Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “A Quarry of Living Stones” door Dexter B. Wakefield, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart 2023.

Een steengroeve is een plaats waar steen wordt gewonnen voor bouwdoeleinden. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld staan de staten South Carolina, North Carolina en Georgia bekend om hun hoogwaardige granietgroeves. Ook veel andere plaatsen rond de wereld hebben steen van hoge kwaliteit. Een mooi huis heeft misschien een granieten aanrechtblad uit Brazilië of travertijnvloeren [natuur kalksteen] vloeren uit Italië of Turkije. Overal ter wereld wordt steen gedolven voor bouwdoeleinden.

Maar slechts weinigen begrijpen tegenwoordig dat God zelf bezig is met een soort steengroevewerk. Wat betekent dit voor hen die hun christelijke reis willen voortzetten?

STILLE BOUW

De tempel die koning Salomo bouwde werd op een opmerkelijke manier gebouwd.

Koning Salomo liet uit heel Israël mensen opkomen om herendienst te verrichten. Het aantal mensen om herendienst te verrichten bedroeg dertigduizend man. Hij stuurde hen bij toerbeurt naar de Libanon, tienduizend per maand. Een maand waren zij in de Libanon en twee maanden thuis. Adoniram ging over de herendienst. Verder had Salomo zeventigduizend lastdragers en tachtigduizend steenhouwers in het bergland, nog afgezien van de opzichters die door Salomo aangesteld waren en die over het werk gingen: drieëndertighonderd man die leiding gaven aan het volk dat het werk verrichtte. Als de koning daartoe de opdracht gaf, voerden zij grote stenen aan, kostbare stenen, gehouwen stenen, om de fundering van het huis te leggen. De bouwers van Salomo, de bouwers van Hirom, en de vaklieden uit Gebal bewerkten ze. Verder maakten zij het hout en de stenen gereed om het huis te bouwen.”; “Het huis nu werd, toen het gebouwd werd, met afgewerkte stenen gebouwd, zoals die waren aangevoerd, zodat geen hamers of bijlen of enig ander ijzeren gereedschap in het huis gehoord werden toen het gebouwd werd (1 Koningen 5:13-18; 6:7).

Wanneer u een typische bouwplaats bezoekt – bijvoorbeeld een huis in aanbouw – is er veel lawaai. Hamers of spijkergereedschap slaan herhaaldelijk op planken, en er is een algemene kakofonie van geluiden afkomstig van de werkzaamheden van de werklieden. In de oudheid was het niet anders. Steenhouwers moesten de bouwstenen op maat zagen, en in Salomo’s tijd, de vroege ijzertijd, gebruikten bekwame werklieden ijzeren hamers en beitels om het bouwmateriaal, dat voor een groot deel uit steen bestond, te hakken en vorm te geven. Steen werd in de steengroeve ruw uitgehakt en vervolgens ter plaatse bewerkt en afgewerkt.

De Bijbel vermeldt dat er tienduizenden arbeiders bij betrokken waren, maar de uitvoering verschilde van de standaardpraktijk van hun tijd; de steen werd niet alleen in de steengroeve uitgehakt, maar daar ook afgewerkt. Dit vereiste dat de arbeiders die de grote steenblokken afwerkten, de precieze maten hadden om mee te werken. Dan kon de afgewerkte steen naar de tempelplaats worden vervoerd en daar zonder verder werk met een hamer, een beitel of ander gereedschap op zijn plaats worden gelegd. De bouwplaats van Salomo’s tempel was rustig vergeleken met de meeste projecten in zijn tijd en die van ons.

EEN DERDE TEMPEL?

De glorieuze tempel die Salomo bouwde, werd rond 586 v.Chr. door de Babyloniërs verwoest. “Alle voorwerpen van het huis van God, de grote en de kleine, de schatten van het huis van de HEERE en de schatten van de koning en zijn vorsten: dat alles bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis van God, en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbrandden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronde werden gericht” (2 Kronieken 36:18-19).

Toen Juda in de tijd van Ezra en Nehemia terugkeerde naar Jeruzalem, bouwden zij een tweede tempel die lang niet zo glorieus was als de eerste. “Maar velen van de priesters en de Levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven” (Ezra 3:12). De tweede tempel werd in Jezus’ tijd sterk uitgebreid door Herodes, maar werd in 70 n.Chr. verwoest door de Romeinen. De westelijke steunmuur van de Tempelberg bestaat nog steeds in de vorm van enorme stenen die daar door Herodes de Grote zijn geplaatst, en de ‘Klaagmuur’, zoals deze vaak wordt genoemd, staat bekend als een spiritueel belangrijke locatie voor de Joden.

Sommigen hebben gevraagd of er een derde tempel zal worden gebouwd op de Tempelberg voordat Christus komt. De Bijbel geeft hints dat dit het geval zal zijn – hoewel hij niet gebouwd hoeft te zijn voordat de offers kunnen beginnen. In Ezra’s tijd werden de offers hervat zodra het priesterschap was geheiligd, wat gebeurde voordat de fundering van de tweede tempel was gelegd. “Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de HEERE brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van de HEERE was nog niet gelegd” (Ezra 3:6).

Maar het duurde jaren om de eerste en de tweede tempel te bouwen. Zou het kunnen zijn dat de derde tempel al bestaat, in stukken? Sommigen denken van wel en denken dat hij heel snel kan worden opgebouwd uit reeds voltooide onderdelen. Organisaties als de ’Temple Mount Faithful’ [Tempelberg getrouwen] hebben grote hoekstenen gehakt en hebben schalen, gewaden en andere zaken voorbereid die nodig zijn om de dienst van de tempel te beginnen. Zij hebben zelfs geprobeerd een hoeksteen naar de Tempelberg te brengen. Maar of de hele derde tempel al ergens in stukken verspreid over Israël bestaat, is onbekend.

Om met de offers te kunnen beginnen, zou het priesterschap moeten worden hersteld en geheiligd. Het proces van heiliging wordt beschreven in Numeri 19.

DE TEMPEL VAN GOD BESTAAT NU

Maar God is vooral geïnteresseerd in een andere tempel.

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest (Efeze 2:19-22).

De grootste van alle tempels is die welke geestelijk is, gevormd door het volk van Gods ware Kerk.

De apostel Petrus werpt meer licht op het ultieme bouwproject van onze Schepper:

en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok: voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent (1 Petrus 2:4-10).

God heeft Zijn bouwplannen. Christus is de Hoeksteen, en de apostelen en profeten zijn het fundament. En Gods verwekte kinderen zijn “levende stenen” die elk een plaats hebben in het bouwwerk, dat “goed samengevoegd” is.

Maar we moeten erop letten wat voor stenen we zijn. Lees de waarschuwing van de apostel Paulus aan de Kerk in Korinthe:

Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen (1 Korinthe 3:9-15).

Wij allen worden gevormd en gepolijst voor onze plaats in die ultieme tempel als levende stenen – weg van de definitieve plaats in Jeruzalem. Wat wordt er aan ons gevormd? Elke beproeving die we hebben, elke moeilijke keuze, elke daad van liefde of barmhartigheid is belangrijk voor ons en voor God. Want wat wij doen verandert ons. De keuzes die we maken beïnvloeden ons karakter. We dienen de wil en het karakter van onze Vader en Jezus Christus te hebben.

Uw wil is uw macht om te kiezen. Kinderen zullen gewillig gehoorzamen wanneer hun gevraagd wordt iets te doen wat ze willen doen, zoals een ijsje eten. Maar wanneer hun gezegd wordt iets doen wat ze niet willen – bijvoorbeeld een slaapkamer opruimen of speelgoed oprapen – leren ze hun wil ondergeschikt te maken aan de wil van hun ouders. Maar als ze volwassen worden, zullen kinderen die goed opgevoed zijn van nature verlangen om de juiste dingen te doen waar ze zich eens tegen verzetten.

Evenzo, wanneer christenen God moeten gehoorzamen, maken we onze wil ondergeschikt aan de Zijne. Maar als we God toestaan onze wil te bekeren, beginnen we te kiezen zoals Hij. Na verloop van tijd gaat onze wil steeds meer op de Zijne lijken. Werkelijk, God bouwt Zijn heilige, rechtvaardige karakter in ieder van ons. Telkens als wij onze wil uitoefenen zoals Hij dat wil – gehoorzamen aan Zijn wet van liefde – worden wij veranderd, en Zijn heilige Geest werkt dagelijks in ons om ons om te vormen. Zelfs van onze beproevingen kunnen wij profijt hebben: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28).

Denk aan een bouwmeester die met zijn beitel en hamer een blok steen bewerkt aan de ene kant en de andere kant polijst. Soms kan dit proces ongemakkelijk zijn voor een ‘levende steen’, maar het is niettemin productief!

WAAR IS GODS TEMPEL VANDAAG DE DAG?

In ‘steengroeves’ over de hele wereld worden deze levende stenen afgemaakt en klaargemaakt voor het uiteindelijke transport en de samenvoeging in Jeruzalem. De stenen van de eerste tempel werden gevormd in steengroeves overal in Judea, maar de levende stenen voor de uiteindelijke tempel van God worden overal ter wereld gevormd; de tempel van God bestaat overal waar God Zijn volk heeft geroepen. Christus zal komen en Zijn uitverkorenen – Zijn opgestane en onsterfelijke broeders – verzamelen van alle plaatsen waar Hij met hen gewerkt heeft, zelfs tot in de verste uithoeken van de aarde.

Christus werkt met ieder van ons, hier een stukje wegbeitelen, daar een beetje polijsten. Hij doet dit met elke Bijbelse waarheid die we horen en elke beproeving die we doorstaan. Denk na over wat voor steen u vorig jaar was, wat voor steen u dit jaar bent, en wat voor steen u volgend jaar zult zijn. Zult u een kostbare steen en een pilaar in die tempel zijn? Onderwerpt u zich aan de wil en het vakmanschap van de Bouwmeester, Jezus Christus, die zelf de Hoeksteen is?