Rod McNair

Vooruitgang in privacy-schendende technologie maakt de weg vrij voor de vervulling van profetie.

Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Is Big brother Coming?”, door Rod McNair, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2020.

Meer dan 70 jaar geleden schreef George Orwell in zijn roman 1984 over een natie gecontroleerd door een totalitaire dictatuur. Door camera's, spionnen, intimidatie en psychologische manipulatie te gebruiken, probeerde de regering  ̶  verpersoonlijkt door 'Big Brother'  ̶  bijna volledige controle uit te oefenen over de bewegingen, gedragingen en zelfs de gedachten van mensen. De uitdrukking “Big Brother is watching you” [Grote Broer houdt u in de gaten] beschreef dit onderdrukkende niveau van overheidstoezicht. George Orwell was een oordeelkundige waarnemer van de wereld en hij besefte dat het mogelijk was dat een regering steeds repressiever zou worden en meer en meer zou binnendringen in het leven van elke persoon onder haar heerschappij.

Zouden de voorspellingen van Orwell uit kunnen komen? Kijk naar enkele van de profetieën uit de Bijbel. Schrijvend over de toekomst schreef de apostel Johannes in Openbaring dat hij in een visioen twee woeste beesten zag. Het ene beest verrees uit de zee en het andere uit de aarde. Bijbelonderzoekers begrijpen dat deze beesten menselijke leiders zijn die macht uitoefenen over de volken. Hun macht zal haar climax bereiken aan het einde van dit tijdperk, wanneer deze onheilige alliantie ongebruikelijke en verreikende controle over het leven van mensen zal krijgen. Ze zullen zelfs mensen dwingen een mysterieus merkteken te accepteren, zonder welk deze in wezen van de maatschappij afgesneden zullen zijn.

Zouden we de controle over onze wil en ons leven kunnen verliezen of opgeven? Zal er echt een 'Big Brother'-systeem op aarde komen? Zo ja, hoe kunnen we ons hierop voorbereiden?

Beesten uit de zee en uit het land

Het boek Openbaring introduceert deze twee beesten. Dit is wat Johannes over het eerste beest schreef: "En ik stond op het zand bij de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam." (Openbaring 12:18, 13:1).

Als we deze passage vergelijken met Daniël 7 in het Oude Testament is het duidelijk dat dit beest uit de zee een combinatie is van vier over de wereld heersende machten die hun hoogtepunt in het Romeinse Rijk bereikten. Het Romeinse Rijk stortte in 476 n.Chr. in  ̶ dit is de dodelijke wond die in Openbaring 13:3 beschreven wordt. Ook wordt in vers 3 de dodelijke wond van het beest genezen, hetgeen verwijst naar het herstel van het rijk onder Justinianus in 554 n.Chr., met hulp van de paus in Rome. Dit herrezen Romeinse Rijk zou opeenvolgende heroplevingen hebben, en zal voor het laatst verschijnen in de tijd van het einde.

Johannes beschreef het tweede beest dat uit de aarde kwam: "En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak." (Openbaring 13:11). Dit machtige beest vertegenwoordigt een religieuze leider die grote wonderen verricht om de massa te misleiden. Hij stelt zichzelf voor als een afgezant van Christus, maar verkondigt een heel andere boodschap  ̶ de woorden van een draak.

Deze twee duistere 'beest'-machten werken samen om de bevolking te dwingen een merkteken voor identificatie aan te nemen, zoals Johannes uitlegde: "en het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,. en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam." (vv. 16–17).

Is dit Big Brother in aantocht? Het lijkt heel veel op Orwells samenleving van 1984. Denk aan de verstikkende onderdrukking van persoonlijke rechten die dit beschrijft. Het is schokkend om te bedenken dat dit in de vrijheidslievende open samenlevingen van de westerse wereld zou gebeuren.

Is Big Brother al hier?

Sommige mensen denken dat Big Brother er al is. En zeer zeker heeft de wereldwijde coronacrisis een omgeving geschapen die vruchtbaar is voor een buiten haar macht reikende overheid en zelfs misbruik. Op 26 juni 2020 publiceerde het tijdschrift TIME een artikel met de titel: “Het is niet alleen de arrestatie van Maria Ressa. Coronavirus versnelt hardhandig optreden tegen persvrijheid in Azië.” De auteur, Laignee Barron, legde in detail uit hoe autoritaire regeringen en zelfs open democratieën de pandemie gebruiken als een verhulde gelegenheid om censuur uit te oefenen:

‘Deze periode is een droomsituatie voor elke autoritaire regering', zegt Daniel Bastard, directeur Azië-Pacific van RSF (Reporters Sans Frontiers [verslaggevers zonder grenzen]). 'Ze kunnen doen alsof ze hun burgers beschermen tegen 'nepnieuws' terwijl ze de enige autoriteit zijn die precies kan besluiten wat waar of onwaar is. In dit opzicht is de coronacrisis een formidabel excuus om censuur op te leggen’.

Toen de COVID-19 crisis toesloeg kwamen veel regeringen over de hele wereld snel in actie om het virus onder controle te krijgen. Er werden beperkingen op reizen, werk, recreatie en vergaderen aangegeven. Sommige maatregelen waren zelfs vreemd en enigszins komisch. Een bedrijf, Draganfly genaamd, ontwikkelde drones om zieke mensen van bovenaf te detecteren, zelfs om niezen, hoesten, hartslag, ademhalingsfrequentie en koorts vast te stellen (“Coronavirus News: Pandemic drones to monitor fever, crowds from above”, ABC7NY.com, 15 april 2020).

Wat een opmerkelijk toestel! Maar zullen we gealarmeerd moeten zijn door pandemie gerelateerde censuur en toestellen die uw gezondheid van veraf kunnen vaststellen? Is Big Brother nu al hier?

Veel van de veiligheidsmaatregelen die gezondheidsfunctionarissen nodig achten, zijn geen grote opofferingen. Christenen dienen samen te werken en te doen wat ze kunnen om hun gezinnen en buren te vrijwaren. Jezus onderwees duidelijk: "… U zult uw naaste liefhebben als uzelf" (Mattheüs 22:39). Paulus zei tegen christenen dat ze hun menselijke regeringen moesten gehoorzamen, behalve wanneer die regeringen hun opdragen ongehoorzaam aan God te zijn. Hij schreef in Romeinen 13:1: "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn…."

En toch, gaat dit te ver? Sommigen zeggen van wel. Sommige evangelische leiders verbinden krachtige acties van de regering met het Bijbelse merkteken van het beest en beweren dat 'implanteerbare microchips... gebruikt zouden kunnen worden om de bevolking te controleren onder het mom van het opsporen van COVID-19 besmettingen en immuniteit' (“Some evangelicals fear the ‘mark of the beast’ from a coronavirus vaccine”, Yahoo News, 4 mei 2020).Gelukkig is er geen aannemelijk bewijs dat dit momenteel gebeurt. Maar zou het met moderne technologie binnenkort mogelijk kunnen zijn?

Wordt het merkteken van het beest nu geïntroduceerd, onder het mom van controle houden op COVID-19? Is Big Brother gearriveerd? Natuurlijk is het zodat deze wereld altijd kwaadaardige dictators zal hebben met wat voor middelen dan ook macht proberen te verwerven, evenals degenen die controle over anderen proberen uit te oefenen voor hun eigen persoonlijk voordeel. Maar de beschrijving van het merkteken van het beest in Openbaring 13 is van een totaal ander niveau dan COVID-19 gerelateerde voorschriften of beleidsmaatregelen. Deze zijn niet het merkteken van het beest.

Dat gezegd hebbende, vinden velen het verontrustend om te zien dat steeds ingrijpender en indringeriger technologie gebruikt wordt om deze pandemie te bestrijden. Een cruciaal element bij het bestrijden van een besmettelijke ziekte is bijvoorbeeld 'contactopsporing'. Wanneer iemand een ernstige en besmettelijke ziekte oploopt, wordt hij of zij door gezondheidsfunctionarissen ondervraagd om te bepalen met wie er contact is geweest. Met behulp van deze informatie kunnen ze anderen opsporen die mogelijk besmet werden. Daarna kunnen quarantaine en andere inspanningen de verdere verspreiding van de ziekte helpen voorkomen.

'Quarantaine' is geen slecht woord  ̶ het is een Bijbels principe dat al duizenden jaren gebruikt wordt om besmettelijke ziekten te bestrijden. Nieuwe op smartphones beschikbare technologie tilt het opsporen van contacten echter naar een ingrijpend ander niveau, iets dat George Orwell misschien in zijn roman heeft voorzien. Overweeg het volgende bericht:

Mediaberichten suggereren dat de regering van Ecuador tracering via gps geautoriseerd heeft om naleving van quarantaine af te dwingen. De beslissing van de Israëlische autoriteiten om de veiligheidsdienst toe te staan de gegevens van mobiele telefoons van geïnfecteerde personen te gebruiken, heeft al aanleiding gegeven tot zorgen over de privacy…. In Zuid-Korea hebben autoriteiten gezondheidsadviezen gestuurd die vergezeld gingen van persoonlijke bijzonderheden van geïnfecteerde patiënten ('COVID-19, surveillance and the threat to your rights”, AmnestyInternational, 3 april 2020).

Privacydeskundigen beseffen dat zodra regeringen ongebruikelijke noodbevoegdheden krijgen, zij deze zelden weer opgeven. Een artikel van 18 juni 2020 in The Guardian meldde:

Uitgebreide bewakingsmaatregelen die tijdens de uitbraak van het coronavirus over de hele wereld ingevoerd werden, zijn verder uitgebreid en verankerd geraakt…. De maatregelen werden vaak aangekondigd als tijdelijk noodzakelijk snel ingevoerd om besmettingen te helpen opsporen, maar regeringen zijn ervan beschuldigd burgerrechten aan te tasten met het wijdverbreide gebruik van technieken zoals telefoontoezicht, apps voor contactopsporing en fysieke bewaking zoals CCTV (closed-circuit television [gesloten circuit tv]) met gezichtsherkenning (“Coronavirus mass surveillance could be here to stay, experts say”, nadruk toegevoegd).

Nee, COVID-19 traceringsinspanningen zijn niet het merkteken van het beest. Burgerservicenummers of geïmplanteerde chips zijn ook niet het merkteken van het beest. Het is echter niet moeilijk voor te stellen dat de beestmacht gebruik zou kunnen maken van technologie die vergelijkbaar is met wat nu ingezet wordt. Tegenwoordig wordt het verwelkomd als een maatregel om levens te redden. Zou het morgen gebruikt kunnen worden om levens te controleren en zelfs te beëindigen?

Doen we het onszelf aan?

Maar voordat u alarmbel slaat, is het belangrijk om een stap terug te doen en te vragen hoever de technologie was vóór het coronavirus. Drong deze al niet binnen in ons leven? En hebben we het onszelf niet aangedaan?

Een redactioneel artikel in de New York Times met de titel “Total Surveillance Is Not What America Signed Up For” zei het volgende:

Uw smartphone kan uw exacte locatie duizenden malen per dag, via honderden apps, onmiddellijk naar tientallen verschillende bedrijven uitzenden. Elk van deze bedrijven heeft de middelen om individuele mobiele telefoons te volgen, waar ze ook heen mogen gaan, bijna gelijktijdig. Dat is niet een storing in het systeem. Het is het systeem. Als de regering de Amerikanen zou opdragen om voortdurend zulke nauwkeurige, real-time informatie over zichzelf te verstrekken, zou er een opstand ontstaan…. Maar als samenleving hebben we, zonder ons ooit op deze diepgaande keuze te bezinnen, een stilzwijgende consensus bereikt om deze gegevens vrijwillig te overhandigen, ook al weten we niet echt wie ze krijgt of wat ze ermee doen. Nu het einde van 2019 nadert, is iedereen op zoek naar de betekenis van het decennium. Hier is een gedachte: dit is het decennium  ̶ de periode sinds de oprichting van de App Store in 2008  ̶ waarin we gehersenspoeld werden om onszelf onder toezicht te houden (22 december 2019, nadruk toegevoegd).

Denk erover na! Als u een smartphone heeft, stuurt deze constant gedetailleerde informatie over u en uw locatie naar mensen die u niet eens kent Hij geeft informatie door over uw privé-e-mails, aankopen, foto's van u en uw gezinsleden  ̶ zelfs de informatie over uw gezondheid, als uw apparaat deze verzamelt. Zouden we ooit instemmen met het delen van zoveel privé-informatie over onszelf en onze dierbaren als het niet een kwestie was van steeds meer gemakken te krijgen? Als een van de grote ironieën van onze tijd hebben we misschien Big Brother al bij ons thuis en in onze levens verwelkomd, waarbij we elke beweging van onszelfdelen in ruil voor de tech-levensstijl.

Nog andere voorbeelden van de arbeidsbesparende slimme apparaten van vandaag:

Alexa, de thuishulp van Amazon, kan luisteren naar wat u zegt, zelfs wanneer er geen vraag aan Alexa gesteld is: ze luistert altijd. Google beheert Gmail, de veelgebruikte e-maildienst. Google leest die e-mails…. Apple's FaceTime heeft een afluistervoorziening die het mogelijk maakt dat mensen kunnen luistervinken. Facebook weet alles van iedereen. Ze volgen u. Ik wou dat ik kon zeggen dat er uit dit alles een uitweg is , maar ik denk niet dat die er is. We hebben de controledoos geopend en we kunnen die niet meer sluiten. (“Big Brother is already watching us: Varney”, FoxBusiness.com, 30 januari 2019, nadruk toegevoegd).

Nee, Google is niet het beest! En de App Store is niet waar u het merkteken kunt krijgen! Maar denk eens na over: zou de technologie waarvan we vandaag steeds afhankelijker worden ons kunnen voorbereiden om morgen gemanipuleerd te worden? Wat als censuurfunctionarissen, in plaats van de marketingalgoritmen van Google, uw e-mails zouden lezen, opnemen wat u zegt, bijhouden met wie u omgaat en notitie nemen van hoe u uw overtuigingen tot uitdrukking brengt? Zou dit kunnen gebeuren?

Slaven van technologie of slaven van Christus?

God gaf de profeet Daniël een glimp van de wereld in de eindtijd, en hij schreef dit op: "Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen" (Daniël 12:4). Data is het grote toverwoord in de huidige 'kenniseconomie'. Bedrijven zijn in een race manieren te vinden om gegevens op te sporen en er gebruik van te maken om consumenten te geven wat zij wensen voordat hun concurrenten dat doen. En wij als consumenten zijn maar al te welwillend met een steeds maar grotere hoeveelheid aan data. De kennis neemt toe, en het is allemaal in naam van technologie  ̶ meer opties, betere functies, eenvoudigere processen. Hoe sneller, hoe beter.

Is technologie op zichzelf slecht? Nee. Geavanceerde technologie heeft onze beschaving veel voordelen opgeleverd  ̶ en vergemakkelijkt de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk van God over de hele wereld, zoals ons magazine en Tomorrow's World televisieprogramma en websites doen. Top op zekere hoogte worden we, als we in deze wereld leven, gedwongen haar technologie te gebruiken. Merk op wat Jezus zei toen Hij vóór Zijn kruisiging voor Zijn discipelen bad: "Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze" (Johannes 17:15).

Christenen leven en functioneren in deze wereld, maar we moeten geen slaven zijn van onze apparaten. We zouden dienstknechten  ̶ slaven - van God moeten zijn (Romeinen 1:1)! Als we technologie gebruiken, dienen we onze persoonlijke gegevens zorgvuldig te beschermen en onszelf bijbrengen hoe we dat moeten doen. We moeten op onze hoede zijn voor oplichters. We moeten onze wachtwoorden beschermen en onze keuzes zorgvuldig toetsen. We mogen niet vergeten dat voor elke nieuwe functie die meer gemak biedt, we meestal persoonlijke informatie weggeven. Als we een toenemende aanwezigheid van in ons leven ingrijpende technologie toelaten, zouden we steeds moeten bedenken: waar zal dit ons in de toekomst naartoe leiden?

Nee, het beest is nog niet onthuld. Maar het is in aantocht, en de huidige samenleving is bezig geconditioneerd te worden om zich te ontdoen van persoonlijke rechten en vrijheden tegen de tijd dat het merkteken van het beest wordt opgelegd.

Bereid u voor met het juiste merkteken

Wat moeten christenen doen? Aan het begin van dit artikel zagen we dat twee profetische beesten uit Openbaring ervoor zullen zorgen dat de massa het merkteken van het beest zullen aannemen. Dat merkteken zal een persoon identificeren die behoort tot het systeem van het beest. De profeet Ezechiël geeft echter enkele nuttige aanwijzingen om hoe in plaats daarvan met Gods merkteken geïdentificeerd te worden. Dat is van wezenlijk belang om te weten! Naarmate de donkere dagen naderbij komen, hoe dienen christenen zichzelf dan als ware volgelingen van God te identificeren?

God gaf de profeet Ezechiël een ontnuchterende blik op de vernietiging van Jeruzalem die in zijn tijd zou komen: "En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter Hem aan door de stad, en dood!…. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is..." (Ezechiël 9:4-6).

Naarmate de samenleving tot steeds grotere immoraliteit en corruptie vervalt, dient Ezechiëls visie ook voor vandaag als een waarschuwing opgevat te worden. Het is vanwege de zonde dat God zal toestaan dat onze landen gestraft worden. Het is vanwege zonde dat Hij zal toestaan dat er rampspoed komt. Ware en toegewijde christenen behoren zonde serieus te nemen. Ze behoren te "zuchten en kermen" om de zonden die in het land worden begaan. Ze behoren hun zonden te belijden en God om vergeving smeken. Ze behoren ernaar te streven reine handen en zuivere harten te hebben, wetende dat dit alleen door het bloed van Christus bereikt kan worden (1 Johannes 1:7).

In een tijd van groeiende morele chaos en verdorvenheid moeten we God liefhebben en onze naaste liefhebben (Matteüs 22:37–39). We dienen God vragen om in te grijpen en onze leiders te leiden (1 Timoteüs 2:1–2). We dienen te treuren over de zonden van onze landen - en berouw hebben over de zonden die we begaan hebben, want niemand is zonder zonde (Romeinen 3:23). We moeten God om onderscheidingsvermogen vragen over deze gebeurtenissen die zich ontvouwen en om hulp vragen om niet misleid te worden (Mattheüs 24:4), want deze komende boze dictators zullen velen misleiden.

Het ‘beest van Openbaring’ heeft zijn beroemde merkteken, maar wist u dat God ook een teken heeft dat Zijn volk ‘kenmerkt’? Als we het vergoten bloed van Christus voor onze zonden aanvaarden, als we door Zijn Geest geleid worden en als we ijverig Zijn eeuwige geboden gehoorzamen, kunnen we dat teken krijgen! Wat is het?

We kunnen het krijgen als we lessen leren van het oordeel dat over het oude Israël kwam. God klaagde de oude Israëlieten aan wegens hun rebellie tegen Hem, en zei: "Ik heb echter ook in de woestijn Mijn hand voor hen opgeheven, dat Ik hen niet in het land brengen zou dat Ik hun gegeven had, een land dat overvloeit van melk en honing – het is een sieraad onder alle landen – omdat zij Mijn bepalingen verworpen hadden, niet in Mijn verordeningen waren gegaan en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, want hun hart ging hun stinkgoden achterna" (Ezechiël 20:15–16).

Zit hier enige les voor ons in? Zijn we in deze tijd ook tot het punt gekomen dat velen de wetten, verordeningen en geboden die in de Bijbel uiteengezet worden, verachten? Wees eerlijk. Wat wordt er op veel van onze universiteiten onderwezen, door een groot deel van onze media en amusementswereld gepromoot, door het merendeel van onze leiders omarmd en ook door veel gewone mensen in de maatschappij gevierd? Eer en respect voor God en zijn wetten, die geluk, zegeningen en tevredenheid brengen? Of openlijke minachting voor en afkeer van alles dat met de God van de Bijbel en Zijn manier van leven te maken heeft?

Let op wat Ezechiël verder optekende: God zei: ''Ik zei tegen hun kinderen in de woestijn: Ga niet in de verordeningen van uw vaderen, neem hun bepalingen niet in acht en verontreinig u niet met hun stinkgoden. Ik ben de HEERE, uw God: ga in Mijn verordeningen, neem Mijn bepalingen in acht en houd die. Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben'' (Ezechiël 20:18-20).

God wil dat Zijn volk Hem liefheeft, dat zij hun medemensen liefhebben en Zijn geboden gehoorzaamen. Dit behelst ook het houden van Zijn sabbatten. God zei dat Zijn sabbatten  ̶ de sabbat op de zevende dag en de jaarlijkse heilige dagen  ̶ een "teken" zouden zijn tussen Hem en Zijn volk. Deze dagen zouden een identificerend kenmerk zijn dat door Zijn loyale en trouwe dienstknechten aanvaard zou worden! En aan hen die bereidwillig zijn zich te bekeren, hun zonden door het bloed van Christus hebben laten bedekken en Gods wetten gehoorzamen, geeft Hij de kostbare gave van Zijn eeuwige Geest (Handelingen 5:32). Op die wijze verwekt Hij ons door die Geest als letterlijke zonen en dochters van God (Romeinen 8:14).

Wat is de boodschap voor ons? Hoe krijgen wij het merkteken van God? Door ons te bekeren van het overtreden van Gods wetten  ̶ inclusief Zijn heilige sabbatten  ̶ door het offer dat Jezus Christus voor ons bracht te accepteren en door Zijn kostbare, eeuwige Geest te ontvangen.

De dystopische [tegenovergestelde van utopische] politiestaat van George Orwell is er niet, zelfs niet midden in deze pandemie. Maar er zijn tekenen dat er een misleidende en despotische macht onderweg is. Maar nog belangrijker: er zijn tekenen die ons verzekeren van de spoedig komende terugkeer van onze Oudste Broer Jezus Christus. Hij is onze rots, onze burcht en onze Verlosser (Psalm 18:3). Hij is Degene die we met ons hele hart moeten zoeken (Jesaja 55:6–7). En Hij is Degene aan wie we ons loyaal moeten tonen, zelfs in de moeilijke dagen die komen gaan (2 Kronieken 16:9). Big Brother is in aantocht  ̶ maar we kunnen erop voorbereid zijn!