De "moderne" samenleving van vandaag heeft een verschil van mening over deTien Geboden.

 • Werden zij "afgeschaft" door een goddelijke beslissing of door de opmars van de mens naar wetenschappelijke kennis?

 • Moeten zij in openbare gelegenheden getoond worden of zijn ze bestemd voor de kerk?

 • Zijn zij een last voor "verlichte" mensen of een zegen voor degenen, die ze gehoorzamen?

Koning David zei: "Hoe lief heb ik uw wet" en noemde ze perfect; de Apostel Paulusnoemde ze heilig, rechtvaardig en goed;
Jezus Christus eerde, vergrootte, gehoorzaamde en gebood gehoorzaamheid aan de Tien Geboden.

Maar voor de meeste mensen blijven de Tien Geboden een raadsel, dat nooit werd begrepen.

Dit boekje legt deze onverbiddelijke levende wet duidelijk uit, die spoedig de fundamentele wet wordt van de vredevolle, voorspoedige, vreugdevolle wereld van morgen!

Voorwoord

Meer dan 40 jaar geleden had ik het voorrecht om de eerste editie van dit boekje,De Tien Geboden te schrijven. Het werd bewerkt tot een boekje van een publicatie als serie in een tijdschrift en werd naar honderdduizenden mensen verzonden, die het gedurende tientallen jaren aanvroegen. Het is meer dan een tiental jaren niet meer beschikbaar geweest, maar ik heb het nu voor de kijkers van Tomorrow's world en abonnees herschreven.

Niettemin is het hetzelfde boekje gebleven zoals het meer dan 40 jaar geleden werd aangeboden. Dit is geen verrassing, want het beschrijft de onveranderlijke wetten van God. Zoals God zegt, "Ik, de HERE, ben niet veranderd". (Maleachi 3:6)

Zelfs seculiere wetenschappers erkennen, dat de allereerste Christenen hun leven baseerden op het houden van de grote geestelijke wet van God - de Tien Geboden. Als zij zeiden, "de Heer Jezus Christus" wisten zij, dat het woord "Heer", "Baas" betekent - Degene, die U moet gehoorzamen! Jezus herinnerde hen telkens weer aan deze belangrijke relatie, zoals in Lucas 6:46: "Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg"?

Ik hoop en bid, dat U dit boekje zorgvuldig zult bestuderen en tot het besef komt, dat Gods wet - dezelfde wet, die van toepassing zal zijn in het spoedig komende Millennium - een zegen is voor die mensen, gezinnen en naties, die het houden en het volmaakte voorbeeld volgen van onze Verlosser, Jezus Christus.

De Sleutels tot Begrip

Dit is een wetteloos tijdperk. Misdaad en geweld nemen in beangstigende snelheid toe, omdat bij miljoenen mensen praktisch geen respect is voor de wet of gevestigde autoriteit, noch voor God of voor de mens! In de internationale wereld leven landen in angst, omdat zij zeer goed beseffen, dat de zogenaamde "garanties" en vredesverdragen het papier niet waard zijn waarop zij zijn geschreven. Er is geen wet - geen respect voor autoriteit - in de landen van de wereld. Dit is de wereld waarin U leeft!

De Ware Bron van de Wet

De mens heeft alle diepe respect voor de wet verloren, omdat zij de ware bronvan alle wetten en autoriteit heeft vergeten! Uw Bijbel zegt: "Een is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven". (Jakobus 4:12) Die Wetgever is de Almachtige God. In hun modern onderzoek naar door mensen bedachte "gemoedsrust" of een "religie, die tevredenstelt" heeft de mens de grote God, die dit universum regeert totaal vergeten! Geen wonder, dat onze jonge mensen - de leiders van morgen - zo'n wetteloze houding hebben. één van 's werelds vooraanstaande opvoedkundigen waarschuwde een groep militaire leiders voor dit probleem. Hij was wijlen Dr. Rufus von Klein Smid, voormalig hoofd van de universiteit van Zuid Californië. Hij verklaarde: "Ik heb geen aanmerking op het huidige accent, dat op de wetenschap wordt gelegd, maar wij betalen nu voor de steun aan scholen, die van 1 september tot 30 juni handelen, alsof er geen God bestaat". Dr. von Klein Smid merkte het "gebrek aan morele waarden" op bij onze jeugd als gevolg van deze houding. Als U de ware God buiten beschouwing laat blijft er niet veel over van gedragsnormen. Het resultaat is geestelijke chaos en wetteloosheid en ellendigheid in het menselijk hart. In bijna alle religieuze denominaties van vandaag is de neiging te proberen om God te "moderniseren" en te "democratiseren" en Zijn autoriteit om Zijn schepping - en ons, Zijn schepsels - teregeren, af te schaffen. Er zijn tegenwoordig slechts heel weinig ware "godvrezende mensen" over op aarde! De mens heeft zich een gefantaseerde "lievelingsgod" gemaakt naar hun eigen beeld en de mens heeft zeker geen ontzag en diep respect voor een dergelijke "god". Zij vrezen hun "god" niet. En zij gehoorzamen dit schepsel van hun eigen fantasie zeker niet! De ware boodschap van Jezus Christus gaat evenwel over de God, die deze aarde schiep! Hij was de God, die de mens zegende voor gehoorzaamheid aan Zijn wetten - en die straft voor ongehoorzaamheid. De Jezus Christus van Uw Bijbel predikte altijd het evangelie van het Koninkrijk van God. (Markus 1:14; Lucas 4:43) In moderne taal: Hij predikte het goede nieuws van de regering van God - het bestuur van God. Hij zei:"Bekeert u en gelooft het evangelie". (Markus 1:15) Voordat U oprecht geloven kunt en Jezus Christus als Uw Verlosser kunt aanvaarden en voordat Zijn uitgegoten bloed Uw zonden kan uitwissen, moet U zich bekeren. Maar waarvan bekeren? Bekeren van zonde! Wat is zonde?

Ondanks de tegenstrijdige denkbeelden en generalisaties van georganiseerde religieuze denominaties, verklaart Uw Bijbel duidelijk: "Zonde is wetteloosheid". (1 Johannes 3:4) Zonde is het breken van Gods geestelijke wet - de Tien Geboden. Dat is precies en specifiek wat zonde is! Voordat God Uw vroegere zonden zal vergeven moet U zich eerst bekeren van het breken van Zijn wet! U moet leren om God te vrezen en te respecteren als de Allerhoogste Regeerder van dit universum - en als Uw Koning en Heerser. Salomo, de meest wijze man die ooit geleefd heeft werd geïnspireerd om te schrijven: "De vreze des HEREN is het begin der kennis". (Spreuken 1:7) Deze goddelijke vrees is in geen geval een persoonlijke angst, maareen diep respect en eerbied voor het grote ambt en de autoriteit van God - voor Zijn goddelijke macht - Zijn wijsheid - Zijn liefde. Zonder geloof in zo'n grote en reële God is de mensheid niet compleet. Afgesneden van de ware God van wet en orde is de mensheid doelloos, leeg, gefrustreerd, verward. De uitweg van de leegte en verwarring van de moderne mens lijkt afgezaagd of eenvoudig voor sommige mensen. Maar het is waar - en het werkt! De mensheid moet eenvoudig ophouden met het vereren van valse goden. De mensheid moet terugkeren naar de God van de Bijbel, de God van de schepping, de God die dit universum regeert! Aan het einde van het boek Prediker inspireerde God deze woorden om Zijn weg naar de vervulling van de wens van de mens voor een gelukkig, overvloedig en doelbewust leven, samen te vatten: "Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen". (Prediker 12:13) De mensheid is gefrustreerd en niet compleet zonder dit levende, belangrijke contact met God - Zijn weg te bewandelen, Zijn geboden te onderhouden. Gehoorzaamheid aan Gods geboden zou vrede, vervulling en vreugde brengen aan alle naties en mensen van deze aarde. Het is het ware antwoord op al onze problemen, individueel en collectief. Het is de manier van leven, die Jezus Christus zal gaan onderwijzen als Hij terugkeert om deze wereld te regeren. (Micha 4:2)

Begrijpt U werkelijk Gods Geboden?

 De profeet David was een man naar Gods hart. (Handelingen 13:22) Hij wordt gebruikt als een beeld van Christus en zal direct onder Christus over de hele natie Israël regeren in het spoedig komende Millennium, wanneer Christus vrede op deze aarde zal brengen. (Ezechiël 37:24) David schreef: "Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag". (Psalm 119:97) David bestudeerde en dacht de hele dag na over Gods wet! Hij leerde hoe hij Gods wet in elke situatie in het leven moesttoepassen"Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij". (v. 98) Gods wet liet de weg zien, die David moest gaan - een manier van leven"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad". (v. 105) Door heel Psalm 119 heen verklaarde David hoe hij Gods wet lief had en gebruikte als zijn gids in het leven.

Doet U dat? Waarschijnlijk doet U het niet. De meeste van U hebben geleerd, dat Gods wet werd afgeschaft - of anders heeft U zich eenvoudig niet gerealiseerd, dat Gods wet de enige weg van leven is, die de mensheid waar geluk en vreugde zal brengen. U heeft zich niet gerealiseerd, dat Gods wet de werkelijke natuur en het karakter van God Zelf openbaart. En God gebiedt ons: "Weest heilig, want Ik ben heilig". (1 Petrus 1:16) Denkt U er aan, dat de ware Christenen, de "kleine kudde" van Jezus worden beschreven als degenen, "die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben". (Openbaring 12:17) En God geeft deze beschrijving van het karakter van Zijn heiligen: "Hier blijkt de volharding der heiligen, die degeboden Gods en het geloof van Jezus bewaren". (Openbaring 14:12) Als U gerekend wil worden tot Gods ware heiligen, dan moet U dit levend geloof hebben - dit gehoorzame geloof - in de Almachtige God door Jezus Christus, die Zijn leven in U leeft! U moet Gods geestelijke wet begrijpen en onderhouden, zoals geopenbaard in de Tien Geboden! Wilt U dit boekje alstublieft helemaal bestuderen en elk aangehaald schriftgedeelte opzoeken en leven naar Zijn geestelijke en heilige wet.

De Almachtige God van Israël

Om de Tien Geboden correct te begrijpen en de echte invloed te voelen zullen wij de achtergrond waarin zij werden gegeven, bekijken. Denkt U er aan, dat Mozes en de Israëlieten de kennis hadden bewaard, dat hun God de Schepper was van hemel en aarde. Hij was de grote heerser van de aarde, die de Vloed had gebracht in de dagen van Noach, hun voorvader. En nu had de ware God, de God van Israël hen uit Egyptische slavernij bevrijd door ontzagwekkende wonderen; Hij had hen uit Egypte gebracht en door de wateren van de Rode Zee, die aan weerszijden van hen als een machtige muur oprezen. (Exodus 14)

Vanaf de tijd, dat zij door de Rode Zee getrokken waren begon God zich met hen bezig te houden en hen aan Zijn wetten te herinneren, die zij deels vergeten waren. Voordat zij de berg Sinai bereikten had God alle twijfel weggehaald over welke dag Zijn Sabbat was door een serie wonderen te verrichten om hen er aan te herinneren. (Exodus 16) In Exodus 18 was Mozes het volk reeds aan het oordelen volgens Gods wetten en statuten. (v. 16) Toen zij bij de berg Sinai waren gekomen legde God hen voor - niet om hen een nieuwe wet te geven - maar om een overeenkomst ofafspraak met Hem te sluiten, zodat zij Zijn speciale volk zouden zijn en Hij hun God zou zijn, wiens wetten en statuten en verordeningen zij zouden gehoorzamen. Omdat de Tien Geboden Gods fundamentele geestelijke wet was (Romeinen 7:14) - en altijd zal zijn - werden zij een onderdeel van deze overeenkomst tussen God en Israël.

Lang voor Sinai zegende God in het bijzonder Abraham, de "vader van alle gelovigen" ( Romeinen 4:11), omdat "Abraham naar Mij geluisterd en Mijn dienst in acht genomen heeft: Mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten". (Genesis 26:5) Abraham begreep en gehoorzaamde dus de Tien Geboden.

Omdat de Tien Geboden Gods heilige en geestelijke wetten waren verkondigde Hij deze met grote macht en schreef deze, in tegenstelling tot de rest van de overeenkomst met Zijn eigen hand. Let U op de achtergrond in Exodus 19. God gebood het volk om zich te reinigen en klaar te staan op de derde dag als Hij naar hen zou neerdalen. (Exodus 19:10-11) "En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde". (Exodus 19:16) God liet hier Zijn macht als de Schepper van deze aarde zien toen Hij met Zijn eigen stem de Tien Geboden uitsprak! Toen de Schepper Zelf op de berg Sinai in Zijn glorie neerdaalde: "steeg de rook daarvan op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer". (v. 18)

Tegen deze achtergrond van grote glorie en majesteit en macht sprak God de Tien Geboden uit aan het volk, die beneden aan de berg in ontzag beefde. Zijn stem moet letterlijk met kracht deze mensen geschud hebben toen deze over het land bulderde als het geluid van de donder. (Psalm 104:7)

Het Eerste Gebod

En zo begon God de Tien Geboden uit te spreken - en openbaarde aan Zijn volk de wetten van het leven, die succes brengen en geluk en vrede met God en met de mens. In onze tijd van menselijke redenering, van agnosticisme en van geleidelijk materialisme is het belangrijk om op te merken, dat de Almachtige niet als eerste sprak over de "broederschap van de mens", maar over gehoorzaamheid en verering aan God - de Schepper en Heerser van hemel en aarde - en de persoonlijke God van degenen, die Hem dienen en gehoorzamen! "Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben". (Exodus 20:1-3) Dat is het eerste en zoals wij later zullen zien, het grootste gebod. Bestudeer zorgvuldig de formulering - van dit gebod - en mediteer er over zoals David deed! "Ik ben de HERE, uw God" is een meer veelzeggende zin en er zit meer achter. De "Ik", die sprak met een dergelijke enorme kracht was zeer duidelijk de grote Schepper van hemel en aarde. In Zijn manier van optreden had Hij Zijn kracht als Schepper gedemonstreerd door donder en bliksem uit te zenden en de berg Sinai letterlijk te schudden alsof het een natte vaatdoek was!

Het Eerste Gebod en U

Laten wij zien, nu wij de kracht en macht hebben gezien waarmee God Zich openbaarde toen Hij de Tien Geboden uitsprak vanaf de berg Sinai hoe elk van hen - te beginnen met het eerste gebod - van toepassing is voor U persoonlijk. Want als U beweert een Christen te zijn, denkt U er dan aan dat Jezus Christus, de Stichter van het Christendom zei, dat U bij elk woord van God moet leven. (Matteüs 4:4) En U moet zeker - met Gods hulp - wandelen naar de geboden van de Almachtige God, als U het eeuwig leven wilt binnengaan. (Matteüs 19:17) Hoe is het eerste gebod dan opU van toepassing? "Ik ben de HERE, uw God" verklaart de Schepper. Is de God van de schepping - de God van Israël, de God van de Bijbel - werkelijk Uw God, die U dient en gehoorzaamt? Of heeft U Uw eigen valse "god" of "goden" opgeroepen? Of aanbidt U op de verkeerde manier volgens "de tradities van de mens", waarvan Jezus zei, dat dit leidt tot het tevergeefs aanbidden van God? (Marcus 7:7) Dit zijn punten, waar U over moet nadenken!

Aan Christenen zegt God, dat Hij Degene is, "die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft". (Exodus 20:3) Door heel de Bijbel heen wordt Egyptegebruikt als een "type" om zonde voor te stellen. Alle niet bekeerden worden in slavernij gehouden door het georganiseerde, heidense systeem van deze wereld en door hun eigen persoonlijke verlangens. Als een persoon werkelijk bekeerd is brengt God Hem uit die slavernij - en hij komt er gewillig en blij uit! U moet in elk geval onderzoeken of U werkelijk ooit uit de valse tradities en wegen van deze wereld bent gekomen en zich ook bekeerd heeft van Uw eigen persoonlijke verlangens en zonden.

God gebiedt: "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben". Heeft U iets anders in de plaats van God gezet? Neemt Uw tijd, Uw interesse, Uw dienst aan iets anders meer in beslag dan de ware God? Welke afgod heeft U tussen Uzelf geplaatst en de ware God. Welke afgod heeft u geplaatst tussen Zijn Woord te bestuderen en er naar te leven? God zegt: "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen". (Psalm 19:1) Door heel de bladzijden heen verklaart de Bijbel, dat God de ware Schepper is van deze aarde en van het universum. Hij is Degene, die leven en adem geeft aan alle schepsels. (Genesis 1) Denkt U oprecht aan God en aanbidt U Hem als Uw Schepper en als Degene, die elke ademtocht geeft, die U inademt? U zou het moeten doen, want dat maakt deel uit van het aanbidden van de ware God en geen valse goden voor Hem te hebben!

Tegenwoordig is de grootste misleiding niet het communisme of atheïsme, maar de valse, heidense leerstelling van de evolutie, gepredikt door de valse god van de wetenschap. Evolutie is een poging om de schepping uit te leggen zonder de Schepper. Het verloochent de ware God en Zijn ware natuur en ambt! Het is de basis van het grootste deel van het "onderwijs" van deze wereld! Maar de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. (1 Korintiërs 1:20) God wordt niet alleen als de Schepper geopenbaard maar als Degene, die Zijn schepping onderhoudt en regeert - die zich mengt in de zaken van Zijn dienaren om hen te leiden, te zegenen en te verlossen. David zei: "de HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht". (Psalm 18:2) Letterlijk honderden keren riep David God aan om in te grijpen en hem van problemen of calamiteiten te verlossen. Gaat U voor deze zaken naar God of vertrouwt U op Uw eigen kracht en puur menselijke middelen?

Begrijp Gods Doel

In Matteüs 6:9 zegt Jezus ons om God aan te spreken als onze "Vader", wanneer wij bidden. In het hele Nieuwe Testament wordt Hij geopenbaard als Degene, waar wij naar toe moeten gaan met al onze beproevingen en problemen. Zoals een menselijke vader waakt Hij over Zijn kinderen en zegent en beschermt hen. Hij corrigeert ook elke zoon, die Hij liefheeft. (Hebreeën 12:6) Vanaf het begin is God de ultieme Vader van de mensheid geweest. Toen Hij de mens schiep zei God: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee..... (Genesis 1:26) Menselijke wezens zijn gemaakt naar het natuurlijke beeld van God - de uiterlijke vorm en gedaante van God. De mensheid kreeg bepaalde verantwoordelijkheden en voorrechten zoals God Zelf - heerschappij of bestuur van de hele schepping op deze aarde. Ons werd bepaalde beperkte macht gegeven om nieuwe dingen te maken - of zogezegd "te scheppen" - die nooit eerder in die exacte vorm heeft bestaan. Op deze beperkte manier geven menselijke wezens blijk van de talenten van God! Want God is van plan en stelt zich tot doel, dat wij uiteindelijk op Hem zullen lijken - verheerlijkt, zoals Hij verheerlijkt is! (1 Johannes 3:2) De mensheid zal uiteindelijk geboren worden uit geest - gemaakt van geest - bestaan uit geest. (Johannes 3:6) Wij zullen een deel worden van de uit geest geboren, regerende familie van God. God is van plan om degenen, die de menselijke natuur in dit leven overwinnen en - door de hulp van Zijn inwonende Heilige Geest - leren om Zijn perfecte wetten te onderhouden, gemaakt zullen worden als Hij - geboren zullen worden in Zijn Gezin en Koninkrijk! Dan zullen wij, na dit leven van groeien en overwinnen, na deze geestelijke wedergeboorte in staat zijn om enige talenten van God Zelf uit te voeren! Wij zullen gekwalificeerd zijn als een aanvullend lid van het regerende Koninkrijk van God! (Als U een uitvoerige uiteenzetting van deze geestelijke wedergeboorte wilt hebben, leest U dan ons boekje: Uw Uiteindelijke Bestemming)

Toch wedijveren zelfs in dit opzicht de wetenschap en deze beschaving met God en zijn daarom valse goden geworden! De moderne wetenschap tracht wanhopig de mensheid macht te geven die ver bovenmate haar mentale en geestelijke mogelijkheden gaat om dergelijke krachten te hanteren! Zoals de vroegere president Eisenhower zei in zijn eerste inaugurele rede: "De wetenschap lijkt er klaar voor te zijn om ons als haar laatste gift de macht te schenken om het menselijk leven van deze planeet te verwijderen". En nu - beseffend wat zij reeds gedaan hebben aan de aangekondigde vernietiging van deze aarde - zijn de wetenschappers koortsachtig aan het werk om de hemelen te koloniseren! En hier op aarde gaat onze beschaving voort met het heidense onderwijs, dat de mensheid de uiteindelijke rechter is van wat goed of kwaad is en dat de menselijke wezens totaal in de plaats van God en Zijn wetten plaatst! Of wij het ons realiseren of niet, deze wereldse houding - deze houding die God verwerpt - verspreidt zich door elke fase en aspect van onze tegenwoordige beschaving!

Wie of Wat U dient is Uw "God"

De meeste mensen, die alleen eenmaal per week naar de kerk gaan en hun religie als vanzelfsprekend aannemen weten eigenlijk niet wat werkelijke verering is. Zij denken, dat "verering" iets is wat je één keer per week in de kerk doet en realiseren zich niet dat het iedere dag van je leven invloed moet hebben op elke gedachte en woord en daad! In alles wat U denkt of zegt of doet dient U of God of anders Uw eigen verlangens en Satan de duivel! De Apostel Paulus werd geïnspireerd om dit uit te leggen: "Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?" (Romeinen 6:16) Er is geen tussenweg! Of U verheugt zich in God en Zijn wet en dient en gehoorzaamt Hem de hele dag of anders dient en gehoorzaamt U Uw eigen verlangens! Een sleutel voor deze situatie is hoe U Uw tijd gebruikt. Want Uw tijd is Uw leven! De Bijbel gebiedt ons om "u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad". (Efeze 5:16)

 • Hoeveel tijd besteedt U werkelijk iedere week aan het bestuderen en mediteren van Gods Woord en Wet, zoals David deed?

 • Hoeveel tijd besteedt U aan vurig, prevalerend gebed tot de Almachtige God?

 • Hoeveel tijd besteedt U in het bespreken van de Bijbel met anderen, onderwijst U het aan Uw gezin, aan het schrijven van stichtende woorden tot opbouw aan anderen, alsook woorden van uitsluitend sociale interesse?

De meeste traditionele Christenen denken over hun religie als iets dat net een klein stukje in hun levens in beslag neemt. Maar in alle eerlijkheid en liefde zeggen wij, dat de dag zal komen wanneer zij zich zullen realiseren dat die vorm van religie een valse religie en een valse verering is! Wat is het meest belangrijke, dat God U gebiedt te doen? Toen aan Jezus Christus, Uw Verlosser deze vraag werd gesteld antwoordde Hij: "Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten". (Matteüs 22:37-40)

De bestemming van alle naties en personen berust op deze twee geboden! Als de mensen deze twee geboden gehoorzamen zoals zij door de Bijbel heen verheerlijkt worden, zullen zij gezegend worden! Zo niet, dan zullen zij vervloekt worden en beklagenswaardig zijn door hun eigen verwarring en frustratie! Zoals Jezus zei, de geschriften van de profeten blijven bestaan of de naties gehoorzamen of niet gehoorzamen aan Gods wet. Elke profetie die tegen een natie geschreven werd laat zien dat God voorzag, dat die natie ongehoorzaam zou zijn en hun blik zouden afwenden van Zijn wet en van gehoorzaamheid aan Zijn geboden! Dit zijn levende wetten - net als de wet van de zwaartekracht - die de wereld regeren waarin wij leven!

Leer God Lief te Hebben en te Aanbidden Boven Alles

Jezus zei dat het grote gebod is om God lief te hebben met geheel Uw hart, geest en verstand. U moet God eren en dienen met Uw hele wezen! Wanneer U denkt of spreekt of hoort over iets, dat goed of mooi of prachtig is, moet U aan God denken! Denkt U aan de geïnspireerde verklaring van Jacobus; "Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer". (Jakobus 1:17) Omdat U Hem liefheeft, omdat U weet dat Zijn weg goed is, omdat U Hem waarlijk aanbidt moet U dagelijks mediteren over Gods wet en over Zijn Woord, zoals David dit deed. U moet Uw Bijbel regelmatig bestuderen om bij elk Woord van God te leven. U moet regelmatig tot God bidden in oprechtheid en met geheel Uw hart zoals Jezus deed, die ons tot voorbeeld is. Telkens als U in Zijn Woord vindt, dat God U gebiedt iets te doen moet U onmiddellijk zeggen: "Ja, Heer" en niet argumenteren, "beredeneren" of het onderwerp ontwijken zoals zovele valse traditionele Christenen dit tegenwoordig doen.

Omdat U weet, dat Hij U gemaakt heeft en dat Uw leven werkelijk aan Hem toebehoort, moet U Uw lichaam presenteren als een levende offerande, zoals God het U zegt te doen. (Romeinen 12:1) U moet God dienen en gehoorzamen met Uw hele wezen - met een gewillig hart - en alles doen wat in Uw macht ligt om Uzelf voor te bereiden om het werk te bevorderen om anderen te bereiken met de boodschap van de spoedig komende regering van God, die uiteindelijk echte vrede op deze aarde zal brengen. Uw houding moet altijd zijn zoals die van Jezus Christus, Uw voorbeeld, toen er een beroep op Hem gedaan werd om Zijn leven te geven: "niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede". (Lucas 22:42) Dit is wat ware verering werkelijk betekent! Zo moet het eerste gebod, het grote gebod gehouden worden!

Het Tweede Gebod

Tijdens Zijn onderwijs in de Bergrede verklaarde Jezus: "Wie dan een van dekleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, [zelfs de "kleinste"] die zal grootheten in het Koninkrijk der hemelen". (Matteüs 5:19) Tijdens die hele boodschap legde Jezus de Tien Geboden uit en verklaarde en vergrootte ze. Hij liet zien, dat deze geestelijke wet een levende wet was - net zoals de wet van de zwaartekracht of inertie. Als U het breekt zal het U breken! Wij hebben daarom gezien, dat wanneer de mens of naties het eerste gebod breken - "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben". (Exodus 20:3) - zij een onvermijdelijke straf of leed en ellende over zichzelf en hun nageslacht brengen. De mens snijdt zichzelf af van de bronvan hun wezen, van het doel van het leven, van de wetten die hun geluk, vrede en vreugde zouden geven. De mens, die afgesneden is van de ware God van de Bijbel is leeg, gefrustreerd en ellendig. En of het nu komt door de afschuwelijkheid van oorlog, persoonlijk geweld, ziekte of eenvoudig het ontbinden van het bederfelijke menselijke vlees, de uiteindelijke bestemming van alle mensen, die afgesneden zijn van God, is een oneervolle dood - zonder hoop of belofte van eeuwig leven erna. (Romeinen 6:23; Openbaring 21:8)

Het Tweede Gebod Bepaalt

De mens is niet compleet en heeft zichzelf afgesneden van de ware verering van de ware God. Toch moet hij die God alleen aanbidden: "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben ". (Exodus 20:3) Het tweede Gebod zegt ons hoe wij de ware God moeten aanbidden, welke valkuilen wij in onze verering moeten ontwijken en over de voortdurende zegening of straf, die over ons nageslacht komt als gevolg van de manier waarop wij de Almachtige God aanbidden: "Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de [Eeuwige] HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden". (Exodus 20:4-6)

Het natuurlijke fysieke verstand roept om iets, als hulp in de verering van God. Fysieke wezens willen een fysiek voorwerp - een "hulp" om te vereren - om hen aan een onzichtbare God te "herinneren"! Dat is precies wat in dit gebod verboden wordt! Jezus zei: "maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders". (Johannes 4:23) Merkt U op, dat het alleen de "ware" aanbidders zijn, die in staat zijn om de Vader in geest en waarheid te aanbidden. Vele anderen proberen een of andere vorm van aanbidding, maar omdat zij hun aanbidding beperken door een vals concept van God is het grotendeels tevergeefs. "God is geest en wie Hem aanbidden,moeten aanbidden in geest en in waarheid". (Johannes 4:24) Zodra menselijke wezens, welke afbeelding dan ook, van God oprichten verloochenen zij hetgeen essentieel is in God. God is het wezen van alle macht - alle wijsheid - alle liefde. God is onbegrensd. Als een mens zijn eigen mentale of fysieke beeld van God bedenkt, begrenst hij automatisch in zijn eigen gedachte en verering, de God die niet begrensd wil worden.

Het Fundament van Afgoderij

Vele malen nadat de Tien Geboden herhaald werden waarschuwde God Israël opnieuw tegen elke vorm van afgoderij. "Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God". (Leviticus 26:1) God was voortdurend tegen elke vorm van afgod of beeld, dat gebruikt werd in verering. Laten wij echter, voordat sommige het niet begrijpen, stilstaan bij dit punt om op te merken, dat God geen kunst of beeld veroordeeld, maar het maken van elke afbeelding of beeld of voorstelling en "daarvoor neder te buigen". In het originele gebod in Exodus 20:4-6 keurt God nietelke afbeelding en beeld af, maar zoals het gebod verder gaat: "Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen". Het is dus het gebruik van kunst of beeld als vorm van verering of als "hulp" om te vereren, dat God afkeurt!

Het ware fundament van alle afgoderij is dat de eigenwijze, opstandige mensheid weigert om zich te keren tot het aanbidden van de ware God op de manier zoals Hij gebiedt! Omdat zij de ware God niet echt kennen, noch Zijn Geest hebben denken menselijke wezens dat zij een of andere "hulp" of "voorstelling" nodig hebben om hen te helpen hun menselijk bedachte denkbeeld van God te vereren. Merkt U op, dat dit tweede Gebod niet spreekt over het vereren van een afgod, dat verboden wordt in het eerste gebod. Dit tweede gebod verbiedt het gebruik van fysieke "hulpmiddelen" of "hulpen" in de verering van de onzichtbare God.

Een Persoon, die Werkelijk Bekeerd is, Kent God

Niemand, die God werkelijk kent als Vader - niemand, die in dagelijkse verbondenheid met Hem leeft - heeft een afbeelding of beeld nodig om te helpen met bidden. Als iemand denkt, dat hij dit soort hulp nodig heeft komt dat eenvoudig omdat hij God niet heeft leren kennen - en ongetwijfeld niet vervuld is met en geleid wordt door Gods Heilige Geest. Om God te aanbidden in de geest moet U Gods Heilige Geest hebben. "Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, diebehoort Hem niet toe". (Romeinen 8:9) Maar God geeft Zijn Heilige Geest alleen naoprechte bekering en doop - en alleen aan degenen, die "Hem gehoorzamen". (Handelingen 2:38; 5:32) Heden ten dage zijn er maar weinig mensen, die zich waarlijk onderworpen hebben om God te gehoorzamen, met Hem te wandelen, Hem te laten regeren over iedere gedachte en woord en daad. Daarom zijn de meeste mensen niet echt bekend met God. Hij lijkt ver weg - onwerkelijk - nevelig. In plaats daarvan zoeken zij naar een fysiek "geheugensteuntje" om hen te helpen zich te realiseren, dat Hij bestaat en er is, om hun gebeden te verhoren!

Afbeeldingen van Jezus

Duizenden traditionele Christenen gebruiken voorstellingen of afbeeldingen van een zogenaamde Jezus Christus in hun verering - en stallen deze zelfs uit in hun huizen.

Wat zegt Uw Bijbel over dergelijke afbeeldingen?

Allereerst verbiedt het tweede gebod zelf duidelijk het gebruik van iets dat God uitbeeldt of van iets, dat gemakkelijk een voorwerp van verering kan worden. Omdat Jezus Christus God is (Hebreeën 1:8) zou dit zeker onmiddellijk elke afbeelding of gelijkenis van Zijn persoon verbieden! Bovendien, voor degenen, die wensen te "argumenteren" of redetwisten over dit punt; deze zogenaamde afbeeldingen van Christus hebben geen enkele gelijkenis met de manier hoe Jezus Christus er werkelijk uit ziet! Jezus was - toen Hij in het menselijk lichaam was - een Jood. (Hebreeën 7:14) De kenmerken in de meeste van Zijn zogenaamde afbeeldingen zijn duidelijk niet Joods! Als het Woord van God inspireerde Christus de Apostel Paulus om te schrijven: "Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is"? (1 Korintiërs 11:14) Toch laten deze afbeeldingen steevast een man zien met lang haar, zachte vrouwelijke gelaatstrekken en een sentimentele, schijnheilige blik in Zijn ogen. Dit is niet de Christus van Uw Bijbel!

Feitelijk was Jezus uiterlijk ongetwijfeld zeer mannelijk. Als een jonge man was Hij timmerman - en werkte buiten. En Hij bleef de meeste tijd buiten doorbrengen, zelfs tijdens Zijn dienaarschap. De meeste kruisbeelden, afbeeldingen en beelden van Jezus zijn totaal in tegenstelling met elke beschrijving die van Hem in het heilige Woord van God wordt gegeven! Zij geven in elk opzicht een valse indruk van de ware Jezus Christus. Het gezicht van Jezus moet een krachtig, gebruind uiterlijk hebben gehad. Hij had geen vrouwelijk uiterlijk, maar eerder kort haar als een man. Hij had geen mooie, aristocratische trekken, maar zoals Hij Jesaja inspireerde om Zijn menselijke uiterlijk te beschrijven: "Hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd". (Jesaja 53:2) Als mens was Jezus een normale gezonde, wellicht wat ruig uitziende jonge Joodse timmerman in Zijn begin dertiger jaren. Met ijver en overtuiging begon Hij de boodschap van Gods spoedig komend Koninkrijk of regering over deze aarde te prediken. Als wij echter aan het uiterlijk van Christus denken moeten wij in het algemeen op zijn minst denken aan de manier zoals Hij er nu uitziet. Hij heeft dit voor ons in Openbaring 1:14-16 beschreven: "Zijn hoofd en Zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam..... en Zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht". Als waarachtige God straalt het gezicht van Jezus nu metglans en met macht. Als een menselijk wezen durft men er niet direct naar te kijken! Velen zullen beweren, dat zij afbeeldingen of beelden niet vereren. Wellicht is dat zo. Maar deze valse afbeeldingen en valse denkbeelden van Christus komen ongetwijfeld heel vaak in hun gedachten als zij aan Christus denken of bidden. Feitelijk komen deze valse afbeeldingen en beelden tussen hen en Christus. Zij scheiden de aanbidder van Christus! Als U dergelijke beelden of afbeeldingen van Christus gebruikt breekt U het tweede gebod! En U beperkt zeer Uw denkbeeld van de levende Christus - die nu verheerlijkt aan de rechterhand van God in de hemel zit met Zijn stralend gezicht als de zon in volle sterkte!

Het aanbidden van Systemen en Instituten

één van de meest algemene vorm van moderne afgoderij is het maken van een afgod van een kerk of gemeenschap. Voor veel mensen wordt deze wereldse samenleving - haar voorschriften, gewoonten en tradities - een letterlijke god. Veel mensen zijn verschrikkelijk bang om iets te doen dat gezien zou worden als verschillend of "vreemd". Zij denken, dat zij zich moeten aanpassen aan deze wereld en haar manieren. Maar God gebiedt: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken". (Romeinen 12:2) Dit gebod lijkt zeer moeilijk te gehoorzamen voor mensen, die denken dat andere mensen wel gelijk moeten hebben in wat zij denken en zeggen en praktiseren. De Bijbel laat zien, dat veel mensen in de dagen van Jezus tekortschoten in hun verering"want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God". (Johannes 12:43)

Als U de gewoonten en tradities van Uw familie, Uw kerk of samenleving gehoorzaamt in plaats van de geboden van het Woord van God, bent U schuldig aan afgoderij. Die groep of gebruiken worden een afgod voor U in plaats van de ware God! Zelfs rituelen in een kerkdienst kunnen gevaarlijk worden, want hoe verzorgd het ritueel in sommige instituten mogen zijn, het begint en eindigt met de fysieke bedoelingen van de mens - en is geen geldige vervanging voor de ware verering van God "in de geest". De Bijbel beschrijft openhartig de mensen van onze tijd als "die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben". (2 Timoteüs 3:5)

De ware God is de onzichtbare, Eeuwige Schepper en Heerser van het universum.

Hoe moet U Hem vereren?

Hij antwoordt: "op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor Mijn woord beeft". (Jesaja 66:2) U moet God rechtstreeks aanbidden - en met een nederig en gewillig hart. U moet Gods Woord bestuderen, gewillig er door gecorrigeerd worden en beven voor Zijn autoriteit over Uw leven! Met een hart, dat bewezen heeft onderdanig te zijn door bekering en gehoorzaamheid moet U elke week vele malen op Uw knieën bidden tot God in de hemel en in stil gebed wanneer U Uw dagelijkse taken doet. U moet Hem leren kennen en liefhebben als Uw Vader. Zoals dit hele boekje uitlegt, "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar". (1 Johannes 5:3) Zo zult U Uw Schepper oprecht liefhebben en eren door een gehoorzaam leven te leiden, gebaseerd op het volgen van de Tien Geboden - net zoals Jezus deed.

Zoals Henoch en Noach en Abraham deden moet U leren te "wandelen met God" - en iedere dag van Uw leven in voortdurende en toenemende mate in nauw contact en overgave zijn aan Hem. Dan zult U - geleid door Zijn Geest - zelfs nooit overwegen om een beeld of afgod of afbeelding te gebruiken als een "hulp" voor gebed en verering van de grote soevereine Heerser van dit universum en Uw persoonlijke Vader in de hemel!

Een Ernstige Waarschuwing en Belofte

Wij hebben gezien, dat God het maken van enig beeld of afgod, dat Hem voorstelt, verbiedt: "want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden". (Exodus 20:5-6) Omdat God onze Vader is, is Hij liefdevol bezorgd over ons eeuwig welzijn. Hij is jaloers over ons omdat Hij niet zal toestaan, dat Zijn kinderen valse goden vereren. Dit is natuurlijk voor onze eigen bestwil! Als wij in een idolate en zinloze vorm van verering volharden zegt God, dat Hij onze ongerechtigheid zal bezoeken aan onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Er zijn vele vertakkingen in deze verklaring en dit principe. Maar er is één duidelijke, directe betekenis in deze samenhang. Wanneer men door verering een afgod, beeld of iets anders in de plaats van God stelt en onder invloed van die valse verering komt, dan benadeelt men niet alleen zichzelf - maar de kinderen en kleinkinderen!

Het principe is, dat een vals denkbeeld van verering overgedragen zal worden op hun kinderen - en hun levens en geluk beschadigt en verwoest! Het is een ernstig en verschrikkelijk iets om een vals denkbeeld van God aan Uw kinderen door te geven. Het is één van de meest vreselijke dingen, dat een ouder kan doen! Want het moet voor elke persoon, die in de Bijbel gelooft duidelijk zijn, dat de verering van afgoden en valse "goden" beslist verwarring heeft veroorzaakt in het leven van miljoenen mensen. Afgesneden van de kennis van de Schepper zijn talloze miljoenen misleid door Satan (Openbaring 12:9) en als gevolg daarvan, oorlogen, gebroken gezinnen, massasterfte, slavernij ervaren - en allerlei soorten van menselijk lijden en vernederingen, die niet te beschrijven zijn!

Maar gelijktijdig met deze waarschuwing geeft God aan degenen, die bereid zijn om God te aanbidden zoals Hij gebiedt, een barmhartige belofte. In hun geval is Hij een liefhebbende en barmhartige God, die "barmhartigheid doet aan duizenden", die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. Dit is een opvallende tegenstelling. God bezoekt de ongerechtigheid van de vaders alleen tot aan de derde en vierde generatie, voordat met een barmhartige bestraffing en het bewust worden van de waarheid wordt ingegrepen. Maar Hij toont barmhartigheid aan de duizendstegeneratie! God roept mensen naar Zijn eigen directe geestelijke aanwezigheid - om hun Schepper rechtstreeks te vereren. De mens kan de grote God van het universum werkelijk leren kennen als hun persoonlijke Vader. Zij kunnen dagelijks met Hem wandelen en met Hem spreken. Wanneer men die verering van aangezicht tot aangezicht met de Eeuwige God niet meer doet, ruïneert men zijn eigen karakter - en breekt de wet van God. Dit is de betekenis en de kracht van het tweede gebod.

Het Derde Gebod

Staat God werkelijk op de eerste plaats in Uw leven?

Resultaten van een opiniepeiling onder 1500 universiteitsstudenten laten zien, dat zij twee niveaus van waarde hebben waar zij loyaal tegenover beweren te zijn. Op de eerste plaats aan zichzelf, familie en vrienden; op de tweede plaats aan de mensheid (in het algemeen) en God. Het is opmerkelijk, dat God door deze "gestudeerde" jonge mensen als minste werd beschouwd! Toch gaf in dezelfde opiniepeiling 90 procent van die ondervraagden aan een geloof in God te hebben. Deze gangbarespirituele desinteresse en passieve oneerbiedigheid voor God - en voor de grote belangrijkheid van Zijn ambt en macht - is kenmerkend voor een groeiende tendens, zelfs onder kerkgangers en traditionele Christenen. Mensen houden er van om over religie en God te spreken, maar zij hebben geen groot respect voor Zijn positie en Zijn naam. En deze spirituele kanker heeft het zaad in zich van de vernietiging van onze westerse beschaving!

Het Derde Gebod Bepaalt

Bij het bespreken van het eerste en tweede gebod zagen wij, dat wij ons moesten wapenen tegen het maken van een god uit wat dan ook - en het in de plaats van de ware God te zetten. En wij leerden dat God ons gebiedt om Hem rechtstreeks te vereren - met Hem te wandelen, met Hem te spreken, Hem oprecht te kennen en te vereren in geest en waarheid - en het gebruik te vermijden van elk beeld, voorstelling of fysiek object als een "hulp" om te vereren of ons te "herinneren" aan de grote Schepper. Het derde gebod gaat over Gods naam, Zijn ambt, Zijn positie als de grote soevereine Heerser van het universum: "Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt". (Exodus 20:7) In de Bijbel hebben persoonsnamen een betekenis. De originele Hebreeuwse naam van Abram werd veranderd in Abraham - want Abraham betekent "een vader van een menigte volken". En Abraham was voorbestemd om dat te worden - "een vader van een menigte volken". (Genesis 17:5) Zo is het ook metGods naam.

Gods Naam Openbaart de soort God, die U vereert

Elke naam of titel van God openbaart een eigenschap van het goddelijke karakter. Bij het bestuderen van Gods Woord leren wij nieuwe feiten over Gods natuur en karakter door elke nieuwe naam waardoor Hij Zichzelf openbaart. Met andere woorden God noemt Zichzelf wat Hij is! Als men de naam van God op een manier gebruikt, die de ware betekenis en karakter van God verloochent, breekt men het derde gebod. God verklaart door Jesaja: "Hoort dit, gij huis van Jakob, die u noemt met de naam Israël en die uit de wateren van Juda voortgekomen zijt; die zweert bij de naam des HEREN en die de God van Israël belijdt, maar niet in waarheid en niet in gerechtigheid". (Jesaja 48:1)

Mensen waarop deze profetie van toepassing is, gebruiken de naam van God, maar laten na om de openbaring van God, wat Zijn naam inhoudt, te gehoorzamen. En hoe schokkend het mag zijn, vele religieuze mensen herhalen steeds weer de naam van God in preken of gebeden. Zij gebruiken Gods naam ijdel - voor geen goed gebruik of doel! Het originele gebod zegt: "de HERE zal niet onschuldighouden wie zijn naam ijdel gebruikt". Het Hebreeuwse woord, dat hier vertaald wordt met "onschuldig" kan ook vertaald worden met "rein" - "de HERE zal nietrein houden wie zijn naam ijdel gebruikt". De test van geestelijke reinheid is onze houding ten opzichte van Gods naam! Wij zijn rein of onrein in overeenstemming met of wij de naam van God in waarheid gebruiken - of in ijdelheid. Realiseert U zich wat dit betekent? Het geeft zeker aan dat iemand beter af is, die - vanwege oprechte religieuze twijfels - de naam van God uit zijn woordenschat schrapt, dan een belijdende Christen, die voortdurend over God spreekt, maar Hem in het dagelijkse leven verloochent!

In het Onze Vader wordt ons onderwezen, dat wij Gods naam moeten "heiligen". En het derde gebod, waar wij het nu over hebben, heeft rechtstreeks te maken met het laten zien van het juiste respect voor Gods naam. één van de tien belangrijke punten van Gods eeuwige geestelijke wet is hieraan gewijd! Laten wij echter allereerst duidelijk maken aan degenen, die over het onderwerp verkeerd ingelicht zijn, dat het respecteren van Gods naam niet betekent om Hebreeuws te spreken of Grieks; of te leren om Gods naam in de originele bijbelse talen uit te spreken! Er zijn bepaalde sektes, die er een grote zaak van maken. Sommigen beweren, dat "Jehova" de naam van de Vader is. Anderen zeggen dat het "Jahweh" is, anderen "Jahveh" en weer anderen gebruiken nog verschillende variaties. De waarheid over deze zaak is, dat allen toegeven dat de Hebreeuwse klinkers niet bewaard zijn gebleven en daarom niemand precies weet hoe deze Hebreeuwse naam van God uitgesproken zou moeten worden! (Voor het bewijs, dat "God" de naam van de Vader is, kunt U ons artikel lezen: "De Waarheid over 'Heilige Namen'")

Bij het beschrijven van de betekenis van iemands naam verklaart Moulton-Miligan's Vocabulary of the Greek Testament, [Woordenboek van het Griekse Testament]: "Bij een zelfde gebruik als dat van het Hebreeuwse..... [onoma, "naam"] dient het in het N.T. om het "karakter", de "naam", "autoriteit" van de aangeduide persoon aan te geven". (pag. 451) Ook en dit is zelfs belangrijker, inspireerde God Zelf Daniël en Ezra om het Aramese woord voor God te gebruiken in negen hoofdstukken van de Bijbel, die zij in deze taal schreven; de nieuwtestamentische schrijvers werden allen geïnspireerd om de Griekse woorden voor de Godheid te gebruiken. Het werkelijke belang van de zaak ligt natuurlijk niet in de fonetische klank, die wordt gebruikt om God te beschrijven, maar in de betekenis die Zijn namen inhoudt! Deze gerespecteerde autoriteit op bijbelse taal laat dus duidelijk zien dat iemands naam, zijn ambt, autoriteit en vooral iemands karakter betekent. De namen van God laten ons zien wat God is - zij openbaren Zijn karakter!

 • Weet U werkelijk wat God is?
 • Respecteert U Zijn verschillende ambten en Zijn naam zoals U het moet!

Sla Uw Bijbel open en kijk het na!

Gods natuur en Karakter Geopenbaard

"In den beginne schiep God de hemel en de aarde". (Genesis 1:1) In dit allereerste vers van de Bijbel openbaart God Zich door de Hebreeuwse naam Elohim. Er is één God - maar meer dan één lid in de Godheid of Godfamilie! Ditzelfde woordElohim wordt in Genesis 1:26 gebruikt: "En God [Elohim] zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis". Hier ziet men duidelijk - in samenhang met het vers zelf - dat er meer dan één wezen de naam God delen - Elohim. In het Nieuwe Testament wordt dit duidelijk gemaakt door de openbaring, dat God de Vader alle dingen schiep met en door Jezus Christus - die met God was en vanaf het begin God was. (Johannes 1:1-14; Efeze 3:9)

In deze verzen wordt daarom geopenbaard, dat God meer dan één wezen is - God de Vader en het "Woord" of woordvoerder, die later Jezus Christus werd, toen Hij in het menselijk lichaam geboren werd. Deze Vader-Zoon relatie laat zien, dat God een familie is. En de manier waarop het woord Elohim wordt gebruikt in deze eerste schriftgedeelten in Genesis en ergens anders geven zeker aan, dat God het scheppende Koninkrijk of Gezin is! Het is interessant dat Elohim een meervoudsvorm is, maar wordt gebruikt of in het enkelvoud of in het meervoud, afhankelijk van de samenhang. Op grond van een Schepper te zijn is God ook Heerser over Zijn schepping. Wij zien dat, direct nadat Hij de eerste man en vrouw schiep en God hen beide zowel een zegen als een gebod gaf: "Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar". (Genesis 1:28)

Inderdaad, de ware God is Heerser - en U moet Hem gehoorzamen omdat Hij U gemaakt heeft en U iedere ademtocht geeft van de lucht, die U inademt! In het omgaan met Abraham noemt God Zichzelf soms El Shaddai, hetgeen betekent"Almachtige God". God is dus de bron van alle macht! Zijn naam moet gerespecteerd worden omdat het staat voor Degene, die de bron is van alle kracht, alle macht en alle autoriteit. De naam, die in het algemeen als "Heer" wordt vertaald in het Oude Testament werd vertaald van de Hebreeuwse letters YHWH, soms weergegeven als JAHWEH of JAHVEH. Het originele Hebreeuwse woord betekent de "Eeuwige" of "op Zichzelf Bestaande". Het woord wordt in Genesis 21:33 zowel gebruikt als beschreven: "En Abraham plantte te Berseba een tamarisk, en riep daar de naam van de HERE [YHWH], de Eeuwige God, aan". Dit Hebreeuwse woord, in sommige herziene versies vaak vertaald met "Jehova", laat Gods karakter zien als deeeuwig levende God en wordt gebruikt om Zijn eeuwig ambt in een verbondsrelatie te tonen aan degenen, die Hij heeft geschapen. God heeft altijd bestaan en zal altijd bestaan om Zijn zegeningen, Zijn beloften en Zijn verbond uit te voeren met Zijn volk! Onze God is de Eeuwige - de op Zichzelf Bestaande. Door Zijn hele Woord heen is Gods naam verbonden met Zijn eigenschappen - Zijn macht, Zijn eeuwig bestaan, Zijn barmhartigheid, Zijn trouw, Zijn wijsheid, Zijn liefde. Merkt U op hoe de profeet David Gods naam verbindt met Zijn scheppende macht:"O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel..... Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?" (Psalm 8:1-4) Hier wordt God beschreven als het tonen van Zijn majesteit aan de hemel. Dan gaat David verder en laat zien, dat God de hemelen, de aarde en de mens geschapen heeft. Geen wonder, dat Gods naam en ambt gerespecteerd moeten worden!

In onze dagelijkse gesprekken vervloeken velen van ons de naam van onze Schepper en onze God! Wij gebruiken onze adem om de naam te vervloeken en te verwensen van de Waarachtige, die ons het leven geeft en de adem waarmee wij Zijn naam vervloeken! Een uitdrukking, die vreselijk vaak gebruikt wordt, vraagt God om iemand te "verwensen". Zowel arme als rijke mannen verlenen een rappe tong aan deze verachtelijke vloek - en denken vaak dat zij hun "mannelijkheid" bewijzen of ongestraft met iets wegkomen door dit te doen! Toch zou het moeilijk zijn om ergens een normaal mens te vinden, die dit gezegde uitgevoerd zou willen zien met betrekking tot anderen in haar volle vreselijke betekenis. Het gebruiken van deze uitdrukking is lichtvaardig omgaan met de naam van onze God - en Hem vragen om iets te doen wat Hij nooit voornemens was te doen. God "vervloekt" nooit een persoon op de manier zoals velen lijken te denken! Dit denkbeeld is een afschuwelijke dwaling! Gods werk is een werk van behoud en God zal niemand het eeuwige leven ontzeggen, behalve aan degene die, door zijn eigen besluit en wil, Gods weg verwerpt. God zegt: "op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft". (Jesaja 66:2) Hetzelfde kan gezegd worden over het diepe respect en de goddelijke vrees, die wij voor Gods naam moeten hebben - die precies Gods karakter, Zijn Woord en Zijn doelen weergeeft.

Moet U Zweren?

Tegenwoordig zijn mensen gewend om niet alleen Gods naam te schenden door te zweren en aan te roepen om hun eed te ondersteunen, maar er zijn ook veelgerechtelijke ceremonies waarbij de naam van God wordt aangeroepen in de vorm van zweren of een eed afleggen. Jezus Christus zei: "Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is". (Matteüs 5:34-35) Gods naam is zo geheiligd en heilig, dat ons geboden wordt om Hem niet aan te roepen om onze woorden of onze eed te ondersteunen!

Wij kunnen blij zijn, dat de Amerikaanse natie werd gesticht door mannen, die hun Bijbels lazen en rekening hielden met religieuze vrijheid en voorrecht. Daarom zullen veel overheidsambtenaren zich realiseren dat, alhoewel zij bij gelegenheid U zullen vragen om Uw hand op te steken en te "zweren", er voorzieningen zijn getroffen zodat U het woord "beloven" kunt gebruiken in plaats van te zweren. En feitelijk is de eenvoudige bevestiging of formele belofte van een Godvrezende Christen, zoals wij allen zouden moeten weten, veel meer te vertrouwen dan tienduizend eden, die een leugenaar geeft in de getuigenbank! De karikatuur van zakenmensen, politici en zelfs hoogleraren aan de universiteit, die Gods naam op deze manier ijdel gebruiken in de getuigenbank, dragen voldoende bewijs bij aan deze bewering!

Te vermijden: Religieuze Titels

Toen Christus sprak over het gebruik van bepaalde uitdrukkingen als een religieuze titel, zei Hij: "En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want Een is uw Vader, Hij, die in de hemelen is". (Matteüs 23:9) Ofschoon er in sommige grote religieuze organisaties een schandelijk en onmiskenbaar misbruik is van dit gebod, is deze verklaring van Gods Woord duidelijk voor eenieder, die het wenst te gehoorzamen. Onze enige geestelijke Vader is God! Elke toepassing van dit woord als een religieuze titel voor een persoon is eenvoudig rechtstreekse godslastering tegen de Schepper, die alle mensen heeft gemaakt - zelfs de zwakke, verderfelijke mensen, die lichtvaardig datgene voor zichzelf toe-eigenen en onterecht aannemen wat een goddelijke titel is. Natuurlijk moeten wij onze menselijke ouder "vader" noemen, net zoals God Zelf dat in het vijfde gebod doet.

Een ander algemeen misbruik van de goddelijke naam is de toepassing van de term "eerwaarde" voor welke persoon ook - of hij dienaar is of anderszins. Want God past deze titel alleen op Zichzelf toe: "Hij heeft aan zijn volk verlossing gezonden, Hij heeft zijn verbond voor eeuwig verordend; heilig en geducht is Zijn [Gods] naam". (Psalm 111:9) "Eerwaarde" heeft betrekking op iemand, die geëerbiedigd moet worden - iemand, die waardig is om vereerd te worden! Geen enkel sterfelijk mens is een dergelijke titel waardig! Zelfs zo'n grote dienaar van God zoals de apostel Paulus zelf werd geïnspireerd om te schrijven: "Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont". (Romeinen 7:18) Iedereen, die zich waardig acht om vereerd te worden - of de titel "eerwaarde" denkt te verdienen - zal zich op een dag moeten bekeren van het breken van het derde gebod!

De Meest voorkomende van alle Zonde

In Zijn onderwijzing aan Zijn discipelen en aan ons als Christenen, hoe wij moeten bidden, maakte Jezus Christus de juiste manier bekend om de Almachtige God te benaderen en de houding van eerbied waarin wij Zijn ambt en Zijn naam moeten houden. In de beginzinnen van wat gewoonlijk "het Onze Vader" wordt genoemd, zijn in sommige bijbelvertalingen verkeerde leestekens geplaatst. Na de aanroeping "'Onze Vader die in de hemelen zijt' - de benadering van de mensheid tot God - worden er drie verzoeken samengevoegd en dan volgt een bepaling, die alle drie vaststelt - en niet alleen de laatste. De juiste weergave zou als volgt moeten zijn: "Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde".

De zin "gelijk in de hemel alzo ook op de aarde" is een verwijzing niet alleen naar "Uw wil geschiede", maar naar "Uw Koninkrijk kome" en naar "Uw naam worde geheiligd". Deze gedachten, in wat genoemd wordt "het Onze Vader" - houden de heiliging van Gods naam in, de komst van Zijn Koninkrijk en het doen van Zijn wil - en zijn eenvoudig verschillende fasen van hetzelfde onderwerp. Want wij heiligen Gods naam door onderwerping aan Zijn Koninkrijk en regering en door Zijn wil te doen en Zijn wetten te gehoorzamen. Het fonetische geluid van Gods naam in eerbied te houden is slechts een klein deel van de vervulling van het derde gebod. Jezus vroeg: "Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg"? (Lucas 6:46)Gebed zonder gehoorzaamheid is een subtiele vorm van godslastering! De zogenaamde religieuze mensen, die over religie en God spreken maar weigeren om Zijn Woord en Zijn wet te gehoorzamen zijn meer schuldig aan zonde dan degenen, die toegeven de weg van het vlees te gaan en tenminste weigeren zich anders voor te doen. De hypocrisie van religieuze denominaties en religieuze mensen is oneindig erger dan het gevloek van de straat. Lofprijzingen aan God, die tenietgedaan worden door rebellie tegen Zijn wegen en Zijn wetten is zeker godslastering - en de naam van God wordt ijdel gebruikt! Iemand, die met welsprekendheid en in een stichtelijke houding predikt of bidt, maar doorgaat met het breken van de kleinste van Gods geboden (Matteüs 5:19) spreekt godslasterlijk als hij bidt! Maar zelfs al misleidt zo iemand de wereld, hij misleidt nooit God!

Toen Hij over de "religieuzen" van Zijn tijd sprak, die totale gehoorzaamheid aan de wil en de wet van God weigerden, verklaarde Jezus: "Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn". (Markus 7:6-7) Op dezelfde manier belijden velen tegenwoordig God met hun lippen, maar hun verering is nutteloos! "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is". (Matteüs 7:21)

Moge God U de bereidwilligheid geven om Zijn wil en wet te gehoorzamen! En dat U Hem mag leren aanbidden in geest en in waarheid. En zal leren om Zijn grote naam te eren en te eerbiedigen - want het geeft Zijn creatieve macht weer en Zijn wijsheid, Zijn trouw, Zijn liefde en vriendelijkheid, geduld en oneindige barmhartigheid. Het geeft het karakter weer en het ambt en de waardigheid van de grote God, die aan de leiding staat van het universum!

Het Vierde Gebod

 • Waartoe bent U geboren?
 • Wat is de betekenis van Uw leven?
 • Wat is het ware doel van het leven - en wat zijn de wetten van het leven, waardoor U dat doel kan bereiken?
 • Hoeveel tijd besteedt U iedere week om over deze zeer belangrijke vragen na te denken?

De meeste mensen zijn zo druk bezig met de dagelijkse zorgen om de eindjes aan elkaar te knopen, dat zij bijna helemaal geen tijd besteden aan de geestelijke essenties van het leven. Als er vragen gesteld worden over bijbelstudie of bidden antwoorden de meeste mensen dat "er gewoon niet genoeg tijd is" voor deze religieuze activiteiten.

Omdat men gedurende de dag zo in beslag genomen wordt door zijn werk en 's avonds en in het weekeinde met televisie, films, feesten en sporten, ontbreekt het de gemiddelde volwassene zelfs aan een elementaire kennis van zijn eigen religieus geloof. En hij is kinderlijk onwetend over de fundamentele waarheden van de Bijbel - zo erg, dat een onderzoek laat zien, dat de gemiddelde gelovige zelfs niet in staat is om de vier Evangeliën correct op te noemen! God lijkt voor hem ver weg. De Bijbel is "voor ouderen en predikers", om te lezen en te begrijpen. Toch verklaart hij dat hij het op een dag "beter zal doen". De grote vraag is - wanneer?

 • Wanneer zal hij de tijd nemen om God werkelijk te leren kennen?
 • Wanneer zal hij de tijd nemen om zijn Bijbel te bestuderen, vurig te bidden tot de Schepper als zijn Vader en te mediteren over de wetten en doelen van het leven?

Voor de meeste mensen zal het ware antwoord waarschijnlijk "nooit" komen - tenzij zij leren het vierde gebod van de Almachtige God te gehoorzamen! Gehoorzaamheid aan dit weinig begrepen gebod is een krachtig element om de levens van mannen en vrouwen dichter tot de Schepper God te brengen - en tot Zijn zegeningen en rechtstreekse leiding.

Het Vierde Gebod Bepaalde

Wij hebben reeds gesproken over de wijdverspreide zonde van het plaatsen van een andere god in de plaats van de ware God. Wij leerden, dat God ons gebiedt om Hem rechtstreeks te aanbidden en het gebruik te mijden van welk beeld, voorstelling of fysiek object dan ook om ons aan de grote Schepper te "herinneren" of als een "hulp" voor verering. En wij werden gewaarschuwd tegen het ijdel gebruik van de naam van de Almachtige God, dat staat voor Zijn positie, Zijn karakter, Zijn macht, Zijn ambt als de grote Heerser van dit hele universum. Het vierde gebod sluit het eerste deel af van de Tien Geboden, die de relatie van de mens met God behandelt. De Sabbat bepaalt de permanente naleving van een teken van de relatie tussen God en de mens"Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die". (Exodus 20:8-11)

Het gebod is in de formulering de langste dan welk van de tien ook. Het werd beschermend, precies in het midden van de Tien Geboden geplaatst. Toch is het jammer genoeg het gebod, waarover men het meeste "redeneert" en argumenteert en welke men het snelst zou willen scheiden en tracht los te maken van de rest van Gods wet. Merkt U op, dat het begint met de opdracht om "zich te herinneren". Deze vermelding bewijst, dat het Sabbatgebod reeds begrepen werd door Gods gekozen volk en dat, door het op te nemen als een deel van Zijn verbond, God hen aan een geestelijk gebod herinnerde, waarvan zij reeds kennis hadden. "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt". U kunt koud water niet heet "houden"! En sterfelijkemensen kunnen niets heilig maken. Daarom moeten wij, om de betekenis van dit goddelijk gebod volledig te begrijpen leren wie de Sabbat heilig maakte en wanneer! Jezus zei: "De Sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de Sabbat. Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de Sabbat". (Markus 2:27-28) Merkt U op dat Jezus zei, dat de Sabbat "gemaakt" was. Alles wat gemaakt werd heeft een Maker. Merkt U ook op, dat Jezus niet zei, dat de Sabbat alleen voor de Joodse mensen gemaakt werd, maar voor de mens - met andere woorden: voor de hele mensheid. Dan verklaart Hij, dat Hij - Christus - "Heer" is van de Sabbat. In deze verklaring beweert Hij - niet de vernietiger - maar de Heer van de Sabbat te zijn. In Zijn menselijk leven hield Jezus de Sabbat en veel verzen in de Vier Evangeliën worden gewijd aan Zijn voorschriften aan de discipelen, hoe het gevierd moet worden en het te vrijwaren van de tradities, die de Joden hadden toegevoegd. Maar laten wij, voordat wij verder gaan de vraag beantwoorden: "Wie maakte de Sabbat"?

Wie Maakte de Sabbat?

Om het gebod te begrijpen door de Sabbat te herinneren en het heilig te houden en om in de eerste plaats te begrijpen wie de Sabbat maakte, moeten wij beginnen bij een verslag van het begin van Gods schepping. Het Nieuwe Testament geeft een dergelijk verslag in het eerste hoofdstuk van het Evangelie volgens Johannes. "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is". (Johannes 1:1-3) Hier zien wij, dat Jezus Christus beschreven wordt als het "Woord". (Of "Woordvoerder", zoals het originele Grieks correcter vertaald moet worden) Dit schriftgedeelte openbaart, dat Jezus vanaf het begin met de Vader was en dat niets gemaakt werd zonder Hem - zonder Jezus Christus! Als het tweede wezen in de Godheid gebruikte de Vader Hem als het instrument, door wie de schepping tot stand werd gebracht. De Apostel Paulus werd geïnspireerd om te spreken over hoe: "God, alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus". (Efeze 3:9 STV)

In Hebreeën zien wij Christus beschreven worden als de Zoon van God, "die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft". (Hebreeën 1:2) Deze en vele andere schriftgedeelten laten zien, dat Hij het wezen in de Godheid was, die later Jezus Christus werd en die feitelijk het scheppingswerk uitvoerde! Hij was Degene, die zei: "Er zij licht; en er was licht". (Genesis 1:3) Hij was Degene, die de mens schiep - en hem op deze aarde in de hof van Eden plaatste. Dus in het bijzonder sprekend over Hem, die de schepping deed, verklaart de geïnspireerde schrijver van Genesis: "Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht". (Genesis 2:2-3)

Jezus zei, dat de Sabbat gemaakt was voor de mens. Hier zien wij dat de Sabbat gemaakt werd toen de mens gemaakt werd. En het was gemaakt door het goddelijke Wezen, die later Jezus Christus werd! Het werd gemaakt als een wezenlijk deel van de omgeving, die de mensheid omringde en die God in de zeven dagen van de schepping maakte. Let wel, dat God de zevende dag "zegende" en "heiligde". Zo'n eer werd niet verleend aan welke van de voorafgaande zes dagen ook. Als God iets zegent verleent Hij goddelijke gunsten er aan en Zijn goddelijke aanwezigheid er in. Het woord "heiligen" betekent apart zetten voor heilig gebruik of doel. Wij zien dus, dat de Almachtige God in het scheppingswerk Zijn goddelijke gunst gaf aan een bepaalde ruimte van het meest duurzame wat er is - tijd.

De Sabbat is een Zegen

Dit inzicht in de achtergrond van de Sabbat geeft zeker toegevoegde betekenis aan Gods gebod: "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt". (Exodus 20:8) Door Jezus Christus maakte God de zevende dag van de week heilig - en door Zijn autoriteit als onze Schepper gebiedt Hij ons het op die manier te houden! De Sabbat is dus heilige tijd. Toch werd het gemaakt voor de mens - als een grote zegen voor de hele mensheid. Onze Schepper wist, dat wij iedere zevende dag een periode van rust en verering nodig zouden hebben en dit is het hoofddoel waarvoor de Sabbat werd geschapen. Ieder van ons neigt overdreven opgeslorpt te worden in onze dagelijkse beslommeringen, werk en genoegens in de week. Onze Schepper voorzag dit en zette Zijn Sabbat apart als een geheiligde tijd, waarin wij onze dagelijkse routine totaal kunnen vergeten en nader tot de Schepper God komen in studie, meditatie en gebed.

De moderne mensheid heeft ontzettend behoefte aan deze tijdsperiode om echte communicatie te hebben met haar Schepper en God. De tijd nemen om over God na te denken en Hem te vereren, te bidden, te studeren en te mediteren over het doel van het menselijk bestaan en over Gods geopenbaarde wetten van het leven - dit alles voegt aan het menselijk leven in de andere zes dagen van de week grote kracht en betekenis toe. De Sabbat is één van de grootste zegeningen, die ooit aan de menselijke familie werd verleend!

Het Gebod Uitgelegd

Laten wij, wetend dat het Sabbatgebod net zo bindend is als de geboden tegen moord en overspel, verder gaan met het analyseren en uitleggen van dit gebod van God en haar toepassing in ons persoonlijk leven van vandaag. Behalve de verklarende en verhelderende uiteenzettingen bestaat het vierde gebod uit twee basisgeboden:

 • ten eerste, "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt".
 • Ten tweede, "zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen". (Exodus 20:8-9)

Het is op gezag van God, dat de eerste zes dagen van de week bestemd zijn voor de zaken en het werk van de mens. Het is Gods wil, dat de mensen moeten werken en hun dagelijks brood verdienen. Iemand, die in de zes dagen voortdurend tijd verspilt is in Gods ogen net zo schuldig als iemand, die op de zevende werkt! Het tweede deel van het Sabbatgebod is net zo bindend als het eerste! Iemand, die nooit werkt is totaal ongeschikt om te aanbidden! Het eerlijke, doelbewuste werk van de zes dagen zelf is een daad van verering en gehoorzaamheid aan God. Wij zijn in een wereld geplaatst, die alles bevat wat nodig is voor ons fysiek bestaan, maar wij moeten werken om het te verkrijgen! Het is een deel van de oorspronkelijke intentie van God, voordat de mensheid in de hof van Eden werd geplaatst om "te bewerken en te bewaren". (Genesis 2:15)

Op dezelfde manier echter is iemand, die nooit rust van de dagelijkse zaken en bezigheden om te aanbidden zoals God geboden heeft op de zevende dag, die Hij heiligde en apart zette - door gebrek aan contact met zijn Schepper - onbekwaam geworden voor het hoogste potentieel bereik in het werk, in dienstbaarheid en in de vreugde van het tot stand brengen. Omdat de Schepper het zo geboden heeft, kunnen wij de Sabbatdag van rust en geestelijke verjonging met volledig vertrouwen houden, dat God ons zal zegenen en begunstigen omdat wij dit gedaan hebben!

Een Betaalde "Vakantie"

Normaal gesproken kunt U natuurlijk verwachten, dat U achterop raakt met Uw werk en financiën als U om de paar dagen zou ophouden met werken om de nodige rust te nemen. Maar God Zelf heeft een groot gebod in werking gezet. Gods Tien Geboden zijn levende, actieve wetten net als de wet van de zwaartekracht. Zij zijn in werking - zij werken automatisch. De wet van de Sabbat, gesteund door de macht van de Schepper - zegt dat wanneer U elke week zal rusten en de Almachtige God zal vereren op de zevende dag, U gedurende het werken op de zes dagen zo gezegend zal zijn, dat dit meer dan goed zal maken voor wat U zou bereikt hebben door te werken op Gods Sabbat!

Realiseert U zich waar dit op neerkomt? Welbeschouwd geeft God ons iedere zevende dag een betaalde "vakantie"! Maar deze vakantie is niet alleen met als doel, fysieke rust; het is ook een tijd voor verering, voor opnieuw geestelijke toewijding, voor de overdenking en toepassing van de geestelijke doelen en wetten van het leven, die God geplaatst heeft. Door de viering van de zevende dag, die God heilig heeft gemaakt - en alleen deze wijst naar de schepping - wordt de mens in nauw contact gebracht met zijn Schepper en zijn God. Want Gods aanwezigheid en Zijn goddelijke zegening zijn vooral duidelijk in deze dag, die Hij apart heeft gezet en geheiligd.

Tegenwoordig is dit de drukste dag, die de mensheid ooit heeft gekend. Dit is de dag, waarop de meeste mensen weinig of geen tijd hebben voor de beschouwing van de geestelijke bestemmingen en doelen van het leven - de meest belangrijke vragen, die de mensheid in overweging zou moeten nemen. De geweldige zegen van Gods ware Sabbat is, dat het de menselijke wezens mogelijk maakt om tijd te nemen om deze meest belangrijke vragen in het leven te overdenken en te overwegen - en in contact te zijn met God en Schepper op een manier, die weinigen in dit tijdperk ooit hebben ervaren. De ware viering van de Sabbat zou de mensheid in contact houden met God! Zonder dat contact zijn wij afgesneden van het ware doel van ons bestaan; van de wetten, die ons succes of mislukking in het leven bepalen; van het begrip van wat wij zijn; waar wij heen gaan en hoe wij daar komen. Zonder dit contact met de Schepper God is het menselijk leven leegte, frustratie en ijdelheid. In meer dan alle andere heeft de mensheid in dit tijdperk het contact met God nodig, de geestelijke kracht en begrip en de goddelijke zegen en leiding, die door de juiste viering van Gods ware Sabbat worden verschaft.

Het Voorbeeld van Jezus

Jezus Christus - het geïnspireerde voorbeeld van hoe elke ware Christen zou moeten leven - onderwees door Zijn eigen leven en daden, dat de Sabbat een heilige samenkomst (geboden vergadering) voor Gods volk is, zoals onderwezen in Leviticus 23:3. Het voorbeeld van Jezus en gebruikelijke praktijken staan in Lucas 4:16, waar wij lezen dat Jezus "volgens zijn gewoonte........ op de sabbatdag naar de synagoge ging en opstond om voor te lezen". De ware Sabbat is een dag voor de verering en aanbidding van God door Zijn geroepen dienaren. En het is een tijd voor het prediken en uitleggen van Gods Woord en Zijn levende wetten. Het is de plicht van elke ware Christen om uit te vinden waar die kerk is, waar hij God werkelijk kan vereren: in geest en in waarheid: een Kerk, die de ware Sabbat van de Schepper God op de juiste manier viert en een Kerk waar Christenen worden onderwezen om "te leven naar elk woord van God".

Er zijn een aantal kerken, die geloven in het houden van het vierde gebod. Maar de meeste van deze kerken breken in hun onderwijzing en praktijken rechtstreeks één of meer van de andere geboden. Jezus stichtte slechts één Kerk (Matteüs 16:18) en alleen deze houdt alle geboden van God. U moet deze Kerk vinden. Voor meer informatie kunt U het boekje Gods Kerk door de Eeuwen heen lezen. Wij bieden ook persoonlijke hulp aan om U te helpen begrijpen waar Gods Kerk is en om te helpen met welke vragen U ook mag hebben. De Levende Kerk van God heeft dienaren beschikbaar in vele delen van de wereld, die klaar staan om U persoonlijk te adviseren en vragen te beantwoorden, die U over de Kerk mocht hebben of hoe U de Sabbat moet houden. Natuurlijk zal geen van hen U onuitgenodigd bezoeken. Maar wanneer U, op Uw eigen verzoek over deze belangrijke onderwerpen wilt spreken met een bevoegde en toegewijde dienaar van God, schrijft U dan en laat het ons weten. Wij zullen graag één van onze dienaren sturen om U te ontmoeten.

Verheug U op Gods Sabbat

Leer om de Sabbat op een positieve manier te vieren! Gebruik de zevende dag, die door God gewijd en heilig gemaakt is, zoals Hij het heeft bedoeld - om te rusten van het wereldse werk, te bidden, te studeren en te mediteren over Gods Woord en het doel voor het menselijk bestaan. Neem de tijd om goed te doen aan anderen, voor de zieken te zorgen, bezoek de bedroefden. Kom samen met andere ware Christenen op de Sabbat als dat mogelijk is. De zevende dag, die door God geheiligd is, is de door God geboden en gezegende tijd voor rust, voor verering en voor de overpeinzing van de belangrijke sleutels tot de betekenis van het leven. Als U hoe dan ook enige twijfel heeft over de dag, waarop de Sabbat gehouden moet worden, leest U dan ons boekje: Welke Dag is de Christelijke Sabbat? Wanneer het vierde gebod op de juiste manier begrepen wordt en op de juiste manier gehouden wordt - is het vieren van Gods heilige Sabbatten één van de grootste zegeningen, die de Schepper ooit aan de kinderen der mensen geschonken heeft! Het is een identificerend teken tussen de mensheid en de ware God. Gedenk het - houdt het heilig!

Het Vijfde Gebod

Jeugdig geweld en onbeschaamdheid kenmerken de tijd waarin wij leven. Er zijn in toenemende mate ontwrichte gezinnen. Jeugdcriminaliteit is absoluut omhoog geschoten! Jaren geleden trachtte één van de meest gerespecteerde autoriteiten in Amerika op het gebied van jeugdproblemen, rechter Samuel S. Leibowitz het antwoord te vinden op de frustratie van de Amerikaanse jeugd. Hij besloot om naar het westerse land te gaan met de laagst vermelde incidenten van jeugdcriminaliteit: Italië. Hij zocht bij politie en school functionarissen in het hele land naar de reden. Uit elk deel van Italië ontving hij hetzelfde antwoord: jonge mensen in Italië respecteren autoriteit. Rechter Leibowitz moest naar Italiaanse gezinnen gaan om uit te vinden waarom. Hij ontdekte, dat zelfs in de armste gezinnen, de vrouw en de kinderen de vader respecteerden en eerden als het hoofd. Hij zag, dat de moderne doe-zoals-je-wilt, toegeeflijke wereld het kind niet echt gelukkig en evenwichtig maakt. Integendeel, een kind wilt de solide muur van discipline en regels om zich heen, die zijn wereld afbakenen - hem precies vertellen hoe ver hij kan gaan. Net zoals van hem verwacht wordt in de volwassenen wereld,moet een kind geleerd worden om de dingen te doen, die hij niet nodig vindt om te doen. Van kindsheid af moet een kind geleerd worden om zijn ouders te respecteren en te gehoorzamen.

Rechter Leibowitz eindigde zijn onderzoeken met een, uit negen woorden bestaande oplossing voor jeugdmisdadigheid: plaats vader terug aan het hoofd van het gezin. Dit opmerkelijke antwoord op jeugdproblemen, die door deze eminente autoriteit werd gegeven gaat dieper dan gerealiseerd wordt. Want het gaat naar de ware kern van het probleem - een gebrek aan diep geworteld respect voor autoriteit, die begint in de kindsheid en voortduurt door het leven heen. Dit probleem heeft zijn oorsprong in de kinderjaren - thuis! Lang voordat een kind zich zelfs bewust is van het bestaan van kerk, school of natie vormt het houdingen en gewoonten tegenover degenen, die zijn meerdere zijn in de verzorging, het huis en de buurt. Dit deel van het karakter van een kind, ontwikkeld vanaf kindsheid, zal ongetwijfeld zijn gedachten en daden voor de rest van zijn natuurlijk leven beïnvloeden!

Het Vijfde Gebod Bepaalt

De eerste vier geboden bepalen de relatie van de mens met God. Zij leren ons de grootheid van Gods macht en naam en spoort ons aan om Hem te gedenken als Schepper van alles wat bestaat. Het vijfde gebod is als eerste geplaatst bij welke onze menselijke relaties worden geleid. Het is niet alleen het meest belangrijke, wanneer wij de volle betekenis begrijpen, maar het fungeert als een "brug" tussen de twee delen van Gods wet. Want echte gehoorzaamheid aan het vijfde gebod is onvermijdelijk verbonden met gehoorzaamheid en eer tegenover God Zelf! Onze Schepper wist dit toen Hij het inspireerde om "het eerste gebod, met een belofte" te zijn. (Efeze 6:2) "Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal". (Exodus 20:12)

Waarom moeten wij onze ouders eren?

Het ware antwoord openbaart de diepte van dit gebod en de ware draagwijdte.

Kwam elke ouder op aarde maar tot het besef van de geweldige invloed op het latere leven van een kind, dat automatisch komt als een rechtstreeks resultaat van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan dit door God gegeven gebod! Dit gebod is één van de tien grote punten van Gods eeuwige, geestelijke wet. Onder het oudtestamentische bestel was de straf voor directe en overduidelijke overtreding van deze wet, de dood! "Wie zijn vader of zijn moeder slaat, zal zeker ter dood gebracht worden..... Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden". (Exodus 21:15, 17) Zo belangrijk is dit gebod in Gods ogen! Het thuis en de gezinsband zijn de basis van alle ordentelijke samenlevingen. En de relatie van kinderen met hun ouders zijn een exact voorbeeld van de geestelijke relatie tussen ware Christenen en God. De karakterlessen, die in die relatie geleerd worden kunnen voor kinderen de rest van hun leven meegaan - en voor de eeuwigheid! In de ogen van een klein kind staat een ouder in de plaats van God Zelf. Want de liefhebbende en toegenegen ouder is de verzorger, beschermer, leraar en wetgever. De vroege training van een kind en zijn antwoord op deze relatie zal in grote mate zijn latere respons bepalen op de grotere relaties met de samenleving. En uiteindelijk zal het zeker zijn relatie beïnvloeden met zijn geestelijke Vader in de hemel.

Eer en Respect voor Ouders

Het Nieuwe Testament versterkt dit gebod op vele plaatsen. De Apostel Paulus schreef: "Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, dit is immers het eerste gebod, met een belofte". (Efeze 6:1-2) Het originele gebod om vader en moeder te eren is in ons hele leven op ons allen van toepassing. Maar op deze plaats wordt aan kinderen specifiek gezegd om hun ouders "in de Here" te gehoorzamen. Door het totale gemis aan ervaring en oordeel is het absoluut nodig, dat een kind geleerd wordt om zijn ouders direct en zonder vragen te gehoorzamen. Uitleg en redenen kunnen en moeten aan het kind van tijd tot tijd gegeven worden. Maar op het moment dat een ouderlijke opdracht wordt gegeven, kan er geen tijd of kans zijn om de reden te geven, waarom! Daarom is het noodzakelijk dat een kind de gewoonte van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan zijn ouders geleerd wordt. Want totdat een jong kind tot ontwikkeling komt, gelden zijn ouders voor hem in de plaats van God. En God houdt hen verantwoordelijk voor het juiste onderwijs en leiding aan het kind.

Gehoorzaamheid "in de Here"

Als direct uitvloeisel zijn de ouders gebonden door het vijfde gebod om zichzelf eerbaar te maken. Want om geëerd te worden, moet men eervol zijn. Alle ouders moeten zich realiseren, dat zij God vertegenwoordigen voor hun kinderen! Ouders moeten levens leiden, die het diepe respect en eerbied van een kind waard zijn. Dan moeten zij hun kinderen leren om beide ouders te eren en te respecteren. Als hun kinderen opgroeien, moeten ouders hen onderwijzen over het bestaan van de grote geestelijke Vader van al het leven, de Schepper van hemel en aarde, de soevereine Heerser van het universum - de Almachtige God. Christelijke ouders moeten hun kinderen leren om hun geestelijke Vader te eren en te gehoorzamen met zelfs meer onvoorwaardelijk geloof en liefde dan dat zij hun aardse ouders doen. Want de grootste les, die een kind of ieder ander geleerd kan worden is die van ontzag en gehoorzaamheid voor Degene, die op de eerste plaats al het leven in beweging zette! Kinderen moeten dus de gewoonte van gehoorzaamheid geleerd worden. Zij zullen autoriteit leren respecteren. Te zijner tijd, wanneer hun verstand geopend is om de Oppermachtige Vader van al het leven te kennen zullen zij de basis van goddelijk karakter reeds geleerd hebben - liefhebbende gehoorzaamheid aan God en diep respect en eerbied voor alle wetten en ingestelde autoriteit.

Zegen voor Gehoorzaamheid

De Apostel Paulus benadrukt opnieuw de zegening, die aan het vijfde gebod verbonden is: "opdat het u welga en gij lang leeft op aarde". (Efeze 6:3) Gehoorzaamheid aan het vijfde gebod resulteert automatisch in het bouwen van gewoonten en karakter, die bijdragen aan een lang leven. Een jong persoon, die zo opgevoed is zal de roekeloosheid, het geweld, het verkeerde gezelschap en de rebellie tegen autoriteit vermijden, die vaak in een vroegtijdige dood resulteert. En in de uiteindelijke betekenis zullen degenen, die leren om hun ouders en later - vanwege hun opvoeding - God Zelf te respecteren en te gehoorzamen zeker "lang leven op aarde". Omdat, zoals Jezus zei: "Zalig de zachtmoedigen [de nederigen en gehoorzamen], want zij zullen de aarde beërven". (Matteüs 5:5)

Er zijn ook vele dagelijkse zegeningen voor het gehoorzame kind. Op zijn minst zeker een gevoel van zekerheid. Zoals rechter Leibowitz naar voren brengt, een kind is verward als hem de grenzen van zijn activiteiten niet worden verteld. Maar als aan een kind door zijn ouders wordt gezegd wat die grenzen zijn - en zij er bij blijven - wordt hij ontheven van de verantwoordelijkheid, waarvan hij zich van nature realiseert, die door zijn ouders gedragen moet worden. Frustratie is een ander probleem dat wordt verminderd. Het ongehoorzame kind is een gefrustreerd kind - want zijn gedachten worden steeds geplaagd door schuldgevoelens en opstandigheid. Een kind, dat zijn ouders liefheeft, eert en gehoorzaamt is inderdaad een gezegend kind. Het is geneigd een meer gelukkiger, onbezorgder en doelbewuster leven te leiden. En in zijn geestelijk leven zal hij de natuurlijke en mooie opeenvolging doorlopen van de verering van zijn ouders naar het vreugdevol aanbidden van zijn God!

Tot nu toe hebben wij ons voornamelijk bezig gehouden met de toepassing van het vijfde gebod op kinderen en jonge mensen. Maar het originele gebod om onze ouders te "eren" is niet alleen gericht aan kinderen - maar aan iedereen.

Zelfs Volwassenen Moeten hun Ouders Eren

De tijd kan komen, dat het niet langer nodig of goed is, dat een persoon zijn ouders strikt moet gehoorzamen. Maar er moet nooit de dag komen, dat hij ophoudt met hen te eren. Het woord "eren" heeft een veel grotere betekenis dan dat van gehoorzamen. Het geeft een groot respect aan voor wat het waard is, verdienste of rang. Het betekent een gevoel van achting en respect. Een persoon, die zijn ouders tijdens de kindertijd goed heeft gehoorzaamd betuigt later zijn respect voor hen in een dieper waardering voor de bemoedigingen en trainingen, die zij hem als een kind gaven. Dit respect wordt duidelijk gemaakt in beleefdheid, zorgzaamheid en attente daden. Als wij opgroeien, wordt het steeds meer duidelijk, dat er zeer vele uren werk, bezorgde gedachten en doodsbenauwde gebeden werden besteed aan ons welzijn door trouwe en liefhebbende ouders. Het moet de vreugde worden van iedere man en vrouw om deze liefde terug te geven waarmee onze ouders ons hebben overladen. Aan het einde van hun leven verlangen veel ouders wellicht meer naar deze genegenheid en omgang met hun kinderen dan naar welke andere zegening dan ook. Laten wij denken en handelen naar deze kans om de liefde terug te geven, die onze ouders ons zo overvloedig gaven!

Tot eeuwige schande van onze traditionele Christelijke samenleving zijn duizenden ouderen vernederd om van een bedroevend klein beetje te leven, die zij van overheidsinstanties ontvangen. In veel te veel gevallen zijn kinderen in staat, maar eenvoudig niet genegen, om aanvullende hulp te geven aan hun ouders. Jezus Christus gaf één van de krachtigste interpretaties van het vijfde gebod en de toepassing ervan op dit probleem. In Zijn dagen zochten mannen uitvluchten om in de behoeften van hun ouders te voorzien. Zij zeiden dat fondsen, die op deze manier konden worden gebruikt "korban" waren - dat is, gewijd aan de dienst van het altaar. Deze fondsen waren geen deel van Gods tiende, maar een aanvullende offergave dat gebruikt werd om een gunst te ontvangen bij het benaderen van God. Toen Jezus deze hypocriete religieuzen berispte, zei Hij: "tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven". (Markus 7:9-10) Merkt U op hoe deze hypocrieten hun manier om dit gebod heen "beredeneerden"! Jezus vervolgt: "Maar gij zegt: Indien een mens tot zijn vader of moeder zegt: Het is korban, dat is, offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering". (v. 11-13) Jezus veroordeelde deze hypocrieten. Zijn woorden onderwijzen duidelijk, dat een Christen materiele en financiële steun moet geven aan zijn bejaarde ouders als het mogelijk is en hun noden dit eisen. Hij moet zich niet verontschuldigen door te zeggen dat al zijn extra fondsen "gewijd zijn aan God"! Het is een deel van onze gehoorzaamheid aan het vijfde gebod.

Jezus' Eigen Persoonlijk Voorbeeld

Jezus Christus leefde de boodschap, die Hij onderwees. Zijn eigen persoonlijk leven is een indrukwekkende illustratie van gehoorzaamheid aan het vijfde gebod. Net voor Zijn dood zei Jezus: "Ik heb de geboden mijns Vaders bewaard". (Johannes 15:10) Door gehoorzaamheid aan Zijn hemelse Vader en ook aan Zijn menselijke ouders groeide Jezus in wijsheid en volwassenheid, zelfs als een jongeling. Zelfs in Zijn stervensmomenten, terwijl Hij één van het meest martelende sterven onderging, die de mens ooit bedacht, eerde Jezus Zijn moeder en had haar tot het einde lief. Net voordat Hij aan het kruis stierf tekende Johannes op: "Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder! En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis". (Johannes 19:26-27) Hier gaf Jezus een laatste opdracht aan Johannes om na Zijn dood voor Zijn moeder te zorgen.

Op een moment, wanneer de gedachten van alle andere mensen voor zichzelfzouden zijn, herinnerde Jezus zich nog het vijfde gebod en bewees liefde en respect aan de vrouw, die Hem het leven schonk; die Hem van kindsheid af onderhield; die Hem de Geschriften leerde en die nu op deze afschuwelijke plaats stond - niet beschaamd - huilde om Zijn dood. Denk aan het perfecte voorbeeld van Jezus Christus! "Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal". (Exodus 20:12)

Het Zesde Gebod

Dit is een tijdperk van haat en geweld. Het is een tijdperk van intense competitie, strijd en persoonlijke spanningen. De landen van de wereld - en de mensen daarin -zijn hun gedachten en geweten aan het vormen voor de waarschijnlijkheid van massale moord en mogelijk zelfmoord van de wereld. Natuurlijk is deze situatie verschrikkelijk voor de geestelijke principes en idealen van ons volk. Het effect hiervan wordt nu gevoeld - zelfs als U dit boekje leest. Wij hebben de zegeningen gezien, die voortkomen door ontzag en respect voor de ene ware God door Zijn naam en ambt te eren; door Zijn Sabbatdag te heiligen en te houden in zijn ware betekenis en door onze vaders en moeders in hun hoge ambt te eren, die rechtstreeks Gods Vaderschap en liefde voor alle schepsels weerspiegelt. In al deze geboden hebben wijliefde en wijsheid en zegeningen gezien. En zo is het met het zesde gebod.

Temidden van donder en bliksem en het letterlijk schudden van de berg Sinaibulderde Gods stem het zesde gebod: "Gij zult niet moorden". (Exodus 20:13 JPS vert.) Bijbeldeskundigen zijn het er over eens dat "moorden" een betere vertaling is van het originele geïnspireerde Hebreeuws dan het woord "doden". Want het is mogelijk te doden, en niet te moorden. En het is belangrijk om te begrijpen, dat alleen de letter van Gods wet aan het oude Israël werd gegeven, aangezien Christenen bij de geest en de volle intentie van die wet moeten leven, zoals deze door Christus Zelf werd vergroot. Onder de originele letter van de wet was hetgeen verboden was, het met voorbedachten rade doden of moorden. Denkt U er aan dat in ditzelfde "boek van het verbond", dat aan Israël werd gegeven God hen gebood om degenen, die schuldig waren aan ernstige misdrijven te doden of te executeren. (Exodus 21:12-17) De voorschriften in Numeri 35:9-34 laten ook zien, dat toevallige doding niet als een moord werd gezien. Zelfs hier was doodslag duidelijk een verschrikkelijke overtreding - en de onvoorzichtige of ongewilde doodslager moest waarschijnlijk vele jaren in een vrijstad blijven totdat de hogepriester gestorven was. Net zoals God de doodstraf gebood voor ernstige misdrijven onder de letter van de wet, zo moeten de door God bevolen oorlogen van Israël niet gezien worden als daden van massale moorden, maar als het uitvoeren van de goddelijke wil door menselijke instrumenten. Merkt U op in Deuteronomium 7:1-2, dat God rechtstreeks aan Israël gebood om de Heidense stammen in het land Kanaän uit te roeien. Dit was geen door mensen bedachte oorlog, noch een persoonlijke wraak of kwaadwilligheid. Het was de uitdrukkelijke wil van de Almachtige God, die leven geeft - en Die alleen recht heeft om te zeggen wanneer het genomen zal worden.

Het moet overigens opgemerkt worden, dat de geschiedenis van die tijd aangeeft, dat deze naties die Kanaän bewoonden tot in het extreme absoluut goddeloos waren - en hun eigen kinderen levend verbrandden als mensenoffer aan hun heidense goden. Dit was een deel van de verstandige reden waarom de Schepper toen hun uitroeiing gebood. Merkt U op, dat in al deze gevallen, waar God mensen toestond om het leven te nemen, het alleen was als Zijn instrument - op Zijn uitdrukkelijke wil. Gods originele doel was, dat de mensheid zou leren om niet te moorden. En hoewel het in bepaalde gevallen toegestaan was aan het vleselijke, onbekeerde volk Israël om te doden, zullen wij zien dat God nu in Zijn geestelijk verwekte kinderen het karakter ontwikkelt om lief te hebben, te dienen en het leven te redden - niet om het te vernietigen.

De Bron van het Leven

"En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen....." (Genesis 1:26) Aan de mens is leven gegeven door zijn Schepper. De mens kan het niet aan zichzelf geven. Evenmin mag hij het van zichzelf nemen - of van anderen. Het leven is heilig omdat het door God gegeven is. De mensheid werd gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Van heel de fysieke schepping hebben alleen mensen het soort verstand, dat God bezit. God is de Regeerder van alles wat bestaat. Maar uit menselijk vlees is Hij letterlijke zonen aan het scheppen, die op een dag in die regering zullen delen. Dus zei God "opdat zijheersen.....". Mensen hebben ervaring nodig om het karakter te ontwikkelen wat God voor ons tot doel heeft. Ervaring heeft tijd nodig. En een menselijk leven bestaat uit precies zoveel tijd. God gaf dat leven voor het hoogste doel, om nog meer zonen voor te bereiden om voor eeuwig in Zijn Koninkrijk en Gezin te zijn. Het geven van leven en adem en die bekwaamheid omvat de hele mensheid. Het is de meest wonderbaarlijke gift waar de fysieke mensheid kennis van heeft. Het nemen van leven eindigt alles. Het vernietigt wreed en onverwacht alle hoop en dromen en plannen van een wezen, die naar het beeld van de Schepper Zelf gemaakt is. Het is een gemene wederrechtelijke inbezitneming van een recht, dat alleen aan God toebehoort, die op de eerste plaats het leven geeft - en die alleen de autoriteit heeft om het weg te nemen. (Job 1:21) Daarom is elke vorm van moord zonde. Het vernietigt de hoogste schepping van de Almachtige God! In feite is het een poging om het doel van de grote soevereine Heerser van het universum tegen te werken! De Gever van al het leven is God. En nietige, sterfelijke menselijke wezens mogen hoe dan ook zich niet vergrijpen aan Gods grootste gift.

Persoonlijke toepassing van het Gebod

Jezus Christus kwam op deze wereld om Gods wet te "vergroten" en "Hij maakte hem heerlijk". (Jesaja 42:21)[Zie ook LU vert.: Nochtans wil de Heer hem weldoen om zijner gerechtigheid wil, en zijne wet groot en heerlijk maken.] Jezus wierp zogezegd een schijnwerper op de Tien Geboden en liet hun ware geestelijke bedoeling en betekenis zien in het volle Christelijke leven. Jezus zei: "Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en: Wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur". (Matteüs 5:21-22) Hier wordt moord teruggevoerd naar de oorsprong - haat en boosheid. Christus verklaarde dat, wanneer persoonlijke boosheid het hart van één van Zijn dienaren vult, zo'n persoon in gevaar is van veroordeling. Wanneer die boosheid een persoon leidt tot het hebben van verachting voor een medemens, zal die persoon "vervallen aan de Hoge raad" - van Gods bestraffing. Wanneer iemand in bitterheid en minachting van zijn medemens zal zeggen "dwaas", zal zo iemand "vervallen aan het hellevuur"Dit is voor ons van Jezus Christus de toepassing van het zesde gebod. Als wij haat en boosheid in onze harten koesteren, koesteren wij de geest van moord. Daden volgen gedachten. Wij denken eerst en dan doen wij. De Geest van Christus leidt ons niet alleen om onze daden te beheersen, maar om onze gedachten en gedrag te beheersen. Het Nieuwe Verbond is gedeeltelijk het proces van het door God schrijven van Zijn wet in onze harten en gedachten. (Hebreeën 8:10) God sprak door Paulus: "Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here". (Romeinen 12:19) De mensheid is niet in staat om in juiste wijsheid en rechtvaardigheid wraak te nemen voor alle betrokkenen. Alleen God heeft de wijsheid en de macht en het recht om wraak te nemen op menselijke wezens - tot het terechtstellen toe als het nodig is.

De ware Christen moet leren dat God echt is - en dat Zijn bescherming en Zijn wraak net zo reëel zijn! Hoe moet U dan omgaan met Uw vijanden? "Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede". (Romeinen 12:20-21) Het vraagt echte karaktersterkte om Uw medemens te helpen en te dienen als hij U rechtstreeks kwaad tracht te doen! Het vraagt de geestelijke wijsheid om zich te realiseren, dat hij een medemens is, gemaakt naar het beeld van God en voorlopig eenvoudig misleid is in zijn gedachten en daden.

De Grootste Misdaad van de Mensheid

De grootste internationale misdaad van de mensheid is wellicht de gesel van de oorlog. Miljoenen mensenlevens, geschapen naar het beeld van God zijn door de eeuwen heen genadeloos vermoord tijdens nodeloze, zinloze, idiote oorlogen, die in de meeste gevallen jammerlijk faalden om hun bepaalde doel te bereiken! De geest van Gods wet, zoals vergroot door Jezus Christus is totaal tegenovergesteld aan elke vorm van oorlog! Bijna alle werkelijk grote religieuze en politieke leiders van de wereld hebben de totale futiliteit van oorlog erkend. Voor de uitbarsting van de Tweede Wereldoorlog verklaarde paus Pius XII: "Alles wordt verkregen door vrede; niets wordt verkregen door oorlog". één van de meest gerespecteerde staatsmannen en militaire leiders van onze tijd, Generaal Douglas MacArthur verklaarde: "De mens heeft vanaf het begin der tijden vrede gezocht..... militaire verdragen, machtsevenwicht, bondgenootschappen van landen, die allen achtereenvolgens faalden en de enige weg openlieten door middel van de zware beproeving van oorlog. De totale vernietiging door oorlog heeft dit alternatief nu tenietgedaan. Wij hadden onze laatste kans. Als wij geen groter en onpartijdig systeem bedenken, zal onze Armageddon voor de deur staan. Het probleem is in wezen theologisch en betekent een geestelijke opleving, een verbetering van het menselijk karakter, dat moet synchroniseren met onze weergaloze ontwikkelingen in wetenschap, kunst, literatuur en alle materiele en culturele ontwikkelingen van de afgelopen tweeduizend jaar. Het moet uit de geest zijn als wij het vlees willen redden. "De laatste kans" van de mensheid is om zich te bekeren van de zonde van oorlog voeren, voordat menselijke vernietiging elk spoor van leven van deze planeet verwijdert! Generaal MacArthur erkende dat het probleem waar wij tegenover staan, theologisch is - het is een Christelijk probleem dat te maken heeft met een ware kennis van de ware God! Hij gaat verder en zegt dat het te maken heeft met "een verbetering van het menselijk karakter".

De grootste staatsman aller tijden was Jezus Christus. Hij was de Woordvoerder van de regering of Koninkrijk van God. Christus zei: "Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen". (St. V. Matteüs 5:43-44) Er bestaat tegenwoordig heel wat hoog achtenswaardig, beschaafd en ontwikkeldHeidendom overal in de wereld onder de naam van "Christendom". Maar kan zelfs dit ontwikkelde Heidendom deze duidelijke woorden van Jezus Christus onder ogen zien zonder toe te geven, dat Zijn leven, Zijn onderwijs en Zijn Geest de essentie van oorlog verwerpt? Er zijn in de geschiedenis van de mens vroegtijdig aan meer levens een einde gemaakt, meer pijnen werden doorstaan, meer gezinnen ten onder gegaan en gebroken, meer tijd en bezittingen werden volkomen verspild vanwege de gesel van de oorlog dan door welke andere middelen ook! En oorlog heeft de problemen van de mens nooit opgelost of permanente vrede gebracht. Integendeel, het brengt meer oorlog voort! Want "allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaardomkomen". (Matteüs 26:52)

Het Bijbelonderwijs

Jezus Christus kwam in deze wereld als een boodschapper van de regering of Koninkrijk van God. Hij nam geen deel aan de politiek of oorlogen van deze wereld. Bij de rechtszaak voor Zijn leven bij Pontius Pilatus zei Hij: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier". (Johannes 18:36) Zoals wij hebben aangegeven heeft alleen God, die het leven gaf het recht om het leven te nemen. Daarom heeft alleen God het recht om oorlog te voeren! En, zoals Jezus onderwees heeft God er niet voor gekozen, dat Zijn kinderen in deze tijd oorlog voor Hem voeren. Jezus zei, dat Zijn dienaren zouden vechten als Zijn Koninkrijk van deze wereld was. Maar dat is het niet. Door de Apostel Jakobus laat God zien, dat oorlog voorkomt uit een soort geest, die precies tegengesteld is aan die, welke Hij wil dat Zijn dienaren hebben. "Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt". (Jakobus 4:1-2)

Gods Regering zal Oorlog Beëindigen

Jezus Christus kwam om het goede nieuws van de regering of heerschappij van God te prediken. Die heerschappij is gebaseerd op de Tien Geboden. Gods geestelijke wet. Jezus vergrootte die wet en liet de geestelijke intentie en het doel zien. Hij onderwees, dat wanneer wij zelfs onze broeder haten, wij geestelijk schuldig zijn aan moord! Jezus onderwees, dat de mens de wetten van God moet gehoorzamen en zich moet voorbereiden op Zijn komend Koninkrijk door zich over te geven om Gods wetten - Zijn karakter - in zich te laten plaatsen. Wanneer Gods regering nu zeer spoedig naar deze aarde komt, zal Zijn wet uitgevaardigd worden als de standaard van gedrag voor alle volken. (Micha 4:1-2) Dan zal alleen God in perfecte wijsheid en rechtvaardigheid oorlog voeren om opstandige volken te straffen. En hoe staat het met de mensen zelf van de wereld? "Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren". (Micha 4:3) Oorlog betekent het leren haten en te doden. Jonge mensen zullen niet langer gedwongen worden om een gedrag te leren, dat lijnrecht staat tegenover het voorschrift van Gods wet van liefde. Dwight D. Eisenhower zei eens: "De hoop van de mens op wereldvrede ligt niet in het bestrijden van gewapende kampen, maar in een denkbeeld. Dat denkbeeld is het begrip van een wetsvoorschrift als het middel om geschillen tussen soevereine staten te regelen". Of deze vorige President het zich realiseerde of niet, hij brengt het feit naar voren, dat alleen de regering van God, gebaseerd op Zijn wetten de problemen van de mens en de naties zal oplossen! Maar intussen moeten ware Christenen werken en bidden voor Gods Koninkrijk van vrede en wij moeten ons realiseren dat de geest van oorlog de geest van moord is - en dat wij het met al onze kracht moeten vermijden.

Toen hij jaren geleden voor de Volkenbond sprak bracht de Amerikaanse predikant Dr. Harry Emerson Fosdick deze gedachte op een krachtige manier naar voren, die vandaag de dag nog oprecht klinkt: "Wij kunnen Jezus Christus en oorlog niet in overeenstemming brengen - dat is de essentie van de zaak. Dat is de uitdaging, die het geweten van het christendom vandaag de dag moet beroeren. Oorlog is de meest kolossale en rampzalige sociale zonde, die de mensheid teistert; het is absoluut en onherstelbaar onchristelijk; in de totale wijze en resultaat betekent het alles wat Jezus niet bedoelde en het betekent niets wat Hij bedoelde; het is een schaamteloze verloochening van elke Christelijke leerstelling over God en de mens dan die, welke alle theoretische atheïsten op aarde ooit konden bedenken. Zou het niet waardevol zijn om te zien dat de Christelijke Kerk deze grote morele kwestie van onze tijd opeist als van haarzelf; om te zien, dat zij nogmaals zoals in vroegere tijden een duidelijke maatstaf verhoogt tegen het Heidendom van deze wereld en weigert om haar geweten de oorlogvoerende staten op hun wenken te bedienen; het Koninkrijk van God boven het nationalisme stelt en de wereld oproept tot vrede. Dat zou niet de verloochening van het patriottisme zijn maar haar verheerlijking".

De essentie van de zaak is dat Jezus Christus tegen de geest van moord in elke vorm is. Hij is tegen oorlog - en op een dag zal Hij er voorgoed een eind aan maken! Hij is tegen boosaardigheid en afgunst en haat. Jezus Christus onderwees de waardigheid van de mensheid en de heiligheid van het menselijk leven - "geschapen naar het beeld van God". En de grote Vader van Jezus Christus, de Almachtige God, die het universum vanuit Zijn troon in de hemel bestuurt - die God buldert in een tijd van geweld en rebellie: "U zult niet moorden".

Het Zevende Gebod

Is "seksueel bijelkaar passen" het belangrijkste in het huwelijk? In deze tijd van gebroken gezinnen, jeugdcriminaliteit en moderne psychologie zullen velen zeggen, dat het antwoord "ja" is. Maar het feit blijft, dat hoe meer "moderne" theorieën over het huwelijk in praktijk worden gebracht, hoe sneller de echtscheidingscijfers omhoog gaan en hoe meer kleine kinderen gedoemd zijn om zonder de zegen van een stabiel, gelukkig thuis op te groeien. Het is een pijnlijk feit, dat bijna de helft van alle huwelijken in de Westerse wereld bij de echtscheidingsrechtbank eindigt. De huwelijken eindigen - maar de pijn en angst en verdriet niet. Voor de kleine kinderen van dergelijke gebroken gezinnen beginnen de jaren van frustratie en leegte pas.

 • Bestaat er een echte bedoeling voor het huwelijk, die de moderne mannen en vrouwen moeten begrijpen?

 • Zijn er door God gegeven wetten en principes, die een Christelijk huwelijk kunnen waarborgen en het gelukkig en betekenisvol maken?

Het Zevende Gebod Bepaalt

De Schepper God wijdde twee van Zijn tien grote geestelijke wetten - de Tien Geboden - aan de bescherming van de relaties in het gezin en de familie. In dit boekje hebben wij de eerste hiervan reeds besproken: "Eer uw vader en moeder"..... De andere wet, die het gezin en de familie direct bestuurt ligt ingesloten in het zevende gebod: "Gij zult niet echtbreken". (Exodus 20:14) De Almachtige God gaf dit gebod om de eer en heiligheid van het huwelijk te beschermen. Meteen na het zesde gebod, die de heiligheid van het menselijk leven verklaart, geeft God deze wet om de hoogste aardse relatie te beschermen. Want het huwelijk en het gezin zijn het fundament van alle ordentelijke samenlevingen. De woorden van het gebod verbieden rechtstreeks het echtbreken als het overtreden van de heilige rechten van de huwelijksrelatie. Haar geest maakt het feit duidelijk, dat alle onkuise gedragingen vòòr het huwelijk een onrechtvaardigheid is, die aan een toekomstig huwelijk wordt gedaan en ontrouw voor het huwelijk is het overtreden van het gebod, net zoals echtbreuk, dat na het huwelijk wordt gepleegd. Het zevende gebod bevat in principe alle vormen van ongeoorloofde seks, inclusief mannelijke en vrouwelijke homoseksualiteit - nu een enorme zonde in de westerse wereld. Het huwelijk is in Gods ogen een zodanig kostbaar, rechtvaardig, heilig iets, dat het niet bezoedeld moet worden! De betekenis van het huwelijk en haar grote doel in Gods plan moetontzettend goed begrepen worden in deze tijd van ongelukkige huwelijken en gebroken gezinnen.

Het Doel van het Huwelijk

De ware betekenis van het huwelijk is onmogelijk te begrijpen zonder eerst te begrijpen, dat seks en huwelijk door God gegeven en ingesteld zijn. Door God er buiten te laten - zoals deze moderne tijd dat doet - wordt de huwelijksverbintenis gedegradeerd tot louter dierlijkheid. Let U op Gods doel bij de schepping van man en vrouw! "En de HERE God zeide: [nadat Hij alleen de man geschapen had] Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past". (Genesis 2:18) God zag dat de man alleen, onvolledig was en daarom besloot Hij een "helper" te maken, die geschikt was voor een man - één, met wie een man zijn leven werkelijk kon delen. Het eerste en belangrijkste doel van het huwelijk is het vervolmaken van man en vrouw. Ieder apart is onvolledig zonder de ander.

De man alleen was niet in staat het doel te vervullen waarvoor God hem schiep - was niet in staat de lessen te leren van het karakter dat God bedoelde - dus schiep God de vrouw als een "helper" voor de man; en Hij liet in de schepping zien, dat zij samen moesten wonen als man en vrouw in een vleselijke eenheid - om alles in dit leven te delen en om zo hun levens zinvol en volledig te maken. (Tenminste in de fysieke zin.) Het tweede doel van seks en huwelijk is het verwekken en opvoeden van kinderen. Want God had aan de man en de vrouw gezegd: "Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar .....". (Genesis 1:28) Met het verwekken van kinderen komt de verantwoordelijkheid van het beschermen en opvoeden van hen. Een stabiel, gelukkig gezin en huwelijk zijn onontbeerlijk voor de juiste vorming en opvoeding van een kind. En God gebiedt: "Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken". (Spreuken 22:6) Het gezin en de familie vormen het fundament van alle ordentelijke samenlevingen! De lessen voor karaktervorming, die in het gezin geleerd worden -geduld, begrip, vriendelijkheid - zijn allen de kwaliteiten, die God voor alle eeuwigheid in ons wilt hebben en de gezinsrelatie is één van de beste plaatsen waar deze geleerd kunnen worden! Beter dan op welke andere plaats ook; de lessen vanfatsoen, loyaliteit en een gevoel van verantwoordelijkheid worden in een gelukkig en evenwichtig gezin geleerd. En behalve het volledig van ons maken en het verwekken en opvoeden van kinderen is een derde groot doel van seks en huwelijk, het bouwen van karakter in het gezin en de familierelatie. Het Koninkrijk en de wet van God zijn gebaseerd op liefde. Jezus zei: "Het is zaliger te geven dan te ontvangen". (Handelingen 20:35) Om Gods wet van het huwelijk te gehoorzamen moeten man en vrouw zichzelf letterlijk aan elkaar geven in elke fase en aspect van hun levens.

Het Huwelijk Stelt Christus en Zijn Kerk voor

Zoals God instelde, is de huwelijksverbintenis heilig. Het is zo heilig dat de Almachtige God in Zijn Woord de huwelijksverbintenis gebruikt als een voorbeeld (een model of overeenkomst) voor de relatie tussen Christus en Zijn Kerk! Let U op Efeze 5:22-24: "Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles". Hier laat God zien, dat in het Christelijke gezin de vrouw zich moet onderwerpen aan haar man, als het hoofd van dat gezin; net zoals zij moet leren om zich voor alle eeuwigheid te onderwerpen aan Christus! In deze heilige relatie leert zij een les van duurzame trouw!

Dan worden de mannen toegesproken: "Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft..... Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief". (Efeze 5:25, 28) Jezus Christus diende, hielp, leidde op, beschermde en gaf Zichzelf uiteindelijk voor Zijn Kerk. Mannen moeten dus hun vrouwen beschermen, onderhouden, leiden, bemoedigen, liefhebben en zich geven! Een Christelijke man moet het hoofd van zijn gezin zijn. Hij moet echter die positie gebruiken om zijn vrouw en gezin te dienen en bescherming, leiding en geluk te geven. En de Almachtige God houdt hem verantwoordelijk om het juiste hoofd te zijn! Omwille van deze grote les en doel in het huwelijk zegt God:"Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn". (Efeze 5:31) In het huwelijksverbond worden man en vrouw één gemaakt. Hun relatie stelt dan de eeuwige, liefhebbende en dienende relatie voor van Christus en Zijn Kerk. Daarom mag er niets tussen hen komen.

De les van het huwelijk leert ons eeuwige trouw aan Jezus Christus als ons Hoofd! Het scheiden van een door God gegeven huwelijkspartner is het falen om de les te leren, die God voor ons bedoelde, om in het huwelijk te leren. Het is een verwijt aan de Almachtige God - want het verloochent Zijn wijsheid in het instellen van de huwelijksverbintenis en ons "één vlees" te maken met onze huwelijkspartner! Hoe kunnen wij ooit in alle eeuwigheid trouw zijn aan de levende God als wij egoïstisch weigeren om aan onze huwelijkspartner trouw te zijn en aan wie wij in dit leven slechts voor enkele jaren gebonden zijn? En als wij niet in staat zijn om de lessen te leren van geduld, vriendelijkheid, lankmoedigheid, zelfbeheersing, liefde en trouw in de heilige huwelijksverbintenis?

Wat Jezus Christus Onderwees

Nu wordt het meer en meer duidelijk waarom Jezus Christus de duurzame kwaliteit van de huwelijksgelofte onderwees. Toen aan Jezus door hypocritische Farizeeën gevraagd werd waarom Mozes in de oudtestamentische tijden echtscheiding toestond, antwoordde Hij: "Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten; maar van den beginne is het alzo niet geweest. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel". (Matteüs 19:8-9 ST. V.) Echtscheiding brengt echtscheiding voort! Een moment van nadenken zal weer voor de geest halen, dat de alledaagse toekenning van echtscheidingen, zoals het tegenwoordig zo gangbaar is, 50 jaar geleden zelfs praktisch ongehoord was. De religieuze leiders van die tijd en daarvoor waarschuwden ons, dat wanneer echtscheiding eenmaal getolereerd werd er geen beperking krachtig genoeg zou zijn om het binnen de grenzen te houden, die vastgelegd zijn. Tegenwoordig zien wij de waarheid van deze waarschuwing! Wij zien nu de droevige en rampzalige vertoning van wel de helft - of in sommige gebieden meer - van alle huwelijken, die eindigen in een mislukking bij de scheidingsrechtbanken van de mens! En wat, na de echtscheiding? Het is een te boek gesteld feit, dat de meeste gescheiden personen een tweede partner zoeken en een derde of een vierde partner om een wens te vervullen, waarvan God bedoelde dat deze in het heilige en gewijde huwelijk vervuld, geleid en bevorderd zou worden met hun eerste partner - die in de meeste gevallen nog steeds leeft ten tijde van het hertrouwen. Dit is een beklagenswaardige vertoning en een nationale schande!

Alhoewel God in bepaalde gevallen echtscheiding toestaat is het veel beter voor elke gehuwde partner om elkaar te helpen, te dienen en te vergeven en aldus de gewijde huwelijksband te bewaren. De bekende uitzonderingsbepaling van Jezus"anders dan om hoererij [porneia] " (Matteüs 19:9) moet alleen als een laatste toevlucht worden aangewend en zelfs dan na veel gebed, raad en oprechte pogingen om het huwelijk te redden. En hetzelfde zou van toepassing zijn op de toestemming van de Apostel Paulus om als Christen te hertrouwen, wanneer deze verlaten wordt door een onbekeerde partner. (1 Korintiërs 7:15)

Het Huwelijk is door God Ingesteld

Wij zien nu dat het huwelijk niet iets is, dat zich door de redenering en geleidelijke beschaving van de mens ontwikkelde. Integendeel, het huwelijk werd ingesteld door de Schepper God. Hij stelde het in als een heilige verbintenis, die de eeuwige trouw tussen Christus en Zijn Kerk voorstelt! En elke vorm van overspel is zo verkeerd en zondig omdat het huwelijk heilig en gewijd is in de ogen van de Almachtige God. Overspel is niet alleen een misdaad tegen de betrokken gekwetste man of vrouw; het is een misdaad tegen hun gezin en hun kinderen. Het is een misdaad tegen de samenleving - omdat het de basis van alle ordentelijke samenlevingen aantast. Maar het allermeest is het een misdaad tegen God Zelf en tegen een instituut, dat Hij heeft ingesteld.

In de tegenwoordige Westerse wereld streeft een samenleving, die God verwerpt, al te vaak een Hollywoodachtig romantisch ideaal na in het huwelijk. Zo worden mannen en vrouwen subtiel aangemoedigd om het huwelijksverbond te verbreken wanneer hun egoïstische, sensuele begeerten niet vervuld worden met de vrouw of man van hun jeugd. In een samenleving van "rondgaande huwelijken" zijn zij niet in staat om de fundamentele lessen van karaktervorming te leren, die het huwelijk kan en moet leren - uitgaande bezorgdheid voor hun wederhelft, geduld, barmhartigheid, nederigheid, dienstbaarheid en blijvende trouw. Bovendien schieten zij tekort in het rekening houden met de pijn en de frustratie van de kinderen uit hun oorspronkelijke huwelijk - de onherstelbare schade, die aan hun levens en gedachten wordt gedaan en die in toekomstige generaties en toekomstige huwelijken meegenomen zullen worden.

Ofschoon God toestaat dat sommige huwelijken en gezinnen uiteen vallen door scheiding, is het terecht iets, dat onze Schepper verafschuwt. "Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HERE, de God van Israël....". (Maleachi 2:16) En opnieuw:"....... De HERE getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is". (v. 14) Er is dan geen twijfel, dat God echtscheiding haat - ofschoon Hij het toestaat. Om de lessen die God bedoeld heeft in het huwelijk te leren, moeten Christenen trachten om hun echtgenoten "aan te hangen" in lichaam, gedachten en gedragingen. Zij moeten ernstig trachten om elkaar te begrijpen - hun plannen, hun verwachtingen en dromen openlijk en vreugdevol delen. En met Gods hulp zullen zij elke overspelige en wellustige gedachte, die zich voordoet de kop indrukken. De zonde van wellust wordt vollediger begrepen, wanneer U zich realiseert hoe rechtvaardig en heilig het juiste gebruik van seks in het huwelijk is voor de Almachtige God, de Schepper. Het proces van overspel en het proces van echtscheiding en hertrouwen, begint gewoonlijk in het hart.

Merkt U op hoe Jezus Christus dit punt ondersteunde door de wet van God te versterken en te heiligen: "Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd". (Matteüs 5:27-28) Jezus onderwees, dat U het zevende gebod breekt wanneer U zelfs de gedachten van seksuele wellust ten opzichte van een andere persoon koestert. Actie volgt op gedachte. Het is dus een deel van Christelijke karakterontwikkeling voor elke Godvrezende persoon om Zijn gedachten te leren leiden en te sturen, weg van alle wellust en ongeoorloofde begeerten.

Intussen worden in de industrieën, die de meest realistische, levensechte media beheren, die jonge mensen beïnvloeden en tot actie bewegen - films en televisie - de nadruk gelegd op een steeds groeiend aantal producties over seks of geweld of een combinatie van beide. Maar de moderne samenleving betaalt een vreselijke straf voor deze wijdverspreide zonden en gruwelen! Steeds meer gezinnen worden er ellendig en ongelukkig door gemaakt vanwege de overspelige relaties van één of beide partners. Een toenemend aantal gezinnen zijn door echtscheiding ontwricht. Meer kinderen worden achtergelaten zonder de liefde en leiding van beide ouders! Enongeoorloofde seksuele gemeenschap vóór het huwelijk - door God "hoererij" genoemd - wordt epidemisch onder de jonge mensen in de tegenwoordige samenleving. En al deze dingen vormen het breken van het zevende gebod! De jonge mensen, die het geluk van hun toekomstige huwelijk verlagen en beschadigen door ongeoorloofde seks vóór het huwelijk benadelen serieus hun hele toekomst in dit leven. En tenzij zij zich bekeren en deze verachtelijke gewoonte stoppen, zal God noodgedwongen zijn om hen eeuwig uit te sluiten van Zijn Koninkrijk en eeuwig leven en geluk. (1 Korintiërs 6:9-10)(Voor meer informatie, over Gods Koninkrijk en eeuwig leven en geluk, kunt U het volgende boekje lezen: Uw Uiteindelijke BestemmingGods wetten zijn altijd voor ons eigen welzijn en het welzijn van degenen om ons heen. Zij moeten gehoorzaamd worden. Wij moeten vrezen om gerekend te worden tot de "lafhartigen" en de "hoereerders", die hun deel zullen hebben in de poel, die brandt van vuur en zwavel; dit is de tweede dood! (Openbaring 21:8)

Gehoorzaam het Zevende Gebod

God geeft belangrijk advies aan degenen, die geneigd zijn om hoererij of overspel te plegen. In deze tijd van seksuele prikkeling en wellust is het van onschatbare waarde om acht te slaan op dit advies als U het Koninkrijk van God en het eeuwig leven wilt binnengaan. God zegt: "Vliedt de hoererij". (1 Korintiërs 6:18)

 • Hij zegt niet om Uw gedachten te laten dwalen over het toegeven aan seksuele denkbeelden of lusten.
 • Hij zegt niet om alleen te zijn met de metgezel van iemand anders of met een alleenstaande persoon, door wie U seksueel in verleiding gebracht kan worden.
 • Hij zegt niet om naar films of televisie te kijken of boeken te lezen, die de seksuele begeerte op de verkeerde manier stimuleren.

God zegt om zo ver mogelijk als U kunt van deze dingen weg te gaan! Hij zegt om weg te rennen - vluchten - van de verleiding tot seksuele zonde.

Seks is geen speeltje om mee te spelen en mee te experimenteren. Het moet beschouwd worden als een door God gegeven zegen in het heilig en gewijde huwelijksverbond, dat door de Schepper Zelf werd ingesteld. Er moet altijd met respect aan gedacht worden en als een uitdrukking van onbaatzuchtige liefde in een Christelijk verbond, dat de eeuwige trouw van Christus en Zijn Kerk voorstelt! Deze generatie heeft ontzettend behoefte om de les te leren van blijvende trouw in het huwelijk en in het gezin! Het moet zowel de letter als de geest van Gods zevende gebod leren gehoorzamen: "Gij zult niet echtbreken" (Exodus 20:14) (Voor meer informatie over het huwelijk kunt U het volgende boekje lezen: Bouw een Gelukkig Huwelijk Op)

Het Achtste Gebod

Nadat de hemelse God vanaf de top van de berg Sinai de geboden met donderende stem gesproken had, die de ware verering van Hem bepaalden en de wetten, die demeest gewijde menselijke relaties beschermen - het gezin, de familie en het menselijk leven zelf - gaf God het achtste gebod. Dit is Gods wet, die alle persoonlijke bezittingen en eigendommen beschermt: "Gij zult niet stelen". (Exodus 20:15)

Omdat de mens denkt, dat de God die dit gebod gaf niet echt is - en niet vreest om ongehoorzaam te zijn aan Zijn wet - hebben wij meer fysieke diefstal dan ooit tevoren. Maar wij overtreden het achtste gebod ook op honderden manieren door eenverwaterd moreel systeem. Zoals na het bespreken van enige vervalste programma's waardoor een zakenconcurrent of klant bedrogen wordt, haalden leidinggevenden hun schouders op en zeiden: "Nou ja, dat is gewoon zaken doen". Of na een vergadering, die betrekking heeft op valse afmetingen, slechte kwaliteit of misleidende reclame, zal een zakenman zeggen: "Wat is het verschil? Als ik het niet doe, zal een andere het doen".

Wanneer de regering wordt bedrogen of een teruggave van een inkomstenbelasting wordt vervalst is de algemene uitdrukking om iemands geweten te sussen: "Laat de regering dit keer zweten. De regering neemt toch al te veel geld. Nou en"? Ja, nou en? Is dat "zo zaken doen"? Welnu, het is toevallig ook Gods zaak - en Hij heeft een wet in werking gesteld, die zegt: "Gij zult niet stelen". Wanneer U Gods wet breekt, zal de wet U breken! Want Gods wetten zijn levend en actief - net als de wet van de zwaartekracht. Wanneer U deze overtreedt, is de straf automatisch - en het is zeker.

Het Recht op Bezit

Volgens Gods Woord en Zijn wet zijn er slechts twee manieren waarop U in het bezit kan komen van iets. De eerste is door een kosteloze gift - of een erfenis - van een andere persoon of van God Zelf. De tweede is door eerlijk werken, dat iets opbrengt - als een wettige tegenprestatie. Elke andere manier is diefstal - het wegnemen van iemand anders, dat hem toebehoort.

Het achtste gebod erkent de wettige verwerving van bezit en verbiedt diefstal. Het is belangrijk om op te merken, dat het achtste gebod in principe alle vormen van communisme verbiedt, omdat het de rechten van de mens op bezit ontzegt. Het gebod verbiedt ook de internationale dieverij, waarbij regeringen de bezittingen en eigendommen van hun eigen inwoners of van andere landen met geweld in beslag nemen en stelen. En tot onze eeuwige schande zijn alle landen in dit opzicht schuldig aan het breken van Gods wet. Tegenwoordig leren jonge mensen op een immens grote en georganiseerde manier te stelen. Zij nemen niet alleen duizenden artikelen weg uit magazijnen, winkels, scholen en zelfs kerken, maar zij brengen regelmatig een ingewikkeld systeem op gang om te frauderen bij testen en examens op scholen en colleges. Omdat er in het algemeen met niet veel ontsteltenis naar gekeken wordt, groeit deze praktijk in een ongekend tempo. Maar wat wellicht niet aan de jonge mensen wordt verteld is, dat het illegaal halen van een uitslag of cijfer bedriegen is - en dat is stelen. Het is het rechtstreeks breken van het achtste gebod van God!

De industrieel of koopman, die onjuiste gewichten en maten gebruikt of een slechte kwaliteit materialen of vakmanschap levert om het publiek te misleiden is net zo schuldig aan het breken van het achtste gebod als een gewone dief! Hij probeert iets meer te krijgen dan een wettige tegenprestatie voor zijn product. Door naar de illegale winsten te kijken, die hij hoopt te ontvangen probeert hij dat extra iets voor niets te verkrijgen. In principe steelt hij gewoon! In hoeveel duizenden van deze soort zaken van wetteloosheid en misleiding dit in praktijk wordt gebracht, weet God alleen.

Diefstal door Valse Reclame

één van de grote commerciële zonden van onze tijd is de algemene praktijk van valse reclame. Bij de consument wordt bijvoorbeeld de verwachting gewekt, dat een bepaalde "pil" gewichtsverlies zal geven, gewichtstoename, potentie zal verhogen, het dunne haar zal herstellen of wat het ook mag zijn. En in de meeste gevallen is deze bewering zonder twijfel een directe, moedwillige leugen. Een dergelijke praktijk is in feite stelen van de mensen, die geld betalen om een beloofd resultaat te krijgen. In vele gevallen worden de slachtoffers van deze gigantische bedriegerijen niet alleen beroofd van geld; zij worden beroofd van gezondheid, geluk en gemoedsrust. Vele "respectabele" zakenmensen en publieke leiders hebben hun positie grotendeels verkregen door dit soort massamisleiding en diefstal!

Onze landen en volken moeten wakker worden! Juist omdat een zonde aan de buitenkant "respectabel" kan lijken, moet U er aan denken, dat God de ware Rechter is. De Almachtige heeft dit te zeggen: "Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders..... dieven..... zullen het Koninkrijk Gods niet beërven". (1 Korintiërs 6:9-10) Voor het geval van enig misverstand, denkt U er aan dat het Gods wil is dat Zijn dienaren succes hebben in materiele rijkdom - zo lang zij het eerlijk verkrijgen en hun harten er niet op zetten. De Apostel Johannes schreef: "Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat". (3 Johannes vers 2)

Besmette Rijkdom

Wij moeten ons bovendien realiseren, dat de rijkdom van een industrieel die besmet is door een onnodig hoog sterftecijfer in zijn bedrijven of werkplaatsen, gestolen goed is - en hij wordt in het licht van Gods wet aangemerkt als een dief of zelfs een moordenaar! Het principe achter het achtste gebod wordt in de relatie tot kapitaal en werk keer op keer gebroken. Jakobus werd geïnspireerd om de oneerlijke werkgever te waarschuwen: "Het loon..... dat door u is ingehouden, schreeuwt; en het geroep..... is doorgedrongen tot de oren van de Here....." (Jakobus 5:4) Het is ook omgekeerd waar - en vooral in deze tijd van een corrupte vakbeweging - dat vele werknemers hun werkgever bestelen! Hij doet dit door zijn baan aan te nemen en zijn volledig deel van eerlijk werk nalaat. En dat is stelen! Te vaak zegt de ene arbeider tegen zijn medewerker: "Rustig aan maat, je werkt te hard. Als je zo blijft doorwerken moeten wij allen hier hard werken"! De Westerse arbeiders besteden een buitensporig deel van hun werktijd aan "theepauzes", "koffiepauzes" en "rookpauzes" en veroorzaken dat onze industrieën hard geslagen worden in de wereldwijde handelsoorlog, die nu plaatsvindt. Dit gebrek aan productiviteit tast de toekomst aan van de Westerse samenleving! Het achtste gebod van de Almachtige God heeft een boodschap voor zowel het kapitaal als werkers. Aan het kapitaal: "Een redelijk dagloon voor een redelijke werkdag". Aan de werkers: "Een redelijke dag werken voor een redelijk dagloon". Maar alleen stelen van een medemens is niet het enige principe met betrekking tot het achtste gebod. God bezit veel meer eigendommen dan enig mens. (Haggai 2:8)

Stelen van God

In Maleachi 3 spreekt God en verklaart: "Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing". (v. 8) Hier beschuldigt God de volken van het bestelen van onze Schepper en Zijn Werk! Geen wonder dat er tegenwoordig nog zo weinig ware religie is op aarde! Geen wonder dat er tegenwoordig nog zo veel verwarring en misleiding rondgaat in de naam van het christendom! God vervolgt: "Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegenafgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen". (v. 9-10 ST. V.)

Dit is een krachtige uitdaging van de Almachtige God! God zegt, dat Hij U zal zegenen als U tienden begint te betalen - zoals Hij gebiedt - door geloof in Hem en in Zijn Woord. Talloze voorbeeldverhalen kunnen aangehaald worden om te laten zien, dat God inderdaad de tiendenbetaler zegent, zelfs op materiële manieren. Hij zal het niet altijd onmiddellijk doen. U zult Hem een poos moeten gehoorzamen en geloof beoefenen. Maar als U Hem dient, gehoorzaamt en vertrouwt, zal God Zijn deel van de afspraak nakomen. Uw zegen komt er zeker aan! Leest U deze vreugdevolle brief van iemand, die Gods belofte letterlijk nam: "Een paar weken geleden was ik financieel totaal gebroken. Ik ontving tien Euro. Ik was geneigd de tien Euro niet te vertienen. Ik deed het. Een paar dagen later ontving ik twintig Euro. Opnieuw was ik geneigd om de tiende te houden omdat ik veel nodig had. Ik ontving zojuist 100 Euro en stuur de tiende zo spoedig mogelijk op. Ik ben trouw gebleven en God ook".

Het Positief Toepassen van het Gebod

De duidelijk omschreven, positieve toepassing van het achtste gebod staat in de nieuwtestamentische brief aan de Efeziërs: "Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige". (Efeze 4:28) Aan de ene kant verwerpt dit schriftgedeelte het stelen. Aan de andere kant worden werken en geven samengevat als de manier van leven, zoals de positieve toepassing van Gods gebod voorschrijft. Bezit en eigendommen moeten door eerlijk werk vergaard worden - niet alleen om aan persoonlijke begeerten en noden te voldoen - maar zo, dat overschot mild gegeven kan worden aan een broeder in nood. In de ware intentie of geest van Gods wet steelt men niet alleen door van een ander weg te nemen hetgeen van hem is, maar ook door te weigeren om te werken om te delen en te geven aan anderen in nood! De ware Christen moet "bijdragen in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid". (Romeinen 12:13)

Als Gods verwekte kinderen moeten wij als Hem worden. (Matteüs 5:48) En Jezus zei: "Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook". (Johannes 5:17) Depositieve les van het achtste gebod is ook samengevat in deze alles inbegrepen woorden van Jezus, de Christus: "Het is zaliger te geven dan te ontvangen". (Handelingen 20:35) Als wij, door Gods Geest werkelijk kunnen leven naar die woorden, zullen wij inderdaad de geest van het achtste gebod vervullen!

Het Negende Gebod

Dit is de tijd van de subtiele leugen, de dubbele morele standaard, het "Enron" syndroom. Dit is de tijd van respectabel lijkende advocaten, industriële leiders, regeringsambtenaren en universiteitsprofessoren, die meineed plegen in de getuigenbank en zelfs voor de Senaat van de Verenigde Staten. Deze tijd vertegenwoordigt ook een vreemde vertoning - van miljoenen mensen, die geloven in groeiend kerkbezoek, die tenminste in naam geloven in de Schepper God van de Bijbel. De Christus van de Bijbel verwierp de hypocrieten van Zijn dagen volkomen. Wat zou Hij zeggen over onze generatie?

De Samenleving Leeft een Leugen

In zijn boek Sex, Vice and Business [Seks, Ontucht en Zaken], schreef de bekende schrijver Monroe Fry over "de bereidheid van gemeenschappen om ontucht te accepteren als het indirect voordeel brengt aan hun gerespecteerde zakenmensen". Zijn boek laat duidelijk zien wat duizenden ontwikkelde volwassenen reeds weten: "respectabele" kerk en civiele leiders zijn vaak klaar en bereidwillig om het gokken, de prostitutie en narcotica te steunen als het om hun financieel voordeel is dit te doen. In het algemeen lijken zij voor de gemeenschap de pilaren van deugdzaamheid en fatsoen. Voor de souteneurs van de prostituees, verslaafden of voor de top gokmagnaten staan zij klaar om een "geheime transactie" te maken. Zij staan klaar om hun civiele invloed of positie te gebruiken om ontucht en misdaad in hun gemeenschap te laten floreren - zo lang zij een financieel aandeel krijgen. In duidelijke taal, zij leven een leugen! De openbaring van hoe veel van onze hele "Christelijke" gemeenschap gebaseerd is op dit soort hypocrisie is absoluut verbazingwekkend! Maar wij zullen desondanks een meedogenloze straf betalen - want wij breken het negende gebod van God. In dit boekje, dat de Tien Geboden uiteenzet hebben wij gezien, dat de zonde tegen het grootste gebod het plaatsen van iets anders in de plaats van de ware God is. Dit leidt achtereenvolgens tot afgoderij, het lasteren van Gods naam, het breken van Zijn Sabbat, het niet eerbiedigen van onze ouders, moorden, ontucht en stelen. En precies hetzelfde principe geldt voor het negende gebod van God.

Het Negende Gebod Bepaalde

"Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste". (Exodus 20:16) Het is niet alleen door het zoeken en getuigen van de waarheid, dat de mens verbonden is met God. Want in feite is God de waarheid! Jezus zei: "Uw woord is de waarheid". (Johannes 17:17) En: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven". (Johannes 14:6) Welke andere fouten en zwakheden een persoon dan ook mag hebben, als hij bereid is om de waarheid te spreken, open en oprecht leeft, wat hij werkelijk is en de waarheid erkent als dit aan hem getoond wordt, kan deze persoon gerespecteerd worden en geholpen worden om zijn persoonlijke zwakheden te overwinnen.

De verstrekkende geestelijke toepassingen van het negende gebod zijn enorm. Er bestaat een persoonlijke, levende Almachtige God van dit universum, wiens wegen en wetten inherent juist zijn. Daarom moet een eerlijke persoon - iemand die bereid is de waarheid te spreken en te erkennen wanneer het geopenbaard wordt - uiteindelijk bekeerd zijn tot de ware God en Zijn wegen! Maar wanneer iemands woord niet goed is en hij de gewoonte heeft om tegen anderen (en zichzelf) te liegen, worden het karakter en de geestelijke processen zo verdraaid en vervormd, dat dit het begrijpen van Gods waarheid in de weg staat totdat het liegende verstand van iemand wordt geschoond! Daarom is het van vitaal belang dat - zelfs wanneer mensen oprechte verschillen van mening over bepaalde zaken kunnen hebben - wij allen leren om eerlijk te leven en te spreken. Wij leven echter in een samenleving, die in toenemende mate vervuld wordt door verschillende vormen van onwaarheid, hypocrisie en zelfbedrog. Als wij ooit het karakter van God willen bouwen - en eeuwig leven erven - moeten wij het negende gebod in al haar facetten in aanmerking nemen en leren om het te gehoorzamen.

Het negende gebod beschermt elke oprecht en fatsoenlijk persoon, omdat het helpt om reputaties te beveiligen. Wellicht is er geen verachtelijker zonde dan die van kwaadsprekerij, de leugen die bedacht en verspreid wordt met het doel om iemand anders te beschadigen. Een dief neemt alleen materiele goederen, die gewoonlijk vervangen kunnen worden. Maar een valse getuige, die lastert berooft iemand van achting en reputatie in de ogen van anderen - en de kansen zijn gering dat een verloren reputatie ooit volledig herwonnen wordt.

De Praktische Waarde van Oprechtheid

De directe waarde om in staat te zijn te vertrouwen op het woord van een persoon zou niet alleen de reputatie van iedere fatsoenlijke persoon beschermen en miljoenen verspilde uren wegwerken van de last van het meerdere malen onderzoeken van elke verklaring en verslag; het zou ook het plaatsen van onwaardige mannen voorkomen op hoge verantwoordelijke posities. Het zou werkelijk onze samenleving zuiveren! Tegenwoordig worden vaak hele naties geleid door leiders, die alleen aan de macht zijn vanwege hun vermogen om hun eigen volk te bedriegen en te misleiden! In de hele wereld zien wij dictators opkomen en hun volgelingen iets beloven voor niets. Door middel van slimme propaganda laat een leider zijn volk geloven, wat zoals hijzelf weet, een grote leugen is. Dan volgen vele maanden of jaren van onzekerheid, angst en frustratie totdat uiteindelijk onheil toeslaat en de waarheid alleen door de omstandigheid tenslotte duidelijk wordt.

Zelfs in onze democratische landen worden al te vaak mannen aanbevolen voor hoge posities - niet vanwege integriteit en bekwaamheid - maar voor wat op dat moment gunstig is in de partijpolitiek. De politieke- en regeringsleiders, die dit gedogen "leggen zeker valse getuigenis af" tegen hun medelandgenoten! Zij leven een leugen - maar helpen ook één te vertellen. Denk aan het enorme voordeel, dat aan het publiek toevalt op het gebied van de industrie en zaken doen wanneer ieder bedrijf werkelijk de waarheid zou vertellen over haar product en oprecht de werkelijke behoeften van de consument zou dienen! De effecten hiervan zouden werkelijk verbazingwekkend zijn! Stelt U zich een samenleving voor waar bijvoorbeeld elk merk tandpasta en granenontbijt niet slechts een imitatie of een nodeloze variatie van een ander is, maar de enige en beste is in haar soort, eerlijk geprijsd en waarheidsgetrouw geadverteerd! Pas dit toe op elk facet van de samenleving en U krijgt iets dat een Utopia benaderd. Maar dit is geen vergezochte of fantastische suggestie. Het is eenvoudig de zegen, die zou komen als de hele samenleving werkelijk en letterlijk het negende gebod van God zou gehoorzamen! Als U voor eeuwig in de samenleving van God zou willen leven, wordt U door Hem, die U leven en adem geeft, geboden: "Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander". (Efeze 4:25)

Pas het Negende Gebod toe in Uw Leven

De ware wortel van alle zonde is ijdelheid. "IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid"! (Prediker 1:2) De echte reden waarom men de ware God verwerpt is, omdat men "god" wilt zijn in eigen ogen en in de ogen van de medemens. Het is ijdelheid. Elke zonde die door menselijke wezens wordt begaan heeft haar uiteindelijke wortels in dit ene principe. En dat is ook met elke vorm van liegen.

Mensen liegen omdat zij meer bezorgd zijn over hun eigendunk en mate van belangrijkheid, dan dat zij dit zijn om het uiteindelijke welzijn van hun naaste. Zij spreken en handelen bedrieglijk omdat zij veel meer de meningen van mensen vrezen dan die van de Almachtige God Zelf! De dagelijkse daden en woorden van bijna alle mensen zijn sprekende getuigenissen van de letterlijke waarheid van deze bewering. Zoals Johannes zelfs over de religieuze leiders van zijn dagen zei: "want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God". (Johannes 12:43) Mannen en vrouwen zijn vaak beschaamd over wat zij "een mislukking" noemen in zakelijke of sociale zin. Zij bedriegen, vervalsen en liegen om deze "mislukking" te vermijden - of te verdoezelen.

Maar uit het oogpunt van wat wezenlijk "juist" is - en van eeuwige waarde - hetgeen zij zouden moeten vrezen, is zondigen. Want zoals de Apostel Paulus zei,"als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn"? (Romeinen 8:31) Jezus zei: "Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil". (Matteüs 5:11) Wij alleen kunnen beter ophouden met ons zo veel zorgen te maken over wat nietige, sterfelijke mensen denken - en meer bezorgd zijn over wat de Almachtige God denkt! Dan zullen wij leren om alle hypocrisie te beëindigen in zaken, in het sociale leven, in de politiek - en inderdaad, in onze religieuze en wetenschappelijke inspanningen. Denkt U er aan dat velen, die door deze misleide wereld werden verworpen, Gods zegen hebben ontvangen en erfgenamen zijn van eeuwig leven. Vergeet U nooit dat het door de zonde van valse getuigenis en leugen was dat Jezus Christus werd vermoord! "Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar hun getuigenissen stemden niet overeen". (Markus 14:56)

Omdat de mensen, vanwege ijdelheid willen geloven wat op dat moment populair is houden zij zichzelf en hun deelgenoten voor de gek door zelfs religieuze en wetenschappelijke theorieën te geloven, die totaal geen basis hebben op actuele feiten! God waarschuwt tegen al die hypocrisie: "Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden". (Romeinen 1:18)

De mens onderdrukt de waarheid. God veroordeelt degenen, die willens en wetens de waarheid over Zijn bestaan en Zijn doel op deze aarde onderdrukken! God zegt, dat de zelfingenomen filosofen en wetenschappers van deze wereld "geen verontschuldiging hebben" (v. 20) voor het ontkennen, dat Hij dit universum letterlijk geschapen heeft en dit nu regeert door Zijn kracht. De meeste wetenschappers en theologen, die in de door Satan geïnspireerde evolutietheorie geloven, moesten beter weten. Sommige van hen weten beter! Maar zij gaan mee met hetgeen hen behaagt en zij leven een leugen! God zegt, dat zij "geen verontschuldiging hebben"!

En in dezelfde categorie vallen die dienaren en bijbelleraren, die datgene blijven onderwijzen en in praktijk brengen, waarvan zij weten dat het oude heidense en goddeloze overtuigingen en gewoonten zijn, die in het Woord van God worden veroordeeld. In veel te veel gevallen weten zij beter! Zij "hebben geen verontschuldiging". De voortdurende onderwijzing van deze fundamentele wetenschappelijke en geestelijke leugens is het ware feit, wat het merendeel van deze wereld verblindt voor de ware natuur van God en voor Zijn ware plan en doel hier beneden. Dit is het ware verschrikkelijke resultaat van het geven van valse getuigenis, zelfmisleiding en liegen. Want zolang als zogenaamde "gestudeerde" leiders zichzelf en anderen blijven misleiden over het ware bestaan en macht en plan van God, is onze beschaving ten ondergang gedoemd!

Leef de Waarheid

Leert U dan in Uw eigen persoonlijk leven het belang van de waarheid te spreken, de waarheid te geloven, de waarheid te leven. Weest U voorzichtig, dat U Uw hele leven niet baseert op een reeks leugens - ongeacht of deze persoonlijk, politiek, wetenschappelijk of religieuze verdraaiingen van de waarheid zijn. Denkt U er aan, dat het de waarheid is wat U vrij maakt. (Johannes 8:32) Waak zorgvuldig over Uw woorden in Uw persoonlijk spreken. Vergeet U nooit, dat een persoon alleen goed is als men hem op zijn woord kan vertrouwen. Het is bijna onmogelijk om iemand te helpen, die uit gewoonte een leugenaar is geworden, omdat elke vraag om te helpen eenvoudig nog een misleiding kan zijn. één van de basis kwaliteiten van Gods karakter is, dat Hij waarheid is. Als wij niet op Gods Woord zouden kunnen vertrouwen zou er geen werkelijke zekerheid kunnen zijn van vergeving van gedane zonden, van hulpverlening in tijd van nood of van toekomstige beloning en eeuwig leven.

Als God overweldigend goedbedoelde liefde en alle wijsheid en macht had - maar U zou niet kunnen vertrouwen op Zijn Woord of Zijn beloften - waar zou U dan zijn? Heeft U er ooit eerder op die manier over gedacht? De lijnrechte tegenpool van Gods karakter is die van Satan de duivel. Zoals Jezus Christus openbaarde: "Wanneer hij[Satan] de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen". (Johannes 8:44) Degenen, die Satan volgen in zijn weigering om in de waarheid te leven wacht een vreselijk lot: "Maar de lafhartigen, de ongelovigen.... en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood". (Openbaring 21:8) Denkt U er aan, er bestaan geen "witte leugens" in Gods ogen. Halve waarheden, verdraaiingen en misleidingen worden door het hele Woord van God heen veroordeeld. Jezus zei: "Uw woord is de waarheid". (Johannes 17:17) Laten wij naar dat geïnspireerde Woord leven, opdat wij eeuwig leven mogen erven in het Koninkrijk, dat gebaseerd is op wat letterlijk waar en recht is. Dit is de boodschap van het negende gebod.

Het Tiende Gebod

Wist U dat recente onderzoeken hebben aangetoond, dat de financiële problemen die de meeste gezinnen teisteren niet het gevolg zijn van een laag inkomen? Integendeel, zij worden rechtstreeks veroorzaakt door overbesteding van een normaal voldoende inkomen voor luxe artikelen en persoonlijke genoegens en door de gewoonte van kopen op afbetaling! "Koop nu en betaal later", zeggen de advertenties. Maar is het werkelijk nodig om dit artikel nu te kopen? En bent U er zeker van dat U in staat bent om "later te betalen"?

Een Samenleving, Gebaseerd op Hebzucht

"Niet willen onderdoen voor de buren" is een populair gezegde. Onder druk gezet door advertenties wordt dit denkbeeld voortdurend aangemoedigd. Het wordt achterlijk of als verkeerd beschouwd om niet te streven en te wedijveren en te begeren naar net zoveel materiele bezittingen, die je buren hebben. Het moderne idee is om "alles te nemen wat je kunt, zolang je het nemen kunt". De onophoudelijke druk om succes te boeken - hetgeen gewoonlijk betekent om meer geld en materieel bezit te verwerven - heeft steeds meer verafgoding voortgebracht. Het verblindt de gedachten en de harten van miljoenen voor het leven van God.

Een paar jaar geleden plaatste een vooraanstaande religieuze publicatie, The Canadian Churchman, een ontnuchterend artikel, dat het effect van deze materiele verafgoding openbaart op jonge Afrikanen, die in de Verenigde Staten en Canada theologie studeren. één van deze jonge mannen zei: "Voordat ik hier kwam om te studeren was ik een goede Christen. Ik droomde, dat ik ooit een medische zendeling zou worden. Nu ben ik een atheïst". "Waarom"? vroeg de geschokte verslaggever. "Sinds ik hier ben gekomen", antwoordde hij, "heb ik ontdekt, dat de blanke man twee goden heeft. één waarover hij ons onderwees en een andere tot wie hij bidt. Een Presbyteriaanse missieschool leerde mij, dat de leerstellingen van de stam van mijn voorvaderen, die beelden vereerden en geloofden in tovenarij, verkeerd waren en bijna belachelijk. Maar hier vereren jullie grotere beelden - auto's en elektrische apparaten. Ik kan eerlijk gezegd het verschil niet zien".

Verrassend? Het zou niet moeten zijn - behalve dat de meeste mensen zo dicht bij hun eigen zonde komen, dat ze het niet meer zien. Wij leven in een zogenaamde "Christelijke" samenleving, die in feite gebaseerd is op begeerte en hebzucht voor steeds meer materiele dingen! De waanzinnige moeite om te wedijveren met anderen en succes te boeken is niet alleen de oorzaak van de meeste financiële problemen, maar de werkelijke oorzaak van veel fysieke en geestelijke ziekten, gebroken gezinnen, gefrustreerde levens. Het belangrijkste van alles is, dat deze vorm van afgoderij iemand bijna geen tijd, kracht of verlangen geeft om God ooit te leren kennen - van Wie alleen de levende wetten en wegen echter innerlijke vrede en vreugde kunnen brengen.

Het Tiende Gebod Bepaalt

De meeste mensen slagen er niet in om zich te realiseren, dat de Tien Geboden levende, in beweging, actieve wetten zijn - zoals de wet van de zwaartekracht. Zij zijn automatisch. Wanneer U ze breekt, breken zij U! Zo is het ook met het laatste gebod van Gods wet. Ofschoon het gebroken kan worden zonder de wetenschap van iemand anders, de straf voor de overtreding is absoluut zeker! "Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is". (Exodus 20:17)

Van alle geboden verwijst de tiende specifiek naar de relatie van mens tot mens. De nadruk van het gebod ligt op deze woorden: "uws naasten...... uws naasten vrouw... zijn... zijn... zijn.... zijn..... uw naaste". Dit is een zevenvoudigebescherming van het belang van een ander. Het is niet verkeerd om wettelijk een vrouw, een dienstknecht of een os of ezel te wensen. Maar wanneer het onderwerp, dat graag gewild wordt rechtmatig onbereikbaar is voor degene, die het graag wilt en het graag willen overgaat in de wens van het te bezitten, breekt dit het gebod. Hoewel dit gebod duidelijk te maken heeft met menselijke en fysieke relaties, is hetgeestelijke vereiste van het gebod op sommige manieren veel strenger dan welke, die het vooraf gegaan is. Dit gebod regelt zelfs de gedachten in het verstand en het hart van de mens. De meeste mensen zien zonde als een uiterlijk of fysiek soort iets. Zij realiseren zich niet dat het heilige, rechtvaardige karakter, dat God in ons tot doel heeft, nodig maakt dat zelfs onze gedachten volledig gezuiverd worden en gemaakt worden als van Hem. Daden volgen op gedachten. U bent, wat U denkt. Als U heimelijk Gods standaard en Zijn weg afwijst; als U in Uw hart iets begeert, dat U niet kunt of rechtmatig zal bezitten met Zijn zegen, dan zal - vroeg of laat - deze mentale rebellie zichtbare zonde brengen. De daden zullen dan doorgaan met God te tarten - Zijn wet breken - omdat de gedachten dit al lang hebben gedaan!

Dit gebod doorgrondt al het "oppervlakkige Christendom" en laat zien of een persoon werkelijk zijn wil heeft onderworpen aan zijn Maker! Het is een grondig en geducht principe. Maar het is een gebod, dat U moet leren te gehoorzamen als U ooit eeuwig leven en glorie in het Koninkrijk van God wilt ontvangen. "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was". (Filippenzen 2:5) Door Gods Geest in ons moeten wij de strijd van geloof vechten - de begerige menselijke natuur in ons beheersen - en uiteindelijk slagen in "elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus". (2 Korintiërs 10:5) Dit is het uiteindelijke doel van waar Christendom dat volledig bereikt zal worden in de opstanding.

Maar tijdens dit leven moeten wij groeien in Gods karakter. Wij moeten leren om - net als de rechtvaardige Henoch, Noach, Abraham en andere dienaren van de Allerhoogste - te "wandelen met God". Wij moeten Zijn weg bewandelen - doen zoals Hij doet - denken zoals Hij denkt. Maar het gewone verstand van de mens is vervuld van egoïsme, ijdelheid, concurrentie, hebzucht, haat, lust. Het is een verstand, dat afgesneden is van de wegen en gedachten van God. (Jesaja 55:8-9) Daarom benadrukt Jezus hoe belangrijk het is om ons denken te veranderen, te bekeren en te zuiveren toen Hij zei: "Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien". (Matteüs 5:8)

Waar Staan Wij?

Vooral na de Tweede Wereldoorlog is het leven in onze westerse samenleving sneller geworden. Wij haasten ons om meer geld te maken. Wij haasten ons om goede tijden te hebben en om alles uit het leven te krijgen, wat wij kunnen. Op allerlei gebied wordt ons onderwezen om met onze buren te wedijveren voor sociale eer en materiële vooruitgang. Wij zijn zover gekomen, dat wij letterlijk naar materiële weelde verlangen, die in sommige gevallen twee of drie generaties geleden volledig onbekend waren. Wij worden gedwongen om meer te spenderen dan dat wij verdienen - en meer te doen dan wij kunnen. "U bent het aan Uzelf verplicht", zegt een subtiele advertentie om het denkbeeld over te brengen, dat wij gek zouden zijn als wij geen grotere auto kopen, in een duurder restaurant eten of langere en kostbare reizen ondernemen. De nadruk ligt op het nemen en op onszelf. Op internationale schaal vechten en doden de landen van de wereld vanwege deze zelfde houding van het hart. "Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt". (Jakobus 4:1-2)

Al te vaak begeert de kapitalist meer geld dan dat hij eenvoudig kan verwerven door eerlijke lonen te betalen. Hij steelt dus van zijn werknemers door te weinig te betalen en geeft te weinig uit om werkomstandigheden en veiligheid te verbeteren. Evenzo leert de moderne werknemer - vaak misleid door gewetenloze vakbondsleiders - meer geld te begeren dan dat hij eerlijk verdienen kan. Door georganiseerde pressie en politieke bedriegerij denkt hij, dat hij iets voor niets kan krijgen.

Waarom schrijven zogenoemde "schrijvers" goedkope pocketverhalen op niets gebaseerd dan vuiligheid, obsceniteit en jeugdige domheid? Waarom drukken uitgevers zulke corruptie, dat de menselijke emoties van liefde, vriendelijkheid en idealisme omlaag haalt naar een niveau, dat lager is dan dat van het dier? U kunt snelhonderden andere belangrijke voorbeelden van hebzucht zien in onze samenleving als Uw ogen werkelijk geopend zijn. Maar bent U ook bereid om Uw eigen hebzucht te zien! Wees bereid om U ervan te bekeren en God om de liefde en de kracht te vragen om het te overwinnen. Onze generatie heeft deze woorden van Gods Zoon nodig: "Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit". (Lucas 12:15) Begrijpt U dat? Uw werkelijke succes en geluk in het leven, zegt Christus kan niet afgemeten worden aan hoe nieuw of krachtig de auto is, die U rijdt; het soort huis waarin U woont; de kleren die U draagt of zelfs het voedsel dat U eet. Geluk is een gemoedstoestand. Het komt van het hebben van de Geest en gedachten van Christus in Uw verstand. Jezus zei: "De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen". (Lucas 9:58) De liefde, vreugde en vrede, die Jezus met voorbeelden toelichtte kwamen van geven en dienen - niet van enig materieel iets, dat Jezus in staat was te krijgen. Jezus, de Zoon des mensen was in staat om menselijke ijdelheid en hebzucht te overwinnen, omdat Hij de dienst van God boven al het andere stelde. Nadat Hij gezegd had hoe de onbekeerde zoekt naar - en zich zorgen maakt over - de materiële noden en gemakken, gebood Hij: "Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden". (Matteüs 6:33)

De Geboden Samengevoegd

Op dit punt komt het laatste gebod samen met het eerste. Want wat U ook zoekt, hetgeen tegen Gods wil is, begeert U. Wanneer U in Uw verstand en in Uw hart naar iets meer verlangt en begeert dan de Schepper te gehoorzamen en Zijn zegeningen te ontvangen, wordt dat iets een afgod van U. "De hebzucht.... is afgoderij". (Kolossenzen 3:5) Wat U ook als afgod vereert, U zet het in de plaats van de ware God. En U breekt het eerste gebod: "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben". (Exodus 20:3) De Apostel Paulus zei: "Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid"? (Romeinen 6:16)

Wanneer U meer materiële dingen begeert, "dient" U deze. U spendeert Uw tijd, energie en Uw geld aan deze dingen. In een dergelijke situatie heeft U noch de tijd, noch de energie om werkelijk de Bijbel te bestuderen of een uur te besteden aan een ernstig gebed met Degene, die U leven en adem geeft. En U bent gierig en jaloers op het geld, dat U verschuldigd bent aan Uw Schepper om Zijn waarheid te verkondigen. Door dit simpele proces worden de materiele dingen waar U naar verlangt en begeert Uw werkelijke "god". Want U dient en vereert hen - en vindt in Uw leven weinig tijd, kracht en rijkdom waarmee U de ware God dient met geheel Uw hart, kracht en verstand.

Ziet U? Hebzucht is een vreselijk iets - want het snijdt U af van de omgang en zegeningen en liefde van de grote God van de hemel, Die alles maakte wat bestaat - maar bedoeld heeft, dat deze materiële schepping gebruikt zou worden in Zijn dienst en voor Zijn heerlijkheid. En in de praktijk van het dagelijkse leven overtreedt hebzucht het basisprincipe van de manier van leven, uiteengezet door alle geboden van God en door Jezus Christus Zelf. Jezus vatte dit principe samen toen Hij zei: "Het is zaliger te geven dan te ontvangen". (Handelingen 20:35)

Door liefdevol, oprecht en verstandig Uw naaste te dienen en de ware God te dienen en te vereren, zult U de enige ware zin van vervulling en vreugde in dit leven vinden. En in de Wereld van Morgen zult U eeuwig leven en glorie gegeven worden in een goddelijke regering, gebaseerd op de Tien Geboden - de ware weg van liefde, het geven en dienen van Uw naaste en van het vereren en verheerlijken van de levende God, Die deze geboden gaf voor ons eeuwig welzijn.

De Nieuwe Geboden van Jezus

Velen onderwijzen, dat Jezus Christus een soort "nieuwe" geboden in de plaats stelde om de wet van Zijn Vader te vervangen. Wat is de Waarheid? Moeten de Tien Geboden nog gehoorzaamd worden?

Dit is een tijdperk van rebellie tegen alle wetten en aangestelde autoriteit. Landen en regeringen worden omvergeworpen en gezinnen en scholen door verschillende vormen van rebellie in chaos geworpen.

Een onthullende inkijk in de reactie van de moderne mens op de zin in het Onze Vader "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede", werd enige jaren geleden gegeven door een dienaar in Ohio, die schreef: "Wij menen dit niet. Wij houden niet van autoriteit, noch geven wij eenvoudig toe, zelfs als Hij de Koning van de hemel is..... Het is zo duidelijk, dat de meeste mensen de meeste tijd ernstig gebeden hebben: "Uw koninkrijk kome nietmijn wil geschiede".

De Tien Geboden Afgeschaft?

In de vorige hoofdstukken van dit boekje hebben wij de positieve toepassing van de Tien Geboden op elk aspect van onze persoonlijke levens onderzocht als levende, actieve wetten. Maar tegenwoordig verkondigen vele traditionele dienaren en bijbelleraren ten onrechte, dat de Tien Geboden zijn "afgeschaft" - zoals zij zeggen - of dat zij vervangen werden door de "nieuwe" geboden van Jezus.

 • Wat zijn deze "nieuwe" geboden?
 • Vervangen of spreken zij de Tien Geboden tegen?
 • Wat openbaart de Bijbel over dit belangrijke onderwerp?

Laten wij allereerst aandacht schenken aan één van de meest belangrijke doelen voor de komst van Jezus Christus in het menselijk vlees naar deze aarde. Jesaja voorspelde over Jezus: "Hij maakte de wet groot en Hij maakte hem heerlijk". (Jesaja 42:21) Hier zien wij, dat Christus niet kwam om de wet af te schaffen, maar om het te "vergroten".

Verheffen of te vergroten heeft de tegenovergestelde betekenis van iets veranderen of afschaffen. Het betekent tot in de kleinste bijzonderheid openbaren - uitweiden over. Dat is precies wat het leven en onderwijs van Jezus doet met de wet van de Vader.

Jezus zei: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen". (Matteüs 5:17) Jezus deed wat deze woorden betekenen. Zowel in Zijn leven als in Zijn onderwijs vervulde Hij de wet. Hij vergrootte het door Zijn perfecte voorbeeld. Hijvervulde het ten volle, ging verder dan alleen de letter en nam zelfs de kleinstegeestelijke betekenis en het doel in acht van de perfecte wet van de Vader. Degenen, die Hem als een leraar kenden konden Hem nooit beschuldigen van het vervangen van de tradities van de mens voor de geboden van God. Hijgehoorzaamde de Tien Geboden in woord en in daad. Hij onderwees en leefde hen als de perfecte manier van leven. Hij zei: "Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, [zelfs de "kleinste" geboden] die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen". (Matteüs 5:19)

Zeker, wij moeten allen streven om "groot" te zijn in Gods Koninkrijk. Want wij moeten zoveel overwinnen als wij kunnen en de kans hebben om te dienen zoveel wij kunnen! Daarom moeten wij ernstig en vurig streven om zelfs de "minste" van Gods geboden te doen en te onderwijzen. Denkt U, dat het Sabbatgebod het "minste" is? Zo ja, dan kunt U beter Gods Sabbat houden en onderwijzen zoals Hij gebood en het perfecte voorbeeld van Christus volgen in het houden van de zevende dag - niet de "dag van de zon"!

De Weg naar Eeuwig Leven

Toen een jonge man naar Hem toekwam en de weg naar eeuwig leven vroeg, zei Jezus: "indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden". (Matteüs 19:16-18) De jonge man vroeg: "Welke"? Jezus antwoordde: "Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken....." en vervolgde met het opnoemen van verschillende van de Tien Geboden. Jezus Christus wist de weg naar behoud! Hij zei, dat die weg de gehoorzaamheid aan de wet van God de Vader was en het onderwerpen aan Zijn wil.

Jezus verklaarde: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is". (Matteüs 7:21)

Verre van het afschaffen van de Tien Geboden gehoorzaamde Jezus deze. (Johannes 15:10) Christus was het "licht", dat God zond in de wereld om de mens te laten zien hoe te leven. Na Zijn dood en opstanding zond Christus de Apostelen uit met dit gebod: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb". (Matteüs 28:19-20)

De Apostelen waren erbij toen Christus aan de jonge man zei: "Onderhoud de geboden". Zij hadden gehoord hoe Hij de geboden van God vergrootte in wat genoemd wordt de Bergrede. (Matteüs 5-7)

De Apostelen waren getuige van de gehoorzaamheid van Christus aan de Tien Geboden en wisten, dat dit het perfecte voorbeeld was. Toen Jezus Christus hen uitzond naar elke natie met de opdracht om hen alle dingen te onderwijzen, die Hij hen geboden had was er daarom geen enkele twijfel in hun gedachten, dat dit inclusief de Tien Geboden van God was.

Gehoorzaamheid aan de Tien Geboden was dan ook de basis van de lering van Christus en van Zijn originele Apostelen. Maar hoe zit het met de "nieuwe" geboden van Jezus? Wijzigden of schaften zij de noodzaak af voor het letterlijk houden van de Tien Geboden, die in het Oude Testament werden geopenbaard?

Een "Nieuw" Gebod

Ondanks wat velen denken is er in wezen slechts één plaats in de hele Bijbel waar Jezus zei, dat Hij een "nieuw" gebod gaf. De andere verwijzingen - door de Apostel Johannes - hebben precies dezelfde principes, zoals wij zullen zien.

"Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander". (Johannes 13:34-35)

Jezus gaf dit "nieuw" gebod tijdens de laatste nacht van Zijn fysiek leven op aarde. Hij had - door onderwijs en voorbeeld - Zijn discipelen reeds laten zien, dat het houden van Gods geboden eenvoudig een uiting van liefde was.

Wij tonen ware liefde tot God, wanneer wij Hem waarachtig vereren en gehoorzamen en geen andere "goden", afgoden, afbeeldingen of iets anders in Zijn plaats toelaten en altijd Zijn naam eren en Zijn zevende dag Sabbat heiligen - die Hij heilig maakte en die door Jezus en de Apostelen altijd werd gehouden! En wij tonen liefde aan degenen rondom ons, wanneer wij de laatste zes geboden ijverig gehoorzamen.

Christus heeft Gods wet reeds samengevat in twee grote principes: "Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand..... Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf". (Matteüs 22:37, 39) In feite haalde Jezus, in het laatste deel van deze samenvatting van Gods wet, rechtstreeks aan uit het Oude Testament! (Leviticus 19:18)

Wat was dan "nieuw" aan het gebod van Jezus en je naaste lief te hebben?

Het antwoord is duidelijk. Het principe van het liefhebben van onze naaste wasniet nieuw, maar de vergroting van dat principe in Zijn eigen perfecte leven wierp een compleet nieuw licht op de geestelijke bedoeling en diepte van dit gebod.

Denk aan de nadruk, die Jezus legde - "gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt".

Jezus eigen perfecte voorbeeld van liefde en dienstbaarheid was de grootste en meest betekenisvolle vergroting van de naastenliefde, zoals geboden door God. In Zijn leven toonde Hij hoe die liefde werkelijk functioneert in het dagelijkse leven.

Hoe Moet U Uw Naaste Liefhebben

Drie keer verbrak de goddelijke Stem de gewoonlijke stilte van de hemel om de voldoening van God in het leven van Jezus mede te delen. Zelfs de Romeinse Landvoogd, Pontius Pilatus verklaarde: "ik vind geen schuld in Hem". (Johannes 19:4)

Dit was, omdat Jezus een leven leidde van geven aan anderen. Zowel in Zijn voortdurend onderwijs aan de menigten, Zijn genezing van de zieken, Zijn geven van eten aan de hongerige massa's of in een daad van nederigheid, zoals het wassen van de voeten van de discipelen, Hij gaf altijd van Zichzelf.

Deze liefhebbende en gevende Jezus Christus zei ook aan de religieuze leiders van Zijn dagen, "Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel"? (Matteüs 23:33)

Zijn deze "vreemde" woorden van een man van liefde? Ja zeker, zij zijn een manifestatie van hoe perfecte liefde soms dingen zegt en doet voor het welzijn van anderen, die zij op dat moment niet waarderen.

Jezus had deze Farizeeën lief! In liefde bulderde Hij deze woorden om hen wakker te schudden uit een leven van religieuze huichelachtigheid en verdorvenheid, dat hun denken beschadigde. Denkt U er aan, dat Jezus ook voor deze zelfde Farizeeën stierf. Het was voor deze mannen en anderen zoals zij, dat Jezus bad:"Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen". (Lucas 23:34)

In die perfecte, begrijpende liefde trok Jezus zich nu en dan terug uit de massa om uit te rusten, te mediteren of om te bidden. Want Hij wist, dat alleen door dicht bij de Vader te blijven en een instrument te zijn in Zijn handen, Zijn menselijke tegenwoordigheid en onderwijs de levens van anderen kon verrijken.

Jezus deed niet alsof Hij anderen liefhad. Hij had hen lief met een perfecte liefde. Door Gods Heilige Geest in Hem verlangde Hij vanuit het hart om Zijn naasten lief te hebben en te dienen voor hun hoogste welzijn.

Hij leefde letterlijk de woorden, die Paulus later toonde, waar Hij uiting aan gaf:"Het is zaliger te geven dan te ontvangen". (Handelingen 20:35) Op deze manier wordt Zijn gebod, dat men elkaar moet liefhebben "gelijk Ik u liefgehad heb" zeker een "nieuw" en meer allesomvattend gebod in het beheersen van menselijke relaties.

Gehoorzaamde Jezus Letterlijk de Tien Geboden?

Veel religieuze mensen denken, dat Jezus een soort sentimentele "liefde" in Zijn hart had, maar dat Hij niet echt Gods geboden letterlijk gehoorzaamde.

De waarheid is dat Jezus Christus elk van de Tien Geboden hield en gehoorzaamde in de letter en in de Geest - net zoals Zijn volgelingen het nu zouden moeten doen. Zoals wij reeds gezien hebben verklaarde Hij, dat Hij de geboden van de Vader had gehoorzaamd. (Johannes 15:10)

Om het volledig duidelijk te stellen, Jezus Christus had nooit een andere god vóór de ware God. Hij pleegde nooit afgoderij noch spotte Hij met Gods naam. Jezus hieldde Sabbat heilig, die God heilig had gemaakt en aanbad vaak in de synagoge op die dag, zoals het zijn gewoonte was. (Lucas 4:16)

Jezus eerde Zijn ouders en doodde nooit, pleegde nooit overspel, stal, loog of begeerde nooit. Hij gaf ons een voorbeeld, opdat wij in Zijn voetstappen zouden volgen. (1 Petrus 2:21)

Nu is een ware Christen iemand, die zich zo onderworpen heeft aan God, dat Christus in feite Zijn leven in die persoon leeft door de inwonende kracht van Zijn Heilige Geest. Want de Apostel Paulus zei: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven". (Galaten 2:20)

Een ware Christen moet niet alleen geloof in Christus hebben, maar hij moet leven door het ware geloof van Christus, in hem geplaatst door Gods Heilige Geest. Christus moet - door Zijn Geest - letterlijk leven in de ware Christen. Denkt U er aan, dat Christus nu hetzelfde leven in U zal leven, zoals Hij dat 1900 jaar geleden leidde - als een voorbeeld. "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid". (Hebreeën 13:8)

Jezus, in Zijn vlees, "die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen". (Hebreeën 4:15) In verleiding ja, maar in Zijn vleselijk leven gehoorzaamde Hij de Tien Geboden. Door nu in Zijn ware discipelen te wonen door Zijn Heilige Geest, zal Hij de geboden in hen houden.

Het is de liefde van Christus. Het is Zijn macht in ons, die de geestelijke wet van God kan houden. Want Jezus Christus was en is gehoorzaam aan God de Vader.

Gaf Johannes een "Nieuw" Gebod?

In een epistel van Johannes - de Apostel, die Jezus liefhad - vinden wij ook een verwijzing naar een "nieuw" gebod.

"Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord, dat gij gehoord hebt. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want (wat waarheid is in Hem en in u) de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe". (1 Johannes 2:7-9)

Hier verwijst de Apostel zijn kudde allereerst naar het "woord" van God, dat zij vanaf het begin hadden. Maar dan noemt hij een "nieuw" iets. Hij vervolgt en legt uit, dat dit de diepe geestelijke liefde is, die broeders in Christus voor elkaar moeten hebben. Er bestaat in deze liefde eenvoudig geen plaats voor haat, afgunst of kwaadwilligheid.

Maar "schaft" deze Christelijke liefde af of verandert het de Tien Geboden van God?

Natuurlijk niet!

Het benadrukt en vergroot alleen de persoonlijke liefde, die Christenen moeten hebben ten opzichte van hun naaste. Deze liefde gaat veel verder dan de letter van de Tien Geboden - maar het vervangt deze in geen geval!

Zoals Johannes in zijn tweede epistel schreef: "En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van den beginne gehad hebben: dat wij elkander liefhebben. En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen". (2 Johannes verzen 5-6)

Hier omschrijft Johannes Christelijke liefde als het houden van de geboden!

Wij moeten niet alleen God de Vader en Christus als personen liefhebben. Wij moeten hun weg liefhebben - hun karakter - dat in de Tien Geboden wordt uitgedrukt. Christus onderwees niet alleen gehoorzaamheid aan de geboden, Hijleefde ze!

En dus voegt Johannes toe: "Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon". (v. 9)

Wat de "Nieuwe" Geboden Werkelijk Leren

Als wij de positieve kant van de "nieuwe" geboden onderzoeken, zien wij dat zij eenvoudig de oude versterken en meer bindend maken! Zij schetsen een weg vanliefde - van geven - van dienen, die alleen bereikt kan worden door Christus Zelf, die in ons leeft.

In perfecte onbaatzuchtigheid moeten wij leren om anderen lief te hebben zoalsJezus ons lief had. Dat is nieuwtestamentische leer! Het is veel meer bindend dan de letter van de geboden, zoals in het Oude Testament vastgesteld.

Maar het vervangt hen niet. Integendeel, het vergroot hen tot hun vollegeestelijke intentie. En deze "nieuwe" geboden verwijzen naar de perfecte verheerlijking in het leven van Jezus.

En Jezus gehoorzaamde de Tien Geboden zowel letterlijk als in de geest. Hij moet ons "licht" zijn, ons voorbeeld.

Toen hij het principe beschreef hoe wij onze naaste moesten liefhebben verklaarde de Apostel Paulus: "de liefde is de vervulling der wet". (Romeinen 13:10)Want Gods geestelijke liefde vloeit door het rivierbed of kanaal van de Tien Geboden.

Door de Tien Geboden perfect te gehoorzamen - in elke fase en facet - was het hele leven van Jezus een stralend leven van liefde op zichzelf en liefde is de vervulling van de wet. Het "nieuwe" gebod, dat Hij gaf bracht Zijn perfecte voorbeeld van gehoorzaamheid aan de Vader en van vriendelijkheid endienstbaarheid aan alle mensen onder de aandacht.

Aan miljoenen traditionele Christenen werd onderwezen, dat alles wat zij hoeven te doen is "Jezus liefhebben" of om "de liefde van God" te hebben.

 • Wat is die "liefde"?
 • Hoe zegt God Zelf aan ons hoe Zijn liefde uitgedrukt moet worden?

Aan het einde van de Apostolische Eeuw, tientallen jaren na de Hemelvaart van Jezus inspireerde God de Apostel Johannes (de dierbaarste vriend van Jezus onder de Apostelen) om ons te zeggen: "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar". ( 1 Johannes 5:3)

Denkt U er aan, Jezus leefde Gods wet in alles wat Hij dacht, zei en deed. Als mens zal niemand van ons Gods wet perfect houden. Maar Gods wet moet ons "patroon" van leven zijn. Ons wordt geboden om "op te wassen in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus" (2 Petrus 3:18) - onze levens steeds meer perfect vormen naar het leven van Christus naarmate elk jaar voorbij gaat.

 • Moge God U helpen het voorbeeld van Zijn Zoon te volgen in hetgehoorzamen van Zijn wet.

 • En moge U, door onderwerping en gehoorzaamheid het ware karakter van God ontwikkelen.

 • En zodoende, door Zijn barmhartigheid door het offer van Christus en door Uw totale overgave om Christus in U Zijn gehoorzaam leven te laten leiden door Zijn Heilige Geest, aan U eeuwig leven in Gods Koninkrijk gegeven mag worden!