Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Narrow Path” door Roger Meyer, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli 2023.

Een 'isme' is een filosofie, sociale of politieke ideologie, beweging of religie. De lijst van filosofieën en religies is uitgebreid, waardoor de duidelijke indruk wordt achtergelaten dat de mensheid volkomen versuft en verward is over wat het doel van het leven is, welke keuzes en acties goed en welke verkeerd zijn, en of er een God is. Wat is uw 'isme’? Welk 'isme' is het juiste?

Alle filosofieën, ideologieën en religies proberen 'de waarheid' volledig te identificeren en te begrijpen. Wat zou anders de bedoeling ervan zijn? Maar als we bedenken hoeveel 'ismes' op gespannen voet staan met andere zouden we moeten concluderen dat de mensheid er niet in geslaagd is de waarheid te vinden. Onze hele geschiedenis laat gemakkelijk zien dat we niet in staat zijn om echte antwoorden en oplossingen te vinden voor de overweldigende problemen waarmee de wereld geconfronteerd wordt.

Dus, waarom is de mensheid er niet in geslaagd om wat goed en waar is te vinden? Waarom zijn we niet in staat geweest om het ene, ware isme' te identificeren, te onderzoeken en te begrijpen?

De verworpen waarheid

Vaak wordt opgemerkt dat maar al te veel mensen de waarheid verwerpen als deze botst met hun eigen verlangens en overtuigingen. Een beroemd citaat van Winston Churchill illustreert dit punt: 'Mensen struikelen van tijd tot tijd over de waarheid, maar de meesten rapen zichzelf weer op en gaan haastig verder alsof er niets gebeurd is.'

Dit toont een van de grootste problemen van de mensheid aan: we houden er niet van om te horen wat ons te doen staat. Al heel vroeg in de kindertijd begint dat we voor onszelf willen beslissen. We willen onze eigen zin doen. We horen mensen vaak zeggen: 'Je kunt mij niet vertellen wat ik doen moet!' Vanaf het allereerste begin van haar bestaan heeft de mensheid ervoor gekozen om wat God zei te verwerpen en voor zichzelf te beslissen. God onderrichtte Adam wat hij niet moest doen, en Hij beschreef het vreselijke resultaat van ongehoorzaamheid, maar helaas luisterden Adam en Eva opzettelijk naar de slang in plaats van naar de instructies van hun Schepper en vielen van de weg af die naar het leven leidt.

Sindsdien heeft de mensheid steeds voor zichzelf beslist wat ze wel of niet doet en wat ze als goed of verkeerd beschouwt, aangezien we op onze eigen redeneringen en beslissingen vertrouwen  ̶  en de gevolgen oogsten.

Wij mensen zijn net kleine kinderen  ̶  met zeer beperkte kennis en ervaring staan we erop om de 'waarheid' voor onszelf te bepalen op basis van wat ons goed lijkt. We zeggen vol vertrouwen: ik weet dat ik gelijk heb. Ik heb dit doorberedeneerd. Ik ben intelligent en redeneer logisch, en ik heb de feiten onderzocht. Ik weet dat ik gelijk heb!

Jammer genoeg is een van de grootste onvolkomenheden in het menselijk redeneren ons onvermogen om met redeneren en het gebruik van logica uit te vinden wat echt waar is; als we per slot van rekening ’een dergelijk vermogen wel hadden, zouden we dan niet allemaal tot dezelfde conclusies komen en tot het ene, ware 'isme' komen? Het feit is dat we beperkte kennis, gebrekkige logica en een onvolkomen redeneervermogen hebben. We hebben keer op keer bewezen dat we zowel door anderen als door onszelf gemakkelijk misleid kunnen worden. Wat ons goed lijkt, eindigt maar al te vaak in de dood (Spreuken 14:12).

Onze natuurlijke, vleselijke geest komt in opstand tegen onze eigen Schepper, en we zullen ons niet onderwerpen aan de wetten en geboden die God voor ons welzijn geopenbaard heeft (Romeinen 8:7). De mensheid heeft God ontelbare keren verworpen, en een dergelijke afwijzing verduistert ons hart en maakt dat onze gedachten op niets uitlopen (Romeinen 1:21). Zelfs degenen die erg religieus willen zijn brengen louter, als ze zich niet onderwerpen aan Gods duidelijke instructies, hun eigen ‘gerechtigheid’ tot stand, die helemaal niet rechtvaardig is (Romeinen 10:2-3).

Zoveel 'ismen' die allemaal de waarheid missen  ̶  omdat mensen er welbewust op staan te doen wat ze zelf willen, en zich weigeren door iemand, inclusief de Schepper God, te laten zeggen wat ze wel en niet kunnen doen. Als mensen geen acceptabel 'isme' kunnen vinden, verzinnen ze hun eigen! In plaats van te vertrouwen op de alwetende, welwillende God, kiezen velen voor het atheïsme, waardoor ze zichzelf in wezen toestaan te doen wat ze zelf verlangen. Jezus Christus sprak echter de waarheid toen Hij zei: "… wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan" (Mattheüs 7:13).

Moe van alle valse 'ismes'? Waarheid – die kostbare weg die naar het eeuwige leven leidt – is beschikbaar wanneer iemand bereid is zich aan de Schepper te onderwerpen. Voor meer informatie kunt u gratis exemplaren van de boekjes De Tien Geboden en Herstel van het originele Christendom online aanvragen (WereldvanMorgen.nl).