Christus gebood Zijn discipelen om degenen te dopen, die door God geroepen worden tot bekering en dopen. "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld". (Matteüs 28:19-20) 
"Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij". (Johannes 6:44-45)

Wat vereist God voor het doopsel, om geldig te zijn in Zijn ogen?Ongetwijfeld weet Jezus Christus de eisen, omdat Hij de eis voor het doopsel voor behoud instelde. "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden". (Markus 16:15-16)

Wat moet iemand geloven?
Men moet het evangelie, dat Jezus predikte geloven.

Wat was dat evangelie? 
"En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galiléa, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen;"

  • Bekeert u en Gelooft het evangelie. (Markus 1:14-15. St. V.)

Jezus Christus, de Zoon van God bracht het goede nieuws dat Gods Koninkrijk uiteindelijk over alle wereldregeringen het gezag zal nemen en een tijd van vrede zal brengen.

Waarvan moet men zich bekeren? 
Van zonde.

Wat is zonde?
"Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid". (1 Johannes 3:4)

Heeft U bij Uw vorige doop de instructie van Jezus gehoorzaamt om U te bekeren van de overtreding van de Tien Geboden? (Matteüs 19:17-19)

Met deze punten in gedachten kunt U zichzelf afvragen:

Toen U werd gedoopt, bekeerde U zich van Uw zonden? 
Als U wist wat zonde is, maar U loste dit niet op door zich ervan af te keren met de hulp van Uw Verlosser, dan heeft U zich niet bekeerd. En als U zelfs niet wist wat zonde is - wellicht geloofde U, dat U als een Christen kon doen wat U wilde en dat niet als zonde beschouwde - heeft U zich zeker niet bekeerd van Uw zonden.

Een teken van een ongeldige doop is ook, dat het niet de bijbelse vorm van dopen volgt. Merkt U op, dat de Bijbel duidelijk opdraagt, dat de doop in water uitgevoerd moet worden, door volledige onderdompeling. (Matteüs 3:1-16; Johannes 3:23; Handelingen 8:38-39) Slechts besprenkelen leeft niet het bijbelse symbool na van het wegwassen van vroegere zonden. (Handelingen 22:16)

Als U bovendien op zeer jonge leeftijd werd gedoopt - misschien zelfs als een kleuter - kon U niet hebben begrepen wat het betekent om zich te bekeren. Wanneer U als kleuter of kind zelf niet degene bent, die om Uw eigen doop heeft gevraagd, is dit zeker een teken, dat Uw doop niet Uw ware bekering betekent.

Wellicht voelde U, dat U zich bekeerde toen U eerder werd gedoopt. Als dat zo is, stelt U zichzelf dan een andere vraag:

Gelooft U het evangelie? 
Tegenwoordig hebben de meeste mensen, die zich "Christenen" noemen slechts een wazig en onjuist idee over het evangelie. Sommigen denken dat het een boodschapover Jezus is. Weinigen begrijpen de waarheid dat het evangelie dat Jezus predikte, het evangelie van Gods Koninkrijk is; de boodschap van een spoedig komend Koninkrijk, geregeerd door Jezus Christus Zelf, waaronder de hele mensheid de vreugden en zegeningen zullen ervaren door het leven op Gods manier.

Sommige mensen laten zich overhaast dopen, omdat zij denken dat het een sociaal aanvaardbaar iets is om te doen. Al hun vrienden zijn gedoopt en zij voelen zich buitengesloten als zij het niet hebben gedaan. Als resultaat willen zij gedoopt worden, lang voordat zij werkelijk "de kosten hebben berekend" (Lucas 14:28) vandeze eeuwige verbintenis. Omdat het dopen zo'n belangrijke beslissing is, moet U op Uw hoede zijn voor degenen, die U willen overhaasten met het dopen, zonder U de tijd te geven om te bidden, te studeren en te vasten om Gods wil te zoeken voor Uw leven. Om meer te weten over het dopen en om U te helpen Uw noodzaak ervoor te overwegen, kunt U de boekjes lezen:

 Gelooft U het ware Evangelie? en Behoort U gedoopt te worden?

Voor meer informatie over De Normen en Waarden aangeboden door de God van de Bijbel kunt U ons boekje lezen: De Tien Geboden

Het houden van de Wet - Gods Geboden - is de enige weg om met God en andere mensen in harmonie te leven. Het is de enige manier om Gods karakter te ontwikkelen - met de hulp van Gods Heilige Geest - zodat wij uit God geboren kunnen worden en Zijn Koninkrijk beërven voor alle eeuwigheid!

Vraag & Antwoord Artikel: Tomorrow's World/januari-februari 2009