Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “We Must Cry Aloud and Spare Not” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juni 2023.

De Bijbelse profeten werden zelden gewaardeerd door de mensen van hun tijd. Ja, er waren tijden dat bepaalde individuen en groepen ze waardeerden, maar uiteindelijk stierven veel profeten de marteldood – net als Jezus Christus, de enige volmaakte mens die ooit in levende lijve op deze aarde rondgelopen heeft. Waarom? Het antwoord is simpel: zij verkondigden een boodschap van gehoorzaamheid aan God en waarschuwden voor de gevolgen die iedereen zouden overkomen die Hem en Zijn waarheid verwierpen.

God gaf de profeet Ezechiël de opdracht om een volk te confronteren met een boodschap die ze zouden verwerpen: "Maar het huis van Israël wil naar u niet luisteren, omdat zij naar Mij niet willen luisteren, want heel het huis van Israël heeft een hard voorhoofd en zij zijn hardleers…. Wees niet bevreesd voor hen en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis!" (Ezechiël 3:7-9).

De profeet Jesaja kreeg de instructie: "Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden." (Jesaja 58:1). Dat was geen populaire opdracht, en het Israëlitische volk verwierp ook deze profeet van God. Mensen willen niet horen dat hun gedrag verkeerd is. Ze horen liever troostende woorden – dat God hun gedrag accepteert. Is dit niet wat Jesaja tegen ons zegt?

Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en teken het op in een boek, zodat het blijft staan tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig. Want het is een opstandig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de HEERE; die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien; tegen de schouwers: U mág niet voor ons schouwen wat waar is. Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen. Wijk af van de weg, keer af van het pad, houd de Heilige van Israël bij ons vandaan (Jesaja 30:8-11).

De evangelist Timotheüs wist hoe de laatste dagen voor de wederkomst van Christus eruit zouden zien. De beschrijving die hij kreeg is niet mooi, maar zeker juist met betrekking tot onze moderne westerse wereld.

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af (2 Timotheüs 3:1-5).

Perversiteit, exclusiviteit en ongelijkheid

Helaas zien we van de leiders van onze landen  ̶  politici, presidenten en CEO's in de industrie, leiders in de media en de academische wereld  ̶  een poging om de concurrentie voor te zijn bij het bevorderen van gedrag dat nog maar een generatie geleden niet eens in de beschaafde wereld besproken werd. We zien dat Bijbelse waarden verlaten, verworpen en belachelijk gemaakt worden.

We horen het refrein 'Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit'  ̶  wat goed klinkt voor de naïeve mensen die niet weten wat zij die dit voorstaan ermee bedoelen. Diversiteit en inclusiviteit zijn hier codewoorden voor de acceptatie van goddeloos gedrag. De drie-eenheid die voor 'progressieven' heilig is zou eerlijker omschreven worden als 'perversiteit, exclusiviteit en ongelijkheid'.

Denk aan de indoctrinatie van onze kinderen door scholen en sociale media. De alfabetische lijst van historisch erkend onnatuurlijk gedrag groeit steeds, maar wordt gewoonlijk afgekort tot zoiets als LHBTQIA+, en we moeten van de laatste twee aanduidingen heel goed nota nemen. 'De 'plus' wordt gebruikt om alle genderidentiteiten en seksuele geaardheden aan te duiden die letters en woorden nog niet volledig kunnen beschrijven' (“What Is LGBTQIA+”, GayCenter.org). Hoe werkelijk opmerkelijk is het dat activisten alle manieren waarop menselijke seksualiteit 'uitgedrukt' kan worden nog moeten 'ontdekken'!

De letter A wordt op meer dan één manier geïnterpreteerd, waarbij Ally een interpretatie is [in Amerika, NL red.], hoewel steeds minder vaak [vaker staat de A voor ‘aseksueel’ of ‘aromantisch’, NL red.]... Het eerste hoofdstuk van de Bijbelse brief aan de Romeinen beschrijft tot in detail wat we voor onze ogen zien gebeuren. De apostel Paulus waarschuwde dat Gods toorn over deze wereld komt vanwege haar verwerping van God en omdat slechte mensen eeuwige waarheden onderdrukken. "Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard" (Romeinen 1:18 –19).

Paulus legde uit dat mannen en vrouwen die God afwijzen, zich aan immoreel gedrag zouden overgeven. Hij gaf een lijst van zonden en waarschuwde dat het niet alleen verkeerd is om die dingen te doen, maar ook om van harte in te stemmen met hen die ze doen (Romeinen 1:32, vgl. vv. 24-31). We mogen mensen niet haten  ̶  en er is nooit een tijd voor een ware Christen om geweld te plegen  ̶  maar we moeten zondige praktijken haten en ze niet aanprijzen of verontschuldigen. In deze trieste wereld moeten we de moed opbrengen om de waarheid in liefde te spreken.

Een boodschap van waarheid

Dr. Roderick C. Meredith, de overleden hoofdredacteur van dit magazine, schreef Veertien tekenen die Christus’ terugkeer aankondigen. Bedenk dat de volgende passage in 1993 geschreven werd:

Vóór ons, samen met de andere Engelstalige volken in de wereld, ligt een tijd van nationale rampspoed – eigenlijk nationale bestraffing – ongekend in de annalen van de menselijke geschiedenis. Van maand tot maand, van jaar tot jaar zullen er hoe dan ook meer en meer dingen verkeerd gaan voor ons. Onze nationale schuld zal toenemen. Onze zedeloosheid zal toenemen en ons misdaadcijfer omhooggaan. Onze steden zullen nog steeds onveiliger worden, terwijl zij nu reeds geteisterd worden door wetteloze vandalen, bendeoorlogen en rassenrellen – en uiteindelijk voedseloproeren, vanwege de dreigende droogte en hongersnood die onze volken zullen treffen (pp. 43-44).

De tekens die dr. Meredith identificeerde, komen tegenwoordig vaker voor dan toen hij die woorden schreef. En zoals degenen onder ons die hem kenden erkenden, was hij onbevreesd in het ‘zeggen waar het op neerkomt’. Dat moeten wij ook zijn.

Maar, zoals Paulus in Romeinen 1 schreef, er zijn zovelen die de waarheid onderdrukken. We zien dit vrij vaak gebeuren wanneer een tv-zender of overheid het geheel of een deel van een van onze uitzendingen censureert. Te vaak is het onder het mom dat het niet geschikt of 'veilig' is voor onze jeugd, maar niets van wat we zeggen kan ook maar tippen aan wat onze kinderen op school moeten ondergaan.

Timotheüs kreeg van zijn mentor, de apostel Paulus, de opdracht om de waarheid te prediken. Zelfs in zijn tijd al waarschuwde Paulus dat er dagen zouden komen dat mensen de waarheid niet zouden accepteren en in plaats daarvan leiders zouden zoeken die hen zouden vertellen wat ze graag wilden horen. "Want er zal een tijd komen", schreef hij, "dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels" (2 Timotheüs 4:3-4).

De Wereld van Morgen zal de waarheid blijven spreken in een tijdperk dat de waarheid niet wil horen. Dit moeten we doen, maar we willen ook dat onze lezers, ondanks al het slechte nieuws om ons heen en dat vóór ons ligt, weten dat God de leiding heeft  ̶  en dat er een gelukkig einde is. Wanneer de mensheid dicht bij zelfvernietiging komt, zal Jezus Christus terugkeren en onze krankzinnigheid stoppen. Hij zal dan Zijn herrezen dienaren belonen met gezagsposities om deze gekwelde planeet te besturen. Dat is de wereld van morgen, het Millennium – de duizendjarige regering van Jezus Christus.

Het Koninkrijk van God wordt verkondigd in de boeken van de profeten en in het Nieuwe Testament. Het is het Evangelie van Jezus Christus en dezelfde boodschap die Zijn dienstknechten verkondigd hebben. Het is de boodschap van de tv-uitzendingen van Tomorrow's World en van het gelijknamige magazine. Ik bid dat u acht zult slaan op die boodschap.