Een beschaving met wijdverbreide verdeeldheid is gedoemd op te houden te bestaan. Is er een manier om hier goed uit te komen?

Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel: “A House Divided (A civilization rife with division is doomed. Is there any way to move forward?)” door Jonathan Bueno, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2020.

Abraham Lincoln zei eens: Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet blijven bestaan.“ Hij verwees naar de woorden van Jezus Christus, die ironisch doelde op Satans huis of “koninkrijk”: “… Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?” Mattheüs 12:25-26).

Wat een krachtig statement met het oog op het tumult waarin sommige van onze moderne naties vandaag de dag verkeren. Deze verzen moeten overduidelijk zijn voor onze tegenwoordige maatschappij, die in haar huidige, verdeelde staat niet kan blijven bestaan.

Deze passage openbaart eveneens dat Satan vele gevallen engelen in zijn “koninkrijk” heeft, en hoewel zij onderling mogen wedijveren en vechten, zijn ze verenigd in hun rebellie jegens God. Satan weet dat verdeeldheid leidt tot de ondergang van landen, steden en gezinnen. Hij is een meester in het zaaien van verdeeldheid en onenigheid onder de mensheid  ̶ op elk niveau. De Bijbel maakt ons bewust van zijn bestaan en onthult zijn tactieken van stoken en verdeeldheid veroorzaken, zodat we deze uit de weg kunnen gaan (2 Korinthe 2:11; Efeze 4:27). Hij gebruikt dikwijls verschillen tussen mensen als bron van strijd  ̶ verschillen die onze Schepper bedoelde als aanvulling op elkaar!

Dus, hoe kan een “huis” blijven bestaan dat alle verschillen in zich heeft die we zien tussen mensen rondom de wereld vandaag?

Simpele maar wezenlijke vereisten voor vrede

Ten eerste dient men te beseffen dat niet alle verschillen een slechte zaak zijn. De God van de hele schepping waardeert verschil en variatie. Hij creëerde verschillen! Dit is duidelijk in de fysieke schepping, van de sterren en planeten boven tot de flora en fauna op de aarde. Dit is ook evident bij de mensheid  ̶ er bestaat een enorme diversiteit onder de naties en volkeren van de aarde. Er zijn verschillen in cultuur, verschillen in persoonlijkheid en verschillen in natuurlijke gaven (Romeinen 12:3–8). En Hij creëerde heel duidelijk verschillen tussen man en vrouw die complementair zouden moeten zijn (Genesis 2:18). Zoals het gezegde luidt: ‘Vive la différence!’ Zelfs verschillen in levenservaringen en perspectieven vertellen ons dat we raad en advies moeten vragen aan anderen (Spreuken 24:6). Verschillen moeten ons sterker maken, niet zwakker. Laten we niet worden misleid.

Ten tweede dient er een gemeenschappelijke basis te zijn, specifieker: een gemeenschappelijke wet. Regels en voorschriften bestaan met het doel orde te scheppen en te handhaven. Het fysieke universum werkt door wetten; hetzelfde geldt vanzelfsprekend ook op het gebied van menselijke relaties. Niemand met een gezond verstand zou het idee omarmen om zonder wet te gaan leven  ̶ chaos, verdeeldheid en anarchie zouden heel snel het gevolg zijn. God instrueerde het oude Israël dat er "Eén wet en één bepaling [van recht]…" moest zijn voor zowel autochtonen als immigranten (Numeri 15:16).

Het begrijpen van het doel van verschillen en het belang van gemeenschappelijke normen zijn de sleutel om eenheid te bewaren. Er is een prachtige profetie in Jesaja die staat als een baken van hoop voor een wereld vol strijd en twist: “Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië  ̶ een zegen in het midden van de aarde. Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!”(Jesaja 19:24–25).

Hij of zij die Bijbelprofetie bestudeert zal ook opmerken dat deze drie naties in het verleden vaak met elkaar oorlog voerende tegenstanders waren. Dat zal niet het geval zijn in de wereld van morgen, waar deze naties en vele anderen zullen bijeenkomen om samen te aanbidden en Gods wetten en zegeningen te ontvangen (Micha 4:2).

De samenleving is verdeeld overal waar je vandaag kijkt, maar u hoeft geen deel te hebben aan die geest van verdeeldheid en ontmoediging. Word in plaats daarvan een vredestichter met de hulp van Gods heilige woord, en begin nu te trainen voor het glorieuze koninkrijk dat komt.