Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “To ‘Love Your Enemies’”, door Josh Lyons, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van februari 2021.

In een wereld die geïnfecteerd is met haat, onthult Christus het geneesmiddel hiervoor.

Deze wereld ervaart met elke dag die voorbij gaat grotere verdeeldheid. Met elke tweet, krantenkop en rechtszaak lijkt de vijandschap tussen personen toe te nemen. Terwijl we politici, beroemdheden en activisten meer en meer namen zien toevoegen aan hun lijst met vijanden zouden we kunnen denken aan bepaalde Bijbelse leringen en lessen.

Eén zo’n les komt rechtstreeks van Jezus Christus, en christenen zouden ernaar moeten streven om deze in elk aspect van het leven toe te passen: uw vijanden liefhebben. Christenen kunnen de wereld beter maken en het karakter van God de Vader en Jezus Christus weerspiegelen zolang als zij ernaar streven volgens dit onderricht te leven.

De Bijbel herhaalt dit opvallende principe verschillende keren. Een passage die Jezus’ eigen woorden weergeeft is Mattheüs 5:43-48:

U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen... Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Als deze paar zinnen zouden worden toegepast, zouden ze de wereld veranderen. De recente presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, met de bergen haat, negativiteit en verdeeldheid eromheen, benadrukten het feit dat er veel vijanden zijn in deze wereld, zelfs binnen de landsgrenzen. Politieke partijen, religies, etnische bevolkingsgroepen en hele landen staan helaas vaak wat betreft hun gedachten, overtuigingen en gedragingen tegenover elkaar.

WARE LIEFDE HEBBEN

In vers 43 herinnert Jezus Zijn toehoorders aan de gebruikelijke manier waarop de mensheid met anderen omgaat – “… uw naaste liefhebben en uw vijand… haten”. Dat is de manier waarop de meeste vijanden met elkaar omgaan, zoals veel in het nieuws te zien is. Maar Jezus zei dat er een andere manier is, een betere manier.

Zijn manier.

De manier van God de Vader en Jezus Christus is om ieder mens lief te hebben. De ware liefde van God is veel meer dan een emotie – het is een toewijding om te zorgen voor het uiteindelijke welzijn van andere mensen, ongeacht hun kleur, partij, godsdienst, achtergrond of hoezeer zij het ook met ons oneens zijn.

Jezus zei dat onze vijanden liefhebben betekent hen te zegenen, hun waar mogelijk goed te doen, en voor hen bidden. In de grond van de zaak betekent het dat we niet vergeten dat zelfs onze ergste vijanden naar Gods beeld zijn geschapen (Genesis 1:26). God voorziet hun van de nodige zonneschijn en regen, net zoals Hij dat voor ons doet (Mattheüs 5:45). God wil dat ieder mens behouden wordt volgens Zijn wil en tijdschema (1 Timotheüs 2:4; 2 Petrus 3:9).

ALS GOD ZIJN

Dit is een van de moeilijkste aspecten van Gods karakter om te volgen. Jezus zegt in Mattheüs 5:48, nadat Hij het principe van zijn vijanden liefhebben heeft uitgelegd: “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” Deze eigenschap van het liefhebben van anderen, zelfs vijanden, wordt onder één noemer gezet met volmaakt zijn als God. Het is duidelijk dat de lat hoog ligt – een van de hoogste die wij als volgelingen van Christus kunnen bereiken. Maar de moeilijkheidsgraad doet er niet echt toe. Jezus zei dat de weg naar het eeuwige leven zeker moeilijk zou zijn, en Hij zei ons die weg toch te volgen (Mattheüs 7:13-14).

De recente verkiezingen , samen met vele andere wereldproblemen, zetten de intense verdeeldheid tussen veel mensen in de schijnwerpers. We leven in de eindtijd, de tijd waarin Jezus zei dat de wetteloosheid – de zonde – zou toenemen, waardoor de liefde van velen zou verkillen (Mattheüs 24:12). Paulus zei dat de mensen in de eindtijd liefdeloos en wreed zouden zijn (2 Timotheüs 3:3). Deze profetieën worden vervuld getuige onze dagelijkse krantenkoppen. Dit is het resultaat van Satans weg.

Maar Jezus onderwees een veel betere weg, die Paulus “… een weg die dit alles nog overtreft” noemde (1 Korinthe 12:31), gebaseerd op Gods barmhartigheid. God heeft christenen niet geroepen om de regeringen van deze wereld te veranderen door middel van politiek, stemmen of protesten. In plaats daarvan wil Hij dat wij in de voetsporen van Zijn Zoon treden door het juiste voorbeeld te geven. Om dat te doen, moeten we Gods wet van liefde gehoorzamen en ernaar streven te leven naar enige van Jezus Christus’ krachtigste woorden: Heb uw vijanden lief, zegen hen, doe hun goed en bid voor hen.