Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel ”If the Lord Is God” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2017.

Het leven is kort! Het is veel korter dan wij misschien dachten toen wij ons voor het eerst bewust werden dat ons leven eens tot een eind zal komen. Jonge geliefden spreken soms in een romantische bui over trouwen, een gezin stichten en samen oud worden, maar de werkelijkheid van deze laatste fase is niet zo romantisch, aangezien leeftijd een aantal problemen en bewustwordingen met zich mee brengt. En een van die bewustwordingen is dat het leven inderdaad kort is, en dat de tijd voor te verrichten werkzaamheden en te leveren prestaties bijna voorbij is.

Jammer genoeg hebben de meeste mensen geen idee van het doel van hun bestaan. Voor hen is het zaak zoveel mogelijk lol en plezier in het leven te proppen. Zij denken niet aan en weten evenmin van enig doel aan de andere zijde van het graf. Weinigen vinden het begrip van de hemel werkelijk opwindend, maar het uit de weg gaan van wat zij geleerd hebben wat zou kunnen gebeuren, als zij niet naar de hemel mochten gaan, is wat velen ertoe aanzet aanwezig te zijn op hun plaats van eredienst. Bijgevolg hebben zij een ‘voor-het-geval godsdienst, want weinigen doen veel moeite om zich werkelijk voor te bereiden op een hiernamaals! Het hier en nu krijgt prioriteit.

Hinken op twee gedachten

Hoe is het met u? Leeft u uw leven alsof u werkelijk het eeuwige leven zoekt? Per slot van rekening, het hiernamaals ís een realiteit of is dat niet. Er is geen ander alternatief! Dus, wat is het voor u? Leeft u uw leven met de wederopstanding in gedachten? Of houdt u er een godsdienst op na of gaat u een uur per week naar de kerk alleen voor het geval er een hiernamaals is, of voor een of ander oordeel?

Ik wil u iets vertellen dat zich kort geleden afspeelde. Ik woonde met enkele vrienden een uitvoering van de ‘Elia’ van Mendelssohn bij, en merkte dat weinigen in het publiek het programmaboekje volgden. Tenzij hun gehoor beter was dan het mijne, zouden zij zeker moeite gehad hebben het verhaal te volgen. Charlotte, North Carolina in de VS, ligt in het hart van de Amerikaanse ‘Bijbelgordel’, en het is waarschijnlijk dat sommigen tenminste enigszins bekend waren met het Bijbelse relaas, maar ik vroeg mijzelf toch af: Hoevelen begrijpen het werkelijk? Ogenschijnlijk niet velen, en nu volgt de reden waarom ik dat zeg.

Wat bedoelde Elia eigenlijk precies toen hij vroeg: ". . . Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem; maar als het de Baal is, volg hem . . ." (1 Koningen 18:21)? Was dit een vraag alleen voor die tijd? Tenslotte zou iemand de vraag kunnen  stellen: Wie aanbidt Baäl tegenwoordig nog?

Het New Bible Commentary Revised [Nieuw herzien Bijbelcommentaar] werpt als volgt licht op deze vraag. "Het lijkt letterlijk te zijn: 'Tot wanneer blijft u heen en weer springen op de splitsing [in de weg]?' De zonde van de mensen zat hem niet zozeer in het afwijzen van de aanbidding van Yahweh, als wel in het pogen deze met de aanbidding van Baäl te verenigen. Een dergelijk syncretisme wordt altijd als ruimdenkend gezien, terwijl het tegenovergestelde bekrompen is. Maar bij Jahweh van Israël was er geen plaats voor andere goden" (Guthrie, Motyer, ed., 1970, p. 343).

Het is niet tegen te spreken dat het hedendaagse christendom een syncretisme is - een mengsel van Bijbelse en heidense praktijken. De gekozen dag voor de aanbidding stamt uit het Mithraïsme, een vorm van zonaanbidding. De datum die gekozen werd om de geboorte van Christus te vieren is de verjaardag van Mithra, de 'god' van dat systeem. Vrijwel alle kerstversieringen zijn ontleend aan talloze heidense praktijken. De naam 'Easter' (Engels voor Pasen) komt van de heidense godin van het voorjaar en van de vruchtbaarheid, Ishtar -- een godin die ook onder andere namen bekend was, zoals Astarte en Ashtoret. Paashazen en eieren zijn bekende vruchtbaarheidssymbolen en hebben absoluut niets te maken met de kruisiging of wederopstanding. (Om meer te leren over Kerstmis en Pasen, bestel uw gratis exemplaar van Is Kerstmis Christelijk? en Pasen, het nooit vertelde verhaal).

Een ander evangelie?

In het officiële christendom van vandaag worden duidelijke Bijbelse geboden verworpen. De zevendedags Sabbat, een van de Tien Geboden, wordt afgewezen, evenals de Heilige Dagen die door Christus, Zijn apostelen en het christendom van de eerste eeuw, gehouden werden. Maar de misleiding gaat veel dieper.

Het is niet alleen een zaak van de verkeerde dag of verkeerde Heilige Dagen. Het Evangelie zelf dat Christus bracht is vervangen door een ander evangelie. De ware Jezus Christus zou vandaag niet herkend worden, en er heerst in het moderne christendom een geheel andere geest dan in het originele christendom (2 Korinthe 11:4). De heidense leer van de onsterfelijke ziel wordt vrijwel algemeen aangenomen door christenen van de hoofdstroom, terwijl de Bijbel zoiets hoegenaamd niet onderwijst. In tegendeel, ze zegt ons: ". . . dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden" (1 Korinthe 15:53). Deze valse leer van de onsterfelijke ziel houdt geen rekening met Romeinen 6:23: "Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere." Ja, wat wij door de zonde verdienen is de dood, niet het eeuwige leven in het hellevuur. Eeuwig leven is niet iets dat wij al hebben, maar het is een 'geschenk van God'. En er is nog veel, veel meer.

Maar snappen de mensen het? Schijnbaar niet! De mensen van Elia's tijd snapten het niet, en de mensen van vandaag zijn niet anders. Feiten schijnen niet van belang te zijn. De mensen gaan gewoon door met God te aanbidden op een manier die Hem mishaagt, aangezien zij niet beven voor Zijn woord. Zelfs het idee van beven voor Zijn woord klinkt vreemd en hard. Toch laat God ons door Zijn profeet Jesaja weten: ". . . Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft . . . Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden, zo zal Ik het loon voor hun handelingen kiezen en zal ik over hen doen komen wat zij vrezen, omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden. Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt" (Jesaja 66:2-4).

Mendelssohn geeft Elia en de dienaars van de koning de rol van getuigen tegen de mensen, en God heeft mensen door de eeuwen heen geroepen om zulke rollen te vervullen. Er is een dag op komst waarop twee individuen door God gemachtigd zullen worden om op wonderbaarlijke wijze te getuigen tegen onze rebelse wereld. In Openbaring 11 wordt ons gezegd: "En Ik zal Mijn twee getuigen [nadruk toegevoegd] macht geven, en zij zullen . . . twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren . . . [v. 6] Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen" (vv. 3, 6, schuine druk door ons). " De geschiedenis laat zien dat dit zeker waar was voor het oude Israël, dat keer op keer werd gewaarschuwd voor de consequenties van zijn keuzes, maar nooit de big picture zag.

De rol die deze twee individuen zullen spelen zal erg veel lijken op die van de profeten vanouds, met het doen van wonderen en het uitleggen aan de volkeren van de noodzaak zich te bekeren. Jammer genoeg herinnert het verhaal van het oude Israël ons eraan dat, zelfs in de aanwezigheid van hemelse wonderen en betoning van God's macht, velen toch niet werkelijk tot bekering en verandering komen. En zelfs wanneer dat wel zo is, keren zij na verloop van tijd eenvoudig toch weer terug naar oude, comfortabele en zondige gewoontes.

En net zoals het oude Israel het niet snapte, zo ook snappen de mensen het tegenwoordig niet! Sommigen worden misleid om te geloven in atheïstische evolutie. Anderen zijn opgegroeid in niet-christelijke culturen. Maar diegenen die opgroeien in wat zij geloven dat op de Bijbel gebaseerde godsdiensten zijn, zijn ook misleid. Zij zijn misleid te denken dat zij heidense leringen en praktijken kunnen mengen met die van de Bijbel. God is vandaag evenmin blij als Hij was toen Ahab en Izebel hun Baälverering mengden met die van de ware God.

Maar waar het hier werkelijk op aankomt is u. Als er leven na de dood is, dan zijn de keuzes die u vandaag maakt wel degelijk van belang. Het is werkelijk niet belangrijk wat uw buurman doet. Snapt u het? Zo ja, wat doet u eraan? Zult u de Baälverering blijven mengen met de aanbidding van de ware God? Of hebt u de moed uw leven te veranderen en anderen te vinden die de knie niet voor Baäl buigen? Als u geïnteresseerd bent om anderen te ontmoeten, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website (wereldvanmorgen.nl).