De Bijbel maakt duidelijk dat de duivel - Satan - tegenwoordig verantwoordelijk is voor planeet aarde. Zelfs Jezus Christus Zelf erkende kort voor Zijn arrestatie en kruisiging Satans autoriteit: "Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets". (Johannes 14:30)

  • Hoe oefent de duivel zijn heerschappij uit?

Hij beïnvloedt wereldgebeurtenissen door zijn kwade denkbeelden in het verstand van mensen te injecteren, zoals een televisiezender haar signaal uitzendt in de lucht om te worden ontvangen in de huizen van mensen. Deze analogie kan ons helpen te zien waarom de Bijbel Satan noemt:"de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns". (Efeze 2:2-3)

  • Was er altijd een Satan?

Neen! God schiep een krachtige en mooie aartsengel, Lucifer genaamd, die - samen met Michael en Gabriël - aan Gods troon in de hemel diende.

  • Waarom viel deze Lucifer en werd hij Satan?

(Lucifer is Latijns voor "lichtbrenger" of "Morgenster") (Satan is Hebreeuws voor "aanklager" of "tegenstander")

U kunt hierover lezen in Ezechiël 28:12-19 en Lucas 10:18.

Lucifer en een derde van de engelen (Openbaring 12:3-4) rebelleerden tegen hun Schepper en werden verbannen uit Gods aanwezigheid. ( v. 7-9) Klaarblijkelijk werd aan Lucifer en zijn engelen de taak gegeven om de aarde voor te bereiden op haar deel in Gods plan voor de mensheid. Niet gelukkig met de rol, die God hem gegeven had leidde deze machtige aartsengel een niet geslaagde rebellie tegen God de Vader en het Woord Jezus Christus. (Lucas 10:18; Jesaja 14 en 15)

Satan faalde in zijn rebellie, maar hij bleef in de functie die God hem gaf, waar hij ironisch nog een rol speelt in Gods plan. Ziet U, de mensheid leeft al 6.000 jaar haar eigen weg, beïnvloed door Satans geest van egoïsme en kwaad. Zij schrijven met hun eigen bloed, zweet en tranen de geschiedenis van hoe het is om te leven in ongehoorzaamheid van Gods weg.

Het Woord - Jezus Christus - kwam iets meer dan 2000 jaar geleden als mens naar de aarde. Door Zijn perfecte leven te leiden - vervuld zonder maat, met Gods Heilige Geest - liet Hij zien dat mensen met Gods hulp in gehoorzaamheid aan God kunnen leven en Satans weg kunnen verwerpen. (Galaten 2:20)

Door Jezus Christus zal Satans heerschappij op de aarde eindigen. Daarom wordt de duivel alleen de god van "deze eeuw" genoemd. Er zal een tijdperk komen wanneer Jezus Christus Satan zal vervangen als de heerser van deze wereld. Wij noemen die tijd "het Millennium". Jezus Christus, die als mens naar de aarde kwam en een perfect leven leidde zonder zonde, zal als Koning terugkeren en Satan van zijn heerschappij stoten.

  • Wat kunnen wij doen nu het Millennium nog niet hier is om de kwade effecten van Satans heerschappij te ontvluchten?

Degenen, die het offer van Jezus Christus aanvaarden kunnen nu, door de kracht van Gods Heilige Geest, onder Gods regering komen en de kracht ontvangen om Satans invloed te weerstaan in hun leven. "Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt". (Jakobus 4:7-8)

God kijkt om te zien wie Jezus Christus gehoorzaamt en wie zich gekeerd heeft tot het kwade. "Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen"? (1 Petrus 4:17-18)

Als de Prins van Vrede terugkeert om Zijn regering over de naties op te richten zal Satans regering eindigen. "Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden". (Johannes 12:31)

Moge God die dag bespoedigen!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Wat IS een Echte Christen? en Gods Plan voor de Mensheid: Uw Uiteindelijke Bestemming