BRON: LCN - november-december 2000

De Bijbel spreekt van mensen die geroepen zijn door God.

 • Maar wat betekent dit?
 • Wat is nu eigenlijk een roeping?
 • Bent u geroepen?
 • Roept God u?
 • En hoe zou u dit moeten weten?
 • Welk bewijs hebt u ervoor?
 • Is iedereen die in God gelooft ook geroepen door God?
 • Waarom roept God mensen?
 • Roept God mensen met een doel behalve om Hem te leren kennen en van Hem te houden?
 • Is een roeping hetzelfde als bekering?

In dit artikel zullen wij onderzoeken wat de Bijbel onthult over geroepen worden. Wij zullen ontdekken wat het inhoudt om geroepen te zijn en waarom het zo'n unieke kans is. Ook zullen wij leren waarom het essentieel is om te begrijpen wat de Schriftlaat zien over dit belangrijke onderwerp. Veel vragen die nu scheiding veroorzaken tussen christenen ontstaan omdat sommigen vergeten zijn - of nooit begrepen of gelooft hebben - wat de Bijbel simpelweg zegt over geroepen zijn.

Een Oudtestamentische Roeping

In het boek van Jesaja vinden wij verschillende verwijzingen over geroepen zijn door God. Jesaja verwijst naar een "Dienstknecht" van God, een "Uitverkorene" die is geroepen door God en "gegeven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen" (Jesaja 42:1-6, SV). Deze verzen spreken profetisch gezien over Jezus Christus en de rol die Hij zou vervullen. Ze omvatten echter een tweeledige verwijzing naar het volk Israël, wat het voorgaande hoofdstuk beschrijft als de "dienstknecht" van God (Jesaja 41:8-10). Deze overeenkomstige verwijzing naar Christus en Israël wordt vermeld in Jesaja 49:1-6, waar de dienstknecht van Godgeroepen wordt om een licht der Heidenen te zijn. Het Hebreeuwse woord voor "geroepen" is qara, wat "uitgenodigd, verzocht, bevolen" betekent. Deze teksten geven aan dat God zowel Christus als het volk van Israël geroepen heeft met een doelom een WERK te doen. Wij zullen zien dat deze zelfde betekenis - geroepen worden met een doel - ook door het hele Nieuwe Testament te vinden is.

Jezus Legt Uit

In het boek van Matteüs lezen wij dat "Ik uit Egypte mijn Zoon heb geroepen" (Matteüs 2:15). Jozef en Maria vluchtten naar Egypte met het kindje Jezus om Zijn leven te redden (Matteüs 2:13-14). Zijn toevlucht in Egypte was echter slechts tijdelijk totdat het gezin kon terugkeren naar hun thuis in Nazareth (vers 19-23). Jezus werd geroepen uit Egypte om een opdracht te vervullen - om het evangelie te verkondigen, discipelen te onderwijzen, en Zijn leven te geven als een offer voor de zonden van de mensheid en om een Kerk te stichten dat Zijn werk voort kon zetten. Zoals wij zullen zien roept God mensen tot Zijn Kerk niet om zich te verstoppen voor de wereld - of om gezellig samen te zijn - maar om mee te doen aan een essentiële missie.

Aan de discipelen legde Jezus duidelijk uit wat het doel was van een roeping. Het Griekse woord voor "geroepen" betekent uitgenodigd worden of een uitnodiging krijgen. Christus nodigde de discipelen uit om Hem te "volgen" en om "vissers van mensen" te worden (Matteüs 4:18-22). Ze werden uitgenodigd om Zijn voorbeeld en instructies op te volgen - en om Zijn werk te doen. Ze werden niet uitgenodigd om hun Leraar te betwisten, bekritiseren of te betwijfelen. Ze werden niet uitgenodigd om Zijn instructies om het evangelie te prediken, te negeren of Zijn onderwijzingen te veranderen. Ze werden geroepen om heel belangrijke redenen - en om een specifieke beloning te ontvangen!

Jezus zei ook "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars"(Matteüs 9:13). Wij worden niet geroepen omdat we goed zijn of omdat wij het verdienen om geroepen te worden, maar omdat wij moeten veranderen! De Bijbel zegt simpelweg "allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods"(Romeinen 3:23). In tegenstelling tot de boodschap van een oud Protestants lied wordt iemand niet geroepen om te blijven "zoals ik ben". Wij worden geroepen omberouw te hebben en te veranderen, om te groeien en te overwinnen en om te leren leven volgens de wetten van God - voor een geweldig doel dat naar voren komt in verschillende passages van de Bijbel.

Jezus vertelde Zijn geroepen discipelen dat ze een geestelijk begrip hadden gekregen dat andere mensen niet hadden - zelfs niet degenen die zogenaamd in God geloofden. Toen Hij door Zijn discipelen gevraagd werd waarom Hij in gelijkenissen sprak antwoordde Jezus: "Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven". (Matteüs 13:10-11). Jezus citeerde toen Oud Testamentische profetieën die verwijzen naar mensen die niet geroepen zijn niet zien of begrijpen wat Zijn geroepen discipelen wel konden begrijpen. (Matteüs 13:12-16).

De gelijkenis van de zaaier waarschuwt tegen:

 • Het vanzelfsprekend nemen van een roeping.
 • Het opgeven van onze roeping door beproevingen.
 • Het laten afleiden van onze roeping door de zorgen van deze wereld. (Matteüs 13:18-23).

Jezus vertelde tegen Zijn geroepen discipelen dat "wanneer gij u niet bekeert..... zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan" (Matteüs 18:3), hiermee bedoelend dat een roeping niet hetzelfde is als bekering. Jezus waarschuwde ook dat "velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren". (Matteüs 22:14). In feite zei Hij dat geroepen zijn niet automatisch betekent dat iemand in het Koninkrijk van God zal komen!

In het boek van Johannes maakt Jezus nog een verrassende observatie over geroepen zijn. Hij zegt dat "niemand tot Mij kan komen tenzij de Vader hem trekke". (Johannes 6:44, 65). Met andere woorden, in tegenstelling tot wat mensen tegenwoordig verteld wordt, kun je niet een echte Christen worden door alleen de kerk van Uw eigen keuze te volgen. Geroepen zijn is niet slechts een kwestie van besluiten om uw hart aan de Heer te geven. God moet u eerst roepen - en begrip moet u geschonken worden! Jezus begint dan een hele spirituele discussie die veel van Zijn discipelen niet begrepen (Johannes 6:60). Degenen die het niet bevatten stopten simpelweg met Hem te volgen (vers 63-66). Dit betekent dat terwijl mensen oprecht kunnen geloven in God, hun verstand nog niet geopend hoeft te zijn om het plan van God en de geheimenissen van het Koninkrijk van God te begrijpen, ze zijn nu nog niet geroepen. Miljoenen belijdende Christenen en mensen geloven in God. Maar als ze de Waarheid afwijzen - dat kerstmis een heidens verzinsel en een belediging voor God is, dat naar de hemel gaan niet de beloning is van een Christen, dat God geen drie-eenheid is, dat Gods Heilige Geest geen persoon is en dat de Sabbat en Gods Feesten gehouden zouden moeten worden - zijn ze simpelweg nog niet geroepen. Een roeping, wat God schenkt met een speciale bedoeling, is een hele speciale uitnodiging van God om Zijn plan te begrijpen en het doel van het menselijk leven.

Hoe opmerkelijk het ook mag lijken, Jezus rende niet achter volgers aan die Zijn boodschap niet begrepen om maar hun gedachten te veranderen - zodat ze gered zouden worden! Jezus wist dat God diegenen zou roepen die aan Hem gegeven waren en dat anderen op dat moment eenvoudig nog niet geroepen waren. Andere teksten zeggen dat hun roeping - hun kans om te begrijpen - op een later tijdstip zou zijn.

Het Perspectief van Paulus

De apostel Paulus werd geïnspireerd om toegevoegde details te onthullen over een roeping. Hij legt uit dat "God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn". (Romeinen 8:28). Hij legt uit dat in Gods verlossingsplan Hij een eerste groep mensen voorbestemd heeft die Hij roept en die gerechtvaardigd worden door Christus' offer om verheerlijkte geestelijke wezens te worden als de eerstelingen in Gods koninkrijk (Romeinen 8:23-30). Paulus laat zien dat als wij die roeping aannemen en bereid zijn om geleid te worden door Gods Geest (volgen wat God ons laat zien door onze geest te openen) wij de kans hebben om "erfgenamen van God te worden en mede-erfgenamen van Christus". (Romeinen 8:14-17). Dat is een geweldige kans zoals wij nog zullen zien!

Paulus gaat verder door te benadrukken dat men moet reageren op het evangelie dat door Gods ware dienaren gepredikt wordt - dienaren die gezonden zijn door God (Romeinen 10:13-15). "Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen!" (vers 15). Slechts diegenen die "Hem aanroepen", het evangelie geloven en ernaar handelen zullen gered worden.

Paulus legde verder uit dat God een "selecte groep" roept (Romeinen 11:5) maar dat zijn eigen landgenoten, ondanks dat ze in God geloofden, tijdelijk blind waren om het plan van God volledig te begrijpen doordat ze niet geloofden dat Jezus Christus de Messias was (Romeinen 11:8-25). Paulus legt uit dat hoewel hun roeping (om het gekozen volk van God te zijn) onomkeerbaar is, ze nu in een staat van ongehoorzaamheid zijn, in tegenstelling tot de uitverkorenen die nu geroepen worden (Romeinen 11:28-32) om te leren leven volgens elk woord van God.

Paulus schreef aan de Korintiërs "want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen". (1 Korintiërs 1:26-27, SV). God roept alleen diegenen die nederig genoeg zijn om Zijn instructies op te volgen zoals opgenomen in Zijn Woord - de Bijbel. God kan niet werken met mensen die graag over teksten twisten of die de Bijbel willen interpreteren volgens hun eigen gevoel. Paulus herhaalt de woorden van Jezus dat Gods Heilige Geestspeciaal geestelijk begrip geeft over de mysteriën van God, aan hen die geroepenzijn - begrip dat niet verkrijgbaar is voor anderen in de wereld op dit moment. (1 Korintiërs 2). Dit is een sleutelkenmerk van een roeping van God. Als u duidelijk kunt zien wat de Bijbel onthult als het plan van God - als het evangelie van het Koninkrijk van God u logisch in de oren klinkt - heeft u tastbaar bewijs dat u een roeping heeft gekregen van God! De vraag is wat u gaat doen met deze roeping?Er wordt ons verteld in de Bijbel dat God Zijn Geest geeft aan hen die Hemgehoorzamen (Handelingen 5:32; Johannes 14:14-15). Dit betekent dat als wij met de waarheid van God gaan schipperen, de Bijbel gaan betwisten en onze eigen ideeën volgen, wij het onderscheidingsvermogen verliezen dat Gods Geest geeft (2 Timoteüs 1:6-7). Wij kunnen dan misleid worden, en wij zouden onze roeping verliezen!

De geschriften van Paulus gaan ook over andere aspecten van een roeping. Hij zei tegen de Korintiërs die geroepen werden maar nog in slavernij leefden of een onbekeerde partner hadden, dat "ieder blijve bij die roeping, waarin hij was, toen hij geroepen werd". (1 Korintiërs 7:20). Iemand die als slaaf geroepen wordt zal misschien vrijheid zoeken (vers 21), maar vrijheid op zich is niet het belangrijkste doel voor een ware Christen. Wij worden niet geroepen om de wereld nu te veranderen - dat zal in de toekomst komen - maar wij worden geroepen om nuonszelf te veranderenDe belangrijkste bedoeling van onze roeping is te leren leven volgens de geboden van God (vers 19). Paulus zet de Efeziërs ertoe aan om "te wandelen waardig der roeping" in nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid en liefde (Efeziërs 4:1). Hij legt uit dat wij geroepen worden tot een ééngeworden lichaam en één geloof - niet tot veel verschillende groepen en versies van de waarheid (Efeziërs 4:3-6). Hij waarschuwt geroepen Efeziërs om niet misleid te worden door zich te wenden tot de werken van duisternis van waaruit ze geroepen waren. (Efeziërs 5:1-14).

Paulus adviseert op eenzelfde manier de kerk in Tessalonika dat wij geroepen zijn in heiligheid (1 Tessalonicenzen 4:7). Dit houdt in de lusten en kwaadheden van deze wereld te vermijden (1 Tessalonicenzen 4:1-7). Als wij verwerpen om te leven volgens Gods instructies zullen wij, in feite, God verwerpen en onze roeping van God! Wij weten dat het Paulus was die in Hebreeën vertelde aan degenen die geroepen waren om het heil te beërven, dat "zij te meer aandacht moesten schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven". (Hebreeën 1:14; 2:1). Paulus vroeg aan dezelfde groep van geroepenen: "Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil"? (Hebreeën 2:3). De Geschriften onthullen dat een roeping gewoonweg niet iets is om lichtvaardig over te denken!

De Principes van Petrus

De apostel Petrus herhaalt veel dezelfde punten die Jezus en Paulus maakten over een roeping. Petrus schrijft dat wij uit de duisternis zijn geroepen (onze vorige religieuze of niet-religieuze achtergrond) om een speciaal volk te zijn dat "grote daden verkondigd van Hem die u geroepen heeft". (1 Petrus 2:9). Hij waarschuwt dat sommige zich zullen stoten aan het woord van God (1 Petrus 2:8) door betrokken te raken in vruchteloze argumenten of het ontwikkelen van twijfels en zo hun roeping zullen kwijtraken. Petrus gaat verder door aan te tonen (zoals Paulus deed in Efeziërs 5) dat een roeping inhoudt Gods instructies te leren volgen. Wij zijn onderworpen aan een regering, dienstknechten zijn onderworpen aan hun meesters, vrouwen onderworpen aan hun mannen, mannen moeten hun vrouw liefhebben, kinderen moeten hun ouders eren en wij moeten allen van één gedachte zijn (1 Petrus 2; 3). Wij worden geroepen om Gods manier van leven te leren zodat wij het aan anderen kunnen leren - zowel nu (1 Petrus 3:15) als in het komende Koninkrijk van God (Jesaja 30:20-21).

Petrus benadrukt de "kostbare en zeer grote beloften" die de geroepenen zullen ontvangen, beloften van eeuwig leven, kennis van Gods doel met het leven van de mens, en om medewerkers te zijn van de goddelijke natuur [lid worden van Gods Familie], en om de corruptie [misleiding en verdorvenheid] van deze wereld te ontvluchten - wanneer eenmaal onze geest is geopend. (2 Petrus 1:1-4). Petrus moedigt ons aan om "uw roeping en verkiezing te bevestigen" door het toevoegenvan specifieke kwaliteiten aan ons karakter - deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht en broederliefde (2 Petrus 1:5-11). Petrus zegt dat Jezus nietalles voor ons doet! Er zijn dingen die wij zelf moeten doen om onze roeping te bevestigen!

Petrus legt tevens uit dat de geroepenen een "vaster profetisch woord" gegeven zal worden, zodat ze hun missie - het waarschuwen van de wereld over gebeurtenissen die de 2e komst van Christus zullen voorafgaan - zullen volbrengen (vers 19). En hij zegt duidelijk dat de Schrift geen eigenmachtige uitlegging toelaat (vers 20). Petrus waarschuwt ook de geroepenen om erop te letten niet misleid te worden door valse leraren die ketterijen doen binnensluipen, die autoriteit verachten, vrijheid beloven terwijl ze mensen tot slavernij en misleidende en verkeerde gedachten brengen (2 Petrus 2:1-19). Hij stelt vast dat een Christen die gewillig terugkeert naar zijn valse leraren lijkt op een hond die terugkeert naar zijn uitbraaksel (vers 22). Dat is een sterke stelling, maar het is hoe God iemand ziet die zich afkeert van zijn roeping!

 • Maar waarom roept God nu een speciale groep mensen voordat Hij de rest van de mensheid roept?
 • Wat is het uiteindelijke doel van onze roeping?


Een Roeping - Uw Uiteindelijke Levensbestemming!

Enkele van de meest opwindende details over een roeping worden gevonden in de geschriften van de apostel Johannes in één van de laatste boeken van de Bijbel. Johannes onthult dat wij "geroepen kinderen van God moeten zijn" en dat "wanneer Hij geopenbaard zal zijn, wij aan Hem gelijk zullen zijn, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is". (1 Johannes 3:1-3). De bedoeling van geroepen zijn is om te lerenzoals God te worden - te denken zoals Hij denkt en te doen zoals Hij doet. Dit vereist een enorme inspanning van onze kant. (1 Johannes 3:4). Degenen die de roeping accepteren om berouw te hebben, te veranderen en te groeien in het begrijpen en toepassen van de wet van God, zullen de kans krijgen om te regeren als koningen en priesters met Jezus Christus wanneer Hij terugkeert om het Koninkrijk van God neer te zetten op deze aarde (Openbaring 1:6; 5:10; 11:15-18). De geroepenen van nu worden uitgenodigd om de eerstelingen te worden - een kleine, speciale getrainde kern van personen waar God zijn Koninkrijk omheen gaat bouwen (Openbaring 7:1-4; 14:1-4). Zij zullen de oprichters worden van een wereldregering die Jezus zal neerzetten in Jeruzalem om vrede en gerechtigheid te brengen op deze planeet (Jesaja 2:2-4; 9:6-7). Zij zullen de kans hebben om Gods manier van leven te onderwijzen aan de gehele mensheid (Jesaja 2:2-4; 11:9).

 • Maar wat is er nodig om dit ongelooflijke doel te bereiken?
 • Wie zal waarlijk het privilege hebben om Jezus Christus te vergezellen bij Zijn wederkomst?

Wederom zijn het de geïnspireerde geschriften van de Apostel Johannes die het antwoord hierop geven. In het boek Openbaring wordt ons verteld dat Jezus terug zal keren naar deze aarde met triomf als Koning der koningen en Heer der heren, "en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen" (Openbaring 17:14). Zoals wij hebben gezien, hebben de geroepenen een speciaal geestelijk begrip gekregen dat nog niet beschikbaar is voor de rest van de mensheid. Dit begrip zorgt ervoor dat zij het ware doel van het menselijk leven begrijpen en het algehele plan van God. Degenen die uitverkoren zijn hebben hun roeping geaccepteerd en hebben berouw getoond en worden geleid door Gods Heilige Geest om te groeien en te veranderen. Zij hebben geleerd om te leven volgens elk woord van God zodat zij anderen kunnen onderwijzen. Zij die gelovig zijn zullen volharden door elke test en beproeving van dit leven. Zij zullen vermijden om misleid te worden door dwaalleraars en zullen niet afgeleid worden door de zorgen van deze wereld. Zij zullen vasthouden aan de waarheid en zullen niet schipperen met de overtuigingen die God hen heeft geopenbaard. Zij zullen de beloning van eeuwig leven (1 Korintiërs 15:20-22, 50-54) ontvangen om op deze aarde te heersen als verheerlijkte geestelijke wezens als eerste leden van Gods groeiende Familie. Dat is de uiteindelijke beloning voor degenen die geroepen zijn en die vasthouden aan die roeping!

 • Broeders, ziet U uw roeping?
 • Begrijpt U werkelijk waarom U geroepen bent?
 • Bevat U de ongelooflijke kans die U gegeven is - om onder de eerstelingenvan Gods plan te behoren?
 • Bent U vastbesloten om gebruik te maken van die roeping?

Vat uw roeping niet lichtvaardig op wanneer wij aan het eind komen van dit tijdperk! Neem het unieke geestelijke begrip wat God u gegeven heeft niet voor lief! Laat de zorgen van deze wereld u niet afleiden van die geweldige roeping. Laat niemand u misleiden en u beroven van uw kroon. Verzeker u van uw roeping en uitverkorenheid door het ontwikkelen van kennis, karakter en vaardigheden waarvan God gebruik kan maken in de komende jaren. U bent geroepen om deel te krijgen aan een geweldige beloning - de kans om een enorme rol te spelen in de stichting van het Koninkrijk van God op deze aarde

Laat deze speciale uitnodiging die God u geeft niet langs u heen gaan! 

Nu is de tijd gekomen om na te denken over de vraag:

"Wat doet u met uw roeping?"