In een wereld waar nederigheid afneemt, is deze meer dan ooit nodig.

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “If My People Would Humble Themselves...” door Rod McNair, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2020.

 

“Het stemt tot nederigheid.” De eigenaar van een klein bedrijf vertelde me zijn gevoelens over de zich snel ontwikkelende COVID-19-crisis. We hadden elkaar net ontmoet en begonnen een gesprek terwijl we wachtten op onze afspraken. Hij vertelde me dat hij ongeveer 70 werknemers in zijn productiebedrijf had en dat hij knokte om de gebeurtenissen voor te blijven. Dit was in de begindagen van de impact van het virus op heel de Verenigde Staten en dat er nog geen sprake was van lockdowns . Deze bezorgde zakenman worstelde met de verwerking aan een spervuur van federale, staats-, en lokale richtlijnen die van invloed waren op de manier waarop zijn bedrijf zou kunnen opereren onder de nieuwe voorwaarden tijdens de pandemie. Hij was bezig met het schrijven en herschrijven van bedrijfsbeleid, om ervoor te zorgen dat zijn bedrijf aan een hele reeks nieuwe voorschriften zou voldoen, en dit alles terwijl hij ook de uitdaging moest aangaan om zijn werknemers veilig en beschermd te houden. Zijn bedrijf behoorde niet tot de zaken die als ‘essentieel’ werden beschouwd, en slechts heel weinig van zijn werknemers konden thuiswerken, dus de toekomst baarde hem zorgen.

Bij dit alles werd ik getroffen door zijn opmerking: “Het stemt tot nederigheid.” Hoezeer ik me ook zorgen maakte over de situatie van deze man, ik kon niet anders dan onder de indruk zijn van zijn houding. Hij was echt ontgoocheld. Zijn reactie liet in zekere zin zien dat hij eerlijk en diepgaand erkende dat hij niet alle antwoorden had – en dat hij hulp van buitenaf moest zoeken.

EEN ZELDZAME HOUDING

We horen tegenwoordig niet veel over nederigheid. We applaudisseren niet voor de nederige; we prijzen de arrogante. Maar al te vaak sluiten we ons aan bij de samenleving om ons heen en pompen onze kinderen de boodschap in dat zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen de echte sleutel zijn tot succes in het leven. Een bepaald deel van de samenleving heeft zelfs het woord ‘pride’ als visitekaartje uitgekozen, alsof arrogantie en onbeschaamdheid te bewonderen kwaliteiten zijn.

Toen koning Salomo de tempel in Jeruzalem inwijdde, bad hij dat God tussenbeide zou komen voor Zijn volk als zij met rampspoed te maken kregen. Gods reactie op Salomo is misschien wel een van de mooiste en meest bemoedigende passages in de hele Bijbel, waarin de belofte staat dat als “… Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen” (2 Kronieken 7:14). Benaderen wij God met een nederige houding wanneer we om hulp roepen?

Jezus Christus heeft ons de waarde van nederigheid geleerd. “En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden” (Mattheüs 23:12). Onze Verlosser was het perfecte voorbeeld van nederigheid, zelfs tot aan Zijn dood. “En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood” (Filippenzen 2:8). Nederigheid is niet slechts sentimentele nauwgezetheid of een manier van spreken betrachten; het is een manier van leven. En God ziet het. De apostel Jakobus haalde een van Salomo’s spreuken aan waarmee hij in herinnering brengt: “… God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade” (Jakobus 4:6; vgl. 1 Petrus 5:5; Spreuken 3:34).

Een nederige houding is een van de basisdeugden van de bekeerde christen (Kolossenzen 3:12; Titus 3:2). Het is bepalend voor hoe we onszelf en onze plaats in het universum zien. Ze moet de kern vormen van onze relatie met onze Schepper – vooral in tijden van nood. Of u nu een bedrijfseigenaar bent die verantwoordelijk is voor het levensonderhoud van veel werknemers, een ouder die verantwoordelijk is voor de veiligheid en groei van uw kinderen, of een werknemer die moeite heeft om rond te komen in een tijd van economische chaos, u heeft uw deel van door God gegeven verantwoordelijkheden. Maar de belangrijkste verantwoordelijkheid van allemaal is te erkennen: Ik moet mijn deel doen, maar het is uiteindelijk God die de leiding heeft, die ik moet liefhebben en gehoorzamen.

Meer dan ooit is het nu de tijd voor nederigheid.