BRON: LCN/ July - August 2012

Door de hele Bijbel heen vinden wij bepaalde activiteiten en praktijken, die in de ogen van onze Schepper afgekeurd worden als "gruwelen".

 • Maar wat betekent dit woord en moeten wij ten koste van alles de activiteiten vermijden, waar God dit etiket aan gegeven heeft?.

Wij kunnen beginnen om naar de definities van die woorden te kijken in the Strong's Exhaustive Concordance - [Strongs volledige concordantie] - die vertaald worden als "gruwel".

 • H887:      slecht ruiken; figuurlijk, moreel kwetsend zijn; walgen van; weerzinwekkend; hatelijk; veroorzaakt om volledig te stinken.
 • H8262:      sterk vervuild zijn; verafschuwen, onteren: walgen van, een gruwel maken; volkomen afkeer hebben van.
 • H8441:      iets volslagen weerzinwekkend (moreel), dat is (als zelfstandig naamwoord) een gruwel; vooral afgoderij of een afgod.
 • G946:      een voorwerp van afschuw, dat is (met name) afgoderij.

Het is duidelijk: degenen, die werkelijk er naar streven om Jezus Christus te volgen willen niet betrokken zijn bij situaties of activiteiten, die door God"gruwelen"worden genoemd. Het feit blijft echter dat in de loop van ons leven velen, zo niet wij allemaal, ons hebben ingelaten met sommige praktijken, die God heeft bestempeld als een "gruwel" - en dat is buitengewoon onwelgevallig voor onze Vader in de hemel.

Wij zijn wat wij eten 

Het elfde hoofdstuk van Leviticus geeft ons duidelijke voorschriften over het voedsel dat geschikt is om op te nemen in ons menselijk lichaam. Het is gewoon gezond verstand, dat niet alles wat wij in onze mond kunnen doen ook werkelijk goed is voor ons of bestemd is om te worden gegeten.

 • Zouden wij arsenicum op ons voedsel doen in plaats van zout?
 • Zouden wij bessen eten waarvan wij weten, dat zij giftig zijn?

Natuurlijk niet! En omdat God onze Schepper is, weet Hij zelfs beter dan wij wat werkelijk goed en juist is voor ons om te eten. Niet elk schepsel, dat in de zeeën en rivieren leeft was bedoeld als voedsel voor de mensheid: "Dit mag u eten van al wat in het water leeft: alles wat in het water, in de zeeën en in de beken vinnen en schubben heeft, dat mag u eten, maar alles wat geen vinnen of schubben heeft in de zeeën en in de beken, van alles wat in het water wemelt en van alle levende wezens die in het water leven, die zijn voor u iets afschuwelijks. Ja, iets afschuwelijks zijn ze voor u. Van hun vlees mag u niet eten, en hun kadavers moet u verafschuwen. Alles wat in het water geen vinnen en schubben heeft, is voor u iets afschuwelijks". (Leviticus 11:9-12)

Menselijke activiteiten op het land brengen een grote hoeveelheid vervuiling voort, die de weg vindt naar de rivieren en uiteindelijk de oceanen. Het is dus geen verrassing dat God veel schepsels schiep voor wie het doel is om te leven van de nawerkingen van de activiteiten van de mensheid, om het ecosysteem in staat te stellen te gedijen.

Net zoals er verschillende soorten zeefauna zijn om te dienen als een "schoonmaakploeg" voor onze rivieren, meren en oceanen, zo zijn er ook verschillende vogels, die zich voeden met dode dieren, waarvan de karkassen anders ziekten zouden dragen, die de menselijke samenleving in gevaar zouden brengen. Met betrekking tot deze dieren, zegt God ons: "En van deze vogelsoorten moet u eenafschuw hebben; ze mogen niet gegeten worden, ze zijn iets afschuwelijks: de arend, de lammergier, de monniksgier, de buizerd, elke soort kiekendief, elke soort raaf, de struisvogel, de velduil, de meeuw, elke soort valk, de steenuil, de visarend, de ransuil, de kerkuil, de kraai, de aasgier, de ooievaar, elke soort reiger, de hop en de vleermuis". (Leviticus 11:13-19)

Zelfs als U in een ontwikkeld deel van de wereld woont kunt U soms gieren hoog in de lucht zien cirkelen, wachtend op de naderende dood van een dier beneden. U heeft wellicht een zwerm buizerds gezien, die zich voeden met het karkas van een hert of ander dier aan de kant van de weg of kraaien, die pikken aan een "op de weg gedood dier" in het midden van een drukke straat. Het is eenvoudig om te zien waarom vogels, die het vlees van dieren eten ongeschikt zijn voor menselijke consumptie en onder het verbod van Gods wet vallen betreffende onrein vlees.

 • Hoe zit het met insecten?

God zegt ons: "Alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan, zijn voor u ietsafschuwelijks. Maar deze mag u wel eten van alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan en die naast hun poten een stel springpoten hebben om daarmee over de grond te springen. Daarvan mag u de volgende eten: elke soort veldsprinkhaan, elke soort sabelsprinkhaan, elke soort krekel en elke soort doornsprinkhaan. Maar alle gevleugelde insecten die vier poten hebben, zijn voor u iets afschuwelijks". Leviticus 11:20-23)

U heeft wellicht een TV-show gezien, waarin kandidaten werden uitgedaagd om een groot aantal zeer onaantrekkelijke insecten te consumeren. Het is moeilijk te geloven, dat insecten in sommige culturen in de wereld gebruikt worden als een belangrijke bron van proteïne. Vliegen en muskieten behoren tot de vele insecten, die ziekten dragen en kunnen overbrengen. Een mierenkolonie kan een dood dier in een verrassend korte tijd tot een schoon gepikt skelet reduceren. Er zijn echter een paar insecten zoals beschreven in bovenstaande verzen, die zich strikt voeden met vegetatie en die gezond voedsel kunnen zijn voor mensen

Onrein voedsel 

Verzen 24-47 van Leviticus 11 gaat verder met het beschrijven van dieren, die God bedoeld heeft om gebruikt te worden voor menselijk voedsel en anderen niet.

In de hele wereld is varkensvlees één van de meest populaire vleessoorten.Toch heeft zelfs het prestigieuze New England Journal of Medicine geschreven dat dit vlees, wat God heeft verboden, zeer gevaarlijk kan zijn voor consumptie. ("Clinical Features of Nipah Virus Encephalitis among pig farmers in Maleisië" - [Ziekte-kenmerken van de Nipa Virus Encefalitis bij varkensboeren in Maleisië] - 27 april 2000) Niet alleen brengt hun vetgehalte risico's voor hart en vaat problemen, het kan besmet zijn met rondwormen, een parasitaire worm, die de trichineziekte veroorzaakt. [trichine = haarwormpje; veroorzaakt pijnlijke ontsteking in spieren en darmen - Koenen, Wolters woordenboek; zie ook: Groot woordenboek van Dale]

Ander karnivoren vlees kan ook besmet zijn met dit organisme en zelfs potentieel "rein" vlees kan gevaarlijk veranderd worden door verkeerd veevoer. Koeien zijn normaal gesproken planteneters, maar kunnen een ziekte oplopen, die bekend is als bovine spongiform encefalopathie (BSE), wanneer zij gevoed worden met veevoer, dat het vlees van dood vee bevat. Een verwant syndroom, Creutzfeldt-Jakob ziekte kan dan aangetroffen worden in mensen, die het vlees eten van koeien, die lijden aan BSE.

God schiep mensen naar Zijn beeld. (Genesis 1:26-27) Onze Schepper weet welk voedsel Hij bestemde voor ons voedsel en het behoud van onze gezondheid. Als "wij zijn wat wij eten" kunnen wij erkennen en beseffen dat, wanneer wij het vlees eten van onreine zoogdieren, vogels, insecten en zeedieren, wij niet alleen vleessoorten tot ons nemen, die God niet voor ons bedoeld heeft, maar indirect alle vergif en afval, die deze dieren zelf hebben ingenomen.

Inderdaad, veel menselijke kwalen en ziekten zijn een rechtstreeks gevolg van het nalaten door mensen om te leven naar Gods duidelijke instructie om de gruwel van onrein voedsel te mijden. Voor een meer diepgaande studie over dit onderwerp, kunt U ons artikel Wilt U Dat Werkelijk Eten? lezen!

Seksuele gruwelen 

God gaf mannen en vrouwen een natuurlijke fysieke aantrekkelijkheid voor elkaar en wanneer een man en een vrouw samenkomen als "één vlees" (Genesis 2:24), is hun verbintenis een door God geordineerde zegen - niet alleen voor hen beiden, maar voor het gezin, dat zij zullen voortbrengen en opvoeden. Wij lezen: "Heeft Hij er niet maar één gemaakt, hoewel Hij nog geest overhad? En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom, wees op uw hoede met uw geest, en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd". (Maleachi 2:15)

Helaas wordt tegenwoordig de verbintenis tussen man en vrouw in toenemende mate gebagatelliseerd. Mannen en vrouwen verwachten vaak vóór het huwelijk "seksueel actief" te zijn en de samenleving accepteert steeds meer seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht, zelfs hoewel God het een gruwel noemt. (Leviticus 18:22)

 • Hoe verspreid zijn deze gedragingen?

Een opiniepeiling van CNN van april 2011 maakte bekend: "Een meerderheid van de Amerikanen gelooft nu dat huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht legaal moeten zijn..... De eerste keer dat een CNN opiniepeiling een ondersteuning van de meerderheid vindt voor een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht..... zestig procent van de Amerikanen onder de 50 ondersteunen het huwelijk tussen hetzelfde geslacht, maar slechts vier van de tien van degenen boven de 50 vinden hetzelfde". ("More Americans Favor Same-sex marriage" - [meer Amerikanen keuren huwelijk tussen hetzelfde geslacht goed] - 19 april 2011) Politici zijn zich bewust van deze verandering in houding en huwelijk tussen hetzelfde geslacht, het wordt een controversiële zaak, die in de stembus en voor het gerechtshof wordt gestreden.

Hoe ver zijn wij afgedreven van de eenvoud van Gods Woord, dat ons openbaart:"Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet". (Genesis 2:23-25)

In de dagen van Noach deed God de gehele aarde overstromen en Zijn afkeuring over Sodom en Gomorra leidde tot hun vernietiging.

 • Hoe lang kan de samenleving doorgaan op haar huidige koers zonder Gods tussenkomst?

God de Vader en Zijn Zoon zitten "niet te slapen". De Bijbel legt ook getuigenis af van Gods besluit ten opzichte van kwaad. "Maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden navolgen, hun eigen weg zal Ik op hun hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere HEERE". (Ezechiël 11:21)

De gruwel van afgoderij 

Valse religie is natuurlijk een gruwel in Gods ogen. "Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? U zult, opnieuw, nog grotere gruweldaden zien dan deze. Daarop bracht Hij mij naar de binnenste voorhof van het huis van de HEERE. En zie, bij de deur van de tempel van de HEERE, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel van de HEERE en hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten, voor de zon".

"Toen zei Hij tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Is er iets geringer voor het huis van Juda dan deze gruweldaden hier te doen? Ja, zij vervullen het land met geweld. Steeds opnieuw verwekken zij Mij tot toorn. En zie, zij steken wijnranken in hun neus. Daarom zal ook Ik handelen in grimmigheid: Ik zal niemand ontzien en Ik zal geen medelijden hebben. Al roepen zij met luide stem ten aanhoren van Mij, toch zal Ik niet naar hen luisteren". (Ezechiël 8:15-18)

Niemand, die zich een Christen noemt, zou er zelfs aan durven denken om zich voor een afgod te buigen.

 • Maar hoevelen van ons houden zich, zelfs na de doop, aan "afgoden" die wij in onze harten houden? (Ezechiël 14:3-7)
 • Staan wij toe, dat het najagen van rijkdom tussen ons en onze Schepper komt?
 • Hebben wij God minder lief dan dat wij ons gezin, ons werk of onze vrije tijd liefhebben?

God is echt en Zijn kracht is echt en wij moeten Hem als eerste stellen in ons leven om te ontvangen wat Hij ons wil geven. Als U het nog niet gedaan heeft, leest U dan ons boekje, De ware God: Bewijzen en Beloften , om meer te leren over de ware God en hoe Hij in Uw leven tussenbeide wilt komen.

Gruwelen van de denkwijze 

Als wij fysiek zijn wat wij eten, dan zijn wij mentaal wat wij toestaan in onze gedachten. De Apostel Petrus zei tegen Christenen, "omgord daarom de lendenen van uw verstand". (1 Petrus 1:13) Onze gedachten leiden tot acties. Zoals Jezus Christus waarschuwde, "uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens". (Markus 7:20-23)

Wij kunnen ons inspannen om anderen te misleiden over ons hart. Maar de Bijbel waarschuwt ons: "wie haat draagt, veinst met zijn lippen, maar in zijn binnenste zint hij op bedrog. Geloof hem niet als hij met vriendelijke stem spreekt, want er zijn zeven gruwelen in zijn hart. Al hult haat zich in bedrog, zijn kwaad zal in de gemeente geopenbaard worden". (Spreuken 26:24-26) En lang voordat onze slechte gedachten bekend worden bij degenen om ons heen, zal God deze gezien hebben voor wat zij zijn. "En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart?" (Matteüs 9:4)

Vroeg in de geschiedenis van de mensheid was er een tijd, dat de harten van de mensen zo slecht werden, dat God voelde dat Hij geen andere keuze had dan in te grijpen en de verdorvenheid te stoppen. God zette de aarde onder water en "begon opnieuw" met Noach en zij naaste familie. "En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart". (Genesis 6:5-6)

Jezus Christus waarschuwde dat aan het einde van het tijdperk de mensheid opnieuw vol verdorvenheid zal zijn, "zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn". (Matteüs 24:37)

 • Doen wij alles wat wij kunnen om onze denkwijze/gedachten vrij te houden van de gruwelen, die God haat?
 • Of gaan wij mee met een wereld, die zich onbesuisd in een zodanig kwaad stort, dat alleen de terugkeer van Christus in staat zal zijn om er een einde aan te maken?
Het einde is nabij 

 • Is de maatschappij een punt van ineenstorting aan het bereiken?

Hoe lang zal het duren voordat deze woorden van de profeet Ezechiël zullen gebeuren: "Het woord van de HEERE kwam tot mij: En u, mensenkind, zo zegt de Heere HEERE over het land van Israël: Het einde is gekomen, het einde over de vier hoeken van het land. Nu is het einde er voor u, Ik zal Mijn toorn op u afsturen, u oordelen overeenkomstig uw wegen, u al uw gruweldaden vergelden. Ik zal u niet ontzien, Ik zal geen medelijden hebben, want Ik zal u uw wegen vergelden, en uwgruweldaden zullen in uw midden zijn. Dan zult u weten, dat Ik de HEERE ben. Zo zegt de Heere HEERE". (Ezechiël 7:1-5)

De wereldse maatschappij, onder het bewind van Satan, de "god van deze eeuw" (2 Korintiërs 4:4) heeft zich overgegeven aan valse anti-God waarden. Onze wereld is zo ondersteboven dat, zoals Christus beschreef, "want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God". (Lukas 16:15)

De Bijbel heeft de profetie vastgelegd dat, aan het einde van dit tijdperk een groot vals religieus systeem haar macht over de aarde zal uitbreiden. Die macht wordt beschreven als, "geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van degruwelen van de aarde". (Openbaring 17:5) Die macht zal de kracht zijn achter een grote ontheiliging, die bekend staat als de "verwoestende gruwel" (Daniël 11:31; Matteüs 24:15)

Gelukkig is er hoop! Zelfs als de maatschappij voortgaat met af te takelen en in verval te raken, moeten wij, als Christenen deze neerwaartse achteruitgang weerstaan.

 • Maar hebben wij de kracht om te weerstaan?

Door onszelf zou onze sterkte niet voldoende zijn, maar als Christenen hebben wij de kracht van Gods Heilige Geest in ons. Zelfs als de maatschappij steeds meer satanisch wordt kunnen wij individueel (en als kerk) meer zoals Christus worden.

Er komt een tijd dat God de Vader naar de aarde zal neerdalen met het Nieuwe Jeruzalem.

 • Wie zal in staat zijn om die glorierijke stad te bewonen?

God zegt ons dat, "al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam". (Openbaring 21:27)

Laten wij allen er naar streven om gruwelen te vermijden in ons leven en gehoorzaam te blijven aan onze Verlosser en dat wij deel mogen uitmaken van die glorierijke toekomst!