De Apostel Petrus, die de kruisiging van Christus beschreef legt uit dat de Verlosser "Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen". (1 Petrus 2:24) De woorden van Petrus herhalen die van de profeet Jesaja, die de komende Messias beschrijven: "maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen". (Jesaja 53:5)

Wat Christus doorstond was niet één of andere rituele afstraffing. Hoewel geen beenderen werden gebroken (Psalm 34:20; Johannes 19:36) voorspelde de Bijbel dat vanwege de ernstige geseling, "Zijn gezicht geschonden was, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen". (Jesaja 52:14)

  • Voor welk doel doorstond Jezus Christus deze vreselijke afstraffing?

Let op Zijn woorden: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben". (Johannes 10:10) Eeuwig leven is de gift, die God zal geven bij de opstanding, maar met deze woorden beschreef Christus een overvloed, die Zijn volgelingen in hun fysieke leven zouden hebben.

Natuurlijk is er niets belangrijker dan de geestelijke genezing, die plaats vindt als Christenen Gods Heilige Geest ontvangen en hun vleselijke menselijke natuur vervangen door de geestelijke natuur van Christus.

  • Maar is dat alles wat betreft het offer van Christus?

Neen! Het vergoten bloed betaalt de straf voor onze zonden en maakt de gift van eeuwig leven mogelijk. (Romeinen 6:23) Maar Zijn gebroken lichaam - "Zijn striemen", zoals gesymboliseerd door het gebroken brood waar Christenen aan deelnemen bij de Pascha dienst (1 Korintiërs 11:23-24) - maakt speciaal onze fysieke genezing mogelijk.

Eeuwig geestelijk leven is een gift, dat niet verdiend kan worden maar degenen, die moedwillig ongehoorzaam zijn aan God en rebelleren tegen Zijn wet, kunnen die gift verwerpen. (Hebreeën 6:4-6) Evenzo kunnen wij, wanneer wij de fysieke wetten gehoorzamen, die het menselijk leven beheren, gezondheid verwachten. Maar als wij tegengesteld aan die wetten handelen, kunnen wij ziekte verwachten. Jezus Christus - de God van het Oude Testament (1 Korintiërs 10:4) - zei aan de oude Israëlieten, "als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester". (Exodus 15:26)

De Bijbel bevestigt dat "allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God". (Romeinen 3:23) Wij allen hebben genezing nodig. Als wij zondigen, vragen wij God om vergeving en als wij werkelijk oprecht zijn, bekeren wij ons - veranderen wij ons gedrag. Dit principe is ook van toepassing op onze fysieke genezing. God kan bijvoorbeeld het longemfyseem van een langdurige tabak roker genezen. Als degene, die genezen is echter niet stopt met roken, moet hij niet verwachten dat God hem met verdere genezing zegent. Als wij om genezing vragen moeten wij toegewijd zijn in het onderzoeken van onszelf om te onderscheiden wat wij mogelijk hebben gedaan in het overtreden van de fundamentele gezondheidswetten, die ons vatbaar maakten voor de ziekte waar wij genezing voor zoeken. Wij moeten bereid zijn om de houdingen te veranderen, die onze gezondheid schade berokkenen en wij moeten de moeite doen om dat te doen. ( 1 Korintiërs 11:31-32)

  • Wat moeten wij nog meer doen als wij goddelijke genezing verlangen?

De Apostel Jakobus gaf eenvoudige instructies: "Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand". (Jakobus 5:14-16)

De bemoedigende instructie van Jakobus herinnert ons er aan dat de zalving met olie door een ware dienaar van God een krachtig middel is voor onze genezing. Net zoals wij moeten bidden voor anderen moeten wij bovendien niet nalaten te vragen om de gebeden van andere gelovige Christenen.

Om meer te leren over een verbazingwekkend plan dat God in bewaring heeft voor Zijn trouwe heiligen, kunt U ons boekje Uw uiteindelijke bestemmingaanvragen.