Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Are You Any Different?” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van april-mei 2023.

De meesten van ons hebben zich afgevraagd hoe het zou zijn als we op een ander moment in de geschiedenis waren geboren. Sommigen hebben gewenst dat ze in de pioniersdagen van Noord-Amerika hadden geleefd. Veel mensen wensen dat ze in de tijd van Jezus Christus hadden geleefd, toen Hij al die wonderen deed.

Er is echter één verontrustende zorg voor iedereen die wenst in de tijd van Jezus te hebben geleefd. Ondanks zijn vele onbetwistbare wonderen, kruisigden de mensen van Jezus’ tijd Hem. Vandaar de vraag: wat zou u hebben gedaan als u daar was geweest? Zou u de menigte hebben gevolgd? Zou u bij de menigte zijn geweest die riep: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem’? Natuurlijk niet! Dat is hoe de meesten van ons denken tenminste. Maar zijn we echt zo anders dan de mensen uit de eerste eeuw na Christus?

De Schrift geeft aan dat Jezus slechts 120 ware volgelingen had aan het einde van Zijn bediening (Handelingen 1:15), na alle wonderen die Hij deed: water in wijn veranderen, duizenden voeden met een paar broden en enkele kleine vissen, over het water lopen en velen genezen. Sommige wonderen werden slechts door enkelen gezien, zoals toen Hij over het water liep. Anderen waren bij tientallen of honderden, zelfs duizenden, bekend. Jezus’ opwekking van Lazarus, die al vier dagen dood was, was zo algemeen bekend dat de Joodse leiders uit jaloezie geen genoegen namen met het beramen van de dood van Jezus; ze wilden ook Lazarus doden, om het bewijs van Jezus’ daad weg te nemen (Johannes 12:9-11).

NIET WIE WE DENKEN DAT WE ZIJN

Wat zouden we hebben gedaan als we in de tijd van Christus hadden geleefd? We kunnen hopen. We kunnen speculeren. Maar we kunnen het nooit weten, omdat we dan niet zouden zijn wie we nu zijn. We zouden andere ouders en ander DNA hebben gehad, en onder heel andere invloeden hebben geleefd. Maar laten we even aannemen dat we in de eerste eeuw exact dezelfde mensen zouden zijn die we nu zijn. Natuurlijk zou zoiets nooit kunnen, maar laten we dit veronderstellen ter wille van de discussie.

Met recht wordt gesteld dat de beste voorspelling van toekomstig gedrag huidig gedrag is. Geldt dat principe ook in omgekeerde richting? Ervan uitgaande dat u in alle opzichten dezelfde persoon was die u nu bent, laat uw huidige gedrag zien hoe u zich zou hebben gedragen als u tijdens het menselijk leven van Jezus was geboren?

Of we het nu willen toegeven of niet, we zijn niet altijd de persoon die we willen zijn, zelfs niet in ons huidige dagelijks leven.

Dit zou ons moeten helpen begrijpen of we al dan niet deel zouden hebben uitgemaakt van het kruisigingsgezelschap. Het is waarschijnlijk juist om te zeggen dat de meesten van ons denken dat we een uitzondering op de regel zouden zijn. Dat is de persoon die we willen zijn, en wie we denken te zijn. We zouden toch zeker niet roepen: ‘Kruisig Hem!’. Maar zelfbedrog is een universele menselijke eigenschap. Het is schokkend dat de meeste hedendaagse belijdende christenen door hun keuzes laten zien dat ze deel zouden uitmaken van de menigte! Maar hoe kan dat dan? Hoe kan ik zo zeker zijn?

WIE WAS DEZE MAN?

Jezus kwam in het vlees als de Zoon van God, maar slechts weinigen begrijpen volledig wie Hij vóór die tijd was en wat zelfs de Joden van Zijn tijd niet begrepen. Velen nemen aan dat de God van het Oude Testament – Degene die de Tien Geboden in steen schreef, Degene die met Mozes sprak – Degene was die Jezus God de Vader noemde. Maar in feite was het goddelijke wezen dat tot Mozes sprak niet God de Vader; Hij was niemand minder dan de Logos [NL red.: het Woord], die Jezus Christus werd! Dit gemakkelijk te bewijzen feit heeft gevolgen voor het Christendom van vandaag.

De Apostel Paulus schreef: “En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus” (1 Korinthe 10:1-4).

Bovendien wordt ons verteld: “Niemand heeft ooit God gezien …” (1 Johannes 4:12). Hoe kan het dan dat we lezen dat 74 mannen de God van Israël zagen? “Vervolgens klommen Mozes en Aäron naar boven, en ook Nadab en Abihu met zeventig van de oudsten van Israël en zij zagen de God van Israël… Hij strekte Zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij” (Exodus 24:9-11).

Hoe verenigen we “Niemand heeft ooit God gezien” met “zij zagen de God van Israël?” Jezus’ discipel Johannes geeft ons het antwoord: “Niemand heeft ooit God [de Vader] gezien; de eniggeboren Zoon [Christus], Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem [de Vader] ons verklaard” (Johannes 1:18). Eén reden waarom Jezus kwam was om de Vader te openbaren. “Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren” (Lukas 10:22).

Het moderne ‘christendom’ heeft een vals verhaal gecreëerd dat de Vader hardvochtig en veeleisend was en de mensheid onmogelijke geboden gaf, maar zoals blijkt uit deze en vele andere Bijbelverzen, de God van het Oude Testament is Degene die later Zijn leven gaf voor de mensheid. Hij is ook Degene die de mensen van de eerste eeuw berispte: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

Is het vandaag echt anders? Mensen noemen Jezus ‘Heer’  ̶  wat ‘Meester’ betekent  ̶  maar verwachten dat Hij zich aanpast aan hun ideeën over goed en kwaad, hun ideeën over hoe Hem te aanbidden en hun eigen bedachte gebruiken. Ze beweren Hem te volgen, maar wandelen ze zoals Hij wandelde? Of volgen ze de massa, de weg van familie en vrienden – en tradities die van generatie op generatie zijn doorgegeven?

Nogmaals, wat zou u hebben gedaan als u een inwoner van Judea in de eerste eeuw was geweest? Zou u Hem gevolgd zijn? Johannes antwoordt: “En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft” (1 Johannes 2:3-6).

Hoe wandelde Jezus? Niet op de manier van het populaire ‘christendom’! Het christendom zoals het algemeen bekend is, is niet het christendom van Christus! De hoog aangeschreven wijlen historicus Paul Johnson schreef over de ‘heidenisering’ van het christendom, zelfs in zijn vroegste jaren:

Veel christenen maakten geen duidelijk onderscheid tussen deze zonnecultus en die van henzelf. Ze verwezen naar Christus die in ‘zijn strijdwagen door de lucht reed’; ze hielden hun diensten op zondag, knielden naar het Oosten en vierden hun geboortefeest op 25 december, de geboortedag van de zon tijdens de winterzonnewende. Tijdens de latere heidense opleving onder keizer Julianus was het voor veel christenen gemakkelijk om afvallig te worden vanwege deze verwarring; de bisschop van Troje vertelde Julianus dat hij altijd in het geheim tot de zon had gebeden. Constantijn gaf de zonaanbidding nooit op en behield de zon op zijn munten. Hij maakte van de zondag een rustdag (A History of Christianity, pp. 67-68).

Het verslag van de Bijbel is ondubbelzinnig: Jezus, Zijn apostelen en de vroege Kerk van God hielden de Bijbelse Sabbat van de zevende dag en de jaarlijkse Heilige Dagen in plaats van overgenomen aangepaste vieringen van heidense dagen (zie onze boekjes Welke dag is de Christelijke Sabbat? en De Heilige Dagen: Gods meesterplan). In april begint de jaarlijkse cyclus van Heilige Dagen zoals te vinden in de Bijbel, precies dezelfde die Jezus, Zijn apostelen en de vroege Kerk van God hielden – dezelfde die door Jezus aan Israël geïntroduceerd werden voorafgaand aan de Berg Sinaï (Exodus 12–13). Deze huidige generatie zou weinig verschillen van die van de eerste eeuw na Christus. Zij kruisigden de Messias, en dat zou deze generatie ook doen. De vraag blijft: Zou u dat ook doen op basis van uw huidige keuzes?