Jezus Christus kwam om het evangelie te prediken, hetgeen een boodschap is over het komende Koninkrijk van God. (Markus 1:14-15) Ofschoon Jezus Zijn discipelen opdroeg om te gaan "in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping" (Markus 16:15) zijn velen, die zichzelf "Christenen" noemen niet volledig op de hoogte van het evangelie, dat Hij predikte. Die evangelie boodschap kondigde een komend Koninkrijk aan, waarover Hij - Jezus Christus - Koning zal zijn, bijgestaan door degenen, die geroepen zijn - de "eerstelingen". (Openbaring 14:4) Wij kunnen dat Koninkrijk, zonder de Koning niet begrijpen - of er deel van uitmaken.

Tegenwoordig houden velen één van twee uitersten vast in het niet begrijpen van de boodschap van Christus. Sommigen, die verwerpen dat het Koninkrijk van God een letterlijk Koninkrijk op aarde zal zijn, zeggen dat het voorspelde millennium - een duizendjarige regering van Christus op aarde, vóór "het oordeel van de Grote Witte Troon" (Openbaring 20:11-15) - zinnebeeldig is. Zij onderwijzen, dat het Koninkrijk van God "in Uw hart" wordt geplaatst. Dit mag een plezierig sentiment zijn, maar het negeert het duidelijke onderwijs van Christus en wat Hij en de Vader voorbereid hebben voor de hele mensheid. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Uw Uiteindelijke Bestemming) Omdat dit misverstand zo algemeen is, benadrukt de Wereld van Morgen vaak de waarheid over het glorierijke Koninkrijk van God, waar Christus spoedig over zal regeren.

Enkelen komen tegenwoordig in een heel andere dwaling terecht. Omdat zij juist zien, dat Jezus het Koninkrijk van God voortdurend benadrukt, nemen zij onjuist aan, dat het verkeerd is om over Zijn naam en Zijn offer te prediken, omdat Jezus de "Boodschapper" van Zijn Vader was.

Als een illustratie van de juiste balans laat de Bijbel ons het voorbeeld zien van de diaken Stefanus - de eerste opgetekende martelaar van de Apostolische Kerk. "En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest". (Handelingen 7:59) Terwijl hij werd vermoord vanwege zijn krachtige prediking riep Stefanus uit naar Jezus Christus, zijn Verlosser. Stefanus had een diepgaande relatie met zowel God, de Vader als Jezus Christus. (Handelingen 7:55-56)

Jezus is net als Zijn Vader inderdaad onze verering waardig. (Hebreeën 1:1-14; Matteüs 28:9)

De Apostelen - die door Christus rechtstreeks werden onderwezen - predikten het Koninkrijk van God zoals Jezus deed. Na de opstanding van Christus predikten zij nog steeds "al de raad Gods" (Handelingen 20: 20-27) - wat inhield bekering tot God, geloof in Christus en het evangelie van genade - alles wat nodig is voor degene, die het Koninkrijk van God binnen willen gaan!

De Apostel Paulus predikte het Koninkrijk van God en over de dingen, die Jezus Christus betroffen. (Handelingen 28:30-31) Hij richtte zich op "Jezus Christus en die gekruisigd" (1 Korintiërs 2:2) - op onze Verlosser, Degene door wiens offer wij in staat zullen zijn om Gods Koninkrijk binnen te gaan!

Hoe beschreef Paulus het evangelie?

Hij erkende, dat het evangelie "waardoor gij ook behouden wordt" de boodschap inhoudt, dat "Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften" en dat "ten derden dage opgewekt, naar de Schriften". (1 Korintiërs 15:1-8)

Samenvattend, we kunnen het evangelie van Christus niet begrijpen en aanvaarden of ons echt bekeren en Zijn Koninkrijk binnengaan zonder Zijn persoonlijk offer te aanvaarden. Degenen, die aannemen dat louter "geloof in Christus" voldoende is om het Koninkrijk binnen te gaan, moeten bedenken: zelfs de demonen "geloven" in Christus. (Jakobus 2:19) De Wereld van Morgen streeft ernaar om de juiste waarheid over de kwestie te geven - dat door het offer van Jezus Christus, degenen die Hem nu gehoorzamen zich voorbereiden om Hem te assisteren in het regeren tijdens het geprofeteerde toekomstige Millennium, wanneer Hij de vele misstanden zal rechtzetten, die de mensheid gedurende duizenden jaren van wanbestuur heeft begaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Gelooft U het Ware Evangelie?