Jezus Christus stelde een duidelijke richtlijn in voor Zijn volgelingen: "Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen". (Lucas 6:27-28) Hij onderwees ook, dat wij moesten leven "bij elk woord van God" - onze levens te leiden door elk woord van de Bijbel.

Natuurlijk hebben Christenen een verantwoordelijkheid om wettig regeringsgezag te gehoorzamen. (Romeinen 13:1-7) Christus Zelf legde uit, dat Zijn volgelingen belasting moesten betalen aan civiele regeringen. (Matteüs 22:21) Wij zien, dat Christenen de plichten, die wettelijk opgelegd zijn door de civiele maatschappij niet moeten negeren.

Wanneer de wetten van de civiele regering echter in conflict zijn met Gods wetmoeten Christenen beslissen aan wie zij hun uiteindelijke loyaliteit geven. (Handelingen 4:19; 5:29, 32; Romeinen 6:16) Toen de Israëlieten oorlogen voerden deden zij dat door direct bevel van God Zelf, vechtend voor het menselijk koninkrijk, dat God in die tijd had - de natie Israël - onder de voorwaarden van het Oude Testament. Maar Israël verwierp Gods voorschriften en Hij gaf haar dus op en"scheidde van haar". (Jeremia 3:8) Later kwam Jezus Christus en Hij maakte Zijn Heilige Geest beschikbaar voor allen, die in Hem gedoopt werden en Hem gehoorzaamden. Nu begrijpen Christenen, dat Gods Koninkrijk nog niet in deze wereld regeert; Jezus zei: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier". (Johannes 18:36) Christus beloofde, dat Hij Zijn Koninkrijk zou vestigen op aarde als Hij terugkeert. Tot dan hebben Christenen een burgerplicht, die niet van deze wereld is. (Filippenzen 3:20) De Christenen van nu zijn"vreemdelingen en bijwoners op aarde" (Hebreeën 11:13) en wachten op Zijn Koninkrijk.

Wat moeten Christenen doen als zij opgeroepen worden voor de verplichte militaire dienst?

Op dit moment is er geen dienstplicht in Nederland. In de V.S.; vereist de wet echter, dat mannelijke burgers binnen 30 dagen na hun 18e geboortedag zich registreren in het systeem van de selectieve dienstplicht; een eis, die de Bijbelse principes nietovertreedt, die in Matteüs 22:21 of Romeinen 13:1-7 worden beschreven. Registreren in het systeem van de selectieve dienstplicht houdt niet in, dat een persoon toestemt in deelneming in oorlog en deze registratie kan in feite een mogelijkheid geven om formeel iemands gewetensbezwaren te verklaren tegen de militaire dienst. Organisaties als het Centrum voor Gewetensbezwaren (niet aangesloten bij de Wereld van Morgen) kunnen hulp bieden wat betreft manieren om gewetensbezwaren te documenteren. Maar ongeacht welke stappen een gewetensbezwaarde onderneemt, een fundamenteel punt is, dat men zijn overtuigingen nu leeft, zodat wanneer er dienstplicht komt, het niet zal lijken alsof een weigering om te vechten een zaak van lafheid of gemak is, in plaats van een diep religieuze overtuiging, die reeds lang geldt.

Veel landen maken voorzieningen om oprechte gewetensbezwaarden toe te staan om uitgesloten te worden van de verplichte militaire dienst of om geplaatst te worden in niet-militaire functies van de overheidsdienst om een nationale dienstverplichting te vervullen. Nederland heeft historisch deze vergunningen verleend in tijden, dat er een militaire dienstplicht was, zodat Christenen hun land konden dienen zonder Gods wet te overtreden.

Christenen, die in landen wonen waar de militaire dienst verplicht is moeten een beslissing nemen, die ernstige gevolgen kan hebben: door hun Verlosser te gehoorzamen kunnen zij gevangenisstraf riskeren (of zelfs de doodstraf), vanwege het weigeren om in het leger te dienen. Christus gaf een belangrijke principe, toen Hij uitlegde dat "waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn". (Matteüs 6:21) Degenen, die hun hart op het Koninkrijk van God hebben gezet zullen dat Koninkrijk als hun prioriteit maken en zullen hun plaats in dat Koninkrijk niet op het spel zetten door te vechten en anderen te doden in de oorlogen van de mens.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Uw Uiteindelijke Bestemming