PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, March - April 2008

Vele steden in de wereld zijn van tijd tot tijd het middelpunt van gewelddadige conflicten. Maar de stad Jeruzalem, vooral de Tempelberg - is steeds opnieuw het middelpunt van belang in de wereld. Dit is geen verrassing voor iemand, die bekend is met Bijbelprofetie. Een groot aantal profetieën geven aan dat de stad Jeruzalem de krantenkoppen van het nieuws zal domineren, net voor de terugkomst van Jezus Christus en het einde van dit tijdperk.

Overheerst, Verdeeld, Verwoest 

In de afgelopen jaren zijn er naar het schijnt, eindeloze politieke onderhandelingen gevoerd op zoek naar vrede in het Middenoosten. Succes is echter aan iedere inspanning voorbijgegaan, precies zoals de Bijbel voorspelde! Meer dan 2500 jaar geleden inspireerde God de profeet Zacharia om te schrijven dat "Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden". (Zacharia 12:3) Al bijna een eeuw lang heeft Jeruzalem deze profetie vervuld. Brittannië, Israël en de Verenigde Staten hebben allemaal geprobeerd - en faalden - om vrede te brengen in deze veelbewogen stad en haar omgeving. Nu willen de Europeanen, de Russen, de Verenigde Naties en zelfs het Vaticaan proberen om dit eeuwenoude probleem op te lossen. Volgens Bijbelprofetie zullen allen, die willen proberen, falen - tot de terugkomst van Christus!

Zacharia schreef een ander eindtijdprofetie op. "Zie, er komt een dag voor de HERE..... Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden.De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden". (Zacharia 14:1-2) Deze profetie lijkt op het punt om vervuld te worden. Jeruzalem werd in de zevende eeuw v. Chr. verwoest door de Babyloniërs en door de Romeinen in 70 n. Chr. Later bestuurden de Arabieren en toen de Ottomanen de stad. De voorspelde eindtijd overwinning en verwoesting komen echter door de handen van "alle landen". In voorbije eeuwen werd de helestad veroverd en verwoest, maar in de laatste dagen zal alleen de helft van de stad veroverd worden. Dit zou best de Joodse helft kunnen zijn, als de andere helft - Oost Jeruzalem - de erkende hoofdstad van een volledige Palestijnse Staat wordt, zoals de Palestijnse gezaghebbende President Mahmoud Abbas heeft voorgesteld.

Abbas wil, net als de meeste Palestijnen dat het Arabisch-overheerste Oost Jeruzalem - dat door Israël werd veroverd in de Middenoosten oorlog van 1967 en ondanks internationale bezwaren heeft ingelijfd - officieel erkend wordt als hoofdstad van een Palestijnse stad in de door Israël bezette West Bank en Gaza. De Israëlitische Eerste Minister Ehud Olmert heeft geprobeerd om zich op minder omstreden onderwerpen te richten toen hij onderhandelde met Palestijnse leiders; zoals een woordvoerder voor de Kadima-partij van Olmert opmerkte, "Het onderwerp Jeruzalem is zeer gevoelig en in dit opzicht is het beter om met onderwerpen te beginnen, die een kans hebben om begrip te kweken dan met onderwerpen te beginnen waarvan de meningsverschillen in eerste instantie grote zijn". Onderhandelingen over de status van Jeruzalem kunnen echter niet onbeperkt ontweken worden. Als die onderhandelingen verder gaan zal het steeds meer duidelijk worden, dat de omstandigheden in Jeruzalem zich ontwikkelen, waarbij de vervulling van belangrijke Bijbelprofetieën gezien kan worden in de nabije toekomst.

Jeremia vermeldt nog een profetische waarschuwing van God aan de mensen van Jeruzalem, "Ik zal hen maken tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken der aarde". (Jeremia 15:4) Jeruzalem werd door afzonderlijke landen overheerst op verschillende tijden, maar nooit door alle koninkrijken van de wereld. Wanneer echter de waarnemers en vredestichters van de Verenigde Naties echter in beeld komen, zal deze profetie op een opmerkelijke manier vervuld worden. De Bijbel openbaart ook, dat de toekomstige verwoesting van Jeruzalem plotseling zal gebeuren door de handen van een menigte van landen. (Jeremia 6:26; 15:8; Jesaja 29:5; 30:13) De ontwikkelingen in geavanceerde technische oorlogvoering van de afgelopen decennia en de anti-Israël haat, die ontbrand is door Arabische landen en hun bondgenoten voegen veelzeggende betekenis toe aan deze profetie.

Jeruzalem Vertrapt 

Jezus Christus openbaarde zelfs een grotere betekenis van deze oudtestamentische profetieën. Toen de discipelen van Jezus Hem vroegen, "wat is het teken van uw[tweede] komst en van de voleinding der wereld" (Matteüs 24:3), zei Hij hun uit te kijken naar een bijzondere ontwikkeling, waarbij Jeruzalem betrokken is: "Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat haar verwoestingnabij is". (Lucas 21:20) Christus openbaarde verder dat "Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn". (Lucas 21-24) De Bijbel geeft aan, dat deze overheersing van Jeruzalem door de Heidenen in de eindtijd 42 maanden zal duren - drie en een half jaar. (Zie Openbaring 11:2) Sinds 1948 heeft de agenda van de VN een voornemen opgenomen om Jeruzalem onder internationaal gezag te plaatsen. Dit denkbeeld krijgt tegenwoordig bijval en variaties hierop worden zelfs aangeboden door pausen en V.S. diplomaten. In combinatie met talrijke andere voorspelde eindtijd gebeurtenissen zou dit ons moeten wijzen op de echte betekenis van de tijden, waarin wij leven! (Zie Matteüs 16:3; 24:32-34)

De Tempelberg is een brandpunt van religieuze interesse in Jeruzalem voor drie belangrijke religies. Alhoewel het eens de plaats was van Salomons tempel en van de Herodiaanse tempel tijdens het fysieke leven van Jezus, is het voor Joden nu verboden om te aanbidden op de Tempelberg, die nu bezet is door de Islamitische Rotskoepel! De Tempelberg werd "de meest onstabiele plek op aarde" genoemd. Bijbelprofetie geeft aan, dat bijzondere gebeurtenissen zullen plaatsvinden op de Tempelberg, net voordat Jezus Christus terugkeert. Deze gebeurtenissen zullen eenwaarschuwing zijn - voor degenen, die ogen hebben om te zien - dat het einde van dit huidige tijdperk nabij is!

Bijbelprofetieën beschrijven twee prominente personen, die in de eindtijd op het wereldtoneel zullen verschijnen. (Zie Openbaring 20:10) Één is een machtige en overtuigende politieke persoon, genaamd het Beest. (Zie Openbaring 13:1-10; 17:12-13) De andere is een zeer invloedrijke religieuze persoon, bekend als de valse profeet of de mens der wetteloosheid. (Zie Openbaring 13:11-18; 2 Tessalonicenzen 2) De Bijbel openbaart dat zij hun aandacht zullen vestigen op Jeruzalem - en op de Tempelberg in het bijzonder. Deze twee, door Satan geïnspireerde leiders zullen twee afzonderlijke gebeurtenissen organiseren, die herhaaldelijk in de Bijbel worden genoemd. Zij zullen zorgen, dat de dagelijkse offerandes tot een einde komen en zij zullen het heiligdom van de tempel ontwijden. (Zie Daniël 8:11-12; 9:27; 11:31; 12:11) Deze twee verschillende acties zullen net vóór de terugkomst van Christus in Jeruzalem plaatsvinden. (Matteüs 24:15; Markus 13:14) Voordat echter de dagelijkse offerandes beëindigd kunnen worden, moeten zij eerst beginnen! En voordat een heiligdom ontwijdt kan worden moet het eerst gevestigd worden! Deze twee gebeurtenissen zullen ook uiterst belangrijk zijn.

Is Vervulling Onderweg?

Het lijkt opmerkelijk voor seculiere tijdgeesten, maar in Jeruzalem zijn de plannen in volle gang, die kunnen leiden tot de vervulling van deze oude profetieën. Sinds 1967 hebben Joodse wetenschappers de plaats van de vroegere tempels op de Tempelberg bestudeerd en zij selecteren en leiden priesters op en vervaardigen de vaten, die nodig zijn om de dagelijkse offeranden opnieuw in te stellen, die vroeger in de tempel werden uitgevoerd. Alles wat nodig is, is een plaats om een heiligdom te bouwen en toestemming om te beginnen met de offers - zoals de Bijbel aangeeft, dat het zal gebeuren, net vóór het einde van dit tijdperk!

Daniël schrijft over een komende leider, die op slinkse wijze een verdrag aangaat (Daniël 11:31-32) met het Joodse volk - een verdrag, dat de hervatting van offeranden en de bouw van een heiligdom (Daniël 9:26-27) lijkt te omvatten, wellicht in ruil voor het afstaan van Oost Jeruzalem aan de Palestijnen. Deze overeenkomst zal na drie jaar (ibid.) echter abrupt worden verbroken - waarschijnlijk in een poging om religieuze uniformiteit te forceren. Het herbouwde heiligdom zal dan op de een of andere manier ontwijd worden. (ibid.) De daden van Antiochus Epiphanes in 168 v. Chr. kunnen begrepen worden als een prototype van eindtijd gebeurtenissen. Antiochus probeerde de Joodse religie uit te roeien door een heidense afgod in de tempel te plaatsen en varkensbloed op het altaar te offeren.

De Bijbel beschrijft, dat de komende valse profeet vergelijkbare daden zal doen. Hij wordt beschreven als iemand, die de bijbelse religie actief bestrijdt en "dat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is". (2 Tessalonicenzen 2:4) Deze reeds lang voorspelde daden zullen in Jeruzalem plaatsvinden, net vóór de tweede komst van Christus. Miljoenen, die niet op de hoogte zijn van de ware betekenis van deze gebeurtenissen zullen misleid worden. Deze misleiding zal echter eindigen, Jeruzalem zal bevrijd worden en vrede zal uiteindelijk gesticht worden als Jezus Christus terugkomt om het Koninkrijk van God te vestigen. (Zacharia 12:7-9; 14:3-11)

U kunt vermijden om misleid te worden door deze ernstige gebeurtenissen als U begrijpt wat de Bijbel duidelijk openbaart over het einde der tijden. Bestudeer Uw Bijbel en let op wereldgebeurtenissen.