Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Powerful Privilege of Prayer” door Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2019.

Vindt u bidden moeilijk of niet fijn om te doen? Als u leert hoe u moet bidden, wordt het een groot voorrecht dat het leven veranderende zegeningen en voordelen brengt!

We horen soms over de ‘één procent’ – de welvarende en machtige elite die toegang heeft tot privileges en kansen die voor de meeste mensen niet beschikbaar zijn. Zij bezitten wellicht grote villa’s, jachten en zelfs privéjets. Zijn wij jaloers op hen? Denken we misschien dat hun rijkdom hun geluk geeft?

De bemoedigende waarheid is dat zij die de Bijbel kennen, en de God van de Bijbel, een privilege genieten dat niet kan worden gekocht met al de rijkdom van de wereld. Heel weinig mensen kunnen vrijuit spreken met degene die hun land regeert, maar u kunt uw hart uitstorten in gesprek met Iemand die veel machtiger is  ̶ de Heerser van het heelal!

Hebt u het gevoel dat God uw gebeden beantwoordt? Uw Bijbel openbaart essentiële sleutels tot beantwoord gebed – sleutels die onbekend zijn voor mensen die alleen maar op zoek zijn naar aardse macht, bezit en plezier. De God van de hemel geeft u een voorrecht dat geweldige voordelen en zegeningen kan brengen. U dient te weten hoe u die zegeningen kunt krijgen door middel van het machtige privilege van gebed.

Wij hebben allemaal behoeften. Miljarden mensen in de wereld lijden onder extreme armoede, gebrek aan water, slechte sanitaire omstandigheden, oorlog, ziekten en honger. In de westerse wereld zijn wij gewend aan een veel hogere levensstandaard dan de mensen in de zogenoemde minst ontwikkelde landen – landen waarin, volgens de Verenigde Naties, het bruto inkomen per hoofd van de bevolking minder dan 1.025 dollar per jaar is. Heel weinig mensen in het geïndustrialiseerde westen ervaren dat soort armoede. Maar wij ervaren wel de stress van terrorisme, schietpartijen op scholen en andere vormen van geweld. Velen hebben ernstige gezondheidsproblemen en financiële moeilijkheden. Waar kunnen we hulp vinden? Wat is de grootste beschikbare hulpbron?

Wat zijn uw behoeften? Ontbreekt het u aan eten, kleding, woonruimte of werk? Misschien zijn uw behoeften meer sociaal. Misschien hebt u steun en troost nodig. Misschien vrienden. Misschien hebt u een betere relatie nodig met uw eigen familieleden. Hoe kunt u ervoor zorgen dat in die behoeften wordt voorzien? Natuurlijk moet u alles doen wat u menselijkerwijs kunt en uw voordeel doen met elke hulpbron die u ter beschikking staat. Maar u mag het machtige privilege van gebed nooit negeren! Met gebed kan wat onmogelijk kan schijnen mogelijk worden door Gods barmhartige tussenkomst. Kijk naar de volgende krachtige belofte die de apostel Paulus opschreef toen hij de Filippenzen prees om hun houding van vrijgevigheid: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus” (Filippenzen 4:19).

Misschien voelt u zich verwaarloosd, of buitengesloten, of onbelangrijk, als u ziet hoe de politici en zakenmensen van deze wereld professionele contacten cultiveren en gunsten zoeken van degenen met machtiger ambten of posities. Mensen in de zakenwereld, de regering, de juridische of financiële wereld en in andere posities van macht oefenen vaak invloed uit namens degenen die hen om hulp vragen. De Oxford Living Dictionaries definieert een “power broker” [lett.: makelaar in macht] als “een persoon die zich doelbewust mengt in de verdeling van politieke of economische macht door invloed uit te oefenen of door intrige.”

Hebt u een ‘power broker’ nodig om u te helpen verder te komen in het leven? Wie is in staat u het beste te helpen? Wie is in staat u te leiden naar echt succes en echt geluk? Beste lezers, er bestaat geen hogere positie dan Gods troon in de hemel. God belooft u Zijn persoonlijke liefde, genade en barmhartigheid. Verneder u, ga op uw knieën en bid tot uw Vader in de hemel, en u zult weldaden ervaren die ver uitgaan boven wat u zich kunt voorstellen. Overdrijf ik? Helemaal niet! Het is een belofte waar ik vele malen aanspraak op heb gemaakt, met wonderbaarlijke resultaten. God kan en zal buitengewone zegeningen voor ons tot stand brengen, als wij voor Zijn troon komen in geloof. “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden en denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen” (Efeze 3:20-21).

Ja, God geeft ons het voorrecht voor Zijn troon in de hemel te komen – door gebed. En uw Bijbel laat u zien hoe u moet bidden zodat u er waarlijk op kunt vertrouwen dat God in ‘al uw behoeften’ zal voorzien en u ‘overvloedig’ zal zegenen.

ZOEK GODS WIL

U hebt waarschijnlijk weleens gehoord van zelfzuchtige gebeden of ‘geef me’-gebeden. Ze zijn er uitsluitend op gericht God te vragen ‘geef me wat ik ook wil’. Mensen wier gebeden niet verder gaan dan dat worden vaak teleurgesteld.

Begrijp me niet verkeerd – God wil werkelijk wel het beste voor ieder van ons. We kunnen vragen dat onze behoeften vervuld worden, en we moeten dat vragen. Maar wat is uw houding daarbij? Is die er alleen op gericht om zelfzuchtig vooruit te komen? Is het om uw zin te krijgen, alsof God uw persoonlijke butler of verkoopautomaat is? Zou u werkelijk verwachten dat God uw wensen deed uitkomen, als die wensen u zouden benadelen of zelfs in de weg van uw eeuwige leven zouden komen? Natuurlijk niet! Naarmate wij als christen groeien, komt onze wil meer in overeenstemming met Gods wil. Let nu op de wonderbaarlijke belofte die God doet aan wie Zijn wil zoekt boven de eigen wil: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen” (1 Johannes 5:14-15).

Ook Jezus de Christus (Grieks voor ‘Messias’) gaf Zijn wil over aan de wil van Zijn Vader. In de nacht voordat Hij werd gekruisigd “verwijderde [Hij] Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden” (Lukas 22:41-42). Was er een andere weg geweest, dan zou Christus iets anders hebben gekozen dan de ondraaglijk pijnlijke manier waarop Hij stierf. Toch was Zijn eerste prioriteit de wil van Zijn Vader.

Christus onderwees ons dit principe toen Hij Zijn discipelen het ‘modelgebed’ gaf (Mattheüs 6; Lukas 11). Wanneer wij in onze gebeden Zijn model volgen, beginnen we met onze Vader in de hemel aan te spreken en Zijn naam te eren. We bidden vervolgens voor de komst van het geprofeteerde Koninkrijk van God op de planeet Aarde. Maar let op het volgende aspect van ons gebed: “… Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde” (Mattheüs 6:10).

Ja, Christus leerde ons te bidden dat Gods wil hier op aarde gedaan mag worden. Zijn wil omvat de machtigste naties en de nederigste individuen. Aanvankelijk kan het moeilijk lijken ons over te geven aan Gods wil in ons leven. Maar God verzekert ons ervan dat wanneer wij dat doen, wij voldoening, troost, vertrouwen en gemoedsrust zullen ervaren. Koning David in de oudheid schreef over deze vreugdevolle, nederige houding: “Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in mijn binnenste” (Psalm 40:9).

Wees eerlijk tegen uzelf. Zou u liever ‘dingen’ hebben die een last worden en een bron van jaloezie? Of zou u liever de ‘vreugde’ ervaren die voortkomt uit de wetenschap dat u Gods wil doet en dat u de specifieke zegeningen ontvangt waarvan Hij weet dat u die nodig hebt? Hoe dichter u bij Gods wil komt, des te meer u die vreugde kunt ervaren. God openbaart Zijn wil in de Bijbel, van Genesis tot Openbaring. Lees dagelijks in uw Bijbel. Hoe meer u Gods wil kent, hoe meer uw gebeden zullen worden beantwoord in harmonie met Zijn zorg voor en bekommernis om u!

MAAK AANSPRAAK OP GODS BELOFTEN

Hebt u echt een grote dure villa nodig? Hebt u echt een snelle, nieuwe auto nodig? Hebt u miljoenen en miljoenen euro’s nodig? Onze liefhebbende God zal u geen dingen geven die u alleen maar zullen afleiden van uw liefhebbende, gehoorzame relatie met Hem. In plaats daarvan zal Hij u geven wat u maar nodig hebt, en zal Hij uw wensen vervullen wanneer die met Zijn wil in harmonie zijn. Twijfel er nooit aan dat God uw liefhebbende Vader is. Hoe groot is Zijn liefde? Laten we naar één voorbeeld uit de Bijbel kijken: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden” (Mattheüs 7:7-11). Als wij geloven dat gewone menselijke vaders hun kinderen oprecht liefhebben, zouden we zelfs nog een groter vertrouwen in Gods liefde voor ons moeten hebben!

LUCHT UW HART

In ons streven naar een hechte band met God dienen wij onze intieme gedachten en gevoelens met Hem te delen in gebed. We weten dat Hij niet altijd aan onze verzoeken zal voldoen volgens ons eigen tijdschema, en we kunnen aarzelen ons verlangen, onze frustratie en onze diepe wens om Zijn wil voor ons te kennen aan onszelf toe te geven. Hoe moeten wij op Hem reageren? We moeten ernaar streven in onze gebeden even open te zijn als koning David was in de zijne. Sommige van Davids gebeden kunnen op het eerste gezicht klinken als een klacht, zoals toen hij uitriep: “Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?”, “Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood” (Psalm 13:2, 4).

Bent u gefrustreerd? Deel uw frustratie met God. Uw menselijke vrienden en familie kunnen er genoeg van krijgen naar uw innerlijke worstelingen te luisteren, maar God is geduldig en zal er altijd voor u zijn. Zorg er echter voor dat u niet alleen maar klaagt. Heb de moed de verantwoordelijkheid op u te nemen voor uw daden. Erken uw tekortkomingen, uw misstappen, uw fouten, en uw slechte gewoonten, daden en gedachten. Misschien hebt u een probleem met onbeheerste woede, met drugsgebruik, gulzigheid of seksuele lust. Wat u ook gedaan mag hebben,, belijd uw zonden aan Hem. God geeft ons deze belofte: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). God is bereid onze zonden te vergeven, als wij ze erkennen, als we ze aan Hem belijden en als we bereid zijn onze manier van leven te veranderen. Als het lijkt alsof God uw gebeden niet beantwoordt, maakt Hij u daarmee misschien duidelijk: ‘U moet u eerst berouw hebben, en dan zo goed als u kunt veranderingen aanbrengen.”

Johannes schreef ook: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons” (1 Johannes 1:8). Zelfs koning David, een man naar Gods hart (1 Samuël 13:14; Handelingen 13:22), beleed zijn zonde aan God – overspel met Bathseba en haar man Uria, de Hethiet, de dood insturen in een veldslag. Ondanks de ernst van zijn zonde bad David nederig tijdens zijn berouw, en hij vertrouwde op Gods vergeving. Zijn woorden zouden weerklank moeten vinden bij ons allemaal: “Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde” (Psalm 51:3-4).

Hoe kunnen we van onze zonde worden gereinigd? De Verlosser van de wereld, zoals Hij wordt genoemd in Johannes 4:42 en 1 Johannes 4:14, vergoot Zijn bloed om te betalen voor onze zonde. Johannes de Doper getuigde van Hem: “… Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29.)

BENT U BEREID TE VERANDEREN?

Wij moeten bereid zijn ons te bekeren van vleselijke gedragingen en houdingen, en in plaats daarvan besluiten in harmonie te leven met Gods wet van liefde – de Tien Geboden, en Christus’ vergroten van die geboden. Wij moeten leven in het licht van de waarheid. Gods woord – de Bijbel – is de waarheid (Johannes 17:17). Let op deze belofte: “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:7). Wat een verbazend voorrecht geeft God ons!

Kom nederig voor God in gebed, zoals koning David, die zei: “Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt” (Psalm 51:5-6).

Misschien bent u bekend met de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. De Farizeeër was trots op zijn godsdienstige rituelen. Maar wat was de houding van de tollenaar? “En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig” (Lukas 18:13). Wat zei Christus over de houding van de tollenaar? “Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden” (v. 14).

Wees niet bang. God zal u zegenen als u uw zonden aan Hem belijdt in gebed. Wanneer u uw zonden, zorgen en frustraties deelt met God, zal Hij u gemoedsrust geven. U kunt dan groeien en de weg leren van overvloedig en succesvol leven! Roep het uit tot Hem zoals koning David deed: “Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest” (Psalm 51:12).

 

VOLG HET VOORBEELD VAN HET ‘MODELGEBED’

Men begrijpt vaak het ‘modelgebed’ in Mattheüs 6 en Lukas 11 – vaak het ‘Gebed des Heren’ [of: het ‘Onze Vader’] genoemd – verkeerd. Onze Verlosser gaf ons dit gebed niet om het woordelijk te herhalen; in feite gaf Hij ons deze waarschuwing: “Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden” (Mattheüs 6:7). Christelijk gebed is niet de herhaling van een of andere zinsnede of vers. De profeet Hosea klaagde over de lakse benadering die hij om zich heen zag, van mensen voor wie gebed machinaal en routinematig was: “Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart …” (Hosea 7:14). Christus wil dat wij het beter doen – bidden vanuit het hart, en de onderwerpen aansnijden die Hij in Zijn modelgebed beschreef.

Zoals eerder gezegd leert het modelgebed ons tot onze Vader te bidden en Zijn naam te eren. Ja, we moeten bidden voor onze eigen behoeften en voor vergeving voor onszelf en voor anderen (Mattheüs 6:11-12). Wij moeten bidden voor bescherming tegen Satan en zijn verleidingen. Maar we moeten ook bidden dat Gods wil wordt gedaan en dat Zijn Koninkrijk op aarde wordt gevestigd. Waarom wilt u dat Gods Koninkrijk komt? De wereld van vandaag is vol oorlogen, geweld, armoede, en catastrofale natuurrampen, zoals aardbevingen, tsunami’s, orkanen, tornado’s, overstromingen, droogte en vulkaanuitbarstingen. De wereld van morgen – het Koninkrijk van God – zal zich verheugen in duurzame landbouw, regen op de juiste tijd, welvaart en vrede onder de volken. Bid dat Gods Koninkrijk spoedig komt, en zie uit naar een glorieuze wereld onder de liefhebbende leiding van de Koning der koningen en de Heer der heren – de Vredevorst, de Messias – Christus Jezus.

Als we bidden over elk onderwerp in het modelgebed, en dat hoe dan ook toepassen op onszelf en onze huidige situatie, dan bidden we volgens Gods wil. Als we dat doen, moeten we ons de volgende belofte van God herinneren: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil” (1 Johannes 5:14).

 

BID IN JEZUS’ NAAM

Terwijl God ons zegt vrijmoedig voor Zijn troon van Genade te komen, moeten wij begrijpen dat we een Grote Hogepriester hebben aan Zijn rechterhand. Op wiens gezag bidden we tot God in de hemel? Let op wat onze Heer en Verlosser tegen Zijn discipelen zei: “En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden” (Johannes 16:23-24).

Jezus de Christus is onze grote Hogepriester die voor ons pleit (Hebreeën 7:25). Hij geeft ons het gezag tot God in de hemel te bidden. Wij bidden in Jezus’ naam en op Zijn gezag. Aangezien Hij ons dat gezag geeft, kunnen wij vrijmoedig bidden, zoals we zagen in Hebreeën 4:16.

Wij kunnen met vertrouwen bidden omdat Christus onze Hogepriester en Verlosser is. Hij kan meevoelen met onze zwakheden. Hij weet wat het is om te lijden. Hij werd beproefd op alle punten zoals wij, maar Hij zondigde niet (Hebreeën 4:15).

 

HET PRIVILEGE IS VOOR U!

God wil dat u Zijn verwekte zoon of dochter bent. Hij heeft Zijn liefde getoond doordat Hij Zijn Zoon gaf om voor uw zonden te betalen. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Beste lezers, de tijd wordt korter naarmate de wereld zich haast naar de Grote Verdrukking en Armageddon. U hebt Gods bescherming nodig, Zijn leiding en zekerheid. Nu is het de tijd God te zoeken met uw hele hart. Denk aan deze krachtige waarschuwing: “Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:6-7).

God in de hemel nodigt u uit tot Hem te komen door het machtige privilege van gebed. Pas deze sleutels tot beantwoord gebed toe, en u zult zegeningen ervaren die u nooit eerder in uw leven hebt ervaren.