De ernstige waarheid is, dat zonde - het breken van Gods wet - ons afsnijdt van God! Inderdaad al vanaf Adam en Eva hebben allen gezondigd. (Romeinen 3:23) De profeet Jesaja zei aan de Israëlieten dat, "uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort". (Jesaja 59:2; Johannes 9:31; Spreuken 28:9)

  • Hoe kan God ons dan horen?

Let op het antwoord van Jesaja: "Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen - en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig". (Jesaja 55:6-7)

Om in gebed gehoord te worden moet men God zoeken door zich af te wenden van zonde. Zonde is het breken van Gods geestelijke wet - de Tien Geboden. (1 Johannes 3:4) Omdat het wereldse verstand opstandig is tegen Gods heilige en rechtvaardige wetten, ervaren Christenen vaak een innerlijke worsteling. (Romeinen 8:7) De Apostel Paulus beschrijft deze worsteling door uit te roepen, "Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods"? (Romeinen 7:24) Zijn antwoord? "Jezus Christus, onze Here"! (Romeinen 7:25)

Als wij ons bekeren draaien wij 180 graden om en kijken naar God. Met bekering komt een afkeer tegen zonde en een hartverscheurende verandering van gedachten. Door Gods barmhartigheid zien bekeerde mensen hun hulpeloosheid en hun onvermijdelijke noodzaak voor geloof in Jezus Christus. Dat geloof in Christus en Zijn vergoten bloed zuivert het geweten van dode werken (Hebreeën 9-14) en opent voor ons direct contact met de Vader.

 "Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een Hogepriester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water". (Hebreeën 10:19-22)

Oprechte bekering betekent totale overgave aan Jezus Christus - bekering van zowel gedachten als daden! Men moet waarlijk Jezus Christus aanvaarden - niet oppervlakkig, maar diepgaand, als Heer, Meester en spoedig komende Koning. Echte bekering betekent: Zijn wil - niet onze eigen - maken tot de prioriteit in ons leven.

God luistert naar de gebeden van hen die Hem echt zoeken, zich bekeren van hun zonden en zich keren naar Zijn weg. Let op de parabel van de Farizeeër en de belastingontvanger! (Lucas 18:9-14) Degenen, die rebelleren, God negeren en nooit veranderen zullen eenvoudig niet gehoord worden. Hun zonden zijn een hindernis en snijden hen af van God. Maar een echte berouwvolle houding beweegt God om te luisteren. (Psalm 34:17) God belooft, "op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft". (Jesaja 66:2)

  • Zondigen Christenen nog - zelfs na de doop?

Ja! "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet". (1 Johannes 1:8) God kijkt echter naar het hart om naar de bedoeling te kijken. Vóór de bekering is het menselijk hart verhard door misleiding en rebellie tegen God. Na bekering zondigen de meeste Christenen vanwege zwakheid of onachtzaamheid, maar berouw beweegt de groeiende Christen om uit te roepen naar God voor vergeving en kracht om te overwinnen. Vele schriftgedeelten leggen uit dat bekering een groeiproces is - dat wij moeten "opwassen in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus". (2 Petrus 3:18)

  • Maar snijdt zonde, na bekering ons af van God, zoals tevoren?

Alle zonden, waarvan niet bekeerd wordt hinderen onze gebeden om verhoord te worden. (1 Peters 3:7) Echter, "indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid". (1 Johannes 1:9) Als wij ons van zonde bekeren en luisteren naar God, zullen en kunnen onze gebeden verhoord worden!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: De Tien Geboden

Vraag 68:

 Als de poort eng is en de weg moeilijk, zoals Jezus Christus verklaarde in Matteüs 7:13-14, hoe kan dan Zijn juk gemakkelijk zijn en Zijn last licht? (Matteüs 11:30) 

Wilt U deze kennelijke tegenspraak uitleggen?