PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World / November - December 2009

Toen de discipelen van Jezus Hem vroegen, "wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld"? En Jezus antwoordde "ziet toe, dat niemand uverleide! Want velen zullen komen onder mijn naam ......en zij zullen velenverleiden". (Matteüs 24:3-5) Jezus en Zijn discipelen waarschuwden herhaaldelijkdat religieuze misleiding een belangrijke kwestie zal zijn wanneer de tweede komst van Jezus Christus de wereld nadert. In onze moderne samenleving wordt bewijs opgebouwd dat aangeeft, dat deze oude profetieën vandaag tot leven komen en de weg voorbereid wordt voor hun uiteindelijke vervulling in de komende jaren!

Misleiding Voorspeld! 

Drie verschillende evangelie schrijvers tekenden de waarschuwingen van Jezus op, dat vele valse leraren vele mensen zullen misleiden als het einde van het tijdperk nadert. (Zie Matteüs 24: 3-5, 11, 24; Markus 13:5-6; Lucas 21:7-8)

Jezus waarschuwde zelfs dat "valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden". (Matteüs 24:24) Jezus gaf deze waarschuwingen om gelovigen te helpen om te voorkomen te worden misleid. (Matteüs 24:25; Johannes 16:1-4) De Apostel Paulus herhaalde bij talrijke gelegenheden vergelijkbare waarschuwingen. Hij waarschuwde dat valse leraren, geleid door eenandere geest een ander evangelie zouden prediken dan die Jezus predikte en mensen zouden misleiden om een valse Jezus te aanvaarden, die niet overeenkomt met de Jezus uit de Bijbel. (2 Korintiërs 11:3-4) De bijbelse Jezus werd niet met Kerstmis geboren en predikte niet dat Christenen hun eeuwige beloning in de hemel zouden hebben. (Johannes 3:13; Handelingen 2:34; 13:36) De ware Jezus schafte de Sabbat en de Gods Feestdagen niet af; Hij vierde de dagen, zoals de vroege Kerk dit deed. (Matteüs 5:17; Lucas 4:16; Handelingen 17:2)

Paulus schreef dat valse leraren, die verschillende leerstellingen prediken, zich als dienaren van Jezus Christus zouden presenteren, alhoewel Satan hen in feite gebruikt om velen te misleiden. (2 Korintiërs 11:13-15)

De Apostel Petrus voorzag ook de komst van valse leraren, die "verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen..... En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarhei gelasterd zal worden". (Petrus 2:1-3)

De Apostel Paulus waarschuwde, dat Christenen "in de laatste dagen" mensenmoeten mijden, die "met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben" (2 Timoteüs 3:1-9), omdat dergelijke mensen, Christenen op het verkeerde pad zullen leiden. Deze valse leraren zullen oprechte mensen misleiden door geraffineerde argumenten over leerstelling, schijnbaar oprechte filosofische redenering en emotionele oproepen tot zinloze menselijke tradities. (Zie Efeze 4:14; 5:6-7; Kolossenzen 2-8)

Paulus legde uit, dat kort voor de terugkeer van Jezus Christus een "mens der wetteloosheid" - een wetteloze religieuze leider, beïnvloed door Satan - enorme aantallen mensen, die Gods woord niet kennen, misleidt, door aan hen "allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen" te tonen. (2 Thessalonicenzen 2:1-15)

De Apostel Johannes openbaarde dat deze wetteloze persoon "grote tekenen doet" en door die tekenen "hen verleidt, die op de aarde wonen ". (Openbaring 13:11-18) Net vóór de terugkeer van Christus zal deze grote valse religieuze leider miljoenen mensen ertoe brengen om een machtige politieke figuur te aanbidden, die ook door Satan wordt beïnvloed.

Satan werkt sinds lange tijd om mensen te misleiden. De Bijbel openbaart duidelijk dat hij Adam en Eva misleidde. (Genesis 3:13; 2 Korintiërs 11:3; 1 Timoteüs 2:14) Van toen af heeft Satan als "de god dezer eeuw" (2 Korintiërs 4:3-4) de hele wereld misleid met misleidende denkbeelden over religie. (Openbaring 12:9) Het is voor velen moeilijk te geloven, maar de Bijbel openbaart dat vóór de terugkeer van Jezus Christus, Satan twee personen zal beïnvloeden - een machtige politieke figuur, het "Beest" genaamd en een religieuze leider van wereldformaat, die wonderen verricht - om de mensen van deze wereld te misleiden in het volgen van Satan zelf!

Valse Profeten en Leraren 

Tegenwoordig hebben de wonderen van de moderne technologie - zoals radio, televisie en het Internet - honderden en duizenden zichzelf benoemde predikers en leraren in staat gesteld om talloze tegenstrijdige denkbeelden over religie te verspreiden in de wereld. Sommige van deze religieuze leraren beweren visioenen te zien, met God te spreken en bijzondere openbaringen uit geestelijke bronnen over de toekomst te ontvangen. Het Internet, de televisie, radio en publicatie media worden overspoeld met vreemde denkbeelden over religie. Alhoewel vele predikers beweren uit de Bijbel te prediken, zijn zij het vaak niet eens met anderen, die ook beweren uit de Bijbel te prediken. Andere religieuze leraren beweren, dat zij verborgen waarheden hebben gevonden in andere "heilige" geschriften of "verloren" evangeliën, die door verantwoordelijke Bijbelwetenschappers reeds lang verworpen zijn als zijnde vals. Dankzij de elektronische media is onze moderne wereld duidelijk met religieuze leraren overspoeld. Vele valse leraren komen in overvloed voor envelen komen in de naam van Jezus Christus - en misleiden vele mensen - precies zoals Bijbelprofetieën lang geleden voorspelden!

Hoe Misleiding Gebeurt 

  • Waarom tekenden Jezus en de Apostelen zoveel waarschuwingen op over religieuze misleiding, die aan het einde van dit tijdperk zou gebeuren? 

  • Hoe wisten zij, dat dit zou gebeuren?

De God van de Bijbel openbaart, dat Hij alleen in staat is om de toekomst te voorspellen. (Jesaja 46:8-10) Hij weet, dat Satan een leugenaar is (Johannes 8:44), die erop uit is om Gods Plan van behoud te verijdelen door niets vermoedende mensen, die ontvankelijk zijn voor zijn misleidende activiteiten, te beïnvloeden.

In de afgelopen eeuw hebben wij in de zogenaamde westerse "Christelijke" wereld gezien, dat seculiere academici, theologen, leraren en atheïsten niet alleen twijfels hebben verspreid, maar zelfs de spot drijven met de Bijbel en het denkbeeld van Gods bestaan! Tegenwoordig is het tegen de wet om in vele openbare scholen te bidden of de Bijbel lezen. Vele van 's werelds meest vooraanstaande theologen geloven niet in een persoonlijke God en beschouwen de Bijbel niet als het geïnspireerde Woord van God; voor hen is het vermoedelijk gewoon een ander boek, vol met mythen en legenden!

  • Deze houding van twijfel en ongeloof heeft onze samenlevingen tegenwoordig gevuld tot het punt, waardoor veel mensen de Bijbel zelfs niet lezen; zij weten dus niet wat er in staat.

Onderzoeken laten zien dat grote aantallen mensen in de westerse wereld tegenwoordig Bijbelanalfabeten zijn! De meeste mensen weten niet wat de Bijbel voorspelt. Zij weten niet dat Satan bestaat, noch weten zij hoe hij werkt of wat zijn intenties zijn. Dit alles zorgt voor de vruchtbare grond voor de zaden van teleurstelling om te ontkiemen en te groeien - hetgeen wij tegenwoordig zien. Dit werd lang geleden voorspeld door de profeet Hosea, die schreef, "mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis" (Hosea 4:6), omdat zij God vergeten zijn en Zijn instructies verwierpen - en wij zullen ernstige gevolgen oogsten als resultaat.

Nu het einde van dit tijdperk nadert kunt U vermijden om verleid te worden als u de tijd neemt om de Bijbel te bestuderen en te leren wat hij werkelijk zegt. (2 Timoteüs 2:15) De Bijbel moedigt ons aan, "toetst alles en behoudt het goede". (1 Thessalonicenzen 5:21) Jezus Christus verklaarde, "als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken". (Johannes 8:31-32)

  • Wijdverspreide religieuze misleiding werd voorspeld als het einde van het tijdperk nadert. 

  • Als U weet wat er komt en hoe het zal komen en wanneer U alert blijft en in Gods Woord kijkt voor leiding, zult U niet misleid worden!