard van de machtige en onheilspellende krachten die nu in Europa opkomen.

Jezus zei: ‘Wees waakzaam’. Houd uw ogen gericht op de herleving van het Heilige Roomse Rijk. Wees waakzaam en let op hoe het langzaam maar zeker totale macht begint te krijgen in het grootste deel van Europa  –  vervolgens in Midden- en Zuid-Amerika en, ten slotte, in het grootste deel van de hele wereld. Let op hoe andere kerken stukje bij beetje overgehaald, overtuigd of uiteindelijk gedwongen worden om terug te gaan naar de ‘moederkerk’. Eerlijk gezegd, u zult teleurgesteld zijn om te zien hoeveel zogenaamd toegewijde protestantse en evangelische leiders gemanoeuvreerd zullen worden om veel op te geven van wat ze altijd geloofd hebben wanneer er echte druk op hen uitgeoefend wordt.

Zult u zich ook van de God van de Bijbel afkeren? Wordt u lid van of blijft u deel uitmaken van een verslapt ‘christendom’ waar misleide kerkleden op regelmatige basis de door God geboden Sabbat schenden, waar zij ‘mogen’  –  of misschien zelfs worden aangemoedigd  –  vechten en doden in menselijke oorlogvoering, in tegenstelling tot wat Jezus leerde (Mattheüs 5:43–45)? Zult u deel uitmaken van een kerk waar praal, ceremonie en de aanbidding van afgodsbeelden beoefend wordt, en waar het hele begrip van letterlijke gehoorzaamheid aan de Tien Geboden als een manier van leven niet wordt onderwezen, en waar slimme argumenten tegen de noodzaak voor ware christenen om Gods geboden te houden regelmatig worden gebruikt tegen hen die naar de werkelijke woorden van Christus durven te luisteren?

Binnenkort zal de uiteindelijke personificatie van de antichrist op het wereldtoneel verschijnen. Eerst als een vriendelijke en zachtaardige ‘vredestichter’, maar geleidelijk aan met steeds meer autoriteit. Zijn autoriteit zal versterkt worden door de valse wonderen die Satan door hem verricht (Openbaring 13:13). Dan zullen de adorerende massa’s van opwinding schreeuwen wanneer ze hem zien, en de leer van de antichrist zal bijna het hele belijdende christendom doordrenken  –  heel het christendom behalve de “kleine kudde” (Lukas 12:32) die in Openbaring 12:13–17 beschreven wordt.

Bid, voor uw eeuwig welzijn, om echt begrip, geloof en moed. Gehoorzaam Jezus’ instructie: “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [“staan”, SV] voor de Zoon des mensen.” (Lukas 21:36).