Jezus zei: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage". (Johannes 6:44) Men kan geen deel hebben aan Gods Gezin zonder een roeping van onze hemelse Vader te ontvangen - gevolgd door bekering, doop en het ontvangen van Gods Geest. (Handelingen 2:38-39) Christenen ontvangen Gods Geest door handoplegging van Zijn ware dienaren. (Handelingen 8:14-17)

Na ontvangst van Gods Geest begint een geestelijk verwekte Christen aan een leven van geestelijke training, toetsing, overwinning en groei. (2 Petrus 3:18) Christenen groeien geestelijk door Gods wil te gehoorzamen (Johannes 4:34) en door oprecht Gods Werk te doen (Johannes 4:34) en te geven (Handelingen 20:35). Jezus kwam opdat wij Zijn voorbeeld van dienstbaarheid zouden volgen (Matteüs 20:25-28) en overvloedig zouden leven. (Johannes 10:10)

Met de hulp van Gods Geest moeten Christenen hun menselijke natuur en de gebruiken van deze wereld overwinnen. Het is niet altijd gemakkelijk; "wij moeten door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods binnengaan". (Handelingen 14:22) Maar degenen, die standvastig blijven zullen eeuwig leven ontvangen. "En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden". (Matteüs 10:22)

Helaas handhaven sommige Christenen zich niet tot het einde; zij geven het levenslange proces van bekering en groei op en keren terug naar de wereld en het zondige leven, dat zij eens leidden. Degenen, die Gods Geest hebben ontvangen maar terugvallen in rebellie tegen de God, die zij eens dienden gaan af op de poel des vuurs. "Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God"! (Hebreeën 10:26-31)

Hoe zorgen wij er voor, dat wij dichter tot God komen en niet verder wegglijden van Hem?

Wij moeten onszelf voortdurend onderzoeken. "Stelt Uzelf op de proef of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn". (2 Korintiërs 13:5-6)

Kan een Christen, die Gods Geest heeft ontvangen, nog zondigen?

Ja. Maar berouwvolle Christenen, die oprecht spijt hebben over de zonden, die zij hebben begaan, kunnen vergeven worden als zij hun fouten aan God belijden en zich van die zonden afkeren. Jezus Christus maakt Gods vergeving mogelijk. "Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld". (1 Johannes 2:1-2) Wij moeten Christus, onze Verlosser diep dankbaar zijn, omdat er in geen ander behoud is en slechts bij Zijn naam kan men behouden worden. (Handelingen 4:12)

Om meer te weten over Gods plan van behoud kunt U ons boekje lezen: Is dit de enige dag van behoud? Het zal U helpen om Gods plan te begrijpen - niet alleen voor U, maar voor de ontelbare miljoenen, die geleefd hebben en gestorven zijn zonder ooit de Naam van Jezus Christus te hebben gehoord.

• • • • • • •

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Gelooft U het Ware Evangelie?