Veel mensen begrijpen dit vers verkeerd, omdat zij zich niet realiseren dat God nu niet iedereen roept tot behoud. God zal uiteindelijk zeker behoud aan iedereen aanbieden, die ooit geleefd heeft. (Romeinen 9:15; 1 Timoteüs 2:3-5) Hij wenst, dat allen eeuwig leven zullen ontvangen en dat niemand verloren zal gaan. (Johannes 3:16-17; 2 Petrus 3:9) Maar de Bijbel stelt duidelijk, dat er "onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven is, waardoor wij moeten behouden worden". (Handelingen 4:12) 

Hoe kan God dan Zijn woord houden en toch alle mensen behouden, die geleefd hebben en gestorven zijn zonder zelfs Zijn naam en Zijn ware boodschap gehoord te hebben?

De Bijbel vertelt ons over een toekomstige tijd, wanneer allen het ware Evangelie zullen horen en Gods roeping zullen ontvangen. (Openbaring 20:5, 11-12) Die tijd is bekend als het "Grote Witte Troon Oordeel". Het zal geen "tweede kans" zijn - het zal een tijd zijn, wanneer alle mensen - die niet geroepen waren in dit tijdperk - opgewekt zullen worden tot fysiek leven en voor de eerste keer de kans krijgen om de naam en leringen van Christus te horen.

God roept in dit tijdperk echter ook mensen tot Hem. Deze worden de "eerstelingen" genoemd. (2 Tessalonicenzen 2:13; Jakobus 1:18; Openbaring 14:4) Deze Christenen - mensen, aan wie in dit tijdperk Gods Heilige Geest wordt gegeven om hen te helpen hun menselijke natuur te overwinnen en Gods weg te leven - vechten om niet alleen hun eigen zondig-zijn te overwinnen, maar ook de slechte invloed van de samenleving en van Satan, die door de Bijbel "de god dezer eeuw" (2 Korintiërs 4:4) wordt genoemd.

In tegenstelling daarmee zullen degenen, die door God geroepen worden in hetGrote Witte Troon Oordeel, in staat zijn om hun vroegere leven - geleefd in dit tijdperk en beïnvloed door Satan, de samenleving en zichzelf - te vergelijken met de leefwereld van het Millennium waarin God hen heeft opgewekt en de meeste zullen zeker Gods aanbod van behoud en eeuwig leven aannemen.

Omdat de eerstelingen in een moeilijker omgeving moeten "overwinnen" belooft God hun zelfs een "betere opstanding". (Hebreeën 11:35) Zij zullen bij de tweede komst van Christus leden worden van Gods Gezin en zullen Hem assisteren bij het regeren van deze aarde gedurende het Millennium. De duizendjarige periode, als de wereld in vrede en harmonie zal leven onder de regering van Christus ter voorbereiding van het Grote Witte Troon Oordeel, dat plaats zal vinden na het eindevan het Millennium. Na het Grote Witte Troon Oordeel zullen alle mensen het ware Evangelie gehoord hebben en degenen, die het willens en wetens hebben verworpen zullen in een poel van vuur geworpen worden en voor altijd vernietigd worden in "de tweede dood". (Openbaring 20:14-15)

God verwacht van Zijn volk, dat zij het ware Evangelie als getuigenis prediken totdat Christus terugkeert. (Matteüs 24:14,46) Wij begrijpen eveneens, dat de meeste mensen, die ons tijdschrift Tomorrow's World [Wereld van Morgen] lezen niet door God "getrokken" worden in dit tijdperk. Voor hen dienen de artikelen, die zij lezen enkel als een "getuigenis", zodat zij in de toekomst niet kunnen zeggen, "niemand heeft het mij verteld! God is niet eerlijk"!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen:
Gods Feestdagen: Gods Meesterplan van Behoud en het artikel
Wat Betekent het om Geroepen te Zijn door God?