Dit is een algemene misvatting. Tegenwoordig geloven velen, dat door alleen over de persoon van Christus te prediken, men ook Zijn boodschap predikt. In feite kwam Jezus Christus echter met een zeer specifieke boodschap. Velen, die alleen over Zijn persoon prediken, verdraaien Zijn boodschap en onderwijzen tegenstrijdig aan wat Hij onderwees. Een nadere kijk op Handelingen 8 zal het onbreekbare verband verduidelijken tussen de persoon Jezus en Zijn ware boodschap. Merk op wat Filippus predikte toen hij "Christus aan hen predikte". Wij lezen "toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen". (Handelingen 8:12) Met andere woorden, toen Filippus Christus predikte, predikte hij de boodschap, die Christus hem onderwezen had om te prediken - over de identiteit van Christus als Verlosser en Koning (Zijn "naam") en over het "Koninkrijk van God", waar Christus over zou regeren. Als reactie op deze boodschap accepteerden veel mensen Christus - en door dit te doen, aanvaardden zij Zijn boodschap.

Is dit "Koninkrijk van God" een soort warm gevoel in het hart van de gelovige? Neen! De Apostel Johannes noteerde de profetische uitleg van Jezus Christus over het toekomstige koninkrijk, waarover Hij zou regeren. Johannes schreef over een toekomstige tijd wanneer "het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden"! (Openbaring 11:15)

Dit is geen zinnebeeldige voorstelling; Jezus is werkelijk koning. Hij zal een letterlijk koninkrijk regeren, bijgestaan door verrezen, trouwe Christenen. (Openbaring 5:9-10; 1 Korintiërs 15:50-52) Er zullen duidelijke tekenen zijn, die Zijn komst voorafgaan en degenen, die zich aangesloten hebben bij de vijanden van Christus zullen "wenen" (Matteüs 24:30 St. V.), als zij Hem zien komen om Zijn Koninkrijk te vestigen.

Let U op wat Hij zei toen Pilatus Hem vroeg: "Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen". (Johannes 18:37) Zoals Jezus echter uitlegde: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld" (v. 36) - dit tijdperk - maar van de Wereld van Morgen. (v. 36)

Christus zal Zijn koninkrijk regeren vanuit een hoofdkantoor in Jeruzalem."Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jacobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem". (Micha 4:2) Als mensen de weg van Christus leren, zal een "millennium" geleefd onder Gods regering een vrede en vreugde brengen, die nooit tevoren gekend is in de menselijke geschiedenis. De boodschap van Jezus Christus was het goede nieuws van behoud en van het Koninkrijk van God dat gevestigd zal worden op deze aarde om alle mensen voor te bereiden op eeuwig leven in Zijn Gezin. Alle discipelen van Christus onderwezen diezelfde boodschap. (Lucas 9:1-2; 10:1-2, 9; Handelingen 20:21, 25; Matteüs 24:14; 28:18-20)

Daarom betekent "Christus prediken": de hele waarheid betreffende Jezus Christus te prediken, Zijn dood en opstanding en het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Degenen, die oprecht Jezus Christus zullen aannemen, zullen Zijn boodschap aanvaarden, zich bekeren, gedoopt worden en Hem toestaan om Zijn leven in hen te leven (Filippenzen 2:5; Galaten 2:20), zodat Hij hen kan voorbereiden op eeuwig leven in Zijn Gezin. Deze ingrijpende verandering en overgave aan Gods weg van leven zullen beloond worden bij de terugkomst van Christus, wanneer Hij zal zeggen: "Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af". (Matteüs 25:34)

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Gelooft U het ware Evangelie?