Het antwoord is - geen van beiden! Niettemin, er bestaat een "geest" in alle mensen; de Bijbel beschrijft, "de HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt". (Zacharia 12:1) De meeste traditionele Christenen geloven, dat deze geest een "onsterfelijke ziel" is, die in ons leeft en verlaat bij de dood. Dit denkbeeld kwam feitelijk niet uit de Bijbel, maar van de oude Egyptenaren. Het kwam bij ons via de Grieken, die het concept het eerste bekend maakten door de geschriften van Plato.

Jezus legde, in tegenstelling, uit dat een "ziel" (Grieks soma - Hebreeuwsnephesh, verwijst naar fysiek leven en niet naar een geestelijk wezen) vernietigd kan worden! (Matteüs 10:28) Ezechiël zei dat, "de mens die zondigt, die zal sterven". (Ezechiël 18:4, 20) Wij zien dus, dat de "ziel" niet onverwoestbaar is. "Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets". (Prediker 9:5) De dood heeft geen bewustzijn. Dit betekent dat er nu geen zondaars in de hel branden en zijn er geen geesten zonder lichaam, die in de hemel rondzweven en wachten om met hun lichamen verenigd te worden.

Even terzijde, wat is precies "hel"? In de Bijbel zijn twee van de woorden, die als "hel" worden vertaald het Griekse hades en het Hebreeuwse sheol - die beide eenvoudig "graf" of "put" betekenen. Behalve Jezus Christus wacht iedereen, die gestorven is op de opstanding, in wat de Bijbel vaak noemt een "slaap" - een beeldspraak voor onbewust zijn. Zij zijn in hades of sheol - in de "hel" - maar dit geeft niet een bewuste conditie van lijden aan; het is eenvoudig een beschrijving van hun levenloze staat in het graf, waar zij de opstanding afwachten.

Bij zijn schepping werd Adam "tot een levend wezen". (Genesis 2:7) Mensenhebben geen ziel. Een mens is een "ziel". 

Wat is dan deze "geest", die in elke mens is - en wat is zijn doel?

De patriarch Job verklaarde, "voorwaar, het is de Geest van God in de sterveling, en de adem van de Almachtige, die hen verstandig maakt". (Job 32:8) Toen God Adam en Eva schiep gaf Hij hen de levensadem en plaatste ook een niet-fysiek element in hun brein. Deze geestelijke essentie, gecombineerd met het fysieke brein maakt het menselijk intellect mogelijk - het vermogen van de mensheid om te denken, te redeneren, te plannen en te scheppen. God gaf deze vermogens niet aan dieren, die volkomen vertrouwen op hun instinct. Dieren hebben wat in het Hebreeuws genoemd wordt ruach - de levensadem, die hun anders - levenloze lichamen leven geeft - maar zij hebben niet de speciale levenskracht, die God alleen aan mensen heeft gegeven.

Evenzo - net zoals geen dier de dingen van de mensheid kan weten, kunnen mensen de geestelijk geopenbaarde dingen van God niet op de juiste manieren begrijpen, tenzij zij een speciaal geestelijk element hebben ontvangen. De Bijbel openbaart dat de mensheid werd geschapen met de noodzaak van een andere geest - Gods Heilige Geest - die met de menselijke geest werkt in het brein. "Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God". (1 Korintiërs 2:11)

Anders dan de geest in de mens, die onderworpen kan zijn aan de wereldse en de misleidende "uitzendingen" van Satan, de duivel, (Efeze 2:2), maakt Gods Heilige Geest het mogelijk voor de mens om toegang te hebben tot de ware natuur van God. Door Gods plan van behoud kunnen mensen Gods Heilige Geest ontvangen (Handelingen 2:38; Johannes 7:38-39), die toegevoegd wordt aan de menselijke geest. Wij worden geestelijk "verwekt" door God als wij Gods Heilige Geest ontvangen. De menselijke geest in de mens en Gods Heilige Geest sluiten aan om een geestelijk verwekt kind van God te maken (1 Petrus 1:3; Romeinen 8:14-17), net zoals spermacellen van de man en de vrouwelijke eicel aansluiten om een verwekt (maar nog niet klaar voor de geboorte) mens te maken. Wij groeien dan geestelijk tijdens ons leven, totdat wij bij de opstanding wedergeboren worden en ons verenigen met het Gezin van God als goddelijke wezens, geheel bestaande uit geest.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Uw Uiteindelijke Bestemming