Jezus Christus beschreef, dat mensen naar een plaats gaan, die "hel" genoemd wordt "waar hun worm niet sterft". (Markus 9:43-44) Wat betekent dit? Bestaan er wormen in de hel, met eeuwig leven, die zondaars kwellen?

Antwoord 42:

Het evangelie van Markus haalt Jezus aan, die zei: "Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust". (Markus 9:43-44)

Men interpreteert deze verzen, die door Jezus werden aangehaald uit het boek Jesaja, vaak verkeerd. Sommigen geloven, dat het eeuwigdurende vuren beschrijft, die de verdoemden eindeloos pijnigen. Velen nemen aan, dat de "worm" verwijst naar een gepijnigd geweten van een zondaar, dat hem voor eeuwig foltert.

Wat is nu de waarheid over deze zaak?

Ten eerste moeten wij naar het woord in dit vers kijken, dat met "hel" vertaald wordt. Dat woord is gehenna - een Grieks woord verwijzend naar het Hinnomsdal, net ten zuiden van Jeruzalem, waar het afval werd gedumpt om opgebrand te worden en voor altijd vernietigd. Lichamen van terechtgestelde misdadigers werden in gehennageworpen, waar zij verteerd zouden worden in het vuur of opgegeten door maden.

Hoe zit het met de worm?

Strong's Exhaustive Concordance [Strongs Diepgaande Concordantie] - legt uit, dat de "worm" die beschreven wordt (in het Grieks skolex, in het Hebreeuws tola) "een vraatzuchtige made" is. De levenscyclus van deze schepsels is, dat zij niet "sterven" als maden - zij verpoppen zich en worden vliegen, die achtereenvolgens eitjes leggen om maden te worden en de cyclus herhaalt zich.

Wat heeft dit te maken met het lot van zondaars?

Jezus haalde Jesaja 66 aan, die de samenhang van Zijn waarschuwing geeft. Jesaja 66 beschrijft een toekomstige tijd wanneer "al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE". (Jesaja 66:23) Vers 24 beschrijft: "de lijken aanschouwen der mannen", die afvallig waren tegen God en verklaart dat "hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven". Jesaja beschreef duidelijk, dat deze lichamen opgegeten zouden worden en branden totdat het vuur hen totaal verteerd had. Deze lichamen zullen niet in een eeuwige kastijding voortleven. Jezus, die dit vers in Markus 9 aanhaalde, beschreef de vernietiging - niet de kastijding - van zondaars.

Het gehenna vuur werd gaande gehouden door een constante aanvoer aan brandstof van het afval van Jeruzalem - inclusief de lichamen van terechtgestelde criminelen, die geacht werden vervloekt te zijn en niet geschikt voor een normale begrafenis. (Jozua 6:18; 7:11, 25) Voor elk vuil, dat in dat vuur werd gegooid was totale vernietiging verzekerd. Zoals elke bezoeker aan Jeruzalem echter kan bevestigen brandt dat gehenna vuur ten zuiden van Jeruzalem nu niet meer. Omdat er niets meer te branden is, heeft dat vuur zijn natuurlijk verloop gehad.

Evenzo kan geen zondaar het gevolg van niet bekeerde zonde ontvluchten - dood in de "poel des vuurs". (Openbaring 20:14-15) Degenen, die Christus verwerpen zullen voor altijd vernietigd worden, net als de lichamen in Jesaja 66 en Mark 9. Zoals God ons zegt, "de ziel die zondigt, die zal sterven". (Ezechiël 18:4, 20) Zielen zullen voor altijd sterven in de poel des vuurs waar degenen, die Gods gift van eeuwig leven afwijzen straf zullen verwerven - NIET eeuwige bestraffing - voor hun rebellie tegen Hem. Zij zullen as worden, zoals wij in Maleachi 4:3 lezen. As brandt niet eeuwig en zo ook niet de zielen van degenen, die God eeuwig heeft vernietigd.

Satan is kwaad op God, omdat hij weet dat hij bestemd is voor de poel des vuurs. Hij wil de mens overtuigen, dat zij onsterfelijk zijn door hun aard, in plaats van door de toekomstige gift, die God aan Christenen heeft beloofd bij de opstanding. Als Satan met deze misleiding succes heeft kan hij het begrip van de mensen van Gods liefde, Zijn rechtvaardigheid en Zijn ware plan voor de mensheid bederven. 

Wordt niet misleid - bestudeer Uw Bijbel en bewijs de waarheid voor Uzelf!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Uw Uiteindelijke Bestemming