Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Stone of Scone” (een persoonlijke boodschap van de hoofdredacteur) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van december 2022.

Het zien van koningin Elizabeth II en prins Philip op slechts enkele meters afstand in Sandringham was een herinnering die ik koesterde uit mijn tijd dat ik in Engeland woonde, maar het bezoeken van oude, muffe kerken was dat niet. Als tiener was ik meer geïnteresseerd in sporten, vissen en de landelijke omgeving verkennen. Daarom herinner ik mij misschien weinig van mijn bezoek aan Westminster Abbey, waar ik vrijwel zeker de kroningstroon en de beroemde Stone of Destiny [Steen van het Lot] heb gezien.

Vijf decennia later bezocht ik de abdijkerk opnieuw. Toen ik de oude houten kroningstroon bekeek, ontbrak de steen zelf, aangezien deze in november 1996 naar Schotland was gebracht. Maar waarom deze herinneringen vermelden in Tomorrow’s World? Wat is de betekenis van een onaantrekkelijk blok zandsteen van 152 kg?

Volgens een Keltische legende was de steen ooit het kussen waarop de patriarch Jakob in Bethel rustte toen hij visioenen van engelen zag. Vanuit het Heilige Land reisde de steen naar verluidt naar Egypte, Sicilië en Spanje en bereikte Ierland rond 700 v. Chr., waar hij werd geplaatst op de heuvel van Tara, waar de oude koningen van Ierland werden gekroond. Daarna werd hij meegenomen door de Keltische Schotten die Schotland binnenvielen en bezetten. Rond 840 n. Chr. werd hij door Kenneth MacAlpin meegenomen naar het dorp Scone (“Stone of Scone”, Britannica.com, bekeken op 21 september 2022).

De steen bleef in Schotland tot 1296, toen de Engelse koning Edward I ermee verdween naar Westminster, waar hij een speciaal ontworpen troon liet bouwen met een platform en een holte voor de naar waarde geschatte steen. Sinds de opvolging van Edward II in 1307 zijn Engelse vorsten, op enkele uitzonderingen na, gekroond terwijl zij boven de steen zaten.

“DEZE STEEN, DIE IK… OVEREIND GEZET HEB”

Er is discussie over de vraag of de huidige kroningssteen dezelfde is die Jakob zalfde, maar het verslag in Genesis roept intrigerende vragen op. Nadat hij zijn familie had verlaten om weg te zijn bij zijn broer Ezau, legde Jakob zich op een nacht neer om te rusten en kreeg hij een bovennatuurlijke droom. Hij zag engelen opstijgen en afdalen op een ladder tot aan de hemel, en hij kreeg beloften van grootheid. “Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”, “Daarna stond Jakob ‘s morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op.” Toen verklaarde hij: “Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven” (Genesis 28:14, 18, 22).

Waarom richtte Jakob een steen op als pilaar? Waarom zalfde hij die? Waarom zei hij dat deze ‘Gods huis’ voorstelde? Of de huidige steen nu het origineel is of een vervalsing, de historische betekenis ervan voor de Ieren, Schotten en Britten staat buiten kijf. Het is het hoogtepunt van Schotlands schatten en wordt als zodanig beschermd.

Op 2 juni 1953 werd koningin Elizabeth II gekroond, zittend boven deze Stone of Destiny.

Daarna, “in 1996, werd de steen officieel teruggegeven aan Schotland. Tegenwoordig is hij één van de onbetaalbare tentoongestelde schatten in de Crown Room [kroningszaal] [van Edinburgh Castle] en wordt elk jaar door miljoenen mensen bezocht. De steen zal Schotland alleen weer verlaten voor een kroning in Westminster Abbey” (“The Stone of Destiny”, Edinburgh.scot, bekeken op 21 september 2022). Het is opmerkelijk hoe hoog gewaardeerd deze steen is, maar wat is zijn werkelijke betekenis? Zit er meer dan een legende achter?

EEN SLECHT BEGREPEN PROFETIE

Hoeveel studenten van de Bijbel begrijpen Gods belofte aan koning David van een eeuwigdurende menselijke dynastie? “Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn …” (2 Samuël 7:12-14). Sommigen nemen aan dat dit alleen naar de Messias verwijst, maar let op: “… als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken... Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn” (vv. 14-16).

Davids troon bleef 400 jaar ononderbroken bestaan, vanaf zijn zoon Salomo tot de val van het huis van Juda in 586 v. Chr. Velen nemen aan dat het eindigde met Zedekia (2 Koningen 25:7), maar God had een jaar eerder deze opmerkelijke belofte gedaan door zijn profeet Jeremia:

Want zo zegt de HEERE: Aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit”, “Zo zegt de HEERE: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, dan zal ook Mijn verbond met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon... Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David maken, en de Levieten, die Mij dienen (Jeremia 33:17, 20-22).

De meeste theologen geloven dat Davids dynastie 600 jaar voor de komst van Christus ophield te bestaan, maar nam Jezus tijdens Zijn eerste komst de troon van David over? Duidelijk niet, maar Hij is wel voorbestemd om dat te doen (Lukas 1:32-33). Is God onbetrouwbaar? Heeft Hij gelogen tegen David en het volk van Jeremia’s tijd?

Verre van dat. Zoals uitgelegd in mijn artikel dat begint op pagina 16 [in het Tomorrow’s World magazine], splitste de natie Israël zich op in twee koninkrijken – het zuidelijke huis Juda (het Joodse volk), en de noordelijke tien stammen van het huis Israël. Let op dit belangrijke detail in de verzen hierboven: “Aan David zal het niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit” (v. 17). De koninklijke lijn in het huis van Juda hield op met koning Zedekia in 586 v. Chr. De Bijbel bevestigt dat zijn zonen werden gedood, zijn dochters echter niet! Zij werden in Juda achtergelaten en vervolgens naar Egypte gebracht (Jeremia 41:10; 43:5-7).

De Ierse geschiedenis vermeldt de rest van dit verhaal. Zij vertelt over de komst van de profeet Jeremia en zijn secretaris Baruch naar Ierland, na de val van Juda, met een jonge prinses en de kroningssteen, in het Gaelisch [een soort Keltisch] lia fail genoemd. In oude Ierse documenten werd de prinses Tea Tephi genoemd. Zij trouwde de zoon van de hoge koning van Ierland. Hun afstammelingen regeerden gedurende vele eeuwen vanuit Tara in Ierland. Later, in de tijd van Kenneth McAlpine, verplaatsten zij hun regeringszetel naar Scone in Schotland. Deze zelfde dynastie duurt voort tot op de dag van vandaag in de persoon van koningin Elizabeth II, een directe afstammeling van Tea Tephi en haar echtgenoot. God heeft zijn beloften aan koning David vervuld, precies zoals Hij zei! (John Ogwyn, De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën, p. 33).

De waarheid is vaak vreemder dan fictie. De dood van koningin Elizabeth II heeft een oude ceremonie en rotssteen in de schijnwerpers gezet, waarover de BBC meldde: “Historic Environment Scotland (HES), die Edinburgh Castle beheert, kondigde aan dat de steen zou worden gebruikt bij de kroning van koning Charles III, voordat hij zou worden teruggebracht naar de kroonzaal van het kasteel” (“Stone of Destiny to return to Westminster Abbey for coronation”, BBC.com, 12 september 2022). Velen van u zullen hem misschien zien onder de koning tijdens zijn komende kroning.

Vandaag kennen de Britse en Amerikaanse volkeren hun identiteit niet, maar de Stone of Destiny en de blijvende Engelse troon zijn aanwijzingen voor die essentiële waarheid. Bestel, om het volledige verhaal te leren kennen een gratis exemplaar van De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën of lees het online, op wereldvanmorgen.nl.