PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, January - February 2007

Bijbelprofetieën hebben lang geleden voorspeld dat de wereld, net voor de terugkomst van Jezus Christus naar de aarde, getuige zal zijn van de herleving van een Europese macht, met wortels die teruggaan tot het oude Romeinse Rijk. (Daniël 2:28, 40-45) De Bijbel noemt deze macht een "beest", die gewaarmerkt zal worden met een Romeinse label en het zal bestaan uit tien koningen [of nationale leiders], die hun soevereiniteit zullen overdragen aan een sterke en geslepen persoon. (Daniël 11:3-39; Openbaring 17:12-13) De Bijbel geeft ook aan, dat deze eindtijd herleving van het Romeinse Rijk de macht van een dominante kerk zal combineren met het politieke systeem van de staat - de "vrouw" (symbool van een kerk) zal het beest (symbool van de staat) rijden. (Zie Daniël 7:8, 20-21; Openbaring 17:1-6) Deze lang overwogen profetieën komen vandaag tot leven!

De Opleving van het Verleden

Bernd Neumann, de Duitse Bondscommissaris voor Cultuur en de Media sprak afgelopen augustus bij de opening van een Berlijnse tentoonstelling over "het Heilige Romeinse Rijk van de Duitse Natie". De tentoonstelling, in het door de staat beheerde Historisch Museum in Berlijn, had de aandacht van een aanzienlijke publieke interesse en bekeek het verleden van het Oude Europa om structuren en ontwikkelingsprocessen te vinden, die van grote betekenis zijn voor de regeringssamenstelling van Europa. Het Heilige Romeinse Rijk van de Duitse Natie voerde bijna 1000 jaar - van 962 tot 1806 n. Chr. de heerschappij over de Centrale Europese landen. In zijn commentaar benadrukte Neumann aan de begunstigers van het museum de belangrijke rol, die een herleefd Heilig Romeins Rijk kan spelen als een model voor de toekomst van Europa. Vanuit het huidige perspectief kan het Duitse Rijk van de Middeleeuwen volgens Neumann dienen "als een wettig model voor de werkende structuur van een superstaat". (Persbericht, Duits Nationaal Informatie Bureau, 27 augustus 2006)

Neumann is niet het eerste stemgeluid, die de opleving van dit keizerlijke denkbeeld bepleit. Ook Otto von Habsburg, een afstammeling van de laatste keizer, die op de Oostenrijkse-Hongaarse troon zat, heeft gezegd dat er een rol kon zijn voor de keizerlijke kroon van het Heilige Romeinse Rijk in het smeden van een betekenisvolle unie tussen de diverse landen van Europa. Evenzo heeft ook de pan-Europese Unie benadrukt, dat "de eeuwige functie van het Rijk vernieuwd moet worden in het Europa van morgen in het belang van het Westen". (Monthly Bulletin of the Pan-Europa Union - [Maandelijkse Uitgave van de Pan-Europa Unie], januari 1977)

Beroep op Religie

In de tijd van het Heilige Romeinse Rijk werd de macht gedeeld tussen de Duitse keizers en de pausen in Rome. De pausen oefenden hun macht uit op geestelijk gebied, terwijl de keizers hun macht uitoefenden op politiek gebied. Rooms Katholieke pausen kroonden de keizers en gaven kerkelijke bevestiging aan het ambt van de vorst. Dit lijkt ook op handen te zijn voor de toekomst van Europa. De Duitse Kanselier Andrea Merkel nodigde recentelijk paus Benedictus XVI uit, voorheen kardinaal Joseph Ratzinger uit Duitsland, om in 2007 in Berlijn te spreken bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Verdrag van Rome, dat de Europese Economische Gemeenschap oprichtte, de voorloper van de tegenwoordige Europese Unie. Berichten wijzen er op, dat de paus van plan is om over de "geestelijke fundamenten" van Europa te spreken - hetgeen in het raamwerk van Benedictus wijst op de rol, die de Rooms Katholieke Kerk heeft gespeeld - en opnieuw kan spelen - in het verenigen van de "Christelijke" naties van Europa tijdens de Middeleeuwen. Verschillende pausen vóór Benedictus hebben ook de noodzaak voor Europa benadrukt om haar geestelijke wortels te ontdekken. Andere leidinggevende kerkelijke en politieke personen hebben ook verklaard, dat er "iets meer" nodig is dan economische verdragen en handelsverdragen om de naties van Europa samen te binden.

Toekomstige Bezorgdheid

De verkiezing van Joseph Ratzinger, de eerste Duitse paus in duizend jaar, plaatst het Roomse pausdom in een opmerkelijke positie. Ratzinger, geboren in Duitsland tussen de twee Wereldoorlogen, was sterk betrokken door zijn ervaringen bij de Hitler Jeugd en door zijn militaire dienstplicht in het Duitse leger tijdens de Twee Wereldoorlog.

Als functionaris in het Vaticaan bracht hij twintig jaar door als het hoofd van de Congregatie van Geloofsleerstelling (voorheen bekend als de "Inquisitie"), waar hij de bijnaam "Gods Rottweiler" kreeg voor zijn hardnekkige vasthoudendheid in het handhaven van conservatieve Katholieke standpunten.

Het bezoek van Benedictus aan Berlijn in 2007 zal samenvallen met het Duitse halfjaarlijkse afwisselende voorzitterschap van de EU en ook met het voorzitterschap van dat land over de G-8 organisatie van toonaangevende industrielanden.

De aanwezigheid van Benedictus op het vijftigjarige jubileum van het Verdrag van Rome zal zonder twijfel rechtmatigheid verlenen aan het denkbeeld van een samenwerking tussen kerk en staat in de toekomstige ontwikkeling van een verenigd Europa, ofschoon sommige Europeanen - met name de Fransen, die zich openlijk uitspreken voor secularisme en de scheiding van religie en politiek - zo'n ontwikkeling niet zullen toejuichen.

Neumanns opmerkingen over een Duits Rijk, die verklaringen weergeven van andere Duitse leiders, hebben ernstige gevolgen voor de landen in Oost Europa. Neumann herinnerde zijn gehoor er aan, dat het Heilige Romeinse Rijk van de Duitse natie "een deel was van vele van de vroegere Europese landen", inclusief Polen en de Tsjechische Republiek en dat "Duitsland en Centraal Europa historisch en cultureel onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn". (persbericht, Duits Nationaal Informatie Bureau, 27 augustus 2006) Een dergelijke bewering van Duitse hegemonie over andere delen van Europa wekt angst op bij de onlangs onafhankelijke landen ten zuiden en oosten van Duitsland. Duitse studentenorganisaties propageren ook voortdurend de Duitse territoriale aanspraken op delen van Oostenrijk, Polen, Denemarken, België, Zwitserland, Italië en Rusland, waar Duitssprekende mensen wonen. Bovendien heeft één groep verklaard: "De grenzen van het Duitse rijk van 31 december 1937 blijven in de Duitse wet erkend" en verder "met Duitsland bedoelen wij het Duitse bewoonde gebied in Centraal Europa, waar de Duitsers illegaal uit zijn verdreven..... Duitsland bestaat, ongeacht de landsgrenzen". (2005 Handbook, Deutsche Burschenschaft - Duitse Studenten Handboek 2005) Dit is niet slechts nationalisme; deze zelfde denkbeelden werden vertolkt door de Duitse Nazi partij, toen zij haar wensen rationaliseerden om gebied te annexeren, dat aan andere landen toebehoorde en in dat proces ontbrandde het vuur van de Tweede Wereldoorlog.

Bijbelprofetieën geven aan, dat deze laatste herleving van het Heilige Romeinse Rijk in Europa wereldwijd terugslag zal hebben. (Voor meer informatie over dit belangrijk onderwerp kunt U ons boekje lezen: WAT IS HET VOORUITZICHT VOOR AMERIKA EN BRITTANNI, ook aan te vragen via onze web site: www.wereldvanmorgen.org)

Alhoewel veel seculiere critici spotten met het denkbeeld, dat de Bijbel het geïnspireerde woord van een Almachtige God is, die tussenbeide komt in de geschiedenis, zien wij in de nieuwsberichten van vandaag de vervulling van specifieke profetieën, die duizenden jaren geleden in Uw Bijbel werden geschreven. De profeet Daniël voorspelde de herleving van het Roomse Rijk in haar laatste fase, net vóór de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde. (Daniël 2:41-45) Hij voorzag een prominente leider, die door de eeuwen heen een dominante rol speelt in opeenvolgende oplevingen van het Romeinse systeem. (Daniël 7:8-25) De Apostel Johannes zag een vrouw [een kerk] een eindtijd beest berijden, die zou bestaan uit tien leiders, die voor korte tijd in deze eindtijd samen zouden werken. (Openbaring 17) Deze profetieën komen vandaag tot leven en zullen de wereld in de komende tijd verrassen - als het "beest" zich begint te roeren! Om meer te weten over de identiteit van Duitsland, kunt U ons artikel lezen: Duitsland in de profetieën .