• Waarom is de God van het universum tegenwoordig niet wezenlijk voor de meeste mensen?
 • Waarom is er zoveel scepticisme en twijfel over God?

 

Als U ooit over deze vragen hebt nagedacht, kunnen de antwoorden Uw leven veranderen!

In dit boekje willen we de oorzaken van de moderne misverstanden over God onderzoeken en zeven bewijzen in overweging geven, die de ware God openbaren.


Vragen over God?

 

 • Heeft U zich ooit afgevraagd of God werkelijk bestaat?
 • Kunt U het zeker weten?
 • Kunt U het bewijzen?
 • Is er een ware God of zijn er vele goden?
 • Is het denkbeeld van God enkel een produkt van menselijke fantasie?
 • Maakt het verschil uit of U in God gelooft of niet?

 

Dit zijn de meest belangrijke vragen, die U zich ooit kunt stellen.

In onze moderne seculiere wereld, weten we meer over televisieschema's, het privé-leven van beroemdheden en statistieken van professionele atleten, dan dat wij weten over God!

Terwijl miljoenen beweren in God te geloven, is de ware God niet zo reëel voor de meeste mensen.

Hoe reëel is God voor U?

Is de God, die U dient dezelfde God, die geopenbaard wordt op de bladzijden van de Bijbel - of is Uw concept van God iets, dat uit het menselijk verstand getoverd is?

Hebben de twijfel en scepticisme, waarvan onze samenleving is doordrongen, Uw denkbeelden over God beïnvloed?

Vandaag de dag hebben vele mensen echte problemen, wanneer het aankomt op het vinden van degelijke antwoorden over God.

Het zal voor U een schok zijn, maar onze moderne, gekunstelde, goed opgeleide maatschappij, is misleid wat betreft de grootste levensvragen! De waarheid over de ware God is verdraaid en onderdrukt - niet alleen door atheïstische filosofen en wereldse geleerden, maar ook door verblinde theologen!

Dit mag als een arrogante bewering klinken, maar het is precies wat volgens de Bijbel zou gebeuren en het is bevestigd door historische feiten, zoals wij zullen zien in dit boekje.

Atheïsten beweren, dat God niet bestaat en dat het denkbeeld over God een bedenksel van het menselijk brein is. Agnostici zeggen, dat het onmogelijk is om te weten of God hoe dan ook bestaat. Evolutie biologen geven er de voorkeur aan om te denken, dat God niet nodig is.

Wereldse geleerden willen God bij elke discussie buiten beschouwing laten, onder het voorwendsel, dat het hele denkbeeld over God berust op persoonlijk geloof en niet op bewijs. Onbewust spelen misleide en verkeerd ingelichte theologen in op dit bedrog door de suggestie, dat men Gods bestaan kan aannemen op blind vertrouwen - alleen geloof - geen bewijs is nodig of mogelijk!

Doordat zogenaamde deskundigen dergelijke tegenstrijdige denkbeelden aanvoeren is het geen wonder, dat de gemiddelde persoon twijfels en een voorbehoud heeft over God.

Heeft U twijfels?

We vragen om een kwitantie als bewijs wanneer we een artikel hebben aangekocht. We krijgen een specificatiebiljet, als we geld naar de bank brengen. Maar als het aankomt op de meest belangrijke vraag in het leven, wordt ons gezegd, dat we "het gewoon in geloof moeten aannemen" - blindelings, zonder enig bewijs - dat God bestaat!

Of we luisteren naar "deskundigen", die beweren dat God niet bestaat, of dat we het niet zeker kunnen weten, maar wij vragen of eisen niet in alle ernst enig bewijs voor zulke dramatische beweringen.

Voor een groot gedeelte van de afgelopen eeuw hebben velen het als vanzelfsprekend aangenomen, dat de wetenschap het universum kon uitleggen zonder God en dat Zijn bestaan hoogst twijfelachtig is. Er werd soms beweerd, dat intelligente mensen niet langer in God geloven; toch kan niets verder van de waarheid af zijn!

Theologen, die uitvluchten maken voor de Bijbel en terugdeinzen voor het maken van dogmatische verklaringen over God en Zijn Woord, in een poging om wetenschap en religie in overeenstemming te brengen, zijn slechts geslaagd in het ondergraven van hun eigen invloed. Vele georganiseerde religies zijn tegenwoordig in verval, eenvoudig omdat de waarheid over de ware God genegeerd, verdraaid en onderdrukt is.

De God van de Bijbel daagt ons uit om te bewijzen, dat Hij werkelijk bestaat - en Hij biedt specifieke wegen om dat te doen. De ware God voorspelt de toekomst en daagt een ieder uit om hetzelfde te doen in vergelijkbare mate van nauwkeurigheid. De God, die de Bijbel inspireerde verklaart krachtig, dat leven tegenstrijdig aan Zijn onderwijs, onheil uitlokt.

De ware God zal Jezus Christus terugzenden naar deze aarde om een einde te maken aan het menselijk wanbestuur en Zijn Koninkrijk vestigen - op deze aarde, niet in de hemel - als een wereld-overheersende regering met de hulp van Zijn heiligen.

Is dit de God, die U dient?

Is dit de God, waarover U hoort, als U naar de kerk gaat of afstemt op een religieuze uitzending op radio of televisie?

Waarschijnlijk niet!

In dit boekje, zult U zien

 

 • hoe en waarom de kennis van de ware God verdraaid en onderdrukt werd.
 • U zult leren, waarom onze tegenwoordige maatschappij zo sceptisch is, als het aankomt op vragen over God.
 • U zult zien, waarom vragen over God niet van de mensheid zullen wijken.
 • U zult ook in staat zijn voor Uzelf zeven beslissende bewijzen te bestuderen, die aantonen, dat God echt is en zeer levend.

 

Maar laat ons eerst begrijpen, waarom onze moderne cultuur zo sceptisch en in de war is als het komt tot vragen over God en hoe het zo gekomen is. Laat ons bespreken, waarom geloof in God beschouwd wordt als onbelangrijk en laat ons de gevolgen onderzoeken van die misleide benadering. U kunt het zich niet veroorloven om in het duister te blijven over dergelijke fundamentele kwesties. De werkelijke antwoorden zullen U schokken en verrassen!

Oppervlakkige Religie

Actueel onderzoek geeft aan, dat ongeveer 95 procent van de Amerikanen in God geloven - toch leven vele Amerikanen hun leven, alsof God niet bestaat. Meer dan 80 procent bezoekt zelden of nooit een kerk of leest een Bijbel. Slechts ongeveer 30 procent ziet het Woord van God - de Bijbel - als het hoogste gezag in hun leven. De meeste volgen hun geweten en doen wat zij denken, dat het beste is - of wat hun bevalt!

In de Europese landen is het geloof in God veel minder en het aantal mensen, die niet regelmatig enig geloof praktizeert, zelfs groter.

In Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland en de Scandinavische landen gelooft slechts 30 procent in een persoonlijke God. (The Empty Church: The Suicide of Liberal Christianity, Reeves, 1996, pp. 51, 61-65)

Deze cijfers wijzen er op, dat voor de meeste mensen tegenwoordig - zelfs in de zogenaamde "Christelijke" landen - geloof in God eenvoudig niet een reëel deel van hun leven is.

Alhoewel de interesse in religie bij de Amerikanen hoog is, wordt Amerika beschreven als een wereldse en materialistische samenleving. Professor Edward Farley van de Vanderbilt Divinity School verklaart dat "godsdienstigheid een bijkomstigheid is" voor de meeste van onze culturele instituten - regering, zakenwereld, onderwijs en amusement.

Enquêteur George Gallup ontdekte, dat Amerika een "natie van bijbelse analfabeten" is, waar minder dan de helft van alle volwassenen de vier evangeliën van het Nieuwe Testament kan opnoemen. (ibid. pag. 49, 63) Minder dan de helft van de Amerikanen kan zelfs geen vijf van de Tien Geboden opnoemen - de fundamentele principes, waarin de ware God de hoofdlijnen aangaf, voor de menselijke samenleving. Als iemand zelfs de geboden niet kan opnoemen, is het geen verrassing, dat hij er niet naar leeft!

Tegenwoordig praktizeren velen een oppervlakkige "verbruikers Christendom" of "cafetaria religie" - dat betekent: mensen kiezen met zorg uit, welke religieuze leerstellingen zij wensen te geloven en verwerpen die onderwijzingen, die geen beroep doen op hun belangen.

Voor vele mensen zijn religies vaak vaag, generaliserend, vluchtig en persoonlijk.

De niveaus van vertrouwen en overtuiging zijn vaak nogal laag. Doctrinaire bijzonderheden zijn gewoonlijk vaag. Iedere persoon heeft de neiging om te geloven, wat goed lijkt in zijn of haar eigen ogen.

Dit is een deel van de erfenis van de Protestantse Reformatie - waarbij hetindividu, niet de kerk of de Bijbel - de enige autoriteit wordt. ( ibid. pag. 61-62)

Zoals een tiener antwoordde, toen een verslaggever vroeg, hoe zij over God dacht: "God is overal. God is in mij. Ik ben God." Dit zijn, zoals we zullen zien, trieste, verkeerd gevormde, meningen!

Amerika en de Europese landen worden tegenwoordig beschreven als binnentredend in een "post-Christelijk tijdperk". (ibid. hoofdstuk 2)

Wij geloven niet langer de feitelijke leerstellingen van Jezus Christus, zoals gegrondvest in het Woord van God.

 

 • De Bijbel verklaart, dat Jezus Christus zal terugkomen om op deze aarde te regeren met Zijn heiligen; (Daniël 2:44-45, 7:27; Openbaring 5:10; 11:15-18) toch leert de voornaamste stroming van het Christendom, dat we allemaal naar de hemel gaan en de meeste belijdende Christenen geven er de voorkeur aan dit te geloven.
 • God zegt de Sabbat te gedenken (Exodus 20:8-11); toch "doen" de meeste mensen "hun eigen dingen" op deze dag.
 • De Bijbel veroordeelt overspel, afgodendienst en doodslaan; toch zijn onze samenlevingen doortrokken van deze gedragingen.

 

De beroemde opvoedkundige, schrijver en Amerikaans ambtenaar William Bennett, heeft geschreven: "Wij zijn het soort samenleving geworden, waar beschaafde landen gewoonlijk missionarissen naar toe zenden." (ibid. pag. 66)

Dit komt grotendeels omdat we zijn vergeten, hebben verworpen of wellicht nooit gehoord hebben over de ware God.

Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Verstand vervangt Religie

Amerika, dat op zijn munten aan de wereld verkondigt, "op God vertrouwen wij", ontwikkelde zich uit Europese wortels. Europa had de kennis over de ware God van de apostelen ontvangen, die het van Jeruzalem naar de Europeanen brachten.

Op school leren wij, dat de westerse beschaving is gebouwd op de nobele denkbeelden van Griekse democratie en Romeinse wetgeving, maar de Bijbel en de geschiedenis openbaren beiden hoe de misleide religieuze denkbeelden van deze oude heidense culturen hebben bijgedragen aan de heersende verwarring.

In het boek Handelingen lezen we, dat de apostel Paulus aan de bijgelovige heidense Atheners vertelde over de ene ware God. Het opschrift "AAN DE ONBEKENDE God" opmerkende, verklaarde Paulus: "Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u." (Handelingen 17:23) Zij mogen dan wel democratie in praktijk hebben gebracht, maar zij waren jammerlijk verkeerd geïnformeerd over religieuze waarheid!

In Rome was Paulus nog duidelijker. Hij zei aan de Romeinen: "Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard". (Romeinen 1:18-19)

Hij vertelde deze ontwikkelde Romeinen, dat zij geen verontschuldiging hadden voor het niet kennen van de ware God, "Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben". (Romeinen 1:20) Paulus verklaarde verder, dat misleide mensen "hoewel zij God kenden... hebben zij Hem niet als God verheerlijkt". Als resultaat werd hun verstand verduisterd, zodat "Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden... Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel (schepping) vereerd en gediend boven de Schepper". (Romeinen 1:21-25)

De Bijbel openbaart een opmerkelijke menselijke neiging en de gevolgen: "En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt", wat geleid heeft tot:

 

 • wijdverspreide geestelijke verwarring,
 • fysieke immoraliteit en
 • maatschappelijk kwaad, waar we nog heden ten dage mee geconfronteerd worden. (Romeinen 1:26-32)

 

Velen realiseren zich tegenwoordig niet, dat de kennis van de ware God en het ware Christendom, die Paulus naar Griekenland en Rome bracht, spoedig werd vervalst door een mengeling met heidense religieuze denkbeelden.

Zoals de Rooms Katholieke historicus Will Durant schrijft: "Het Christendom vernietigde het heidendom niet; het adopteerde het." De vorm van Christendom, die zich in Europa ontwikkelde en zich later verspreidde over Amerika en de rest van de wereld "was de laatste grote schepping van de vroegere heidense wereld." (Caesar and Christ, Durant, 1944. Pag. 595) Durant en andere historici legden uit, dat geloof in de ene ware God, geloof werd in een Drie-eenheid, als gevolg van de invloed van heidense filosofie. Zij merkten op, dat verdorven gnostische denkbeelden "de Christelijke geloofsbelijdenis verduisterden" en dat theologen, geschoold in heidense filosofie, het karakter van God trachtten uit te leggen door speculatie, in plaats van te onderwijzen wat God over Zichzelf heeft geopenbaard in de Heilige Schrift.

Na eeuwen van dergelijke discussies en debatten is het niet verwonderlijk, dat de vaak abstracte God van het hedendaagse Christendom weinig gelijkenis vertoont met de ware God van de Bijbel.

Ook andere Europese denkbeelden ondermijnden en wijzigden de leerstellingen over de ware God. De Verlichting van de 18de eeuw en wetenschappelijke ontdekkingen, die de Heilige Schrift schenen tegen te spreken, hebben sommigen tot de conclusie geleid, dat de Bijbel en haar God slechts mythen waren. (zie God's funeral, Wilson, 1999)

Darwins speculatie over evolutie schijnt de noodzaak van een God of schepping uit de weg te ruimen. Julian Huxley, een promotor van Darwins denkbeelden, verklaarde vol vertrouwen: "Er is niet langer noodzaak noch ruimte voor bovennatuurlijke wezens, die in staat zijn om de koers van de gebeurtenissen in het evolutionaire denkpatroon aan te tasten. De aarde werd niet geschapen, het is geleidelijk ontstaan. Net zoals alle dieren en planten, inclusief wij mensen zelf, verstand en ziel, zowel als hersens en lichaam."

Huxley verklaarde ook krachtig dat, "operationeel begint God niet te lijken op een heerser, maar op een kosmische persoon met een verbleekte grijns." Ondanks wat overweldigende ontdekkingen lijken te zijn door wetenschappers, weken theologen af en verdraaiden hun leerstellingen over God.

Huxley maakte nog een opmerking, die nog steeds invloed heeft op de inzichten over God in deze tijd. Hij merkte op: "Onze voorstelling van God behoeft de nadruk van religieuze ervaring, in plaats van een geloof in een afzonderlijk dogma."

Met andere woorden, God is het warme gevoel, dat je in je hart voelt - niet een Opperwezen, wiens bestaan je kunt bewijzen en die in de geschiedenis ingrijpt. Dit denkbeeld werd gepromoot in de jaren 1600 door de Franse filosoof Pascal, die zei: "Het is het hart, dat God ervaart en niet het verstand." De Reformatorische theoloog, John Wesley, sprak ook van een "verwarmd hart" als een teken, dat iemand religieuze waarheid had ontdekt. Nochtans komt dit alles dramatisch in botsing met de aanmaning van Paulus tot een Grieks gehoor "maar toetst alles en behoudt het goede." (1 Thessalonicensen 5:21)

De profeet Maleachi haalt God aan door te zeggen: "Beproeft Mij". (Maleachi 3:10) Bewijs sluit in: degelijke, overtuigende redenen. Bij geloven in de ware God is het verstand betrokken - niet slechts warme gevoelens in het hart!

In de afgelopen twee eeuwen werd geloof in God door vele intellectuelen in het Westen aangevallen - de kinderen van de Verlichting.

De Duitse filosoof Nietzsche verklaarde dat "God een gedachte is. "Freud noemde geloof in God een vorm van mentale verwarring, waar de mensheid uiteindelijk overheen zal groeien. Karl Marx noemde religieus geloof "het opium van het volk." Atheïst H.L. Mencken verklaarde: "God is de eeuwenoude toevlucht voor de onbekwame, de hulpeloze, de ongelukkige." Toneelschrijver Tennessee Williams beschrijft God als een "seniele misdadiger."

In de jaren '60, herhaalden prominente theologen de vroegere denkbeelden van Nietzsche en vroegen letterlijk: "Is God dood?"

Oxfords zoöloog Richard Dawkins verklaarde in een toespraak, getiteld Een Zaak van een wetenschapper tegen God, dat er geen bewijs is om religie te ondersteunen en dat beter ontwikkelde mensen dit tegenwoordig erkennen. (Science, 15 augustus 1997. Pag. 892) Hij beweert, dat wie ook in een Schepper God gelooft een "wetenschappelijke analfabeet" is.

In het licht van dergelijke aanvallen tegen geloof in God, het gebrek aan krachtig bijbelonderwijs door de geestelijkheid en het gebrek aan eerlijke, objectieve presentaties van natuurkundig bewijs door wetenschappers, is het niet verwonderlijk, dat de ware God van dit universum tegenwoordig weinig bekendheid geniet bij de meeste mensen.

Maar het is nodig vragen te stellen.

 

 • Hebben de critici gelijk of zijn zij misleid?
 • Hebben de uitspraken van wereldse, atheïstische individuen onze samenleving tragisch misleid over God?

 

Laat ons aandacht schenken aan verscheidene belangrijke lessen, die we kunnen leren uit de Bijbel en ons recent verleden, die relateren aan de vragen over God. Wij zullen dan zeven bewijzen onderzoeken, die de realiteit van de ware God aantonen.

Nieuw Bewijs, Nieuwe Lessen

David schreef meer dan 3000 jaar geleden in de Psalmen: "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God". (Psalm 14:1) Salomo verklaarde: "de mond der zotten stort dwaasheid uit". (Spreuken 15:2) Terugkijkend naar de afgelopen paar eeuwen ligt het pijnlijk voor de hand, dat de vele "verlichte" intellectuelen, die onze moderne wereld hebben gevormd, eenvoudig verkeerd waren! Zij deden dwaze veronderstellingen en maakten dwaze verklaringen, die vele mensen geloofden! Deze misleide personen waren in wezen de blinde, die de blinde leidt.

Marx' communisme bewees een trieste mislukking te zijn, dat onnoemelijk veel leed veroorzaakte. De psychologische theorieën van Freud zijn grotendeels in diskrediet gebracht. Terwijl Freud verkondigde, dat religie een neurose was, vond een van zijn studenten, Carl Jung, religie zeer heilzaam voor de behandeling van psychologische verwarde personen. ( God: The Evidence, Glynn, 1997, pag. 69) In feite documenteert een groeiende verzameling van wetenschappelijke literatuur de positieve effecten van bepaalde religies op lichamelijke gezondheid. Marx en Freud, wiens denkbeelden onze maatschappij veel verwereldlijkten door het ondermijnen van het religieus en moreel fundament, waren in vele dingen jammerlijk verkeerd.

Hetzelfde wordt nu gezegd over de denkbeelden van Charles Darwin en zijn vrijdenkende tijdgenoten. De evolutionaire theorieën van Darwin, die meende de noodzaak af te schaffen voor een Schepper God, zijn de laatste tientallen jaren onder toenemende kritiek komen te staan.

Een groeiend aantal geleerden - onder hen natuurfilosofen, biologen, biochemici en paleontologen - geeft toe, dat de evolutietheorie

 

 • de oorsprong van de aarde,
 • de oorsprong van het leven of
 • de oorsprong van de soorten, eenvoudigweg niet uitlegt en niet kan uitleggen.

 

De denkbeelden, die door Darwin en anderen zijn voortgebracht kloppen eenvoudig niet met de feiten van de registratie van fossielen of met hetgeen ontdekt is over het universum in de vorige eeuw (zie Creation and Evolution, Hayward, 1995; Dispuut over Darwin, Christian Century, 15-22 juli 1998, pag. 678-681)

In dit nieuwe millennium worden er met hernieuwde vurigheid vragen over God gesteld. Het doelloze universum van de evolutionisten heeft bewezen een psychologische leegte en deprimerend begrip te zijn. Verrassende ontdekkingen over het universum wijzen naar een intelligente schepper. (zie Newsweek, 20 juli 1998, pag. 47-52; 9 november 1998, pag. 88)

Van de natuurwetenschap, die de antwoorden leek te verschaffen op alle vragen, wordt nu erkend, dat deze ernstige beperkingen heeft.

In het overige van dit boekje zullen we zien, wat we kunnen leren over de ware God, door bewijzen te bestuderen van zowel de natuurlijke wereld als uit de Bijbel. Het bewijs is verbazingwekkend en het is krachtig - en het komt van "wetenschappelijk geletterde" geleerden.

Men kan bewijzen, dat God bestaat - men hoeft niet te twijfelen of gewoon blindelings "voor waarheid aan te nemen".

De God van het universum is echt!

BEWIJS 1

Schepping vereist een Schepper

De evolutietheorie veronderstelt, dat de aarde en het universum langzaam over eeuwen van tijd zijn ontstaan of dat het universum altijd heeft bestaan. De atheïstische sterrenkundige Cart Sagan verklaarde eens dat, "de Kosmos is alles wat er is of ooit was of ooit zal zijn". Dit is echter simpelweg niet waar! Studies in de Kosmologie hebben in de laatste jaren aangetoond, dat er een tijd is geweest, waarin de kosmos niet bestond - dat het een begin had op een bepaald punt in de tijd. Dit is precies, wat de Bijbel vermeldt.

In Genesis 1:1 lezen we: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde". Beiden, zowel de Bijbel als de ontdekkingen van de wetenschap, geven duidelijk aan, dat de aarde en het universum niet altijd bestaan hebben.

Sterrenkundigen, die de bewegingen van de melkweg bestuderen, hebben waargenomen, dat het universum zich buitenwaarts ontwikkelt vanuit een gegeven punt, maar met een afnemende snelheid. Het universum lijkt te zijn begonnen met een grote explosie. Dit wordt toegeschreven aan de "big bang". Wetenschappers zijn in staat de echo's van deze explosie te bespeuren, die nog door het universum weergalmen - ze worden de "straling echo" of "achtergrond ruis" genoemd.

Stephen Hawking, een theoretische natuurkundige aan de Cambridge universiteit, heeft geschreven dat de "big bang" kosmologie "het verstand van God" kan openbaren en de Amerikaanse astrofysist George Smoot heeft gesuggereerd dat achtergrond straling "het handschrift van God" voorstelt. (Science, 15 aug.1997, pag. 890) Dergelijke bewijzen dwingen de wetenschappers tot het herbepalen van de waarde van lang gekoesterde naturalistische theorieën.

Natuurkundigen hebben ook wetten geformuleerd betreffende thermodynamica. De Eerste Wet van de Thermodynamica verklaart, dat de hoeveelheid energie in het universum bestendig blijft. De Tweede Wet van de Thermodynamica verklaart, dat de hoeveelheid bruikbare energie in een gesloten systeem (het universum) vermindert. Dit betekent, dat het universum uitgeput raakt - dus, "het kan niet eeuwig in het verleden hebben bestaan en het zal niet voor eeuwig in de toekomst bestaan" (When Sceptics ask, Geisler and Brooks, 1996, pag. 220) Het had een begin.

Het bestaan van radioactieve elementen (zoals koolstof -14), die met een meetbare snelheid vervallen (halverings-tijd genoemd), wijst ook naar een tijd, dat die elementen radioactief gemaakt werden. Dit wijst weer naar een begin. Ook dit is tegenovergesteld aan wat evoluonisten getheoretiseerd hebben, maar is in overeenstemming met de Schrift.

Maar welk oorzakelijk werktuig bracht het universum tot bestaan?

De wetenschap werkt met het principe, dat voor elk gevolg een oorzaak is.

Maar wat veroorzaakte de "big bang"?

Waren het slechts onduidelijke, natuurlijke krachten of was het een intelligent wezen, een Schepper God, die het op voorhand zorgvuldig ontwierp?

Aangezien dit een éénmalig gebeuren was, dat niet waargenomen of herhaald werd, is de wetenschappelijke methode van weinig waarde om daar in deze zaak een beslissing over te maken. Het onderwerp oorsprong ligt verder dan de wereld van wetenschappelijk onderzoek.

Hoe dan ook, de Bijbel beschrijft de oorsprong van het universum en de aarde in perioden, die verenigbaar zijn met feiten, vastgesteld door wetenschappers. De ontdekking, dat het universum een duidelijk omschreven begin had, komt overeen met duidelijke verklaringen in de Bijbel. Schriftgedeelten verwijzen herhaaldelijk naar God als de Schepper van de fysieke aarde en het universum. (Genesis 1; Jesaja 40:28; Markus 13:19; Openbaring 4:11) De ware God houdt zich echter met veel meer bezig dan alleen de fysieke schepping. De Bijbel openbaart eveneens, dat er ook een voortgaande geestelijke dimensie is in Gods schepping.

De apostel Paulus schrijft dat wanneer een persoon kiest om zich af te keren van een egocentrische weg van leven en kiest om een begin te maken met een leven naar de leerstellingen van Jezus Christus, dat die persoon een "nieuwe schepping" of een "nieuw schepsel" wordt. (2 Korinthiërs 5:17; Galaten 6:15)

Zoals wij zullen zien, heeft God een ongelofelijk doel voor menselijke wezens, die zich willen begeven op deze uitdagende geestelijke reis.

De Bijbel geeft duidelijk aan, dat er meer aspecten aan het leven zijn, dan de natuurwetenschap kan ontdekken. Deze aspecten zijn geopenbaard door de Schepper - de ware God van het universum - en zijn niet te ontdekken in de laboratoria door de wetenschappelijke methode!

De Schepping, in al haar aspecten, vereist een schepper.

 

BEWIJS 2

Leven Vereist een Leven-Gever

De oorsprong van het leven biedt nog een uitdaging aan hen, die het denkbeeld van een bovennatuurlijke God willen verwerpen. Evolutionisten hebben gesuggereerd, dat leven zich spontaan vormde uit een poel van chemicaliën, toen de aarde miljarden jaren geleden afkoelde.

Ons werd verteld, dat koolstof, stikstof en ammoniak willekeurig gecombineerd werden met behulp van zonne-energie en kosmische stralen, om aminozuren en DNA moleculen te vormen. Na eeuwen van tijd werd verondersteld, dat zich cellen ontwikkelden uit deze toevallige combinaties. Alhoewel dit geloofwaardig mag klinken, weten de biochemisten beter. Wetenschappers, die met deze methodes hebben getracht leven te produceren, hebben geleerd, dat het veel moeilijker is dan hun theorieën zouden suggereren.

Een DNA molecuul bevat net zoveel informatie als een boekdeel van een encyclopedie. De veronderstelling, dat deze theorie van de evolutieleer de oorsprong van het leven is, komt overeen met de suggestie, dat een explosie in een afvalhoop oud roest, een volledig gemonteerde auto kan produceren - en dat deze auto dan zichzelf kan reproduceren!

In de jaren '50 voerde Stanley Miller een eenvoudig experiment uit of deze theorieën daadwerkelijk werkten. Hij slaagde erin enige simpele aminozuren te produceren en zijn experiment werd begroet als bewijs, dat leven spontaan kon worden voortgebracht uit niet levend materiaal.

Echter, de proclamatie was voorbarig. Tot nu toe heeft niemand leven geproduceerd uit een poel van chemicaliën - ondanks veel geknoei. Astrofysicus Hugh Ross verklaart: "Zelfs onder de meest gunstige omstandigheden in een laboratorium hebben deze soepen gefaald om enigszins iets te produceren, wat op leven lijkt. Een probleem is, dat zij slechts een willekeurige distributie produceren van links - en rechts draaiende moleculen... Scheikundig leven vereist, dat alle moleculen of wel rechts- of wel links draaiend zijn. Ondanks al onze geleerdheid en technologie kunnen wij zelfs bij benadering niet komen tot het samenstellen van leven in het lab". (The Creator and the Cosmos, Ross 1993, pag. 148)

Veertig jaar na zijn experiment verklaarde Miller: "Het probleem van de oorsprong van het leven blijkt veel moeilijker dan ik en de meeste andere mensen voorzagen". (Scientific American, februari 1991, pag. 117)

De Duitse biochemist Klaus Dose heeft waargenomen, dat alle experimentele krachtinspanningen eerder hebben "geleid naar een beter beeld van het probleem van de oorsprong van het leven op aarde dan naar de oplossing ervan. Tegenwoordig eindigen alle discussies over principiële theorieën en experimenten op dit gebied of wel in een impasse of wel in een bekentenis van onwetendheid" (The Creation Hypothesis, Moreland, 1994, pag. 176)

Dit is niet verwonderlijk. Anaxamander van Miletus, de oude Griekse filosoof, speculeerde ook, dat leven zich spontaan kon ontwikkelen uit niet-levend materiaal. Dit bijgelovige idee heerste tot de jaren 1800 toen experimenten, gedaan door Redi en Pasteur, het tegendeel bewezen. Deze, nu klassieke experimenten, onthulden dat maden, die voorkwamen in bedorven vlees, niet van het vlees kwamen maar uit de eieren van vliegen, die in contact kwamen met het vlees. Leven kwam uit leven - niet uit niet-leven.

Tot de laatste tiental jaren werd dit verwezen naar de wet van biogenesis. Slechts in de laatste paar jaren - toen wetenschappers gepoogd hebben om leven spontaan voort te brengen om de evolutietheorieën te bewijzen - is deze, eens geaccepteerde wet, genegeerd. Nog altijd is er geen bewijs dat uitzonderingen op deze wet bestaan.

Mensen kunnen speculeren, dat leven spontaan kan worden voortgebracht uit niet-levend materiaal, maar de feiten komen niet overeen met deze speculaties. De mensheid is niet in staat leven te produceren - ondanks aanzienlijke inspanningen van de kant van hoogst intelligente personen.

De Bijbel beschrijft God als leven scheppend. In Genesis 2:7 lezen we: "toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen". - iets waartoe alle spitsvondige laboratoria in de wereld niet in staat zijn om te beginnen te dupliceren.

Leven vereist een leven-gever. Er blijkt geen andere weg te zijn.

 

BEWIJS 3

Wetten vereisen een Wetgever

Wetenschap bestaat, omdat wetenschappers begrijpen, dat het universum werkt op een ordelijke manier, overeenstemmend met wetten - de natuurwetten (van de zwaartekracht en van beweging), scheikundige wetten en biologische wetten. Zoals een schrijver opmerkt: "Reeds vanaf Isaac Newton, heeft de wetenschap een duidelijke boodschap geroepen; de wereld volgt regels, fundamentele, wiskundige regels; regels, die door de mensheid verklaard kunnen worden". (Newsweek, 20 juli 1998, pag. 49)

Zelfs evolutionisten beginnen hun speculaties in de veronderstelling, dat de regels of natuurlijke wetten in het begin hetzelfde werkten als nu. Als het universum niet werkt volgens deze regels of wetten, zou het ophouden te functioneren en uit elkaar vallen in chaos. Laten wij enkele voorbeelden aanhalen, hoe deze wetten werken.

De zwaartekracht houdt de planeten in hun banen. Zonder aantrekkingskrachten zouden er geen zonnestelsels zijn. Sterren en planeten zouden op een wanordelijke manier door de ruimte slingeren. Aantrekkingskrachten houden de aarde op een afstand van de zon, wat leven om te bestaan op deze planeet mogelijk maakt.

Wanneer aantrekkingskrachten of sterker of zwakker waren dan ze zijn, zouden sterren (zoals onze zon) niet heet genoeg branden of te snel verbranden en sommige chemische elementen, die onontbeerlijk zijn voor leven, zouden eenvoudig niet geproduceerd worden. Onze lichamen bestaan, omdat chemicaliën slechts op bepaalde manieren combineren. Iedere keer, wanneer zich geen chemische reacties op dezelfde manier (volgens wetten) voordoen, zouden we ophouden te bestaan als levende, ademende menselijke wezens. Leven zou ophouden te bestaan.

Sinds jaren verwijzen biologische leerboeken naar een andere wet, die bekend staat als de onveranderlijkheid van de soorten - dat er een genetisch limiet lijkt te zijn voor de hoeveelheid variëteiten, die in soorten voorkomen. Plantentelers en dierenfokkers zijn zich bewust van deze beperkingen.

Charles Darwin was zich bewust van de verscheidenheid, die geproduceerd kon worden bij het fokken van huisdieren. (zoals honden, duiven, koeien en paarden) Tijdens zijn vaartocht op de beagle, observeerde hij op eilanden in de Stille Zuidzee ook opvallende variaties onder vinken en schildpadden. Bij het formuleren van zijn evolutietheorie speculeerde hij, dat deze kleine variaties, wanneer er genoeg tijd gegeven werd, ten slotte totaal nieuwe soorten konden produceren - dat natuurlijke krachten alleen, nieuwe levensvormen konden produceren zonder de noodzaak van een schepper. Deze leerstellingen hadden een diepgaande uitwerking op de westerse wereld - vooral op haar religies - en ondermijnden ernstig het geloof in God.

De tijd heeft echter ernstige problemen in Darwins ideeën blootgelegd. Niemand heeft ooit een nieuwe soort geobserveerd, die op deze manier in de natuur is ontstaan. Noch was iemand, ondanks vele pogingen in staat een nieuwe soort te produceren door selectief fokken. Honden mogen variëren in grootte, kleur en vele andere kenmerken, maar het zijn nog altijd honden. Paarden zijn nog altijd paarden. Fruitvliegen zijn nog altijd fruitvliegen.

De Bijbel verklaart vele malen duidelijk, dat God iedere vorm van plant en dier geschapen heeft "naar zijn aard." (Genesis 1:11-12, 21-25) Er is geen bewijs uit de biologische wereld, dat een soort kan veranderen in een andere. De Bijbel wijst er ook op, dat God menselijke wezens schiep naar de "God aard" - wat, zoals we zullen zien, diepgaande gevolgen heeft voor het doel van menselijk leven.

Zelfs de vondsten van fossielen ondersteunen dit fundamentele bijbelse principe. Darwin speculeerde, dat tussenliggende levensvormen moeten hebben bestaan toen soorten zich ontwikkelden, toch wist hij, dat dit niet het werkelijke feit was. Hij schreef in The Origin of Species (Oorsprong der soorten): "Waarom is niet iedere geologische formatie en iedere laag vol van dergelijke tussenliggende schakels? Geologie openbaart stellig niet zoiets als het geleidelijk overgaan in een organische keten en dit is waarschijnlijk het meest voor de hand liggend enernstigste bezwaar, dat tegen mijn theorie aangevoerd kan worden". (zie Geisler en Brooks, pag. 228)

Darwin nam aan, dat deze tussenliggende schakels gevonden zouden worden, maar honderd jaar na de publicatie van zijn boek ontbreken ze nog steeds! Deze afwezigheid van overgangsvormen wordt "het vakgeheim" van de fossielenleer genoemd. Als soorten in de geologische vondsten verschijnen, komen ze volledig gevormd tevoorschijn. Dit heeft betekenis als ze geschapen waren. Het bewijs van de fossiele vondsten leent zich verder tot ondersteuning van het bijbelse begrip van de onveranderlijkheid van de soorten en een ware God, die overeenstemmend met wetten en regels werkt.

De fundamentele vragen zijn:

 

 • Wat is de oorsprong van deze wetten?
 • Waar komen ze vandaan?
 • Wie zet ze in werking?
 • Hoe worden ze onderhouden?

 

Evolutionisten weten het niet. Natuurwetenschappers begrijpen er niets van. Natuurkundige Stephen Hawking, een wetenschapper, die vragen tracht te beantwoorden over het universum zonder de hulp van de Bijbel, heeft erkend: "de wetten (van de natuurkunde) zijn misschien oorspronkelijk verordend door God". (Ross, pag. 91) Dit is interessant, want de Bijbel verwijst herhaaldelijk naar de ware God, als de "Wetgever". (Jesaja 33:22; Jacobus 4:12) God, als Schepper, ontwierp en zette de wetten en krachten in beweging, die het universum samen houden. (Job 28:24-27) In de Bijbel wordt ons ook gezegd, dat God "alle dingen (het universum) draagt door het woord Zijner kracht" (Hebreeën 1:3) - dat Hij de wetten onderhoudt, welke Hij voortbracht en in werking zette.

Over het onderwerp wet, openbaart de Bijbel nog meer dimensies dan de natuurkunde. Terwijl God wordt beschreven als een wetgever in de fysieke zin, bevat De Heilige Schrift geestelijke wetten, door God ontworpen om menselijk gedrag te besturen. De Tien Geboden vormen de basis van de geestelijke wet van God. Ons wordt duidelijk gezegd, dat wanneer wij die wetten gehoorzamen, wij gezegend zullen worden en als wij ongehoorzaam zijn aan die wetten, wij negatieve uitwerkingen zullen oogsten. (Leviticus 26; Deuteronomium 28)

Salomo schreef in het boek Spreuken, dat het leven voor een persoon, die de wetten van God overtreedt, moeilijk zal zijn. (Spreuken 13:15) Waarom zou dit zo zijn, tenzij er een ware God bestaat, die deze wetten ontwierp en onderhoudt. De evolutietheorie heeft hier geen antwoord op. Een van de redenen waarom mensen het begrip van God willen afschaffen is:

dat zonder God er geen wetten voor gedrag zijn en elk soort gedrag aanvaardbaar wordt.

Wij leven tegenwoordig met de gevolgen van die levensbeschouwing - en het vernietigt onze maatschappij!

Het bestaan van wetten vereist een wetgever.

Om die wetten in werking te houden is een onderhouder nodig. Zo werkt de wareGod.

 

BEWIJS 4

Ontwerpen vereist een Ontwerper

Eén van de meest krachtige bewijzen van Gods bestaan en één van de meest onthullende aspecten van de ware God is het wonderlijke bewijs van ontwerpen, dat door het hele universum heen wordt gevonden - van het kleinste atoom tot de kosmos. Het is de kwestie van het ontwerpen, waarop biologische evolutietheorieën aan de grond zaten. Het is op het gebied van ontwerpen, dat in de laatste tijd verrassende ontdekkingen zijn gedaan, die zelfs sceptische wetenschappers dwingen tot het overwegen van het bestaan van God.

Salomo schreef: "de Here heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstandde hemelen vastgesteld". (Spreuken 3:19) David, verwijzend naar het menselijk lichaam, verklaarde: "Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel" (Psalm 139:14) Abraham Lincoln merkte eens op: "Ik kan begrijpen, dat een mens naar de aarde kan kijken en een atheïst is, maar ik kan het niet bevatten, dat hij naar het uitspansel kan kijken en zeggen, dat er geen God bestaat". Zelfs Albert Einstein realiseerde zich "dat God geen dobbelspel speelt met het universum".

De diepe waarheid in deze beweringen begon door te dringen in de wetenschappelijke wereld, als gevolg van recente verrassende ontdekkingen op gebieden, zo verschillend als moleculaire biologie en kosmologie. Darwin erkende dat "ingewikkelde organen, zoals het oog, moeilijk uit te leggen zouden zijn in termen van het geleidelijk, stapsgewijs proces, zoals aangegeven in zijn theorie", maar hij realiseerde zich niet hoe gecompliceerd de moleculaire biologische visie er uit kwam te zien. (Christian Century, 15-22 juli 1998, pag 679-680) Biochemist Michael Behe schrijft in Darwins Black Box, dat het onvermogen van evolutionisten om het ontstaan van dergelijke gecompliceerde structuren en processen uit te leggen, "een zeer sterke indicatie is, dat Darwinisme een ontoereikend raamwerk is om het ontstaan van complexe biochemische systemen te begrijpen".

Ontdekkingen over het universum zijn net zo diepgaand. Zoals de kennis van de mens is gegroeid, zo ook het bewijs, dat het universum niet door toeval kan zijn ontstaan. Een schrijver merkt op: "De echte wetenschap, die God 'doodde', herstelt in de ogen van gelovigen, geloof. Natuurkundigen hebben aanwijzingen gevonden, dat de kosmos op maat gemaakt is voor leven en bewustzijn. Het blijkt dat, wanneer de constanten van de natuur - onveranderlijke getalsterktes, zoals de zwaartekracht, de lading van het elektron en de massa van een proton - een heel klein beetje afwijken, de atomen niet bij elkaar gehouden worden, sterren zouden niet branden en leven zou nooit zijn voorgekomen". (Newsweek, 20 juli. 1998, pag. 48) Natuurkundige John Polkinghorne, die een Anglicaanse priester werd, schreef: "Als men zich realiseert, dat de wetten van de natuur ongelofelijk zuiver op elkaar moeten zijn afgestemd om het universum te produceren, zien we, dat het universum niet bij toeval ontstaan is, maar dat er een doel achter moet zijn". Astrofysicus Hugh Ross bespreekt 33 van deze zuiver afgestemde condities, waardoor leven mogelijk is op deze aarde. (zie The Creator and the Cosmos, Ross, 1993, pag.131-145)

Een groeiend aantal wetenschappers op het gebied van natuurkunde, sterrenkunde en kosmologie staan op het punt te erkennen, wat genoemd wordt, "het principe van het ontstaan der mensenrassen". (Grieks anthropos = mens) Dit principe, in de jaren '70 geopperd door natuurkundige Brandon Carter, stelt dat om op aarde leven te laten bestaan, alle condities "vooraf ontworpen" moeten zijn vanaf het eerste begin van de kosmos. Zoals Patrick Glynn, Doctor in de filosofie van Harvard opmerkt: "De meest fundamentele verklaring voor het universum is, dat het een proces lijkt, dat georkestreerd wordt om het einde of het doel van de schepping van menselijke wezens te bereiken". (God: The Evidence, Glynn, 1997 pag. 7,32) Glynn verklaart verder: "Vanuit het standpunt van de wetenschapper, zal het feit, dat het lijkt alsof het universum een duidelijk omschreven begin had, schokkend genoeg zijn. Maar wat kosmologisten bijna tot waanzin brengt is het principe van het ontstaan der mensenrassen" - dat de aarde en het universum werden geschapen voor de mensheid. (ibid. pag. 42) Dat is een verbazingwekkende waarneming, die tegenwoordig door een geleerde gemaakt kan worden.

Alhoewel het schokkend mag zijn voor atheïsten en evolutionisten om een universum te beschouwen als vooraf ontworpen voor de mensheid, is dit exact wat de Bijbel klaarblijkelijk verklaart.

Bijbelteksten openbaren, dat God menselijke wezens voor een doel schiep. In Genesis 1:26-28 lezen wij, dat God menselijke wezens schiep naar Zijn eigen beeld (niet naar het beeld van apen) en aan menselijke wezens heerschappij gaf over de aarde - om erover te heersen of het te beheren. De apostel Paulus zei aan de Romeinen, dat wij "kinderen van God" kunnen worden en "erfgenamen van God enmede erfgenamen met Jezus Christus". (Romeinen 8:14-17) Dit betekent, dat wij, door erfenis, zullen delen in wat Jezus Christus heeft - dat is, eeuwig leven (1 Korinthiërs 15:50-53) en heerschappij op deze aarde in het komend Koninkrijk van God. (Openbaring 5:10)

De Bijbel openbaart, dat menselijke wezens werden geschapen voor het uiteindelijke doel om deel te worden van de familie van God, (1 Johannes 3:1-4; Hebreeën 2:1-11) om ten slotte deze aarde te regeren met Jezus Christus. (Openbaring 5:10; Daniël 7:27)

Dit is het doel van het menselijk leven; toch is deze opwindende informatie door de eeuwen heen verdraaid en onderdrukt! Dit wordt zelfs nu door de meeste theologen niet begrepen.

Vergelijk deze verbazingwekkende toekomst, zoals beschreven in de Bijbel, met het algemene denkbeeld, dat wij of wel naar de hemel gaan en op wolken harpen zitten te bespelen of anders voor eeuwig in de hel branden.

Vergelijk de toekomst, geopenbaard door de ware God, met de denkbeelden van de zoöloog Richard Dawkin, dat "het universum, dat wij waarnemen... geen ontwerp, geen doel, geen kwaad en geen goed, niets dan onbeduidende onverschilligheid heeft... wij zijn werktuigen om DNA te verspreiden. Dit alleen is voor ieder levend object de reden om te leven". (Science, 15 aug. 1997, pag. 892)

Is het verwonderlijk, dat mensen tegenwoordig geen echt doel in het leven zien, of geen hoop of opwinding kennen voor de toekomst? Wetenschap, filosofie en theologie hebben gefaald om de ware betekenis van het leven te begrijpen!

De Bijbel verklaart duidelijk, dat de mensheid is misleid door een zeer knappe misleider. (Openbaring 12:9) Theorieën van de evolutie leer, die geloof in een ware God ondermijnen en de verblinde redeneringen van theologen hebben ook hun deel in deze misleiding gespeeld. Zo ook de menselijke wezens, die eenvoudig niet willen overwegen, dat God bestaat, vanwege de beperkingen op het gedrag, waartoe dit zou leiden. Hoe dan ook, de ware God, die dit universum ontwierp, heeft ook een doel voor de mensheid ontworpen. Wetenschappers zijn verbazingwekkende bewijzen van intelligent ontwerp aan het ontdekken in de kosmos. Bijbelteksten openbaren Gods verbazingwekkende, uiteindelijke doel voor de mensheid.

Intelligent en doelbewust ontwerpen - beide natuurkundig en geestelijk - vereist een bovennatuurlijke Ontwerper - een ware God!

 

BEWIJS 5

Vervulde Profetische Beloften

Het meest onweerstaanbare bewijs voor een Almachtige, bovennatuurlijke God komt van het wetenschappelijk vak geschiedenis en profetie. De verbijsterende nauwkeurigheid van bijbelse profetie is een voortdurende uitdaging voor sceptici. Toch is het verbazingwekkend om te beseffen hoe vele mensen, inclusief seculiere geleerden, zich eenvoudig niet bewust zijn hoe bijbelse profetie zo opmerkelijk bevestigd wordt door bestaande geschiedenis.

Nog meer verbazingwekkend is, dat profetie tegenwoordig zelden genoemd wordt door de geestelijkheid - toch bewijst vervulde profetie absoluut, dat er eenware, almachtige God bestaat. Isaac Newton, één van de meest briljante geesten van de westerse maatschappij, was gefascineerd door bijbelse profetie. (Science, 15 aug. 1997, pag. 892)

De ware God van de Bijbel daagt anderen letterlijk uit om de toekomst nauwkeurig te voorspellen en het tot stand te brengen. De profeet Jesaja haalt God aan, zeggende: "Brengt uw rechtsgeding voor... Geeft te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat gij goden zijt... Zie, gij zijt niets en uw werk is nietig; een gruwel is hij die u verkiest." (Jesaja 41:21-24)

Degenen, die voorspellingen bestuderen begrijpen de dwaasheid om te trachten toekomstige gebeurtenissen in detail te voorspellen - speciaal op het wispelturig gebied van politieke wetenschappen en sociologie - toch doet de H. Schrift dit herhaaldelijk met opvallende nauwkeurigheid! Bijna 30 procent van de Bijbel is gewijd aan profetie, toch is dit in de meeste kerken zelden het onderwerp van de zondagmorgen preken. Het is geen wonder dat de machtige God van de Bijbel tegenwoordig niet reëel lijkt te zijn.

Een opvallend voorbeeld van vervulde profetie wordt gevonden in het boek Ezechiël, dat dateert van ongeveer 600 vC. Ezechiël vermeldt zeer verschillende toekomsten voor twee grote Phoenicische steden, Tyrus en Sidon. Dit zou hetzelfde zijn als te voorspellen wat over de komende 2500 jaar zal gebeuren met San Francisco en Los Angeles, Toronto en Ottawa of Londen en Parijs!

Sidon wordt beloofd, dat het een bloedige historie zal hebben, maar zal blijvenbestaan. (Ezechiël 28:22-23) In tegenstelling daarmee profeteerde Ezechiël zeer specifiek, dat vele landen tegen Tyrus zouden opkomen, als golven van de zee. (Ezechiël 26:3) Tyrus zou afgebroken worden tot een kale rots (vers 4), het puin in de zee geworpen (vers 12), nooit herbouwd worden. (vers 14) Deze machtige stad, het centrum van een groot handelsimperium, zou een onbeduidende plaats worden, waar vissers hun netten zouden uitspreiden. (vers 5) Dit alles is gebeurd - letterlijk. (zie Evidence that Demands a Verdict, McDowell, 1979, deel 1, pag. 274-281) Een ware God voorspelde gedetailleerd de toekomst en bracht het tot stand. (zie Jesaja 46:9-10)

Nog een serie opmerkelijke profetieën betreft specifieke beloftes over de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Deze profetieën waren vele eeuwen voordat Christus geboren werd opgetekend. De eerste twee hoofdstukken van Matthéus halen profetieën aan, dat Jezus geboren zou worden uit een maagd (Jesaja 7:14), in Bethlehem. (Micha 5:12) Hij zou moeten vluchten naar Egypte. (Hosea 11:1) Vóór Zijn dood, zou Hij op een ezel Jerusalem binnenrijden. ( Zacharia 9:9) Gedood zijnde, zouden Zijn handen en voeten doorboord zijn (Psalm 22:16), en Zijn kleding zou worden verloot. (Psalm 22:18) David profeteerde, dat Christus zou verrijzen. (zie Psalm 16:10) Hier voorspelde de ware God opnieuw specifieke toekomstige gebeurtenissen en bracht deze letterlijk tot stand!

Vervulde profetieën echter zijn niet slechts beperkt tot de oude historie en lang vervlogen imperiums. Aanvullende profetieën worden nu vervuld, terwijl U dit boekje leest!

De sleutel om profetieën, die op onze tijd slaan, te begrijpen is de identiteit van de tegenwoordige Israëlitische landen.

De God van de Bijbel beloofde Abraham, dat zijn afstammelingen groot zouden worden en een zegen voor de mensen op aarde.(Genesis 12:1-3) God voorspelde, dat zij uiteindelijk de poorten van hun vijanden zouden bezitten. (Genesis 22:17; 24:60) De tegenwoordige Israëlitische landen zijn afstammelingen van Jacob, Abrahams kleinzoon, wiens naam door God werd veranderd in Israël. (Genesis 32:28) Jacob had 12 zonen, inclusief Juda - de Vader van de Joden. Er was echter geprofeteerd dat twee kleinzonen van Jacob, Efraïm en Manasse, de eerste erfgenamen zouden worden van de beloftes van het geboorterecht, oorspronkelijk gemaakt aan Abraham. Manasse zou een groot volk worden, maar Efraïm zou een grote groep van volken worden. (Genesis 48:14-20) De zegeningen, beloofd aan Manasse en Efraïm, zijn geërfd door de Verenigde Staten en de landen, die de Britse Gemenebest vormen.

Dit verbazingwekkend verhaal en de ontnuchterende toekomst, die voor deze geboorterecht- landen is voorspeld, wordt beschreven in ons boekje Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Groot Brittannië?, dat op verzoek kosteloos wordt toegezonden.

Zowel de historische getuigenissen als de wereldgebeurtenissen nu, bewijzen de ongelooflijke nauwkeurige voorspellingen, opgetekend in het Woord van God. De Bijbel is geïnspireerd door een almachtige, bovennatuurlijke God. Haar profetieën zijn niet louter het product van stervelingen, die een filosofie of religie proberen te formuleren.

Vervulde schriftuurlijke profetische beloftes vragen om een uitleg - zij kunnen eenvoudigweg niet genegeerd of weggeredeneerd worden!

De God, die deze profetieën inspireerde en deze tot stand bracht moet echt zijn!

BEWIJS 6

Verhoord Gebed

Een ander geweldig bewijs van God is, dat Hij Zijn beloftes om gebed te verhoren vervult. Voor degenen, die niet in God geloven en nooit hebben gebeden, is dit slechts een kwestie van onzekerheid en twijfel. Voor personen echter, die in God geloven en die bidden - inclusief tot 90 procent van de Amerikanen - is verhoord gebed één van de meest krachtige persoonlijke bewijzen, dat God bestaat. Voor hen, die weten dat hun gebeden verhoord werden, zijn de twijfels van sceptici van weinig betekenis.

Het bidden leren wij uit de Bijbel, niet van de biologische wetenschap. De Bijbel is vol van voorbeelden over verhoorde gebeden. Salomons verzoek om wijsheid werd ingewilligd, zelfs met aanvullende zegeningen. (1 Koningen 3:5-13)

Ons wordt gezegd, dat "Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen". (Jacobus 5:17-18)

Het Nieuwe Testament vermeldt vele voorbeelden van geweldige verhoorde gebeden. Jezus bad de hele nacht, God vragende om leiding, voordat de 12 apostelen gekozen werden, die Hij wilde gebruiken om Zijn Kerk te bouwen. (Lukas 6:12-13) Jezus had gebeden gedurende de uren, voordat Hij - lopend op het water - naar de discipelen kwam. (Matthéus 14:23-25) Lazarus was uit de dood opgestaan als resultaat van Jezus' gebed tot God. (Johannes 11:41-44) Toen de leden van de ontwikkelende Nieuw Testamentische Kerk baden om kracht voor het preken van het evangelie, willigde God hun verzoek in door het gebouw te schudden, waar zij bijeen waren. (Handelingen 4:23-31)

De Bijbel leert ons ook hoe we moeten bidden. Net zoals een kind moet leren hoe het moet spreken, moeten wij leren hoe wij moeten bidden. De discipelen vroegen Jezus, "Heere, leer ons bidden". (Lukas 11:1) Jezus gaf ons een model om na te volgen. (Matthéus 6:5-15) We zien uit dit voorbeeld, dat bidden een ernstig gesprek is met God over onze noden en bezorgdheden - niet alleen het steeds weer herhalen van woorden en zinnen. ( vers 7)

Ons wordt gezegd, dat God de gebeden van de rechtvaardigen - personen, die Hem trachten te gehoorzamen - hoort. (1 Petrus 3:12; 1 Johannes 3:22) De Bijbel openbaart, dat de gebeden van de heiligen, God behagen - als geurige wierook. (Openbaring 5:8)

Jezus moedigde Zijn volgelingen aan om "te bidden en U zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt, en U zal opengedaan worden." (Matthéus 7:7-12) Een eis bij het leren bidden is om te leren vragen in overeenstemming met Gods wil. (1 Johannes 5:14) Om Gods wil te begrijpen moeten wij de H. Schrift bestuderen -Gods instructiehandboek. Door gebed kunnen wij met God spreken over al onze moeilijkheden.

Als U een leemte in Uw leven voelt; als U zich buitengesloten voelt; waarom spreekt U er niet met God over in gebed?

Als U het gemis van betekenis en doel in onze wereldlijke, materialistische wereld kunt zien, waarom gaat U niet op Uw knieën in een besloten plaats om te spreken met Uw Vader?

Als U de leegte en het niet ter zake dienende van georganiseerde religie aanvoelt, deel dan Uw gevoelens met Uw Schepper, de ware God van het universum! Vraag Hem U te helpen om de Bijbel te begrijpen en de ware betekenis van het leven. Vraag Hem U te leiden naar de plaats waar Hij door Zijn Kerk werkt.

Vraag Hem U te helpen, hoe U moet leven overeenkomstig Zijn instructies, zodat U Zijn zegeningen kunt ontvangen, welke Hij geven wil. Volg de instructies van Jezus Christus op, die U leest in Matthéus 6:5-15 en Lukas 11:1-4. Begin te bidden!

U kunt het bewijs van verhoord gebed voor Uzelf ondervinden, als U begint te vragen in overeenstemming met Gods instructies; God verandert niet. (Maleáchi 3:6) In het verleden verhoorde Hij gebeden. Hij verhoort heden gebeden. Hij zal in de toekomst gebeden verhoren. De Bijbel verklaart duidelijk, "Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat". (2 Kronieken 16:9)

Verhoord gebed is een krachtig, persoonlijk bewijs, dat God echt is!

 

BEWIJS 7

 

Een Weg van Leven, die Werkt

Het beslissende bewijs, dat een ware God bestaat en dat Zijn Woord waar is, is één van ontnuchtering. Dit bewijs betekent wellicht meer voor personen, die het leven geleefd hebben en een paar fouten maakten. Dit kan echter ook een belangrijk bewijs zijn voor ieder ander, jong of oud, die "ogen heeft om te zien en oren om te horen" - die kan leren door te zien, wat anderen overkomt.

Dit bewijs brengt met zich mee het vergelijken van de resultaten van twee tegengestelde manieren van leven.

De boodschap, die in onze moderne maatschappij doordringt is dat, alles wat werkt, goed voor U is - dat er niet zoiets is als absoluut goed en slecht. De boodschap, die God in de Bijbel heeft opgetekend is heel anders.

Bijbelteksten laten zien, dat er Gods weg van leven is en dat er een wereldse manier is, waarbij wij gewoon onze eigen dingen doen. En zoals een oud spreekwoord zegt, "de praktijk zal het moeten uitwijzen". Bijbelteksten geven deze twee tegengestelde benaderingen van het leven duidelijk aan.

Mozes legde Gods instructies uit aan de vroegere Israëlieten: "het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht". (Deuteronomium 30:15-20)

Dit is vandaag de dag nog steeds één van de grootste uitdagingen van het leven.

Als menselijke wezens met een vrije morele instelling, hebben wij de vrijheid om ervoor te kiezen om God te gehoorzamen en Zijn zegeningen te ervaren of te negeren en te leven tegen Zijn instructies in (door onze eigen redeneringen te volgen) en de gevolgen te oogsten. (Deuteronomium 28; Leviticus 26) Salomo tekende hetzelfde advies op: "de weg der trouwelozen is onbegaanbaar", maar "Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken". (Spreuken 13:15; 16:7)

Jezus beschreef deze zelfde keuzes - een nauwe, uitdagende weg, die tot leven leidt en een brede, gemakkelijke weg, die door de meeste mensen wordt gekozen, welke leidt naar de ondergang. (Matthéus 7:13-14)

Het treurige verhaal van de menselijke geschiedenis is, dat de meeste mensen "met de stroom meegaan" - we doen wat goed lijkt in onze eigen gedachten. In plaats van te trachten om te leren van onze Schepper, hoe het leven te leven in overeenstemming met Zijn instructies, lijken wij er de voorkeur aan te geven om de dingen op onze eigen manier te doen. Het resultaat van deze benadering van het leven wordt soms de "harde leerschool" genoemd.

Als Uw leven een reeks van moeilijkheden, teleurstellingen en doodlopende straten is geweest, waarom niet een andere benadering geprobeerd? Onderzoek het Woord van Uw Schepper en begin voor de verandering dingen op Zijn manier te doen. Laat de "praktijk het uitwijzen".

Laten wij in het kort kijken naar de manier van leven, die door God in de bijbelverzen wordt aangeraden, zodat U Zijn weg op de proef kunt stellen.

God gaf in de oudheid Zijn Wet op de berg Sinaï aan de Israëlieten (Exodus 20), die zij overeenkomstig zouden houden. (Exodus 19:5-8) God was van plan om de Israëlieten als een voorbeeld te stellen voor de hele wereld, wanneer zij leerden te leven in overeenstemming met Zijn goddelijke instructies. (Deuteronomium 4:1-10) Helaas faalden zij om deze overeenkomst gestand te houden en als resultaat gingen zij in slavernij, toen zij Gods instructies de rug toekeerden. (zie Ezechiël 20)

In het Nieuwe Testament wordt ons gezegd, dat Jezus kwam om de Wet meer volledig uit te leggen. (Matthéus 5:17) Hij legde uit hoe te leven naar de geest van de wet, niet alleen naar de letter. (Matthéus 5:21-28) Hier was het opnieuw Gods intentie, dat degenen die kozen om Zijn instructies te volgen, lichten (voorbeelden) zouden worden voor de wereld; zodat gezien wordt dat Gods weg werkt.

Jezus verklaarde duidelijk dat "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed". (Johannes 10:10) Hij was duidelijk een pleitbezorger voor een betereweg van leven. Het contrast tussen Jezus' leerstellingen en de wegen van deze wereld is te vergelijken met het verschil tussen nacht en dag. (Johannes 3:16-21) Toen Zijn discipelen mensen begonnen aan te sporen uit deze wereld te komen en te leven overeenkomstig de ware leerstellingen van Jezus (2 Korinthe 6:11-18), werden zij bestormd met beschuldigingen dat, "Dezen, die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen", (Handelingen 17:5-6)

Gods weg van leven, als aangegeven in de Bijbel, is niet een vage, nevelige, verwaterde benadering, die men wel of niet kan aannemen of naar eigen aanpassing kan veranderen. Gods wegen zijn gebaseerd op Zijn wetten. Het brengt specifieke zienswijzen, gedragingen en het in praktijk uitoefenen met zich mee, die niet iedereen wilt opvolgen en getrouw aan wilt blijven.

Ons wordt gezegd, dat Gods waarheid feitelijk vrienden en families zal scheiden (Matthéus 10:34-36); maar het werkt en navolging zal zeker zegeningen met zich meebrengen. (Openbaring 3:10-11)

Eén van de grootste oorzaken, waar de voornaamste stroming van het Christendom tegenwoordig mee worstelt in de westerse landen, is het zo zeer verwateren van bijbelse leerstellingen door theologen, dat godsdiensten letterlijk geen invloed meer hebben op de manier hoe mensen hun leven leiden.

Eén van de grootste denominaties wordt omschreven als "een instituut in vrije val... met niets om zich aan vast te houden... geen gedeelde geloofsovertuiging, geen gemeenschappelijke eigenwaan, geen overeenkomstige grondbeginselen, geen aanvaarde definitie" van wat het betekent om tot die kerk te behoren. (The Empty Church, Reeves, 1996, pag. 10) Een kapelaan in deze denominatie heeft verklaard dat "hij zich niet bezig houdt met het toedienen van dogmatische antwoorden over wat dan ook". (pag. 24)

Dit is eenvoudig niet dezelfde kerk, die door Jezus Christus is gesticht, waarover U leest in de bladzijden van het Nieuwe Testament.

Schipperen met en verwateren van de H. Schrift werkt niet. Kerken sterven geestelijk wanneer zij dit trachten te doen.

Dit is ook een levend bewijs, dat Gods weg werkt; de weg, die goed lijkt in de menselijke gedachte is dat niet. (Spreuken 14:12)

Dit is eenvoudig wat de ware God in Zijn Woord duidelijk verklaart.

 

CONCLUSIE

Een Komend Oordeel

Het moderne belijdende Christendom offreert de wereld een welwillende God, die aardig, liefdevol, vergevend en eindeloos geduldig is. Hij laat gewoon de mensen vrijwel doen, wat zij willen en is gelukkig als zij af en toe bidden en een paar keer per jaar de kerk bezoeken. Dit verkeerde idee over God - wat een product is van menselijke fantasie - is echter niet zinvol voor het leven van de mens, zoals we gezien hebben in dit boekje.

De ware God van de Bijbel staat echter in opvallend contrast met de denkbeelden van de mensheid! De God, die uit de H. Schrift naar voren treedt, is een machtige schepper, een intelligente ontwerper, een leven-gever en wetgever, die tussenbeide komt in de loop van de geschiedenis en toch nog gebeden verhoort van personen.

Hij heeft in Zijn Woord duidelijk twee tegengestelde wegen van leven aangegeven. Alhoewel liefdevol en barmhartig, is Hij een God van rechtvaardigheid en oordeel, die ons beloont naar onze werken. Hij geeft ons de mogelijkheid om keuzes te maken en Hij laat ons oogsten, wat wij zaaien.

Het is daarom, dat de God van de Bijbel Zijn ware dienaren gebiedt "roep uit en verkondig Mijn volk hun zonden" (Jesaja 58:1) en niet slechts "aangename dingen" te prediken, die Mensen verleiden. (Jesaja 30:9-10)

God wil, dat menselijke wezens begrijpen, waar het in het leven om gaat, zodat zij zullen leren om de juiste keuzes te maken, die blijvende beloningen geven, welke zij wensen - en het is alleen aan Hem om deze te geven. De ware God vergeeft ons ook, wanneer we ons bekeren - wanneer wij onze fouten leren inzien. (als wij Zijn wetten breken en zondigen - zie 1 Johannes 3:4) God is verheugd als wij onze levens beginnen te veranderen en leven, zoals Hij heeft onderwezen.

De Bijbel openbaart, dat God een plan en een doel aan het uitwerken is op deze aarde. De ware God gaat Jezus Christus terugzenden naar deze aarde om het spoedig komend Koninkrijk van God te vestigen.

Dit is letterlijk het hart en de kern van de boodschap van het ware evangelie.

Dit is wat Jezus onderwees en Zijn discipelen verkondigden. (Markus 1:14-15; Lukas 9:1-2; Handelingen 8:12, 28:23,31) Deze zelfde boodschap zal ook verkondigd worden aan de wereld door Gods ware Kerk, juist voor het einde van dit tijdperk.(Matthéus 24:14)

Bij Zijn terugkomst zal Jezus Christus letterlijk de loop van de menselijke geschiedenis op een zeer dramatische manier veranderen. Hij zal deze aarde in rechtvaardigheid oordelen - volgens Zijn goddelijke wet. (Psalm 96:13; Openbaring 19:11) Hij zal een einde maken aan het menselijk leed en menselijk wanbestuur. De apostel Johannes schrijft over deze tijd, wanneer God Zijn grote macht neemt en regeert - Zijn dienaren beloont en degenen vernietigd, die de aarde vernietigen. (vervuilen en bederven) (Openbaring 11:15-19)

God zal een onderscheid maken tussen hen, die gekozen hebben dingen te doen naar Zijn weg en hen, die bezig waren hun eigen dingen te doen (Matthéus 25:31-46); tussen hen, die weten wat de Bijbel duidelijk onderwijst en hen, die misleid zijn door de verkeerde denkbeelden van misleide leraren. Die tijd van oordeel schijnt net vóór ons te liggen.

Jezus Christus gaat de menselijke maatschappij wijzigen naar ware vrede, rechtvaardigheid en waarheid (Jesaja 9:6-7; Openbaring 11:15-18) met de hulp van Zijn heiligen. (Daniël 7:27) De profeet Micha vertelt: "En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natien tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren". (Micha 4:3)

Deze almachtige God openbaart door de profeet Ezechiël: "Ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israel; Ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, heilig in Israel. Zie, het komt, het zal geschieden, luidt het woord van de Here Here". (Ezechël 39:7-8)

De misleiding, twijfel en scepticisme over God, waarvan onze maatschappij zo doordrongen is, zal voor altijd worden opgeheven.

De ware God van de Bijbel gebood Zijn uitverkoren volk geen andere god of goden te aanbidden. (Exodus 20: 1-7) Hij waarschuwde Zijn uitverkoren volk voor de gevolgen van het navolgen van andere goden. (Deuteronomium 8:11-20) De apostel Paulus vertelde de kerk in Rome, dat zij de toorn van God zouden prikkelen, als zij denkbeelden over God naar hun eigen fantasie zouden creëren. (Romeinen 1:18-23) Hij waarschuwde de kerk in Korinthe voor hetzelfde. ( 2 Korinthe 11:1-4)

Toch is dit alles gebeurd in onze tijd. Misleide theologen hebben ervoor gekozen om "de zo genoemde natuurlijke bewijzen voor het bestaan van de Schepper te verlaten en de nadruk te leggen op persoonlijk geloof en de aanwezigheid van God in het menselijk geweten". (Reeves, pag. 95-96)

Het ongelukkige resultaat van deze moderne, liberale benadering is dat velen zijn misleid over de ware God.

Laat Uzelf niet misleiden, nu het einde van dit tijdperk nadert. Jezus waarschuwde bij verschillende gelegenheden duidelijk voor deze mogelijkheid. (Matthéus 7:15-20; 24:4-5,11,24)

De apostel Paulus spoorde leden van de vroege Nieuw Testamentische Kerk aan "toetst alles en behoudt het goede". ( 1 Thessalonicensen 5:21)

U kunt bewijzen, dat God bestaat; U hoeft niet blindelings "op geloof te vertrouwen." U kunt geloof hebben, gebaseerd op waar vertrouwen en een warerelatie met Uw Schepper!

De God van het universum - de God, die de Bijbel inspireerde - is echt. De Schepper, Ontwerper en Onderhouder van de kosmos is levend. Hij zal tot stand brengen, hetgeen Hij heeft voorspeld in Zijn Woord.

Jezus Christus zal terugkomen naar deze aarde om het Koninkrijk van God te bevestigen, dat over alle volken zal regeren. Dit is alles, waar het evangelie van de ware God over gaat.

U kunt deel uitmaken van deze opwindende toekomst, als U de WARE God leert kennen.