Het Oude Testament bevat de geïnspireerde geschriften van Gods dienaren, die voor de geboorte, dood en verrijzenis van Jezus Christus leefden. De nieuwtestamentische geschriften brengen het Oude Testament niet in diskrediet; integendeel, zij bevestigen haar. De Apostel Petrus bijvoorbeeld, beschreef het Oude Testament als goddelijk geïnspireerd - en niet uit persoonlijke interpretatie of oorsprong. (2 Petrus 1:20-21)

De Apostel Paulus herinnerde de jonge evangelist Timoteüs er aan dat, "en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid". (2 Timoteüs 3:15-16) Die "heilige geschriften" - in staat om Timoteüs wijs te maken voor behoud - waren de boeken van het Oude Testament!

Wat zei Jezus Zelf? "Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt". (Matteüs 4:4; Lukas 4:4) Jezus haalde Deuteronomium 8:3 aan en verwees naar alle woorden van God, van Genesis tot en met Maleachi - de gecanoniseerde Bijbel van Zijn tijd.

Het Nieuwe Testament laat zien dat Jezus de oudtestamentische verslagen als historisch nauwkeurig accepteerde, inclusief over

  • Adam en Eva (Matteüs 19:3-4),
  • Abel (Matteüs 23:35),
  • de vloed van Noach (Lukas 17:26-27),
  • Sodom en Gomorra (Lukas 17:28-29) en
  • Jona (Matteüs 12:40)

Moderne bijbelcritici twijfelen en belasteren deze oudtestamentische verslagen vaak, maar Jezus Christus bevestigde ze rechtstreeks door Zijn woorden! Let U ook op de verwijzing van Jezus naar "de geschriften van Mozes" - die de Joden aannemen als de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Jezus berispte Zijn critici en zei:"want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven"? (Johannes 5:46-47) 

Zonder het accepteren van de geschriften van Mozes kan men niet echt vertrouwen en geloof hebben in Jezus Christus!

Niet alleen de geschiedenis, maar ook vervulde profetie staan voor een krachtige getuigenis voor de authenticiteit van het Oude Testament. Door het hele Oude Testament heen zijn er vele verwijzingen, die de eerste komst van Christus voorspelden. Deze zijn uitgekomen. Voor ons nu, zijn de vele profetieën van Zijn tweede komst - volgend op specifieke eindtijd gebeurtenissen, die in de Bijbel voorspeld zijn - vol van geïnspireerde betekenis. Het negeren van het Oude Testament zou ons leiden tot het verwerpen van veel van de belangrijke waarheid over Jezus Christus, Zijn boodschap en zelfs Gods Kerk, die "gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is". (Efeze 2:19-20)

Na de opstanding van Christus bracht Hij tijd door met Zijn discipelen, om hen te helpen begrijpen wat er gebeurd was. Merk op welk gedeelte van de Bijbel Hij gebruikte. "En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was". (Lukas 24:27) Dit was ook inclusief de Psalmen. (Lukas 24:44)

Onderwees Jezus Zijn discipelen om de ceremoniële wetten te onderhouden, die door Zijn offer waren vervangen? 

Neen! Zoals Hebreeën 10 uitlegt; de oudtestamentische wetten van de offerande zijn niet vereist voor Christenen. Zoals Jesaja onderwees; de Messias zou komen om de wet uit te vergroten. (Jesaja 42:21) Christus zei, dat Hij kwam om "de Wet of de Profeten" te vervullen (Matteüs 5:17-20; Lukas 18:18-20) - niet om deze af te schaffen. Hij onderwees Zijn volgelingen duidelijk om de Tien Geboden te onderhouden. Hij maakte dit mogelijk door Christenen Gods Heilige Geest te geven, zodat zij het levend geloof van Christus in hen konden hebben. (Galaten 2:20)

Zoals U ziet kunnen ware Christenen niet prediken - en zeker niet waar Christendom in praktijk brengen - zonder het onderwijs van het Oude Testament, evenals van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is gegeven door goddelijke inspiratie, bevestigd door de Apostelen en de nieuwtestamentische geschriften en bekrachtigd door Jezus Christus Zelf. Om deze reden streeft het tijdschrift"Tomorrow's World" - [Wereld van Morgen] er naar om "u heel het raadsbesluit van God te verkondigen". (Handelingen 20:27)

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Uw Uiteindelijke Bestemming