PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's WorldSeptember - October 2004

De afgelopen tientallen jaren hebben nieuwsberichten een veelzeggende trend gedocumenteerd - de groei van verstorend en in toenemende mate schokkend gedrag van jonge mensen, vooral in de welvarende landen van de wereld. In de jaren 1960 ontwikkelden zich "vrije taal" en "vrije liefde" bewegingen op universiteitsterreinen, gevoed door marihuana en LSD. Straatbendes veranderden de scholen in de binnenstad in "onordelijke scholen". In de opvolgende tientallen jaren zagen wij algemeen aanvaarde waarden verworpen, een verval van normen, een toename van tiener zwangerschappen, in hoog tempo omhooggeschoten seksuele overdraagbare ziektes onder de jeugd en een alarmerende stijging van zelfdoding bij tieners. In de afgelopen jaren zijn klaslokalen chaotisch geworden omdatongedisciplineerde leerlingen de autoriteit van leerkrachten tarten en scholen werden executieplaatsen, toen verstoorde kinderen hun medeleerlingen en leraren neerschoten.

Terwijl onthutste ouders nadenken over hun onvermogen om hun kinderen in de hand te houden en verbijsterde deskundigen trachten te doorgronden waarombevoorrechte kinderen zo verontrustend en gevaarlijk zijn geworden, lijken weinigen de ware betekenis van deze verstorende situatie te begrijpen. De Bijbel openbaartechter de redenen achter deze groeiende problemen. Profetieën, die lang geleden gegeven werden komen vandaag tot leven!

Oude Waarschuwingen

Bijna 3000 jaar geleden bracht Jesaja profetieën aan de opstandige kinderen van Israël, die duidelijke gevolgen hebben voor de generaties die aan het einde van dit tijdperk leven. God waarschuwde: "En knapen zal Ik hun tot vorsten geven en de moedwil zal over hen heersen..... De knaap zal op de oude en de verachte op de geëerde losstormen [grof, onrespectvol en opstandig zijn]....... De tirannen van mijn volk zijn kinderen". (Jesaja 3:4, 5, 12) Jeremia schreef over kinderen, die geen correctie willen aannemen en God vergeten zijn. (Jeremia 2:30, 32) Ezechiël schreef over kinderen, "die weerspannig tegen Mij waren" en "zij wandelden niet naar mijn inzettingen". (Ezechiël 20:21) Alhoewel deze profetieën een eerste vervulling in de oude tijd hadden, breekt de uiteindelijke vervulling door in de tegenwoordige krantenkoppen!

Een wiskunde leraar publiceerde recentelijk een dagboek van vijf dagen in een klaslokaal, waarin hij de herhaaldelijke gebeurtenissen beschrijft van openlijke uitdaging van de autoriteit van de leraar, uitbarstingen van vloeken tussen studenten en naar de leraren, seksueel actieve tieners, die de basis van de wiskunde niet kunnen volgen en studenten, die eenvoudig weigeren om taken te maken. (The Sunday Telegraph, 18 april 2004) Een lerares in Phoenix, Arizona ging naar de rechtbank om orde in haar klas te herstellen en schrijft een boek, die de gevaren voor tegenwoordige leraren beschrijft - getiteld Violated no more - [Niet meer onteerd]. Een Amerikaanse krant schrijft, dat "leraren op publieke scholen in het land naar de rechtbank gaan in een laatste poging om zichzelf tegen kinderen te beschermen, die niet in bedwang gehouden kunnen worden door de bestaande disciplinaire regels". (Christian Science Monitor - 23 april 2004) Deze gedragingen van openlijke ongehoorzaamheid zijn toegenomen toen scholen lijfstraffen hebben afgeschaft en nalieten om incidenten te rapporteren of elke vorm van discipline uit te voeren om rechtszaken van studenten, die beweren dat hun rechten worden overtreden, te voorkomen! Tegenwoordig worstelen ouders en leraren met - of negeren - gedragingen, die 30 jaar geleden niet getolereerd zouden worden! Kinderen terroriseren ook andere kinderen om zich aan te passen aan verdorven manieren, normen en waarden. Maar waarom zijn kinderen zo opstandig en gewelddadig?Wat is de oorzaak van het probleem en de ware betekenis van deze tragische situatie?

Oorzaak en Gevolg

Dr. Robert Shaw, een medicus en ervaren kind en gezin psychiater, heeft een vernietigende analyse gepubliceerd over deze groeiende plaag van opstandige, vreugdeloze en egoïstische kinderen. De conclusies van Dr. Shaw bevestigen de bijbelse instructies hoe kinderen opgevoed moeten worden - en hoe zij niet opgevoed moeten worden. Dr. Shaw beweert: "Er gebeurt iets vreselijks met onze kinderen. Wij zijn uit het oog verloren wat zij van ons nodig hebben om te groeien en voorspoedig te zijn..... Wij hebben enorme aantallen kinderen geschapen, die vijandig zijn, vervreemd, zonder moraal, emotioneel onvolgroeid en zelfs gewelddadig..... Alhoewel de media verre van onschuldig is, ligt het grootste deel van de schuld bij grillige, zowel achteloos als al te toegeeflijke praktijken, van kinderopvoeding, die deskundigen in de afgelopen tientallen jaren hebben bevorderd..... Deze kinderen zijn geen afwijking. Zij zijn het natuurlijke resultaat van de manier waarop wij hen hebben opgevoed. Zij zijn in hun ontwikkeling beschadigd door de praktijken van kinderopvoeding, die zich als een virus in dit land van huis tot huis hebben verspreid". (The Epidemic -[De Epidemie], Shaw, pag. 10)

  • In eenvoudige taal, wij zijn misleid en hebben verkeerde informatie over het opvoeden van kinderen en wij oogsten de vreselijke en onafwendbare gevolgen!

Dr. Shaw gaat verder: "Onze cultuur zal waarschijnlijk een generatie voortbrengen van ongebonden, plunderende kinderen", omdat druk bezette ouders zich concentreren op hun eigen belangen en nauwelijks grenzen stellen aan hun kinderen of hun toestaan om frustratie te ervaren en zij zien de morele en de geestelijke ontwikkeling van hun kinderen over het hoofd". (Pag. 4) Hij beweert dat "kinderen worden beschadigd in hun emotionele ontwikkeling doordat hen toegestaan wordt om zich op onbehoorlijke manieren te gedragen". (Pag. 15) Volgens Dr. Shaw hebben kinderen liefde nodig, stabiliteit, structuur, toezicht, correctie - en duidelijke instructies over goed en kwaad, die in het gezin vorm worden gegeven en ondersteund door sociale instellingen - doch deze belangrijke factoren zijn in onze seculiere, egocentrische, door echtscheidingen gedomineerde samenlevingen aan het verdwijnen.

Naar de woorden van deze deskundige zijn wij een generatie van beschadigde kinderen aan het opvoeden! Kinderen worden beschadigd door "politiek correcte" denkbeelden, die de dagelijkse belangrijke bemoederende rol verwerpen, die gehechtheid bevordert, genegenheid, veiligheid en het verstand van kinderen vormt. Hun ontwikkeling wordt beschadigd door drukbezette levens, die ons beroven van echte tijd voor het gezin en door de afwezigheid van vaders als solide voorbeelden in huis. (Shaw, pag. 26-27) Kinderen gunstig stemmen en het belonen van een gebrek aan echte prestatie breekt karakter af en ontmoedigt initiatief. Proberen te onderhandelen met ongehoorzame kinderen ondermijnt eenvoudig het respect voor autoriteit. (Prediker 8:11) Dr. Shaw waarschuwt dat de opvattingen en praktijken, die vele ouders tegenwoordig volgen "een recept vormt voor onheil". (Pag. xii)

Lang geleden zei God: "Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg" (Spreuken 22:6) Aan kinderen moeten de wetten van God geleerd worden (Deuteronomium 4:1-10; 6:1-9) en toezicht, correctie en bemoediging gegeven worden. (Spreuken 29:15, 17; Efeze 6:1-4) God waarschuwde ook: "Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt (corrigeert) hem reeds vroeg". (Spreuken 13:24) Deze eenvoudige, maar fundamentele principes zijn belachelijk gemaakt en verworpen door "moderne deskundigen" op het gebied van kinderopvoeding, die "totale nonsens spuien". (Shaw, pag. 215) - en wij oogsten de tragische gevolgen! Toch werd dit alles door de profeten voorspeld: "zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg". (Jesaja 3:12; 9:16) Hosea voorspelde "Want wind zaaien zij en storm oogsten zij" en hij waarschuwde ouders: "Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.....[U heeft] bastaardkinderen verwekt". (Hosea 8:7; 4:6; 5:7) De vreugdeloze, vulgaire, ongehoorzame, plunderende, plezierzoekende, onbeheersbare kinderen, die geen hogere autoriteit erkennen dan hun eigen verlangens zijn de producten van onze misleide eeuw. De Bijbel voorspelde dat dit in de laatste dagen zou plaatsvinden net voor de terugkomst van Jezus Christus. (2 Timoteüs 3:1-4) Wij moeten wakker worden - want deze voorspellingen komen nu tot leven!