Het geloof in "naar de hemel gaan" bij de dood wordt niet alleen in stand gehouden door de meeste traditionele Christenen. Mensen over de hele wereld, uit verschillende religies houden zich vast aan een geloof in een soort hiernamaals - een soort "loon" of paradijselijk hiernamaals na de dood.

Verrassend genoeg onderwezen noch Jezus, noch de Apostelen dat de rechtvaardigen naar de hemel gaan als zij sterven! Het "loon" dat Jezus Zijn trouwe volgelingen belooft (Openbaring 22:12) is niet de hemel; de directe focus houdt feitelijk in, het regeren met Jezus Christus op de aarde.

Let op de erkenning van deze seculiere encyclopedie: "De overheersende kijk in de vroege Kerk leek te zijn dat - tot de terugkeer van de Heer op de wolken van de hemel om de doden te laten verrijzen - degenen, die gestorven waren, sliepen en dat zij plotseling wakker zouden worden om hun nieuwe lichamen te worden gegeven, waarna zij 1000 jaar met Hem zouden regeren op aarde". ("Heaven" - [Hemel] - The New International Encyclopedia, 1e editie)

De vroege Kerk van God, die Jezus Christus stichtte, onderwees niet het concept van "naar de hemel gaan" als onze eeuwige bestemming. Dit denkbeeld verkreeg geen algemene acceptatie tot lang nadat de Apostels waren overleden. Integendeel, Jezus zei duidelijk aan Zijn discipelen: "En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is". (Johannes 3:13) De Apostel Petrus zei dat de gehoorzame koning David, een man naar Gods hart (Handelingen 13:22) "hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is.....David is immers niet opgevaren naar de hemelen". (Handelingen 2:29, 34)

Zelfs de rechtvaardige koning David ging niet naar de hemel toen hij stierf! Hij is nog dood, net zoals alle rechtvaardige mannen en vrouwen van God, die gestorven zijn. Zij wachten op de opstanding van de doden wanneer zij geestelijke lichamen zullen ontvangen, die nooit meer zullen sterven. (1 Korintiërs 15:50-53; 1 Thessalonicenzen 4:16-17) Eeuwig leven is de gave van God (Romeinen 6:23), die geestelijk verwekte Christenen zullen ontvangen als zij verrezen of veranderd zijn.

  • Maar wat is het "loon", dat Jezus meeneemt?

Christus zei, dat Hij bij Zijn terugkeer alle overwinnaars zal belonen - allen die gegroeid zijn in het geestelijk karakter van God. Sommige zullen meer overwinnen en groeien dan anderen en Jezus zei dat Hij "ieder vergelden zal naar zijn daden". (Matteüs 16:27; verg. Openbaring 22:12)

Gods heiligen zullen niet voor eeuwig op harpen tokkelen in de hemel. Hun bestemming is oneindig veel glorieuzer en opwindend! De Bijbel openbaart dat "het loon van wie overwint" (Openbaring 2:26; 3:21; 5:10), heerschappij over de aarde zal zijn met Jezus Christus als Hij terug komt. Jezus Christus en de verrezen Christenen zullen duizend jaar regeren. (Openbaring 20:4-6) Zij zullen de naties Gods weg van leven onderwijzen, die blijvende vrede, voorspoed en vreugde zal brengen voor de hele mensheid. Dit betekent niet, dat de verrezen heiligen de hemel nooit kunnen bezoeken, waar God de Vader zetelt; het punt is dat zij een werk te doen hebben - en dat werk zal gericht zijn op het doen van de wil van God de Vader hier op aarde onder de regering van Jezus Christus!

De Bijbel zegt ons dat, nadat Gods groot meesterplan van genade voor de mensheid is voltooid, de oppervlakte van de aarde door vuur zal worden gezuiverd. (2 Petrus 3:10-12) Een nieuwe aarde en nieuwe hemel zullen te voorschijn komen. (2 Petrus 3:13; Openbaring 21:1) En de glorierijke nieuwe hoofdstad van de aarde - het "Nieuwe Jeruzalem", fonkelend met kostbare stenen en met straten van transparant puur goud (Openbaring 21:18-21) - zal vanuit de hemel neerdalen. (Openbaring 21:2, 10; 3:12) God de Vader zal dan komen en op de aarde wonen in eigen persoon en zal het Nieuwe Jeruzalem tot de lokatie van Zijn glorierijke troon maken, (Openbaring 21:3, 22-23; 22:3-5) van waaruit Hij en Zijn onsterfelijke heiligen het hele universum zullen regeren!

Om meer te leren over dit verbazingwekkend plan dat God in bewaring heeft voor Zijn trouwe heiligen, kunt U ons boekje Uw uiteindelijke bestemming aanvragen.

De verrassende en opwindende waarheid is, dat "de hemel" naar de aarde komt en Jerusalem het hoofdkantoor van waaruit de Godfamilie het universum voor altijd zal regeren!