Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “What Does ‘Thy Kingdom Come’ Mean?” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2020.

‘Het gebed des Heeren’ is bij velen bekend, maar hoeveel mensen die het nazeggen, begrijpen wat ze eigenlijk bidden? Het gebed kan worden gevonden in twee verschillende nieuwtestamentische passages. Beide verslagen dienen vergeleken te worden als we er een goed begrip van willen hebben.

Jezus heeft nooit de bedoeling gehad dat mensen dit gebed keer op keer gedachteloos zouden herhalen, zoals sommigen doen. Meer dan een specifiek gebed om woordelijk herhaald te worden, was dit zogenaamde 'Onze Vader' bedoeld als een schets en werd gegeven als antwoord op een verzoek van een van Jezus' discipelen. "En het gebeurde... dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei... Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft" (Lukas 11:1).

Wat volgde was het antwoord van Jezus op dat verzoek. "Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: ..." (Lukas 11:2). Als we alleen dit ene verslag hadden, zouden we kunnen aannemen dat Hij wil dat we deze exacte woorden in ons geheugen prenten en herhalen, zoals een kind zou kunnen bidden voordat het naar bed gaat: ‘Ik ga slapen ik ben moe ....’ Mijn zus en ik leerden een dankgebed uit het hoofd dat we als kinderen gedachteloos opzeiden voordat we gingen eten. Maar is dit wat Jezus’ bedoeling was dat we zouden doen?

Het verslag van Mattheüs voegt aan het onderwerp een iets andere nuance toe en zegt ons dat Hij onderrichtte: "Bidt u dan zo [d.w.z.: op deze manier]: ..." (Mattheüs 6:9). Dit werd voorafgegaan door een belangrijke waarschuwing: “Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen...” (v. 7). Uit het hoofd leren is goed en heeft een belangrijk doel. Maar, zoals ik al aan het begin van hoofdstuk zes in ons boekje Johannes 3:16 - Verborgen waarheden van het gouden vers zei, het probleem met uit het hoofd leren is dat wanneer we eenmaal de woorden leren, we dikwijls niet nadenken over wat ze betekenen.

Drie belangrijke woorden

Hoewel de hele schets van het gebed belangrijk is, wil ik me op drie woorden concentreren. Hoeveel mensen begrijpen wat ze bidden wanneer ze de woorden: "Uw Koninkrijk kome …" uitspreken (Mattheüs 6:10; Lukas 11:2)? Wat is dit koninkrijk en wanneer komt het? Deze informatie is meestal verborgen voor het moderne reguliere christendom. Sommigen denken dat het koninkrijk in hun hart is opgezet. Anderen denken dat het de kerk is. Weer anderen denken dat het de hemel is. Wat is waar? Volgens de Bijbel, geen van deze!

De boodschap van Jezus vanaf het allereerste begin was die van het Koninkrijk van God (Markus 1:14-15). Lukas vertelt ons van een gelegenheid dat Hij, na op de Sabbat gepredikt en genezen te hebben en die avond nog veel meer mensen had genezen, de volgende dag opstond om naar een rustigere plaats te vertrekken en vandaar verder te gaan. De menigten vonden Hem echter en smeekten Hem te blijven. "Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden" (Lukas 4:43). Het Koninkrijk van God was de voornaamste boodschap die Jezus tijdens Zijn aardse bediening verkondigde, en een zorgvuldige lezing van de vier evangeliën (Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes) toont dit aan.

Het Koninkrijk van God was het onderwerp van veel van de gelijkenissen van Jezus, hetzij direct als zodanig uitgesproken (Markus 4:26–32; Lukas 13:20–21) of impliciet duidelijk (Lukas 14:15–24). De toehoorders van Jezus begrepen dat Zijn boodschap over een komend koninkrijk ging (Lukas 19:11–27). Wat ze verkeerd begrepen was de juiste tijd van de komst ervan, maar ze begrepen dat Hij onderwees dat er een koninkrijk zou komen.

Op het Koninkrijk gericht

Dit tijdschrift dat u aan het lezen bent  ̶ en onze tv-uitzending, die op honderden stations over de hele wereld uitgezonden wordt  ̶ wordt niet voor niets Tomorrow's World genoemd. We hebben het niet over een door mensen bedachte wereld van almaar toenemende technologische ontwikkelingen, maar over een wereld waarin de menselijke aard veranderd zal worden. De ruimte in dit artikel belet ons een volledige uitleg te geven, maar bedenk dat dit is waar het Nieuwe Verbond, dat in de Bijbel genoemd wordt, over gaat. “Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.” (Hebreeën 8:10–11). We hebben het over de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde om de heerschappij over haar over te nemen en werkbare oplossingen voor de problemen van de mensheid te bieden. En Hij zal de macht hebben om dat te bewerkstelligen.

De profeet Zacharia heeft het over een toekomstige tijd wanneer Jeruzalem door vijanden omringd zal worden en een sterke hand de inwoners van de stad redden zal (Zacharia 12, 14). Dit is wanneer Jezus Christus zal terugkeren als "… Koning... over heel de aarde …" (Zacharia 14:9). Dit is wanneer Koning David opgewekt zal worden om onder Jezus Christus over alle stammen van Israël te regeren (Jeremia 30:9; Ezechiël 34:23–24; 37:24-25). Dit is wanneer de twaalf apostelen van Christus koning David zullen assisteren door elk over een van de twaalf stammen van Israël te heersen (Mattheüs 19:28). Dit komende Koninkrijk van God is wat Jezus drie en half jaar predikte vóór Zijn kruisigingsdood!

Is dit de boodschap waaraan mensen denken wanneer ze bidden: "Uw Koninkrijk kome"? Is dit de boodschap waaraan u denkt wanneer u die woorden leest of spreekt? Jezus zei dat Hij terug zou komen en een koninkrijk op deze aarde zou opzetten. Gelooft u dat? Ik hoop het, omdat Hij ons beveelt het te geloven: “En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.'' (Markus 1:14-15).

Jezus is de Koning van het koninkrijk en Hij vertegenwoordigde het toen Hij op aarde was, maar merk op dat het niet voor die tijd was. "Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken." (Lukas 19:11).

De ware hoop voor volgelingen van Christus

De komst van dat koninkrijk hangt niet af van of we het geloven of niet, maar er is heel goed nieuws voor degenen die het wel geloven. De gelijkenis die Jezus in Lukas 19 sprak, laat zien dat er een ongelooflijke beloning is voor degenen die van Christus zijn bij Zijn komst. Net zoals David en de apostelen posities van heerschappij werden beloofd, worden ons die ook. Aan degene die zijn pond vertienvoudigt, geeft Hij tien steden. Aan degene die het vervijfvoudigt, geeft Hij vijf steden. De ponden vertegenwoordigen hier wat wij doen met Gods roeping, hoeveel we groeien en overwinnen. We worden behouden door geloof (Efeze 2:8), maar beloond naar onze werken: "En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn" (Openbaring 22:12).

Jezus roept individuen die niet meegaan met de stroom van deze wereld, die uit hun comfortzones stappen en, in geloof, het Werk van God doen. Dit zijn de weinige uitverkorenen die handelen op basis van wat ze weten  ̶ niet de velen die geroepen worden maar uitstellen en nalaten te handelen. Let op deze sobere waarschuwing: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13–14).

Het Koninkrijk van God is waar elke ware gelovige naar zou moeten streven, zoals Jezus voorschreef: "Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." (Mattheüs 6:33). En iedereen die dat doel in zijn verstand en hart op de eerste plaats stelt, zal elke dag bidden  ̶ wat voor woorden hij ook mag gebruiken  ̶ voor precies hetzelfde waarvoor Jezus zei dat we moesten bidden: "Uw Koninkrijk kome"!