Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Precious Few Who Get It” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van februari 2022.

Er kwamen verschillende gedachten bij me op toen ik me aan het voorbereiden was om deze column te schrijven. Dit nummer van Tomorrow's World [magazine] wordt verzonden naar ons grootste aantal abonnees ooit, nu we de grens van 540.000 hebben overschreden. Maar wie weet hoeveel mensen deze column zullen lezen? Sommigen ontvangen het magazine, leggen het opzij en lezen het nooit. Anderen delen het met familie en buren. Wat het exacte aantal lezers ook is, het is een groot voorrecht om zo'n groot publiek te hebben  ̶  en niet alleen een geweldig voorrecht, maar ook een ernstige verantwoordelijkheid.

Tomorrow's World magazine is een tijdschrift voor nieuws- en actualiteiten dat heel anders is dan Time, Maclean's of The Spectator. Tomorrow's World bespreekt actuele gebeurtenissen in het licht van Bijbelprofetie. Het geeft betekenis aan de wereld om ons heen en onthult geschiedenis op voorhand. Als hoofdredacteur wil ik graag goed nieuws brengen aan een gekwelde wereld, en het beste nieuws ooit is dat van het komende Koninkrijk van God  ̶  een boodschap die u nooit zult vinden in populaire kioskpublicaties.

Maar niet alle nieuws is goed. Helaas blijft de mensheid zich onbesuisd in geopolitieke conflicten storten, zich overgeven aan gewelddadig en exceptioneel gedrag en andere drastische afwijkingen van Bijbelse waarden die allemaal hartzeer, lijden, haat en verwarring met zich meebrengen. Onze missie hier bij Tomorrow's World is niet onze eigen missie. De Bijbel geeft ons de opdracht om het goede nieuws van een betere wereld te presenteren en dit tegenover het door de mens zelf veroorzaakte slechte nieuws, dat het gevolg is van wereldwijde rebellie tegen onze Schepper, te stellen.

De boodschap snappen

Jezus de Christus (de Messias) kwam om een boodschap over het Koninkrijk van God te verkondigen. Toen de bevolking van Kapernaüm Hem smeekte hun stad niet te verlaten, antwoordde Hij: "… Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden" (Lukas 4:43). Ja, Hij had een missie om het goede nieuws – dit is de betekenis van het woord Evangelie  ̶  te prediken van een komende betere wereld. Hoe weinig wordt deze boodschap tegenwoordig gepredikt! Hoe weinigen weten zelfs wat ze betekent! We horen over vergeving van zonden door het offer van Christus en over de liefde van God  ̶  die beide juiste, goede en noodzakelijke leerstukken zijn  ̶  maar weinig of niets over de terugkeer van Christus om een koninkrijk op deze aarde op te richten.

Weinigen begrijpen de zin en het doel van het leven. De meeste mensen  ̶  zelfs kerkgangers, of ze het beseffen of niet  ̶  delen hun leven in hokjes in. Er is het hier en nu  ̶  waar mensen vooral voor leven. Dan is er een toekomst waar ze niet zeker van zijn, waarvan ze vinden dat ze die het beste zo veel en zo lang mogelijk in hun achterhoofd kunnen houden. Omdat de dood zeker is, vinden ze het beter om voor vandaag te leven met een vage hoop op een goed leven na de dood. Maar Christus kwam een werkelijke realiteit aankondigen die heel anders was dan de gangbare ideeën over 'vleugels krijgen', 'de hele dag een beetje in de hemel ronddolen, of naar het aangezicht van God staren in een soort hemelse staat van high-zijn (de zogenaamde gelukzalige aanschouwing).

Nergens beschrijft de Bijbel de beloning van de rechtvaardigen als het naar de hemel gaan om engelen te worden  ̶  zelfs niet een enkel vers zegt ons dat we 'vleugels zullen krijgen'. Integendeel, de Bijbel beschrijft hen die verlost zijn als broeders van Christus (Romeinen 8:29), zonen van God en mede-erfgenamen met Christus (Romeinen 8:14-17), en zonen en dochters van God (2 Korinthe 6:18). Bovendien is onze beloning hier op deze aarde, waarnaartoe Christus zal terugkeren. Voor de weinigen in deze tijd, die geroepen, uitverkoren en getrouw zijn, is er de beloning om met Christus te regeren en de problemen op planeet Aarde op te lossen. Waarom hoort u deze Bijbelverzen niet uitgelegd vanaf de preekstoelen op zondagochtend?

De Bijbel verklaart dat Christus zal terugkeren om Koning over de hele aarde te zijn (Zacharia 14:9). David zal opgewekt worden om koning te worden over heel Israël (Jeremia 30:9). De twaalf apostelen zullen elk heersen over een van de twaalf stammen van Israël (Mattheüs 19:28). Wij die in dit tijdperk gehoor geven aan Gods roeping zullen verantwoordelijkheid krijgen over steden (Lukas 19:11-19). Geloof ons niet zomaar omdat wij deze dingen zeggen! Lees deze en andere Bijbelverzen zelf. Nogmaals, waarom hoort u deze Bijbelgedeelten niet worden uiteengezet op zondagmorgen  ̶  of welke andere tijd dan ook?

Een belangrijk deel van de boodschap van Jezus over het Koninkrijk is te vinden in de laatste zin van Markus 1:15: "... bekeer u en geloof het Evangelie"  ̶  twee dingen die de meeste mensen, onder wie de meeste belijdende christenen, weigeren te doen. Berouw en bekering betekent omkeren en een andere richting op gaan. Dat betekent niet alleen niet liegen, stelen of zijn of haar eega bedriegen; het betekent ook het opgeven van een vervalst christendom. "Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best." (2 Korinthe 11:4; zie ook de verzen 13–15). Helaas verdragen teveel mensen tegenwoordig leerstellingen die in de Heilige Schrift duidelijk veroordeeld worden.

De waarschuwing ter harte nemen

Terwijl we het goede nieuws prediken dat Jezus Christus terugkomt om de wereld te redden, moeten we ook de andere helft van onze opdracht vervullen: mensen oproepen zich te bekeren van zonde, opdat ze de gevolgen ervan niet zullen ondervinden. Dit is geen loos dreigement van Gods zijde. Onze wereld stevent af op een catastrofe als gevolg van onze gezamenlijke rebellie tegen onze Schepper. God gebiedt Zijn dienaren bij monde van Zijn profeet Jesaja: "Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden" (Jesaja 58:1). Echte dienaren van God doen dit. De gezindheid van God wordt ook uitgedrukt in de Spreuken, waar we deze ontnuchterende opdracht en waarschuwing lezen: "Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Híj het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk" (Spreuken 24:11-12).

Wankelt onze wereld ter slachting? We weten dat het zo is als we onze ogen gebruiken om te zien en onze oren om te horen! Daarom kan Tomorrow’s World de aandacht niet alleen richten op ’feel-good’, positieve artikelen zoals sommige religieuze tijdschriften doen. We moeten hoop bieden, maar tegelijkertijd uitleggen waarom hoop nodig is: "Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden" (Mattheüs 24:21-22).

Daar hebt u slecht nieuws en goed nieuws, allemaal in één korte passage! God zal ingrijpen om te voorkomen dat we onszelf uitroeien en een koninkrijk van vrede en voorspoed voor iedereen op te richten. Dat is het goede nieuws. Maar we moeten niet nalaten de wereld te waarschuwen dat de zonden van de mensheid de grootste tijd van problemen en ellende zullen veroorzaken die de wereld ooit gezien heeft. Tenzij we ons bekeren van ons gewelddadig gedrag, onze seksuele perversies en onze egoïstische ambities, zal onze toekomst meer en meer gevuld zijn met oorlog, hongersnood, ziekte en natuurrampen, en de meest dramatische apocalyptische films van Hollywood overschaduwen.

De mensheid flirt met rampspoed  ̶  en we zullen oogsten wat we gezaaid hebben. God speelt geen spelletjes met onze toekomst, en dat zouden wij ook niet moeten doen. Onze acties en onze prioriteiten doen ertoe. Beste lezers, ik hoop dat ieder van u uw Bijbel zal openen en het tot God zal uitroepen om uw verstand te openen om het ongelooflijke plan te begrijpen dat Hij hier beneden aan het uitwerken is. Toch ben ik bedroefd om te weten uit ervaring dat zelfs als alle 544.000 abonnees van dit tijdschrift dit artikel lezen, slechts enkele kostbare weinigen het echt zullen snappen. Ik hoop dat u één van hen zult zijn.