Geloof is inderdaad Uw eerste belangrijke stap om een Christen te worden. Maarwat moet U geloven - en dan doen? Jezus zei, "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden". (Markus 16:16) 

Merkt U op dat alleen geloven niet voldoende is.

Wij lezen, "Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen". (Jakobus 2:19) Handelen naar Uw geloof, door het ontvangen van de doop is belangrijk. Maar wat moet er vóór de doop komen? Merkt U op dat de Apostel Petrus op het Pinksterfeest aan de menigte zei, "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen". (Handelingen 2:38)

Voor zijn doop dacht de Apostel Paulus dat hij "onberispelijk" (Filippenzen 3:5-6) was in zijn fervente gehoorzaamheid aan Gods wet. Slechts nadat God hem op de weg naar Damascus had neergeslagen begon Paulus zich te realiseren, dat hij betrokken was bij een nutteloze moeite om behoud te verkrijgen door zijn eigen werken. 

Maar vond Paulus het altijd eenvoudig om de invloeden van de menselijke natuur te overwinnen en om God te gehoorzamen?

Merkt U op wat hij schreef, "zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde". (Romeinen 7:21-26)

Inderdaad, zelfs na de doop wist Paulus dat hij zijn menselijke wil moest gebruiken, samen met Gods Heilige Geest om de zondige neigingen te overwinnen, die hij in zichzelf vond. De doop is niet een soort "magische bol", die ons perfect maakt of ons ontheft van de noodzaak om God te gehoorzamen. Wat het doet is ons Gods hulp geven in het gehoorzamen van Hem. Dit gebeurt door de gift van Gods Heilige Geest en door de vergeving, die Hij geeft, wanneer wij ons oprecht bekeren van onze ongehoorzaamheid. "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid". (1 Johannes 1:9)

Jezus Christus, het Woord van God (Johannes 1:1-5) kwam naar deze aarde om als mens tussen de mensen te leven en liet zien dat wij als mens de wetten van onze Schepper kunnen gehoorzamen - niet door onze eigen kracht, maar door de kracht van God in ons, zoals dit in Jezus Christus gebeurde. "Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden". (Hebreeën 5:7-8) Inderdaad, Christus, leed, leerde gehoorzaamheid - en toonde geloof!

Hoe zit het met werken? 

Wij lezen dat, "het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken". (Jakobus 2:17-18) Werken - onze toonbare gehoorzaamheid aan de eisen van ons geloof - zijn niet de middelen voor ons behoud. Zij zijn de resultaten van het geloof, dat wij leven door de kracht van Gods Heilige Geest.

Als God U roept tot ware bekering en de juiste doop, moedigen wij U aan om contact met ons op te nemen. Met Gods hulp kunt U Hem gehoorzamen en vreugde en vele zegeningen ervaren, die voortkomen uit het leven naar Gods weg!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Wat IS een Echte Christen? en Gods Plan voor de Mensheid: Uw Uiteindelijke Bestemming