PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ March - April 2012

  • Begrijpt U de ernstige betekenis van gebeurtenissen, die tegenwoordig voorpagina-nieuws zijn?

Helaas hebben de uitingsmogelijkheden van de moderne seculiere media geen idee van de juiste betekenis van de gebeurtenissen, die zij verslaan. Dit omdat onze samenleving gevormd is om de enige bron te negeren, die de toekomst nauwkeurig openbaart - de Bijbel! Als U echter ogen heeft om te zien, kunt U inzien dat onze wereld een belangrijk keerpunt nadert in de geschiedenis van de menselijke beschaving - een tijd, die Bijbelprofetie "het einde van het tijdperk" noemt, die voorafgaat aan de naderende terugkeer van Jezus Christus naar de aarde. De oude bijbelse profetieën, die deze - tot een climax leidende - periode reeds lang voorspelden, komen nu tot leven!

Oude bijbelse profetieën 

Voordat Hij ten hemel opsteeg beloofde Jezus Zijn discipelen, "Ik kom terug". (Johannes 14:3) Talloze profetieën in het Oude Testament (Daniël 2:44-45; Zacharia 14:4, 9) en andere verklaringen van Jezus (Matteüs 24:30; Markus 13:26; Lukas 21:27) voorspelden duidelijk Zijn terugkeer. Toen Zijn discipelen vroegen, "wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld" (Matteüs 24:3), noemde Jezus een serie gebeurtenissen op, die het naderende eind van het tijdperk zouden kenmerken en aangeven, dat Zijn terugkomst nabij zou zijn.

De profetische gebeurtenissen, die volgens Jezus Zijn terugkomst zouden vooraf gaan, zoals beschreven in Matteüs 24, Markus 13 en Lukas 21, houden in: wijdverspreide religieuze misleiding en de opkomst van militante vormen van religie, oorlogen en geruchten van oorlogen, gekarakteriseerd door etnische twisten en internationale conflicten, droogte, hongersnood, branden, overstromingen, aardbevingen en vergelijkbare rampen en wijdverspreide ziekte epidemieën.

De Bijbel noemt de tijd, wanneer deze rampzalige gebeurtenissen in frequentie en hevigheid zullen toenemen, "een begin van de weeën". (Matteüs 24:8, 21) - een tijd, die anders dan enig andere zal zijn, die opgetekend is in de menselijke geschiedenis. Deze rampzalige gebeurtenissen zullen wijdverspreide pijn en dood veroorzaken - en rechtstreeks invloed hebben op een kwart van de wereldbevolking. (Openbaring 6:8) De enige reden waarom de mens niet zal slagen in het vernietigen van zichzelf en alle leven op deze planeet zal de terugkeer van Jezus Christus zijn. (Matteüs 24:21-22)

Actuele gebeurtenissen 

Vele seculiere critici spotten met profetieën en noemen de Bijbel een boek met fabels. Zelfs vele theologen suggereren dat bijbelse profetieën slechts geestelijke concepten zijn, die niet verwijzen naar echte gebeurtenissen. Maar die denkwijze betekent een blind oog naar de werkelijkheid keren!

  • Wij leven tegenwoordig in een wereld, die gekenmerkt wordt door wijdverspreide religieuze misleiding. Honderden sekten en denominaties beweren "Christen" te zijn, ondanks het onderwijzen van verschillende en zelfs tegengestelde denkbeelden.
  • Vele traditionele "Christenen" vieren feestdagen, zoals Kerstmis en Paaszondag, die duidelijk van heidense oorsprong zijn en die door Jezus en de Apostelen nooit gehouden werden en door de Bijbel verworpen worden. (Deuteronomium 12:29-31; Jeremia 10:2)
  • Velen, die zich "Christen" noemen geloven dat hun zielen naar de hemel gaan als zij sterven en wachten tot zij met hun lichamen herenigd worden. De Bijbel zegt echter dat behalve Jezus, "niemand is opgevaren naar de hemel" (Johannes 3:13; Handelingen 2:29-34) - zelfs de oude koning David niet.

Secularisten/Vrijdenkers hebben langgeleden voorspeld dat, naarmate de beschaving moderner en wetenschappelijker wordt, religie haar aantrekkingskracht zal verliezen. Inderdaad, het ledental in de "belangrijkste Christelijke" denominaties is in de afgelopen jaren enorm afgenomen. De laatste tientallen jaren hebben echter een herleving van enige vormen van religie laten zien op wereldschaal. Misschien het meest bijzonder, de opkomst van de militante Islam, die nieuwe gevaren van onderlinge religieuze conflicten met zich meebrengt.

Wereldorganisaties zijn gesticht om wereldvrede te bevorderen. De Volkenbondheeft gefaald voor deze taak en de Verenigde Naties doet het niet beter. De beste inspanningen van de mensheid om te voorkomen, dat de 20ste eeuw de bloedigstewas in de menselijke geschiedenis, hebben gefaald. Waarnemers vragen zich nu af wat de volgende grote wereldoorlog zal veroorzaken.

  • Zullen beroeringen in de Arabische wereld militante Islamitische groeperingen tot macht brengen en een nieuwe oorlog doen ontbranden in het Midden-Oosten, die landen buiten de regio in het conflict kunnen betrekken?
  • Zullen de financiële problemen van de Europese landen een "economische tsunami" opwekken, die de politieke kaart van Europa kan herordenen en een gewapend conflict ontketenen in een verwoeste wereldomvattend financieel systeem, die gebeurtenissen weerspiegelen uit de jaren 1930, volgend op de Grote Depressie?
  • Zullen etnische conflicten in Afrika, de Balkan en het Aziatische subcontinent, landen in gevaarlijke agressie betrekken?

Dit alles is geen verrassing voor degenen, die zien dat de wereldconditie van vandaag duidelijk de eindtijd profetieën van Jezus weergeeft. De moderne culturele "ik generatie" verschuivingen voeden ook de zienswijzen, die de voorspelde eindtijdconflicten zullen voeden. Zoals de Apostel Paulus schreef: ".....en weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig..... kwaadsprekers..... wreed, zonder liefde voor het goede..... meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God". (2 Timoteüs 3:1-7) - dat nauwkeurig onze moderne tijd beschrijft.

Als deel van het eindtijdscenario beschreef Jezus droogte, hongersnood, branden, overstromingen, aardbevingen en andere rampen op wereldwijde schaal - gebeurtenissen, die wij in de afgelopen jaren regelmatig hebben gezien. 

Deze waarschuwingen worden weerspiegeld in de tsunami's, die kustgebieden rond de Indische oceaan vernietigden en een stad en nucleaire kracht centrale in Japan verwoestte, vulkanische uitbarstingen in Indonesië, record droogte en overstromingen in Australië, Zuid Afrika en het Amerikaanse zuidwesten, dodelijke aardbevingen in Turkije en China, verwoestende orkanen en tornado's in Missouri en andere delen van de wereld, destructieve branden in Australië en Texas - en de lijst gaat verder.

Vele van deze rampen worden genoemd als de ergste in een eeuw of de ergste, die in de geschiedenis vermeld worden! Nucleaire wetenschappers in de Verenigde Staten hebben kortgeleden hun symbolische 'doemdag klok' verder gezet tot vlakbij middernacht, terwijl anderen waarschuwen dat "de wereld gedoemd is tot een warmer klimaat, ruwer weer, droogte, hongersnood, waterschaarste, stijgende zeespiegels, verlies van eilandgroepen en toenemende oceaan verzuring". Hun onheilspellende voorspelling is in overeenstemming met profetieën over de langgeleden voorspelde "eindtijd" in de Bijbel.

Christus waarschuwde ook voor de toenemende bedreiging van dodelijke ziekten. Inderdaad, HIV-AIDS hebben miljoenen mannen, vrouwen en kinderen in de wereld getroffen en wij zien de opkomst van diverse medicijn-immune infectieziekten, zoalsmalaria, cholera en tuberculose. Voeg hierbij de groeiende plaag kanker, hartziekten, diabetes en andere "beschaving ziekten" en de groeiende verslavingen aan alcohol en drugs. Bovendien hebben samengepakte, onhygiënische stedelijke leefomstandigheden en internationale vliegreizen, ziekteoverbrengers gecreëerd voor de verspreiding van ziektekiemen in de hele wereld in een kwestie van uren - het verschaft een mechanisme voor epidemieën in een proportie zoals beschreven in de bijbelse eindtijdprofetieën!

God, die de Bijbel inspireerde en bewaarde zegt ons dat Hij alleen de toekomst kan voorspellen en laten gebeuren. (Jesaja 46:8-10) Diezelfde God heeft Zijn dienaren opgedragen om bijbelprofetieën uit te leggen, die de ernstige betekenis van gebeurtenissen openbaren, die tegenwoordig voorpaginanieuws zijn. (Amos 3:7; 2 Petrus 1:19-20)

Jezus waarschuwde dat de wereld zich grotendeels niet bewust zal zijn van de echte betekenis van eindtijd gebeurtenissen, maar Hij instrueerde Zijn discipelen"wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is..... Wees op uw hoede..... Waak..... en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen". (Lukas 21:31-36) Eindtijd gebeurtenissen komen tot stand als nooit tevoren.

Om meer te leren over dit verbazingwekkend onderwerp, kunt U ons boekje Wie beheerst het Weer? lezen.

Om meer te leren over de ware God, kunt U ons boekje De Ware God aanvragen.