PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, September - October 2007

De Verenigde Staten, Groot Brittannië, Australië, Zuid Afrika en de kleine Joodse staat Israël ondervinden allen dezelfde moeilijkheden op hetzelfde moment. Eén van de meest gerespecteerde landen op aarde, de V.S. ondervond in de afgelopen jaren, dat haar invloed zeer snel achteruit gaat. Groot Brittannië ziet zich steeds meer "buitengesloten" van een opkomende Europese superstaat. Israël heeft zeer weinig vrienden of bondgenoten, behalve de bovengenoemde Engelssprekende landen. Ernstige droogten hebben in Zuid-Afrika ernstige vernielingen aangericht, alsook in Australië en delen van de V.S. en Groot Brittannië. Gewapende moslimextremisten, reeds lang een deel van het leven in het moderne Israël, hebben hun geweldpleging naar de V.S. en Groot Brittannië gebracht.

Waarom ondervinden al deze landen tegelijkertijd vergelijkbare problemen?

Oude Bijbelprofetieën verschaffen belangrijke en informatieve antwoorden - en die profetieën komen vandaag tot leven!

Profetische waarschuwingen 

Veel mensen, die tegenwoordig de Bijbel lezen beschouwen zichzelf te "modern" en "wereldwijs" om haar woorden serieus te nemen. Voor hen is de Bijbel gewoon een verzameling mythen en zinnebeelden, voornamelijk over schijnpersonen en gebeurtenissen uit een duister en ver verleden.

De God van de Bijbel doet evenwel een krachtige bewering - dat Hij de toekomst kan voorspellen en voorspelt! "..... Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen". (Jesaja 46:9-10)

De Bijbel vermeldt, dat God enige tijd vóór 720 v. Chr. aan de profeet Hosea zei om de waarschuwingen, die Hij gaf aan verschillende verwante landen op te schrijven, die de gevolgen voorspelden welke hun volken tegemoet zouden zien alsresultaat van hun zonden. Hosea werd geïnspireerd om te schrijven, "De hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen hem. Israël en Efraim zullen struikelen door hun ongerechtigheid. Ook Juda struikelt met hen..... Over de stammen Israëls maak Ik bekend wat vast besloten is". (Hosea 5:5, 9)

Veel onzorgvuldige Bijbelstudenten nemen ten onrechte aan, dat Israël en Juda één natie zijn, die tegenwoordig op een klein lapje grond in het middenoosten te vinden is. Deze algemene, maar verkeerde veronderstelling verbergt de ware betekenis van Hosea's profetie. Toen Hosea schreef was Israël een koninkrijk, bestaande uit tien stammen, in het noordelijk deel van wat later Palestina werd genoemd en Juda was een koninkrijk in het zuiden van Israël, voornamelijk bestaande uit twee stammen: Juda en Benjamin. Samen vormden deze twaalf stammen het "hele huis Israël" - waarvan elke stam afstamde van één van Jakobs twaalf zonen. Genesis 49 openbaart specifieke profetieën, die de toekomstige karakteristieken van de landen weergeven, die zich zouden ontwikkelen uit elk van deze twaalf stammen.

Na de tijd van Hosea werden de tien noordelijke stammen, waaruit Israël bestond in ballingschap naar Assyrië gevoerd. Van daar trokken zij later naar noordwest Europa en de Britse eilanden. Vanuit Brittannië verspreidden zij zich naar de V.S., Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika.

Tegen het einde van de zevende eeuw v. Chr. - ongeveer 120 jaar nadat Israël door Assyrië ingenomen was - werd het zuidelijke koninkrijk van Juda veroverd door Babylon. Maar in tegenstelling tot de inwoners van het noordelijke koninkrijk, van wie de afstammelingen het meest verspreid werden naar het noordwesten, keerde een deel van de mensen van het zuidelijke koninkrijk terug naar het gebied rond Jeruzalem, nadat hun ballingschap eindigde. Die teruggekeerde ballingen bouwden de tweede tempel in Jeruzalem en zetten hun Joodse religie voort totdat die tempel in 70 n. Chr. werd vernietigd door de Romeinen en het Joodse volk zich opnieuw begon te verspreiden. Om meer te leren over deze oude stammen, hun migraties en hun betekenis in Bijbelprofetie, kunt U ons boekje lezen: Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië .

Tegenwoordig is de identiteit van het Joodse volk welbekend. Maar slechts zeer weinig mensen, die de geschiedenis en Bijbelprofetie begrijpen zijn zich bewust van de tegenwoordige identiteit van de oude Israëlitische stammen. Omdat veel Bijbelprofetieën tweeledig zijn - eerst gedeeltelijk van toepassing op een oud volk en dan vollediger toegepast op een moderne natie (of naties) aan het einde van dit tijdperk - kunnen wij niet echt de Bijbelprofetieën begrijpen, tenzij wij de tegenwoordige nationale identiteiten van Israël begrijpen.

In de profetie van Hosea verwijst Israël naar de huidige Israëlitische landen, waarvan tegenwoordig de V.S. het meest opvallende is. Zijn verwijzing naarEphraim geeft Brittannië en de afstammelingen, "de volheid van volken" aan, die in Genesis 48:19 genoemd worden. Toen Hosea naar Juda verwees, was zijn profetie gericht op de tegenwoordige Joodse natie, bekend als Israël en niet op de andere moderne Israëlitische naties. De profetie van Hosea laat zien, dat de Israëlitische landen - inclusief de V.S., Groot Brittannië, Australië en Zuid Afrika - op hetzelfde moment als de Joodse natie van Israël in het Middenoosten zullen vallen. Dit is nu precies wat er gebeurt!

Profetie van gisteren; Nieuws van vandaag 

Iedereen, die het nieuws over de laatste paar jaren volgt heeft vele nieuwsverslagen gezien, die de invloed van het verval in de V.S. documenteren. Artikel na artikel heeft "het einde van Pax Americana" verkondigd en onderzoek na onderzoek geeft de bezorgdheid in de wereld aan, dat de V.S. niet vertrouwd kan worden om verantwoordelijk te handelen in haar betrekkingen met andere landen.

Analisten brengen naar voren, dat de Amerikaanse militaire strijdkrachten gevaarlijk uitdunnen vanwege de verwikkelingen van de V.S. in Afghanistan en Irak en verklaren: "Mislukking in Irak zou een ramp zijn voor de V.S. " (Charlotte Observer, 11 januari 2007) - dit alles, terwijl de V.S. dollar waarde blijft verliezen in relatie tot vreemde valuta. Andere onderzoeken laten een onheilspellende "opeenstapelende stormaanvallen" van gewelddadige criminaliteit zien, die Amerika bedreigen, samen met een vloedgolf van illegale immigratie, die het culturele gezicht van het land verandert. Brittannië staat tegenover dezelfde problemen van toenemende criminaliteit en rassenonrust, gevoed door golven buitenlandse immigranten, overbelaste militaire éénheden en de druk van Europa om "er in of er uit" te gaan. En terwijl de V.S. en Groot Brittannië aan hun kusten het terrorisme bestrijden, wordt Israël in het Middenoosten overspoeld door gewapende Islamitische extremisten, die dat kleine land uit de weg willen ruimen.

Redenen tot bezorgdheid 

Maar waarom overvallen grote problemen deze specifieke landen op dit punt in de geschiedenis?

De profeet Hosea openbaarde de oorzaak van de problemen in de Israëlitische landen. Hij schreef: ".....daar gij de wet van uw God vergeten hebt..... want zij hebben nagelaten de HERE te vereren". (Hosea 4:6, 10) Deze bereidwillige onwetendheid en ongehoorzaamheid hebben een hele serie problemen voortgebracht"vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad". (Hosea 4:2) Lang voor de tijd van Hosea waarschuwde God het volk, dat Hij had gezegend en uitgekozen om een licht voor de wereld te zijn: "Gij zult eten en verzadigd worden. Neem u ervoor in acht, dat gij de HERE, uw God, niet vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te verwaarlozen". (Deuteronomium 8:10-11) Toch voorzag God de neiging van het Israëlitische volk om te vergeten, dus inspireerde Hij Mozes om ernstige waarschuwingen op te tekenen voor hun afstammelingen: "Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten, wanneer gij zult gedaan hebben, dat kwaad is in de ogen des HEEREN, om Hem door het werk uwer handen tot toorn te verwekken". (Deuteronomium 31:29 St. V.)

Het is geen toeval, dat de groeiende problemen, die Israëlitische landen nu bedreigen zijn opgekomen, omdat zij:

  • de abortus van miljoenen ongeboren baby's tolereren en steunen;
  • de wereld leiden in overspel en scheiding en
  • homoseksuele relaties en huwelijken van dezelfde sekse vieren

- allemaal praktijken, die de Bijbel duidelijk gruwelen noemt. (Leviticus 18:20-22)

Vanwege deze schandelijke zonden openbaart God, dat deze landen "de gevolgen zullen oogsten" van hun daden. (Jeremia 2:17-19; Hosea 4:9-10) De Bijbel laat zien, dat God Zelf "onheil zal veroorzaken en een plan zal beramen tegen" de moderne Israëlitische naties en dat die rampen "onverhoeds" over de landen zullen komen. (Jeremia 6:26; 15:8) Het is tijd om wakker te worden en de kracht en betekenis van Bijbelprofetie te kennen!